Telegraful Român, 1931 (Anul 79, nr. 1-93)

1931-01-01 / nr. 1-2

2 Idealul şi visarea sânt concurate de scopurile meschine ale acelora care trăesc o viaţă de calcul ma­terial. Tot ce este sfinţit prin rugăciunea muncii şi lumina gân­dului curat, nu mai prezintă va­loare în faţa acestor falşi interpreţi ai vieţii, pe cari finea norocului i a ridicat în ranguri nementate. Ni s’a tocit simţul pentru valoarea competenţii şi a adormit în lume glasul buneicuviinţe... Noaptea îşi deapănă clipele târzii. Cerul este o mare de senin. Stele sclipesc tremurător în de­părtări azure, ca nişte vise ce se înfiripă în inimi curate. Luna desrobită din stratul norilor de gheaţă asvârle o lumină calmă peste casele ce dorm tihnite. O linişte de mormânt domneşte în altarul universului. In tăcerea aceasta sfântă, gânditor la cele ce au fost şi sânt, cu s­fletul plin de iubirea Ta, Doamne, în genunchi smerit la icoană şi rugăciune curată îţi ridic Ţie: Dă, Doamne, ca zilele anului ce vine, să fie pline de mai multă lumină, pace şi rodire întru cele de folos. Iadreptează inimile şi cugetele noastre­ pe calea binelui şi adevărului. «Inimă curată zi­deşte întru noi şi duh drept în­noieşte înlăuntrul fiinţei noastre. Intăreşte ne, Doamne, in virtute, ca să putem face voia Ta, încu­nunând osârdiile noastre cu laurii isbânzilor apostolice, livredni­­ceşte-ne de multă iubire, căci numai iubindu-ne vom arăta că sântem fiii Tăi şi vom putea să­vârşi dreptatea în m­jlocul seme­nilor noştri. Ajută ne, Doamne, să ne putem apropia de icoana sfinţeniei Tale, spre ne inspira şi entuziasma, în lucrul cel bun al mântuirii obşteşti, numindu-ne cu adevărat vrednici lucrători în via pe care a sădit o dreapta Ta... Pr. Constantin Zoltan. — Un mare patriot. — Oma­giul corpurilor legiuitoare. — înmormântarea. — Parastas în Sibiu. — Odată cu V­itilă Brătianu, mort în ziua de 22 Decemvrie 1930, s’a stâns unul dintre marii patrioţi români, cari au avut rol covârşitor în viaţa publică a Ro­mâniei vechi şi a României mo­derne. Vintilă Brătianu era, înainte de toate, un dârz iubitor al­­ţării sale. Patriotismul său înflăcărat este recunoscut astăzi pe faţă şi de cei ce combăteau cu înverşu­nare ideile şi politica lui. Atât pe vremea răsboiului unităţii naţionale, cât şi în vremea organizării de după răsboi, a desfăşurat o activitate întinsă şi neob­os­tă pentru promovarea in­tereselor mari ale statului. O fi al datoriei, de onesti­tate desăvârşită, avea neclintită încredere în forţele de viaţă ale neamului. Sănătos optimism vă­deşte concepţia lui Vintilă Bră­tianu : «Prin noi înşine», cuvinte pe care unii din adversarii săi le tălmăceau în mod greşit. Partidul naţional liberal, al cărui şef a fost, şi ţara întreagă, pentru care a muncit totdeauna în modul cel mai desinteresat, se închină cu recunoştinţă şi ve­neraţie în faţa memoriei marelui patriot Vintilă Brătianu. Domnul să­­ odihnească între aleşii Săi!* Senatul şi camera, în şedin­ţele­­lor din 23 Dec., au adus omagii ilustrului defunct. In nu­mele sfintei noastre biserici, I. P. S. Si patriarhul Mir­on a spus următoarele: Biserica ortodoxă română — şi, cred, împreună cu ea, şi toate celelalte culte din jun­ta noastră­­ ţară,­­ se asociază, cu sentimente­­ de adâncă jale, la doliul care a cuprins neamul şi ţara în urma neaşteptatei şi subitei morţi a unuia dintre cei mai distinşi fii ai ţării. Vintilă Brătianu este descen­dent al acelei familii istorice a