Telegraful Român, 1962 (Anul 110, nr. 3-48)

1962-01-15 / nr. 3-4

X­ ABONAMENTUL : Pe un an : 24 lei Pe 6 luni: 12 lei Pe 3 luni: 6 lei Anul 110 Sibiu, 15 ianuarie 1962 Nr. 3—4 FOAIE RELIGIOASA EDITATĂ DE ARHIEPISCOPIA ORTODOXĂ ROMÂNĂ DE ALBA IULIA ȘI SIBIU PREŢUL INSERŢIUNILOR: Un cm2 60 bani pentru odată; dacă se publică de mai multe ori se dă rabat corespunzător. Inserţiunile se adresează ADMINISTRAŢIEI Telegrafului Român, Sibiu, strada 1 Mai nr. 35. I­NKIUULLa CIHTRALI I , it, T. ‘ ** I ARTICOLELE ŞI CORESPONDENŢA se adresează REDACŢIEI Telegrafului Român, Sibiu, str. 1 Mai 35. — Articolele nepublicate nu se înapoiază. — Scrisorile nefrancate se refuză. Praznicul arhieriei Duminică, 19 noiembrie 1961, Eparhia Oradiei a sărbătorit aniversarea a zece ani de arhipăs­torire a P. S. Valerian. La această sărbătorire au luat parte nu numai clerul şi credincioşii Eparhiei, ci şi Sfîntul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, Departamentul Cultelor, eparhiile din Ardeal şi Banat şi cele de peste munţi, Şcolile teologice, etc., care — prin reprezentanţii lor — au adus cuvînt de preţuire P. S. Valerian al Oradiei. Din Arhiepiscopia noastră au participat: I. P. C. vicar Tr. Belaşcu, P. C. prof. C. Sîrbu, N. Mladin, P. C. Florea I. şi N. Bîrsan. Sfînta Liturghie s-a slujit în Catedrala a II-a (revenită) din Oradea, de către I. P. S. Mitro­polit Firmilian al Olteniei. P­r. Lor Iosif al Rîmnicului-Vîlcii şi Argeşului şi Nicolae al Ara­dului, înconjuraţii de un sobor de 13 vicari, con­silieri şi protopopi şi 5 diaconi. Corul catedralei, condus de pr. Em. Cristoiu, a dat răspunsurile. La priceasnă sînt chemaţi preoţii ridicaţi la treapta de iconomi stavrofori şi cei distinşi cu brîu roşu (protopopi onorari), se face hirotesi­­rea şi P. S. Valerian le dăruieşte crucea de sta­vrofor, brîul roşu, ilcoane, chipul şi cărţile P. S. Sale. Au fost clipe de bucurie duhovnicească pentru toţi. După Sf. Liturghie s-a slujit Te-Deum de mul­ţumire pentru binefacerile revărsate de Dumne­zeu asupra P. S. Valerian al Oradiei. Apoi au luat cuvîntul: 1. P. S. Mitropolit Fir­­m­ilian al Olteniei, P. S. Iosif al Rîmnicului- Vîlcea, P. S. Nicolae al Aradului, P. C. prot. stavr. Carol Pop, P. C. prot. Lupşa Andrei, d. prof. Sălăjean Iosif, Pr. Penzes Vasîle, d. V. Barna, I. P. C. Arhim. Paul Augustin, I. P. S. mitropolit Firmilian al Olteniei, ca trimis special al Sf. Sinod şi Prea Feri­citului Patriarh Justinian, aduce cuvînt de preţuire pentru activitatea P. S. Vale­rian în cei 10 ani de arhipăstorire. Oţelit din pruncie la aspra şcoală şi disciplină a cămărilor de taină ale Bisericii, luptînd cu mari greutăţi, cărturar şi luptător pen­tru dreptate, P. S. Valerian a fost trimis de voinţa credincioşilor şi a Sf. Sinod în fruntea Eparhiei Oradiei spre a veghea ne­contenit asupra intereselor bisericeşti. P. S. Valerian, cu darul ce i l-a dat Dumnezeu şi cu experienţa anilor trud­nici, a fost aici un factor de armonizare confesională, un sol al Bisericii Ortodoxe Române, care a adunat sub aripile ei cele două străni, care forma rana pururi sgîn­­dărită de neprietenii Bisericii noastre. P. S. Sa a fost mlădiţa de la Sudul Carpaţi­lor cu viziunea mai largă asupra nevoilor bisericeşti ardelene, deschis şi însufleţit pentru prestigiul Bisericii noastre şi pen­tru interesul Patriei noastre, pentru pace, conlucrare, bunăînţelegere. Pentru toate aceste osteneli ale P. S. Sale, pentru toată nădejdea, pe care ocîr­­muirea noastră bisericească, în frunte cu P. F. Patriarh Justinian, o pune şi de a­­cum înainte în puterea de muncă, veghea şi înţelepciunea P. S. Sale. I. P. S. Firmi­lian exprimă calde felicitări, urînd P. S. Sale încă mulţi ani de rodnică activitate şi îndemnînd clerul şi credincioşii Epar­hiei Oradiei să îmbrăţişeze cu căldură şi dragoste pe vrednicul lor Ierarh şi Pă­rinte. Din partea Departamentului Cultelor de pe lingă Consiliul de Miniştri a vorbit D. Director I. Rodeanu, transmiţînd P. S. Valerian felicitări şi cele mai bune urări. P. S. Iosif aduce omagiul clerului şi credin­cioşilor