Telegraful Român, 1921 (Anul 69, nr. 2-87)

1921-01-14 / nr. 2

Anul LXIX, Sibiu, 1/14 Ianuar­ie 9?1 Telegraful Abonamentul: Un an 80 Lei. — Şase luni 40 Lei.­­ Trei luni 20 Lei. ---------— Ziarul apare Marţia şi Vinerea Organ naţional-bisericesc Corespondenţele să se adreseze Redacţiei «Telegrafului Român», Strada Măcelarilor Nr. 45. — Scrise­­ nefrancate se refuză. — Articole nepublicate nu se înapoiază s­ eţul inserţiunilor, după invocată Abonamentele şi inserţiunile se adreseze Administraţiei ziarului «Telegraf mân». Sibiu, Strada Măcelarilor Nr. 45. y d/*i i|j|; l y f y / (cătră­­n, cititori Anunţăm, cu bucurie că, înlăturăndu-se piedecile care se iviseră în mersul apariţiei mai dese a ziarului nostru, cu începere de astăzi «Telegraful Român» va apărea de două ori în fiecare săptămână: Marţia şi Vinerea, cu preţul abonamentului arătat în fruntea foii. Stând în serviciul bisericii şi al bine­lui obştesc, şi înconjurând discuţiile de per­sonalităţi, «Telegraful Român», organ ne­­atârnător de partide politice şi consecvent programului statolit de întemeetorul său, îş va continua atitudinea obiectivă şi va lucra cu orce jertfe în folosul clerului şi al poporului nostru. Redacţia ziarului, ajutată de colabo­ratori valoroşi, se va năzui din toate pu­terile să prezinte în coloanele sale o materie d­easă şi cât mai bogată care să intereseze­­ orce om­ creştin şi bun român. În acest scop cerem sprijinul larg şi binevoitor al cititorilor vechi şi noi. Conform acestui sprijin, vom putea aduce foii şi alte îmbunătăţiri. Vestim în acelaş timp, că pentru a promovă şi mai mult interesele bisericii şi ale slujitorilor ei, va reapărea în zilele apropiate Revista Teologică. Ea se va ocupa, ca şi în trecut, cu studiul pro­blemelor religioase, în­deosebi cu privire la actualitate, respândind în cercuri cât mai largi ideile de cultură şi morală. Revista se va adresa nu numai preoţimii, ci ori­cărui intelectual doritor de a se adânci şi a se lumina cât mai mult în materie de religie şi creştinism. Pe lângă aceste vestiri, dorim tuturor cititorilor noştri: Anul nou cu bine, cu rodnicie şi cu netulburată mulţumire/ Redacţia şi administraţia Telegrafului Român FOISQARA Scrisoare cătră invalizi, orfani şi văduve Am primit şi primesc necontenit reclama­­ţiunile voastre şi cu multă durere am văzut ca nu vi se dă gr­ja ce vi se cuvine şi că din ne­­noroc­ie şi ruşine se mai găsesc încă şi câte unii din funcţionarii voştri, care nu vă dau drep­turile la timp ş’atâta cât vi se cuvine. Vă fac cunoscut: 1. Că nimeni nu are dreptul să facă vre-o reţinere din pensie pentru nici o dare sau datorie. 2. Că cu începere dela Ianuarie 1921 un colonel delegat al coman­damentului va veni în satul vostru ca să vă vadă­­ să vă asculte plângerile şi nevoile. Aceasta nu înseamnă însă că cei ce au a de reclamat acuma sau până atuncia să­­pte pe colonel. Nu. Acela­şi ori şi cine nu şi primi drepturile, sau se va vedea năpăstuit, banat şi tratat neomeneşte, să reclame, direct randamentului, ca şi pănă acuma. Odată cu­­asta vă cer însă. Să nu reclamaţi neatle­­uri. Să spuneţi verde şi româneşte pe cei vor cere mită, vor dijmuiri din drepturile voastre sau vor pretinde să le faceţi munci sau alte servicii gratuit In comunele voastre să fiţi exemple bune, de purtare, muncă şi cinste. Să vă feriţi de beţie şi scandaluri. Voi invalizii şi văduvele să fiţi pentru ti­neretul localităţilor voastre cei mai buni şi în­focaţi propovăduitori ai vitezei noastre armate. Voi invalizii să iubiţi mai vârtos ca om­ şi care pe orfanii şi văduvele de răsboi, căci voi sun­teţi cei mai aproape de eroi, deci voi faceţi cu ei, una şi aceeaş familie. Voi, văduvele să fiţi mândre de bărbaţii voştri şi să vă