Telegraful Român, 1952 (Anul 100, nr. 1-8)

1952-01-01 / nr. 1-2

A^Ul, 190 H 9 unui ex. Lei 8— Nr. 1—2 ORGANUL OFICIAL AL ARHIEPISCOPIEI ORTODOXE RUfe ȘI AL EPISCOPIILOR CLUJ ȘI ORA Abonamentul pentru parohii cl. I Lei 800; cl. II Lei 600; cl. III Lei 500. Particulari Lei 500 Autorități și străină­tate Lei 1000. De sprijin Lei 1500. Pentru America 10 Dolari. Articolele și corespondența se adresează REDACȚIEI Telegrafului Român, Sibiu, str. 1 Mai 35. — Articolele nepublicate nu se înapoiază. — Scrisorile nefrancate se refuză. Și SIBIU Prețul inserțiunilor un cm.2 12 Lei pentru odată, dacă se publică de mai multe ori se da rabat corespunzător. Inserțiunile se adresează ADMINISTRAȚIEI Tele­grafului Român. Sibiu strada 1 Mai Nr. 35. Cronica bisericească 1951 Anul 1951 a fost un an, în care Bise­rica și-a desfășurat viața în liniște și liber­tate, manifestându-se în toate domeniile de activitate. Astfel în domeniul pur bisericesc, viața religios-morală a credincioșilor s-a desvol­­tat prin colaborarea lor cu ierarhia, con­­solidându­se și adâncindu-se. Sf. Slujbe au fost frecventate cu evlavie de toți credin­cioșii. Comitetele parohiale au continuat lucrarea samarineană, de înfrumsețare a locașurilor de cult, a adunărilor dumine­­cale ș. a. prin care credincioșii și-au lu­minat credința, și-au înălțat sufletele și au pus în practică imperativul creștin al iu­birii. Copiii credincioșilor au fost for­mați în școala familiei creștine și au primit in­strucțiunea religioasă necesară în orele de catehizație. Foile religioase pentru poporul credincios și calendarele au oferit dease­­menea hrană duhovnicească pentru ceti­torii lor. Nouă ediții ale cărților de cult au împodobit stranele și altarele noastre. Școlile de cântăreți au fost ridicate la rangul de Școli medii tehnice de cântăreți, având 3 ani de școlarizare. Aici , spre a unifica cântarea bisericească — se predă (alături de muzica locală) muzica psaltică și afară de studii teologice, se învață și diferite meserii practice Absolvenții buni ai acestor școli se pot înscrie la Institutul Teologic, ca să devină preoți. Ceilalți vor da glas nou stranelor noastre, fiind cola­boratori luminați ai preoților. Seminariile monahale de la Neamț, Aga­­pia, Horezu, pregătesc nouă cadre pentru mănăstiri, care să impreune credința lu­minată cu munca spornică în viața de obște. Mănăstirile sunt centre de rugăciune și muncă, de evlavie și disciplină. Institutele Teologice Universitare din București, Sibiu, Cluj continuă, alături de formarea tinerilor studenți și de formarea preoțimii într-un spirit nou prin Cursurile de îndrumare, să desfășoare o largă acti­vitate științifică. Astfel Profesorii acestor Institute au discutat manuscrisul Manuale­lor ce urmează a fi puse la dispoziția stu­denților teologi. Ele sunt opera muncii co­lective a tuturor Profesorilor. De asemenea ei au publicat diferite studii în Revistele ce apar la București și articole în foile din centrele mitropolitane. în primul an de lu­cru la Biblia comentată pe înțelesul cre­dincioșilor — operă de mare valoare plă­nuită pe 5 ani de Institutul Teologic din Sibiu, cu aprobarea Sf. Sinod — s’a dat gata pentru tipar manuscrisul cărților (tra­ducere și comentar): Facerea, Exodul, Le­­vitic, Numeri, Iosua, judecător­, Rut, I Sa­muil, Esdra, Neemia, Cântarea Cântărilor, Eclesiastul, Obadia,Judit, Tovit, înțelepciu­nea lui Solomon, înțelepciunea lui Iisus, fiul lui Sirah — Epistolele către: Romani, Efeseni, Filipeni, Tit, I și II Timotei, Epist. Ap. Iacob, (17 din V. Testament—7 din N. Testament)­Preoțimea și a desvoltat activitatea în sânul poporului credincios cu acelaș elan și înțelepciune, punând pr. practică învăță­turile discutate în