Telegraful Roman, 1909 (Anul 57, nr. 1-142)

1909-01-01 / nr. 1

etioi ’g N AMENTUL. 6 luni 7 C., 8 luni 3 C. 50 fii. ,1 .6 C., 6 luni 8 C., 3 luni 4 C. 24 C., 6 luni 12 C., 3 luni 6 C. i. Joi 1/14 ianuarie 1909. Abonamentele și inverțimile di se adreseze Administrației tipografiei arhidiecesane, Sibiia, str. măcelarilor 48. Corespondențele să si adreseze Redacției „Telegrafului Român“, strada măcelarilor nr. 45. Epistole nefrancate se refuză. Articole nepublicați nu se înapoiază. Arcul T.VTI INSERȚIUNILE. Pentru odată 14 fii.. — de două ori 24 fii.. — de trei ori 80 rândul cu litere garmond. Dii­imen­t tărie v. 1909 la ziariul­ui Român“ are în fruntea foii, 16 eoro» ui e . • f IftM) 17 -4 eoronue. i­ ft­ul Ul­iaiiuie* nostru e Ofcout p­ tdicului cetitor ro­m­ m­iruțt to ÖC al ia dv noi­ăm deci­­ pe vechii noștri­ ­v r, / •' *1 « •3d dv- *«>*i și in viitoi sprî a sar, hdu-se QU renoirea Tjțwlui, Șl ytki'uind pentru . i­tr­ulni n­ostru în cercul a­) CttDÓöCpii­lor lor. ’ liiftuer.l­f sa fac min' man.­l, trim­ița:uiu-se patul îna­mele abanatului, împreună . f.g. pi­­.­­. t­. .1 IM mă :,ă ae ce*­ și .t­.4oi­t uobt la Du S# Iii» gtt.MC.Ii J_> ' Ti IJ steent fit1 'tiuit rldmansita­gr­a­net al -■u­ll € C € 2Cl­lf fii Swin­* aria Mád­í&rik5r, Aiim ! si «.Tiís'n'í i­­î. 8­8 A* m... . • lit*fii­i Mi fiu. [stoaar ; . td09. lt anexarea pro­a: «­jțegovina-la nuneam, ca aio­« / *. . . .h protectare fin • . . • ' . » . ai T­ ard­á; s n­/ care pci de •v': v '­­ ' j aet ^ ce i­se ■ . ’­­ ' eta treize« 1 de ~ ~ -.4 1 ’ *' ti Tbud­e si a 'fo .*• • t­m *, *i că nu ui ii ■i v­ ■ * f­a. u.­­n< ep sa . N » .* V ) tK * iit) venite din Au­la cli­p •: * • â1 . de multe milioane comerciului și industriei austro-ungare. Era vorba, ca ambasadorul no­stru de la Constantinopol să-și pă­­răsască postul din acest motiv, și raporturile cu Turcia să fie rup­te. S’a găsit însă și s’a acceptat o meda­li­­e mult mai bună și mai practică: >gerea. S’au început pertractări l­a Austro-Ungaria și Turcia pen­­aplanarea divergențelo­r, și per­imările au dus la bun resultat. comunicat sem­ioficios ne spune, acum de curând ambasadorul­o-ungar de la Constantinopol,­­ ibisul Pollavicini, a făcut sur­­propunere concretă, pe baza s­ternicirilor primite de la mini­­comun de esterne, baronul ;enthal, cari propuneri se pot ima în următoarele: A­­ustro-Ungaria își menține oro­­­­rile ce le făcuse mai nainte cu­re la încheerea tratatului de reit cu Turcia, dar admite spo­­taxelor turcești de la 11 la 15 tă, precum și introducerea a­­celor monopoluri din partea l­­­ui turcesc. Ținând apoi cont­­rința Turciei, exprimată în ze­­­ 3 rânduri, de a i­ se da o com­­­­țiune financiară pentru re­crea de la drepturile de suvera­­af­e avute asupra Bosniei și Her­­niei, guvernul austro-ungar se dă gata a oferi Turciei două me și jumătate de livre tur­­(cam șasezeci de milioane de ie), drept răscumpărare a ve­i domenii ale statului turcesc, ore în Bosnia și Hierțegovina. e oarece nu este pe deplin­­, dacă aceste domenii­lor­­întru adevăr proprietatea ii turcesc, ori proprietatea ce­­uă provincii; guvernul austro­­face pendentă plătirea sumei dela verdictul pe care are­stească în chestia aceasta un­ul de arbitru. t v­iru’, că finanțele Turciei nu in cele mai bune și mai re­­le ; ba de ani lungi Turcia se luptă cu mari calamități de bani, și de aceea credem, că guvernul tur­cesc se va grăbi să primească efer­­tul ce i­ s’a făcut și să pună mâna pe paralele îmbiate; iar cu aceasta chestia anexării Bosniei și Herțego­­vinei e tranșată în mod definitiv, pentru că ea nu privește pe nime altul! Și cetim în ziarele