lăudaţi cu faptele şi moartea lor. Să înălţaţi ruga sfântă pentru ei şi să vă creş­teţi copiii, să fie tot ca ei. Iar voi orfani, copii de eroi şi feciori de viteji, voi să iubiţi cu iubire sfântă pe tatăl vostru şi pe mama voastră. Să fiţi buni, ascul­tători şi cinstiţi. Să învăţaţi carte şi să creşteţi în iubirea neţărmurită cât­­ă ţară şi armată şi Regele nostru Ferdinand­­... căci el cu oltenii, muntenii şi moldovenii lui şi părinţii voştri a făcut România mare. Comandantul comandamentului terit, al corn. VII armată Gener­­l­ Vlădescu. început de an (=) r’e-a­u cdr cit Dumnezeu pe noi, romă- de :» bt să intrăm în al treilea an, de când atdecile de ordin po­litic nu ne v­a opre:­­ desfăşurăm, în ramurile viei public activitate potri­vită aspiraţii». noasu iţioaale pentru întărirea bisericii, şcoatei , a întregului neam românesc. doi nî **ș­­iLi­bertate, starea gene'­lă a ta 'i - consta­tăm cu durere n­u prea bate în culoare trandafirie. Anul expirat 1920 ne lasă drept moștenire numeroase neajunsuri, pentru înlăturarea cărora se cere îot­­uirea ma­rilor reforme economice, financiare și ad­ministrative; — ni s’a realizat însă în 1920, cel puţin o parte, din năzuinţe! ,spre bine şi adevăr. Anul trecut n’a fost sărac în eveni­mente ce privesc biserica şi credinţa or­todoxă. In parlament s’a pus la ordinea zilei chestiunea unificării bisericeşti pentru Ardeal, Bucovina, Basarabia şi vechiul regat. Fundamentarea organizaţiei unitare, a bisericii noastre autocefale ortodox temeiul principiilor democratice, fă să se îndeplinească în anul 1921. O mitropolie şi trei eparhii şi­ar în 1920 cârmuitorii. Aleşii lor sânt: tropolitul şi arhiepiscopul Dr. Ni­călan în Ardeal, Dr. Iosif Traian Bad episcop în Caransebeş, şi Roman Ciora primul episcop al reînfiinţatei eparhii Oradea-mare. Am chemat, în zilele critice prin treceri, să ne conducă biserica bă conştienţi de misiunea lor, înţelepţi, ruşi şi probaţi. In jurul acestor cai căror alegere a fost întâmpinată cu mulţumire, precum şi în jurul celo fruntaşi, avem să ne strângem rândi cler şi popor, să ne apăram şi să fui de câte ori cere trebuinţa, lucrând cu goste şi bunăinţelegere spre binele şi întarea noastră a tuturora. ---- On »j «rw—Y1—o —tîirGTTVv X9\J mărite prin relele pricinuite de lungul boi, nu se pot lecui, decât după vr îndelungată, petrecută în muncă nesfâr­şe şi înşelaţi adese în aşteptările î­ntre, nădejdea şi credinţa în destonii neamului românesc nu ne părăsesc. Ştim, că răsbate adânc nemulţum în toate păturile sociale. Lumea îş plac cu enorme greutăţi articolele necesare iului zilnic. Comerţul tânjeşte, săr, creşte, preţul banului scade, căile fei funcţionează scump şi defectuos, specula dau mereu înainte, corupţia sporeşte şi duşmanii continuă să ne discredit­e în străinătate. Serbare în Sibiu — Pentru mormintele eroilor — Sub înaltul patronaj al I. P. S. Sale a episcopului şi mitropolitului nostru Nicolae , ţinut în prima zi de Crăciun, în sala Ura, trei reprezentaţii deplin succese, cu un loc program de muzică, recitări şi alte produi artistice. Serbarea s’a dat în folosul societăţii M muntele Eroilor, şi s’a organizat de damele . S biu, ajutate din partea of c­u ui de aprovi? nare a armatei. In sala, decorată cu mult­­i au asistat numeroşi ascultători, între cari am marcat pe I. P. S. Sa Mitropolitul Nicolae,­­ neralul Văitoianu şi alţi membri distinşi ai cietăţii sibiene. O mică piesă teatrală, Nunta lui Pâr­ jucată de şcolari, sub conducerea învâţătorii Dop, a obţinut multe aplauze. Filmele, cu sub­­iecte eroice şi religioase, au fost asemenea bine primite. Bufetul, tombola şi dansul au întregit ser­barea de la «Urania». Rezultatul material este dintre cele mai satisfăcătoare.

Next