Conferințele protopopești • _____­1 _ __ * ... _ • și pi limit­­ia v^uidüiul ut­­lituiUilidie Üii­sionară. Procesul de sudură sufletească între credincioșii vechi­ ortodocși și cei reveniți, între preoții vechi ortodocși și cei reveniți s’a continuat prin aceleași mijloace ca până acum: Cursurile de îndrumare, cultivarea dragostei frățești, cunoașterea comorilor Ortodoxiei, împărțirea gratuită a cărților de cult la parohiile revenite, comemorarea a 3 ani de la marele act al reîntregirii bise­ricești ș. a. Scaunul Episcopiei Oradea a fost com­pletat prin alegerea P. S. Valerian Zaharia, care va conduce Eparhia în conformitate cu nevoile ei spre o tot mai mare unitate spirituală și în conformitate cu imperati­vele vremii. Tot în cadrul vieții bisericești trebuesc amintite: prăznuirea I. P. S. Patriarh Justi­nian la împlinirea vârstei de 50 ani — aniversarea sinodului IV-lea ecumenic (1500 de ani), împlinirea a 1900 de ani de la so­borul apostolesc din Ierusalim și de la tre­cerea Ap. Pavel în Europa. Astfel viața trecutului se îmbină cu activitatea prezen­tului, căci tradiția Bisericii nu este ceva înghețat și mort, ci ceva viu și în necon­tenit progres. Totdeodată, în deplină loialitate față de R P. Română, Biserica a adus contri­buția sa la noile reforme sociale și la lupta pentru pace. Astfel, Biserica a cultivat în preoț­i și credincioșii săi virtuțile morale ale omului nou; a îndemnat pe credincioși la muncă pentru realizarea și depășirea Planului de Stat, a creat un climat de ar­monie față de celelalte culte; a propovă­duit înfrățirea cu naționalitățile conlocui­toare; a colaborat cu autoritățile de Stat (Urmare în pag. 2-«) 30 Decemvrie Se împlinesc la 30 Decemvrie a. c., patru ani de la proclamarea Republicei Populare Române. Patria celor ce mun­cesc cu brațele și mintea pentru construi­rea socialismului în condițiunile unei vieți pașnice și creatoare. Ziua de 30 Decemvrie 1947 repre­zintă o cotitură hotărîtoare în viața po­porului nostru, o dată istorica. Ea marchează în viața poporului no­stru, o serie întreagă de cuceriri care se concretizează în importante reforme a­dânci și de structură. Aceste reforme au creat poporului nostru muncitor nouă perspective de des­­voltare sub raport social, economic, poli­tic și cultural. Ele const­rue un adevărat salt calitativ în desvoltarea noastră ca popor, reprezintă un pas uriaș spre îm­plinirea năzuințelor de mai bine ale ce­lor ce muncesc. Prin aceste cuceriri am pășit efectiv la construirea socialismului. Sărbătorirea zilei de 30 Decemvrie 1947 ne găsește în plin avânt de con­struire a socialismului. Căci pășirea ho­­târîtă spre primul nostru Plan Cincinal, spre realizarea mărețului Plan de electri­ficare a țării, rezultatele primului an al Planului Cincinal, sunt tot atâtea fapte care vorbesc cu multă putere despre con­solidarea regimului nostru de democrație populară și despre progresul real al pro­cesului de construire a socialismului în țara noastră, iar munca noastră de construire a so­cialismului se împletește organic cu lupta activa și organizată pentru apărarea păcii. Imperativul suprem ce se desprinde din adânca semnificație a sărbătoririi de azi, aceasta este: muncă neobosită pen­tru construirea socialismului și luptă sus­ținută pentru pace. Numai pe această cale vom putea face să trăiască, să crească și să înflo­rească necontenit scumpa și tânăra noa­stră Republică Populară Română. Iar ga­ranția acestui progres o avem în forțele creatoare ale poporului muncitor și a con­ducătorilor lui și mai ales în prietenia ce ne leagă de marea țară a socialismului biruitor, Uniunea Sovietică, al cărui ajutor stă la baza tuturor biruințelor Republicii Populare Române. Preot Valer Bând­a

Next