din Eparhia Rimnicul Vîlcea şi Argeş la acest popas de cinstire şi recunoaştere a muncii înţelepte şi rodnice, depuse de P. S. Valerian cu dragoste şi jertfelnicie pe altarul Bisericii stră­bune şi al Patriei noastre iubite, pentru sufletul credincioşilor, pentru pace şi progres. P. S. Nicolais al Aradului exprimă urările E­­parhiei vecine pentru P. S. Valerian, care de zece ani — ca un adevărat părinte duhovnicesc —­­călăuzeşte turma dreptcredincioasă după cuvîn­tul Evangheliei mîntuitoare. Vredniciile P. S. Sale sînt cunoscute dincolo de limitele Eparhiei. Doreşte P. S. Valerian păstorire îndelungă, ca să-şi desăvîrşească realizările. Pr. C. protopop Dr. Carol Pop (Baia Mare), vorbind în numele protopopilor, arată că P. S. Valerian în c­ei zece ani de arhipăstorire a cu­treierat în lung şi în lat Eparhia Oradiei, reuşind sa cunoască clerul şi credincioşii, cu sufletul şi mentalitatea lor şi aducînd pretutindeni îndru­marea şi fapta potrivită. Asigură pe P. S. S. că protopopii, împărţind cu ierarhul lor munca şi sarcinile şi bucuriile, se vor strădui ca preoţii din Eparhie să formeze o familie mare, în care fiecare îşi face datoria cinstit atît faţă de Bi­serică, cît şi faţă de Patrie. P. C. prof. Lupşa Andrei (Oradea), în numele clerului ortodox prezintă în poezie reali­zările P. S. Valerian ca păstor de suflete şi lup­tător pentru pace şi urarea de mulţii ani în pace, înfrăţire şi bucurie. Prof. Iosif Sălăgean, membru al Adunării E­­parhiale, aduce cuvîntul de dragoste şi preţuire a credincioşilor reveniţi, relevînd realizările P. S. Valerian în luminarea credincioşilor şi în întă­rirea unităţii religioase­ bisericeşti. Roagă pe P. S. S. ca şi în viitor să-şi îndrepte privirile cu aceeaşi dragoste paternală ca şi pînă acum spre­­credincioşii reveniţii, aducîndu-le mîngîiere şi binecuvîntare şi călăuzind Eparhia pe calea iubirii şi păcii. Pr. Penzeş Vasile (Sighet), felicită pe P. S. Valerian în numele rutenilor ortodocşi, mai ales a celor de limbă cultică maghiară, pentru că dra­gostea părintească a P. S. Sale a cucerit inimile şi dragostea acestor credincioşi spre slava lui Dumnezeu şi pentru Patria noastră scumpă, Republica Populară Romînă. P. S. Valerian a fost singurul arhiereu român din trecut şi pre­zent care a intrat în biserica rutenilor maghiari din Satu Mare, unde a fost primit cu dragoste de cei ce sînt acum fii supuşi şi credincioşi ai adevăratei Biserici ortodoxe române. P. S. Sa a ajutat la îmbrăcarea în haină nouă a bisericii din Satu Mare, în care lăudăm pre Dumnezeu şi Pa­tria noastră dragă. D. Barna Vasile aduce urarea caldă şi omagiul credincioşilor ortodocşi, aminteşte roadele bo­gate ale celor zece ani de arhipăstorirre pen­tru binele Bisericii şi Patriei noastre scumpe, re­zultat al credinţei, dragostei, rîvnei şi osteneli­lor pentru misiunea sfîntă a arhieriei, pentru pacea şi înfrăţirea tuturor, asigură pe P. S. Va­lerian de devotamentul şi supunerea fiiască a celor ce sînt fii buni ai Bisericii şi cetăţeni devo­taţi ai Patriei. I. P. C. Arhim. Dr. Augustin Paul, vicarul E­­parhiei Oradiei prezintă darul, prin care preo­­ţimea îşi manifestă dragostea şi recunoştinţa faţă de P. S. Valerian: o cruce şi un engolpion. I. P. C. Sa aminteşte roadele mănoase aduse de P. S. Valerian în ogorul eparhiei Oradiei­: pe tărîmul adîncirii vieţii duhovniceşti, pe tărîmul acţiunii pentru pace şi de folos obştesc. Pentru toate înfăptuirile acestea Centrul Eparhial, preo­­ţimea şi credincioşii aduc prinosul recunoştinţei şi admiraţiei Ierarhului, care şi-a pus toate cali­tăţile şi puterile în slujba Bisericii şi a Patriei. P. S. Valerian al Oradiei, împodobit cu crucea şi engolpionul, daruri ale clerului, declară că e copleşit de afecţiunea caldă a atîtor suflete şi dă laudă lui Dumnezeu pentru toate. Gîndindu-se la cele întîm­­plate în aceşti zece ani, i se pare că i se desfăşoară în minte un film. Se opreşte însă asupra unui singur aspect, care e piatra de hotar a întregii activităţi­ episco­pale. Oile păstoriei au înțeles glasul păs­(Continuare în pag. 2)

Next