ţării noastre, care are partea leului din succesele sale, la care ţara şi neamul a ajuns în ultimul timp al istorei sale moderne. Privesc moartea lui nu numai ca a unui distins fiu al ţării şi neamului, ci ca a unui mucenic al muncii încordate şi desintere­­sate pentru binele obştesc al ţării şi neamului său, căruia cu tot devotamentul şi cu toată încre­derea trupească şi sufletească, i-a pus în serviciu tot ce a avut în fiinţa sa. Deci, Vintilă Brătianu trebue prezentat, mai ales tinerimii noa­stre, ca o pildă vie de supremă jertfă, pe care trebue să o ducem toţi pentru binele ţării şi al nea­mului. Biserica noastră cu adâncă jale, îl petrece pe ultimele căi ale acestei vieţi pământene, şi bine­cuvântarea acestei biserici îl va însoţi şi dincolo de mormânt, ru­gând pe bunul Dumnezeu să-l aşeze în ceata celor drepţi şi în ceata celor mai cinstiţi fii pe care ţara şi neamul i-a avut până astăzi. • Rămăşiţele pământeşti ale vrednicului defunct, căruia i s’au făcut funeralii naţionale, au fost aşezate, în 27 Dec. 1930, în cripta dela Florica, alături de Ion C. Brătianu tatăl său şi Ion I. G Brătianu fratele său mai mare. Serviciul divin a fost cele­brat de I. P. S. Patriarh Miron, înconjurat de P. S. episcop Ghe­nadie al Buzăului, P. S. episcop Nichita al Argeşului, P. S. ar­hiereu Ciossu, arhimandritul Fi­­laret Jocu, şi un sobor de pin din eparhia Argeşului. Răspunsurile au fost­­­­e corul seminarul din Cur de Argeş. După oficierea serviciul divin, P. S. episcop Nichita al Arge­şului a făcut elogiul personalităţii lui Vintilă Brătianu, arătând, că în timp ce ţara pierde un ilustru bărbat de stat, biserica ortodoxă pierde un fiu ili­t al ei, un bun creştin, ale cărui însuşiri au făcut fala neamului nostru. Vintilă Bră­tianu era membru al adunării eparhiale a Argeşului şi al con­gresului naţional bisericesc. Isto­ria îl va aşeza în rândul marilor patrioţi. Toată viaţa şi a închi­­nat-o binelui neamului său. S’au mai rostit cuvântări:­­ numele guvernului, al parlame­n­tului, al armatei ş. a. După­­a­ceasta sicriul a fost coborât ș­i criptă între salvele de tun și arme ale trupei care a dat onorurile. * Din durerosul prilej al tre­cerii la cele eterne al marelui bărbat de stat care a fost Vintilă B­ătianu, în 27 Decemvrie ziua înmormântării, în mai multe bi­serici din capitală precum şi din diferite oraşe ale ţării, s’au ridicat rugăciuni ferbinţi pentru odihna sufletului răposatului în Domnul. In Sibiu in ziua amint­­ă, în biserica noastră Catedrală, după terminarea sfintei liturgii I. P. S. S. mitropolitul Nicolae încon­­jurat de preoţimea catedralei a oficiat un parastas solemn pentru odihna sufletului marelui dispărut. A asistat un număr mare de cre­dincioşi, între cari am remarcat pe Dl General Ştefan Panaitescu­, comandantul Corpului VII Armată, pe Dl N Mîrculescu Directorul Băncii Naţionale etc. Moartea lui Vintilă Brătianu la aniversările Naşterii Domnului, când cântau: Mirire lui Dumnezeu In cer, pe pământ pace, intre oameni bunăvoire. Gândiţi-vă numai: pot fi soco­tite ca mărire adusă lui Dumnezeu acele crunte prigoniri religioase por­nite de creşt­ei contra creştinului, acele siluiri a conştiinţelor, de pe urma că­rora şi neamul nostru mai poartă încă un suf­et şi pe corp­uuni necica­trizate? Ori acele lungi risboaie re­ligioase din timpul reforrmaţiunii, cui au stâns vieţi nenumărate şi au pâr­jolit ţări, distrugând munca tihnită a multor veacuri? Sau poate