Telegraful Roman, 1937 (Anul 85, nr. 1-52)

1937-01-01 / nr. 1

2 nime aprobări in opinia publică din toată ţara. Unul din aceste glasuri aprobă­­toare spune, că bine s’a făcut la Silim, când se osândesc comuniştii, ară­­tându-i cum sânt: de vrăjmaşi ai bise­ricii şi ai iubirii creştine. Faţă de cu­rentele sociale şi politice ale vremii, orto­doxia românească intră în rostul ei ori­ginar de luptătoare în veac: „pastorala îndeamnă poporul şi preoţimea să stâr­pească în tot locul comunismul în numele tradiţiei noastre naţionale şi creştineşti. Ea este o operă de­ ale cărei urmări so­cietatea se va resimţi». Societăţile ortodoxe In scopul de a ţinea vie conşti­inţa ortodoxă în poporul nostru şi a-i desăvârşi cât mai mult caracterul or­todox — manifestat în neadormită activitate — îş urmează cu zor lu­crarea toate societăţile rel­gioase câre le avem. Asociaţia clerului «A. Şaguna» (întrunită în al 15-lea congres anual la Turda), FOR-ul (şi-a ţinut al 3-lea congres la Arad), Oastea Domnului (adunată la Sibiu în al 5-lea congres), Societăţile „Sf. Gheorghe” a tineretului şi Reuniunile de femei. Toate aceste asociaţii, sprijini­toare ale Bisericii ortodoxe naţionale, îşi desfăşoară activitatea: în pătura so­cială a clerului, în cea a intelectuali­lor mireni, ca şi în rândurile tinere­tului adult, ale femeilor, şi în ale ţă­rănimii şi muncitorimii din Ardealul nostru, unde ortodoxia neamului se afirmă ca un factor de căpetenie che­mat să ne călăuzească şi de aici îna­inte, în vremuri bune şi rele, şi în deosebi în epocile de tranziţie, când o lume veche s’a năruit, şi una nouă este pe drum să-i ia locul. Grupate în jurul altarului strămo­şesc, aşezămintele noastre amintite fac dovadă, că mântuirea şi fericirea le găsim numai în împlinirea dato­riilor ce le avem faţă de acest altar, înfăţişare învederat românească, şi to­tuşi nu pot grăi româneşte... Dacă în curs de câţiva ani se va continua nobila şi româneasca muncă, ajutând sfânta noastră biserică spre a fi reînviată în mijlocul oamenilor, cari fără voinţa lor s’au îndepărtat de lege şi limbă, vrednicia apostolilor cul­turali dela şcoalele secundare din Ţara veche se va înscrie cu laudă meritată în istoria oropsiţilor fraţi din acele părţi ardeleneşti ale ţării. Din ajutorul material, ce li s’a oferit până acum, fac parte: troiţe, clopote de biserici, odăjdii, cărţi reli­gioase, tablouri istorice şi chiar bi­blioteci întregi... Sfinţiri de biserici s’au săvârşit în numeroase localităţi. Pomenim, la acest loc — în legătură cu cele înşirate mai sus şi petrecute în regiunea secuiască, — sfinţirea bi­sericii din capitala de judeţ, Miercurea Ciucului, unde zilele de 8 şi 9 Noem­­vrie au lăsat urme neşterse în sufle­tele credincioşilor din întreg judeţul şi, în acelaş timp, imbold puternic în activitatea de întărire a ortodox­ei şi a naţionalismului în partea locului. Târnosirea primei biserici orto­doxe din judeţul Ciuc a făcut-o în­suşi I. P. S. Mitropolit Nicolae, încon­­jurat de P. C. Părinţi consilieri de la centru, protopopii din Braşov şi din Oituz, şi un mare număr de preoţi, şi în asistenţa fruntaşilor localnici şi a poporului. Cu cât mai mult se va înzdră­­veni curentul de opinie publică în fa­voarea românilor secuizaţi, şi cu cât autorităţile chemate îşi vor împlini mai conştiincios obligaţiunile faţă de dânşii, cu atât mai mult va spori şi prestigiul conducătorilor şi folosul general al judeţului redat ortodoxiei şi românismului. Jurni Mele româneşti a venit în praful dosagilor dascălului