mari dela Viena, că reprezentantul Turciei de acolo a primit îndrumări din partea guvernului turcesc se stărue, ca tra­­tativele dintre cele două guverne, austro-ungar și turcesc, să se ter­mine cât mai repede, — ceea ce dovedește, că-i e de grabă și Tur­ciei, deci un rezultat satisfăcător este de așteptat la tot casul. Iar atunci toate protestele și amenin­țările celor din Serbia și Muntene­­gru nu mai au nici un rost și nici o însemnătate, pentru că acțiunea lor dușmănoasă față de Austro-Un­garia numai așa avea îndreptățire, dacă ea se făcea în înțelegere cu Turcia și iu iavorul Turciei, scur­tată în drepturile avute. Sârbii și Muntenegrinii își vor băga deci să­biile iarăși în teacă, și vor aștepta pănă li se va da o nouă ocaziune de a face pe grozavii. Iar Bosnia și Herțegovina, țărișoarele anexate, vor primi încă la primăvară consti­tuția promisă, un parlament propriu, pentru care alegerile se vor face în Main, pe baza unui regulament, pe care-l va stabili guvernul din Viena, în înțelegere cu cel din Budapesta. Și odată intrate în viața constituțio­nală, și având administrație proprie, și drept propriu de dispunere, — nu se vor mai dori nici ele, nici îndă­răt, sub Turci, dar nici la Sârbi, ori la Muntenegrinii Legea electorală. Scriu zia­rele, că se vor face în pro­­,­­­­­dere al ministrului de interne despre alegeri două modi­fi­cate: se va șterge votul iu va șterge votul al treilea la plural de alegere. „Românul are șapte vieți în peplu­l Se­aram — Cuvântare adresată poporului. — Acela dintre DV. Iubiți Frați, ...« nu înțelege, ori nu crede taina, ce prinde în sine vorbele de mai sus împ­u­mutate dela Vasile Alexandri, craiul pui­lor neamului nostru, rogu-i să străbat împreună câteva fețe din istoria popu­lui român ! Istoria­ Fraților, e o comoară de fa] bune și rele. Din ea vezi, cum un popor, pănă păstrează credința în Dumnezeu, pănă iubește neamul și vatra părintească (pat) și e dornic de lumină, înaintează într­u și își asigură nemurirea.... Dar și contrariul se află în istor . Popoare ca și singuratici, cari păi­mesc credința adevărată a părinților și desbracă de obiceiurile bune, morale a străbunilor, își ascund fațai lor de raz« luminei, cari dau viață, — acele decad, stâng, se topesc, ca ocara 4* fst» focul Aceasta a îndemnat înțelepții numească istoria : învățătoarea vieții, 1 mina adevărului. Da! Căci ea, istoria ne spune, cea a fost, ce suntem și să judecăm, ce pute­a fi, —­ dacă vom urma povețele ei. De ,o istoria nepărtinitoare să lumineze cal adevărului, ce vrem să străbatem. * S’au­ împlinit doi ani dela ziua ma și frumoasă, când frații noștri din toate colțurile, pe cari leouesc, peste 12 mi­l­oane de Români, serbară împlinirea ve­cului al 18-lea, adecă 18 sute de ani,­­ când împăratul Traian plecă din Rom stăpâna lumii, leagănul neamului rom­nesc, și trecu Dunărea măreață, ce des­părțea apusul de răsărit, ziua de noapt­ea Turnul-Severin și acum se vede po­dul zidit din peatră cioplită, de ai căr stâlpi mulți se minunează, peste care trec și desooecă cu oștirea sa în Dacia, hotă­rât să zdrobească mândria craiului Dec­eal, care în trufia sa nu se sfiea, să pri­tindă an de an dare de la domnitor lumii. Pe câmpia, ce se întinde spre miază, de la Retezat și Haț«*!? în jur ’ '•desti * i Gră îi e, de­­ 'ocr UUf Si S tun t -r* r '■ ' U De A' iVr.iUl • • ' î o-IE­ f Tr, i-a aprop­­at­uf ue altul, ei darul, de - 1 U^wUlV L — v/ciuuuait . . . ' A­­­­­wvrimmi <j . . . J A ) A I I W iii h 1 ‘ C-i:< :ji* : i ßaoresou. îrifctft; iar urne ti­pă­și ecli ară ut­îrsc­­ite ,peH dso­­recad. ute. Observările cele­ mai inte­rsent- ni f,o par cei# pri­nt ' • ta ii o' r Privit >r 1* aB8: limbi romád« fî 1» ort­ografia da zion: ț'. Ui an1 ir rt •■»șt „i și de e d I eșî oe!» *<-]! at-.