prin o stranie misti­ficare şi răsturnare a logicii omeneşti, s’ar putea numi slavă im­pm dă lui Dumnezeu acele celebre autodafeuri din evul mediu, aranjate de faimoasele tribunale religioase ale Inchiziţiei ca­tolice, cari au lăsat posterităţi de atât lugubre am ntiri despre sutele de mii de oameni arşi pe rug din fanatism, din interese politice, ori chiar din lăcomie şi meschine răsbunări per­sonale? Oarbă rătăcire ! Nebună desfi­gurare a voinţii dum­nezeeşt! Socotiţi numai, nu sunt oare o frivolă desminţire a picii pe m prmânt şi a buneivoii între oameni, nenumă­ratele răsboae, acel nesfârşit şir de ucideri In massi, intre popoarele creştine, prezente in memoria noastră prin amintirea proaspătă a celui mai crunt dintre toate, al căror suport moral, sau mai corect imoral au fost: trufia omenească, pofta de stăpânire şi răpire, bit­uri* infrârgerii deaproa­­pelui şi p­ăcerea sadică la vederea sângerării lui? O, ce amară rătăcire ! O, ce trufaşe sfidare a voinţii dumnezeeşti! O, ce indrâsneaţă desminţire a cân­tării ingereşti! Şi doar ţi in acele timpuri se cânta la să­bătoarea Naşterii Dom­nului, cu aceeaşi emoţiune, ca şi in zilele noastre: Mărire întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace, intre oameni­ bunivoire. Eu socotesc insă, că toate aceste dezastre sufleteşti, din care ideia de «creştin» cu drept cuvânt iese ruşinată de faptele creştinilor ca colec ivi­ate, ca mulţime, nu s’ar fi petrecut cu atâta cinzime, ori poate nu s’ar fi pr­trecut nicidecum, dară sensul cân­tării ingereşti: mărire lui Dumnezeu, pace pe pământ,buni voire între oameni, ar fi pătruns mai adânc in conştiinţa creştinului ca individ. Atunci această conştiinţă s’ar fi împotrivit pornirilor sălbatice ale mulţ­­ilor, făcându-le nevătămătoare. Sub acest raport, conştiinţa fiecăruia dintre noi este vrednică să i se faci o aspră cercetare, o necruţă­toare anchetă, spre a se dovedi: câte aspiraţiuni înalte, câte îndemnuri ge­neroase, câtă iubire de oameni, câtă credinţi, câtă nădejde, cât idealism cuprinde şi prin urmare ce temeiu se poate pune pe ea in construirea creştinismului zilelor noastre. Iichipuieşte ţi, ii­bite creştine, că ingerul Domnului, acel Inger luminat, care a vestit păstorilor marea bucurie a naşterii lui Hristos, in clipa aceasta se pogoară in interiorul tău şi ţi po­runceşte să te examnezi şi să răs­punzi franc: Cum stai cu contribuţia de alumre ce o datoreşti lui Dum­nezeu, creatorului şi binefăcătorului tău, care te ţine? Nu cumva ai lăsat grija preamăririi Lui in seama în­gerilor, esi tu ai lunecat cu totul, pierzându-te, in preamărirea celor din lume? Nu cumva, in această privinţă, bugetul tău sufletesc, in urma gospo­dăriei nesocotite, ca şi bugetul ţării, are goluri, are defecte considerabile, incât se simţeşte nevoia unor grele ispăşiri, spre a-1 aduce în echil­bru? Vorba ta, cugetul tău de creştin drept, care mărturiseşti dragostea cu­ră aproapele ca motiv al faptelor tale sociale, fapta ta insaşi, in ce măsură au contribuit, ca pacea lui Dumnezeu să prindă stăpânire asupra lumii? Inima ta n’are să-ţi reproşeze nimic, simţirea ta nu se tulburi, când În­trebarea ce vine de sus iţi strigă in ureche: ce-ai făcut tu, ca între cam să fie bunăvoire? Cugetul strâmtorat să dea ră­spuns sincer la aceste întrebări, ar rămânea mut şi impetrit de spaimă, contemplând uscăciunea, întunerecul şi prăpastia din suflet. Aceste clipe TELEGRAFUL ROMAN Nr. 1-2

Next