Cionca... adăpat la marile credinţe naţionale ale mitropoli­tului Şaguna»... In aceeaş cuvântare de deschi­dere a adunări festive M. S. a ţinut să scoată la iveală faptul, ca serba­rea de 75 de ani ai «Astrei» «a fost luminată prin cuvântarea atât de fru­moasă a Înalt Prea Sfinţitului Mitropolit al Sibiului... ca toți cei ce simt româneşte şi creştiniste să-şi întindă mâna peste nevoile, peste micile deosebiri ale zilei»... Credem că putem statoli faptul ce reiese din modul cum s’au d­esfă­şurat serbările «Ast­ei» la Blaj, şi anume că : B­iericii ortodoxe române i s’au recunoscut şi la aceste festivităţi în­tâietatea şi caracterul ei de dominantă.­­ Cărturari şi figuri marcante din toate păturile sociale atât din Braşov, cât şi din alte oraşe ale ţării s’au adunat în bătrânul şi romanticul Braşov, să comemoreze pe fostul profesor şi luptător naţionalist Ion Al. Lapedatu şi să sărbătorească pe fiii săi gemeni Alexandru şi Ion la împlinirea vârstei lor de 60 de ani. Serbarea a fost patronată de I. P. S. Mitropolit Nicolae al Ardealului, care in cuvinte înduioşătoare a schiţat figura celui ce a fost vrednic dascăl, iscusit publicist şi talentat poet, ră­posat la o vârstă când neamul româ­nesc lega de activitatea lui cele mai frumoase şi îndreptăţite nădejdi, dar pentru numeroasele merite, cu care fraţii Alexandru şi Ion Lapedatu şi-au încununat cei 60 de ani ai vieţii, le împărtăşeşte binecuvântarea sfintei noastre biserici, doindu-le lungă viaţă şi multă sănătate, spre bucuria lor şi a neamului. A fost la Braşov o comemorare şi sărbătorire cu multe şi folositoare învăţăminte. Aiu adus smeriţilor călugări pentru vrednciile lor în pătrarea credinţei. Volumul II din lucrarea Hristos în şcoală, carte datrită laboriosului diacon Dumitru Călgăr, face deose­bită onoare autoruri şi mare bucurie ş sprijin acelora petru cari s’a scris. Seria Teologie şi Seria D­­ac­­tică, precum şi Bilioteca populară «Popasuri Duhoviceşti», imprimate în Tipografia Arid­ecezană, Sibiu, conţin an de an şt mai preţioase publicaţii. Rămâne să ne şi folosim de ele în cercuri ât mai întinse. Profesori şi elevi In misiuni Opera de înfrăţire prin contopire sufletească este admirabil susţinută prin exemplul dat de profesori şi elevi ai şcoalelor secundare din vechea Ţară. Coborând pe plaiuri din regiu­nea secuizată, pionierii culturali aduc ajutor moral şi material în ofensiva cu bună dreptate a reromaniării ce­lor ce poartă în figură și îmbrăcăminte * FOIȘOARA * „In Hristos“, adică hristofori Studenţilor mei Există două chipuri de-a sluji pe Hri­­■tosi cu gura ei cu propria-ţi viaţă. Pri­mul se cheamă propovăduire. Al doilea — trăire. Dacă unui creştin de rând — ca să nu-şi ruşineze acest nume — i se cere nu­mai al doilea chip de slujire, de la noi se pretind amândouă. Dacă de la un mirean se aşteaptă, pentru a fi desăvârşit, să fie doar purtător de Hristos şi nu necondiţio­nat şi cuvântător de Hristos, noi suntem îndatoraţi să fim in egală măsură hristologi şi hristofori. Pentru un cleric — înţeleg aci şi pe studentul In teologie — aceste două noţiuni nu pot fi separate. Amândouă tre­­bue să fuzioneze permanent, să se împle­tească statornic în existenţa sa pământească. Altfel va fi vai lui, ca odinioară cărtura­rilor şi fariseilor făţarnici cari înconjurau marea şi uscatul ca să facă un prozelit şi când colo, zideau un fiu al Gheenei, încă odată cât ei (comp. Mat. 23, 15). Alt­fel, „povăţuitor orb* (Mat. 23, 16) se va chema şi mâna Domnului ii va lovi ca pe unul care I n loc