-. • ura h­ țitiea: și ac. pâ i'dl . . . . . "­­tic­. artisti a A ia m oi. dl „I o cât se­­ fi cHografie — ch­i]r jstizi j..-y­omnitor­!»­­• se va răsplrda mânca îi, tsend­­u mb­­tă. 8 4ruii­ți de a «prie sonul a r­ii­i. • ou t și d# a Ínnismuii pe 7 *cart, oiii nt - - i mai­­ ir -• eebesc unii scrii­t drfi. creo m V m» veils tu crr ge ’ -exp:iuă sic Iu­-4roft Pantra mi­t între literă și sou invocat pentru par hotărâtoare. Din contră, sunt­­ unele asocieri de idei, scumpe or culți, cari sprijinesc scrierea că. Numele „român“ este în diso­­­ciat cu numele „Roma“ „Roman*, ea „român* cu­m nu este firească citarea culturii noastre. iur semnul e propus în loc de ă -er.a­ut prea tare cu­i și la vedere se ă ușor cu el. Pentru începutul cu- •i­u aceasta nu are inconvenient, dar L­i oul lor le dă un aer străin. Când, eu­­•■ ■ ■ [UNK]•, mână fac impresie firească u­­în cult, dar cînd, chitare, mină­stora ca prea heterogene. Aseme­­urt este o introducere grafică mai otrivită decât regula Academiei: la sfârșitul cuvintelor se pronunță scurt,­­ în puținele cazuri, unde este accentuat, se însemnează cu ac­­■­­av­i cunoscut și recunoscut pri­­m­l­­tă misiune din limbile romanice, v’or, cu e dar auz', doi, însă a auzi, a însemnare deosebită a lui î scurt pește scrierea cu semnele scurtării, adu ne aspectul grafic, par’ o­ am ..i­a­r apoi producă la învățătura or­din partea școlarilor confuzie... n valtminteri noi am adăogat aceste flecții pe lângă cele cuprinse în ’ Au «părți in­diat T. Mai presau, ț­’te io iusti tab­i.tU „Minerv .“ din Buo . J tAhl ti)Î îi­­ îtCbt r* de­r ai mrîte adao: eebasn ed.ția aă*!«­ . irt grafiei adoptate, cât mai mu contribui la adoptarea unei­­ grafii. „Mărturisim că în faza, , fericire a ajuns astăzi chestia mâne, unificarea ei loială ne pat unei desbmnări oricât de înte ce în viitor s’ar adopta i s introduce­­ și în corpul cu că ar ramânea scrierea ace așa cum e stabilită astăzi de deosebirea, redusă numai la prea mică pentru a stânjeni definitivă a ortografiei române. Relativ la literatura științ următoarele: „Recapitulând impresia o întreaga noastră mișcare de azi putem rezuma în două constat­­uite: „In literatura poetică ne progres și progresul este netăg­vem autori de m­erit, și de merit prin urmare influența lor se va din ce în ce mai mult in tinerime: și dacă chiar străinătatea îi re ca atât mai mult îi va prețui o proprie. Două oștiri stăteau față în față,­­ cu gândul de a se îmbrățișa frățește, dute, studiile limbistice sunt de abia su­ținute. „Cauza acestei disproporții trebi să fie mai adâncă, și dacă am fi chema să o exprimăm într’o singură frază, ai întrebuința următoarea formulă din teori evoluționistă aplicată la viața spiritual­ă poporului: pătura psihologică a gene ’aț­ei noastre de astăzi este pregătită pen­ru poez­a lirică și pentru nuvela pope­ană, dar nu este încă pregătită pentr­u urarea ștințifică. „înlănțuirea logică a unui foarte în­­s șir de idei și aceasta este științe­ște o treaptă mai târzie a desvoltării in­fectuale, și cere o tărie mai mare i­ indicii abstracte, decât se găsește astăz majoritatea capetelor noastre. „Dar ceea ce nu este astăzi, trebm fie mâne, și pentru ca să fie, trebui fie pregătit. „O pregătire, un ferment al evoluție e simțirea neajunsului stării de astăzi „Când majoritatea tinerimii va fi în­văr pătrurisă de această simțire, se ve­a cu siguranță cel dintâi pas spre în­­otare. “ „De aceea critica“. „In literatura științifici u<

Next