s’o deschidă, „închide Im­părăţia cerurilor înaintea oamenilor, încât nici ei nu intră şi nici pe cei ce vor să intre nu-i lasă (Mat. 23, 13). Există aşadar două categorii de „dia­coni“ ai lui Hristos şi ai Bisericii Lui. Unii sunt cei cari îşi năruesc propovăduirea cu propriile lor insuficienţe. Ceilalţi, îşi pil­­duesc propovăduirea cu propria lor viaţă. Cei dintâi sunt numai hristologi. Ceilalţi sunt hristologi şi hristofori. Despre unii ca cei dintâi, Mântuitorul însuşi spune „că ei zic, dar nu fac, — că leagă sarcini grele şi cu anevoe de purtat şi le pun pe umerii oamenilor, Insă ei nici cu degetul nu voesc sa le mişte* (Mat. 23, 3—4). Ceilalţi, nu ei mai trăesc, ci ca odinioară In Pavel, Hristos trâeşte In ei (Gal. 2, 20). Cei dintâi au rămas la formalismul întortochiat al Vechiului Testament. Cei din urmă au ajuns la înoirea Noului Testament. Cei dintâi formează un tip de „diaconie*: farisaic. Ceilalţi o altă formă de „dulce*: creştină sau, am putea spune tot aşa de bine: paulină. Hulim ades întâiul fel de slujire şi tot de atâtea ori îl trăim. Admirăm pe cel din urmă şi anevoie ne urnim să-l înde­plinim. Aşteptăm să vedem pe Dumnezeu făcând minuni cu noi, întorcându-ne la El ca oarecând pe Pavel. Ci iată că nu este adevăr în aşteptările noastre. Nu trebue să uităm că în ceea ce priveşte chipul în care a fost el întors la Hristos, Pavel a fost un caz unic. Noi toţi putem deveni un alt Pavel şi fără ca lumina de sus să ne prăbuşească numaidecât în ţăria dru­mului care suia de la Ierusalim la Damasc. Lumina aceasta strălucitoare, care lămu­reşte inimile ca şi cu foc, e chiar aici în faţa noastră. Dar să rupem gândul o clipă, dragii mei, abătându-l către marele neajuns al vieţii preoţeşti pe care l-am atins, în trea­căt, la început. Acest neajuns se chiamă lipsa unei vieţi duhovniceşti mai intense, mai adânci, mai conforme cu chemar­ea preotului. Indrăsnesc să spun că tot răul cât îl avem în viaţa religioasă a poporului nostru, vine în bună parte de acolo că prea suntem obişnuiţi să împingem mai către uşe imperativul creştin al propriei noastre Inairi întru Domnul. Prea puţini slujitori ai sfintelor altare — să nu ne sfiim a o spune — sunt preoţi întregi prin viaţa lor. Prea puţini sunt cei cărora li se potriveşte mărita apreciere: „Iată un preot la care totul predicat* Ne tăvălim într’un forma­lism sterp şi în Ioc să lucrăm cele împre­unate cu apostolia noastră din prisosul inimii — cum ar fi firesc — ne facem mai mult de ochii lumii. Pornim să facem din mulţimile pe c­ari le chemăm la Dumnezeu tot atâţia „oameni noui“, când noi înşine trăim ades şi fără Hristos şi inainte de Hristos. Cu asta nu vreau să spun — ferească Dom­nul — că nimic bun n’ar fi întru noi. Ci doar aceea că însănătoşirea sufletească a lumii trebue s’o începem cu propria noa­stră persoană. Cunoaşteţi dictonul: ne­iubitei noastre preoţimi şi bunilor cei tori le dorim, ca noul an 1­937 să le prilejuească momente de recule­dire, sana te ipsum, şi apoi vezi de vin­decarea altora. Eu ar zice: o preote, cu­­răţeşte-te întâi pe tine, ca să poţi secera snopii mântuirii altora. Am definit idealul de viaţă creştină la care trebue să nâzuim noi toţi cu atri­butul „paulină*. Şi pe drept. Căci titanica operă de evanghelizare a unei lumi mare... cât lumea, pe care a săvârşit-o acest ne­ostoit apostol, nu vreau să admit in rup­tul capului că are a se datora vreunui pre­tins verb fascinator pe care l-ar fi avut ei, ci exclusiv imensei puteri duhovniceşti care se sălăşluise în sufletul său. Iară pu­terea era tris­tos. Acest „Hristos*, nu-i pentru sfântul apostol Pavel o persoană de domeniul celor trecute vremi cu care comunică numai prin studierea predaniilor vechi ce-i grăiau despre El, nici numai o „somitate istorică*, ci o realitate şi o pu­tere a prezentului, o energie (comp. Fii. 3, 21; Col. 1, 29; Efes. 1, 19), ale cărei puteri de viaţă dătătoare se vădesc zilnic în el (cf. A. Deissmann — Paulus,­­ 1925, p. 107—108). Ori de mânca, ori de bea, sau orice altceva făcea, toate „în Hristos* le săvârşea. In viaţa lui se vede mai lă­murit ca oriunde altundeva, cât de lipite deolaltă sunt cele două însuşiri pe cari am vrea să le vedem aşternându-se pe făptura morală a fieştecărui preot: hristolog şi hristofor. Căci, dragii mei, a fi hristofor înseamnă a purta în tine pe Hristos, a te afla — ca odinioară Pavel — „In Hristos*. TELEGRAFUL ROMAN La Blaj şi la Braşov Cu ocazia jubileului de 75 ani de exstenţă a Asociaţiunii „Astra», la Blaj, unde au asistat M. S Regele Carol II, Măria Sa Marele Voevod Mihai, Înaltul guvern, precum şi Arhi­ereii bisericilor româneşti ardelene, a grăit Suveranul şi pomenind cu evla­vie şi recunoştinţă pe cei ce şi au pus sufletul şi dragostea pentru conduce­rea Asociaţiunii, a făcut mărturisirea zicând: «Fiinţa Mea culturală, substra­tul românesc al sufletului Meu, este un produs indirect al «Astrei», căci este un produs al dascălilor ardeleni, temelia cul­ Tipărituri de seamă Cărţi şi cărticele, de sufletească zidire, s’au pus la dispoz­i­a cetitorilor. Intre cele apărute, locul întâi se cuvine Bibliei, în traducere nou­ă, de mult aşteptată, şi repede desfăcută. Se pregăteşte astfel a doua ed­ţie, în traducerea I. P. S. Sale Mitropolitului Ncodem al Moldovei şi a P. C. preoţi Gr. Pişculescu şi V. Radu. Autorul monumentalei opere, Isto­ria Bisericii şi a vieţii religioase a românilor din Transilvania şi U­garia, ed. II, păr. Ştefan Meteş, ne dârueşte în acest an cartea : Mănăstirile româ­neşti din Trans­ivania şi Ungaria, oma Nr. 1 ­lte evenimente In cronica noastră fugară nu putem lăsa neremarcate, între alte însemnate evenimnte ale anului, şi următoarele: Misiunea în Anglia a delegaţiei sfintei noastre Bserici în frunte cu I. P. S. Patriarh Ihron, — ca o ur­mare a deosebite atenţiuni ce se dă acestei Biserici în ţările apusului; prăznuirea î­n­ cadre neob­şnuite, a zilei de 1 Decmvrie, al cărui pro­gram la Sibiu s’a desfăşurat sub înalta ocrotire a I. P. 3. Mitropolit Nicolae al Ardealului,­­ a fost o manifestare de solidaritate şi răspuns cuvenit uneltirilor duşmae dela vestul ţării; omagiul adus de neamul româ­nesc neînfricatlui luptător Stelian Popescu, care ea director al cotidia­nului Universul este de 20 de ani misionarul naţional şi apărătorul aspi­raţiilor noastre ca român şi creştin, datorită însufleţirii şi hărniciei dăscălimi din judeţul Sibiului, s’a făcut în toamnă develirea bustului ma­relui vasal Gleorghe Lazăr la Avrig; memoria desenizatorului de drumuri nouă în cultura românească s’a prea­mărit în cuvântările rostite de înaltul chiriarh dela Sibiu şi de alţi reputaţi oratori . Sf. Siiui şi clerul nostru ortodox şi-au ţinut de plăcută datorie să aducă mulţumiri dlor miniştri Dr. C. Angelescu şi V. Samandi de la Culte, pentru tot ce au făptuit întru ajuto­rarea preoţiiri ortodoxe sprijinind cu toată tăria justile ei cereri. Unii mi­niştri fac promisiunea, că vor căuta să întărească prest­­iul Bisericii orto­doxe române, ca o­nstituție funda­mentală în statul românesc. *

Next