Telegraful Român, 1988 (Anul 136, nr. 1-48)

1988-01-01 / nr. 1-2

Pag. 4 ŞTIRI — INFORMAŢII — ŞTIRI — INFORMAŢII — ŞTIRI — INFORMAŢII Din AGENDA Prea Fericitului Patriarh T E O C T I S T • Miercuri, 9 septembrie a. c., P. F. Patriarh Teoctist a primit pe Excelenţa Sa Dr. George Li­­nardos, noul ambasador al Greciei la Bucureşti, care a făcut P. F. Sale o vizită de curtoazie. A fost de faţă P. S. Episcop Vasile Tîrgovişteanul, Vicar patriarhal. • Luni, 2 noiembrie a. c., P. F. Patriarh Teoc­­tist a primit pe P. S. Episcop Sava de Bialystok, din Polonia, însoţit de un grup de preoţi din eparhia Sa, care s-a oprit pentru scurt timp la Bucureşti în drum spre ţară, venind de la Ieru­salim. • Miercuri, 4 noiembrie a. c., P. F. Patriarh Teoctist a primit pe Episcopul Anglican Edward Holland auxiliarul Episcopului de Gibraltar, ve­nit în ţară la parohia Anglicană din Bucureşti. — P. F. Patriarh Teoctist a prezidat lucrările Sinodului Permanent care a rezolvat probleme curente ale Bisericii Ortodoxe Române. — P. F. Patriarh Teoctist a prezidat Consfătui­rea cu cadrele didactice de la cele două Institute Teologice Universitare ale Patriarhiei Române. La consfătuire au fost prezenţi şi membri­iui Sf. Sinod. • Joi, 5 noiembrie a. c., P. F. Patriarh Teoctist însoţit de P. S. Episcop Gherasim al Rîmnicului şi Argeşului şi de PP­ SS. Episcopi-vicari Roman Ialomiţeanul şi Galinic Argeşanul a vizitat Mă­năstirea Căldăruşani, judeţul Ilfov, cu care prilej a instalat pe noul ei stareţ, Protosinghelul Lav­­rentie Gîţă, fost stareţ pînă lacom la Mănăstirea Sinaia. • Vineri, 6 noiembrie a. c., P. F. Patriarh Teoc­tist a primit delegaţia „Centrului Internaţional pentru Pace între popoare“, din Assisi , Italia condusă de preotul franciscan, Francesco De­ Lazzari, rector de seminar, spre a prezenta mesajul de pace al comunităţii de Assisi. — In după-amiaza aceleiaşi zile P. F. Patriarh Teoctist, însoţit de P. S. Episcop-vicar Nifon Plo­ieşteanul a luat parte la recepţia oferită­­de Am­basada U.RSS.S. la Bucureşti, cu prilejul celei de a 70-a Aniversări a Revoluţiei din Octombrie. • Duminică, 8 noiembrie a. c.• Cu prilejul praznicului Sf. Arhangheli Mihail şi Gavriil, P. F. Patriarh Teoctist a săvîrşit Sf. Liturghie arhie­rească la Catedrala patriarhală din Bucureşti. • Marţi, 10 noiembrie a. c., P. F. Patriarh Teoc­tist a prezidat lucrările şedinţei Consiliului Epar­hial al Arhiepiscopiei Bucureştilor, care a re­zolvat lucrări curente. „ Vineri, 13 noiembrie a. c., P. F. Patriarh Teoctist a primit pe P. Cuv. Arhim. Nifon Sarkaly, reprezentantul Patriarhiei de Antiohia pe lîngă Patriarhia Moscovei, care a adus un mesaj din partea P. F. Patriarh Ignatie IV al Antiohiei.­­ Luni, 16 noiembrie a.c., împlinirea unui an de la alegerea P. F. Părinte Teoctist ca patriarh al Bisericii Ortodoxe Române. Cu acest prilej la Cabinetul patriarhal au venit ierarhi, vicari admi­nistrativi, consilieri patriarhali şi mitropolitani precum şi alţi salariaţi superiori ai Patriarhiei şi Arhiepiscopiei Bucureştilor, care au prezentat P. F. Sale respectuoase urări de sănătate.­­ Miercuri, 18 noiembrie a. c., P. F. Patriarh Teoctist însoţit de PP. SS. Episcopi-vicari Nifon Ploieşteanul şi Roman Ialomiţeanul a vizitat lu­crările de la Şantierul Institutului Teologic şi Centrului Ecumenic din Bucureşti ca şi lucrările de la şantierul Atelierelor Institutului Biblic, de la Popeşti-Leordeni, dînd îndrumările respective pentru urgentarea lor. 0 Joi, 19 noiembrie a.c., P. F. Patriarh Teoc­tist­­a luat parte la Conferinţa preoţească la Protoieria IlI-a Capitală, unde a rostit un cuvînt de îndrumare şi povăţuire părintească. 0 Simbătă, 21 noiembrie a. c., în fruntea unui ales sobor de preoţi şi diaconi P. F. Patriarh Teoctist a săvîrşit la Catedrala Patriarhală Sf. Liturghie arhierească, cu prilejul praznicului In­trării Maicii Domnului în Biserică şi a rostit cu­vînt de învăţătură.­­ Duminică, 22 noiembrie a. c., P. F. Patriarh Teoctist ia prezidat lucrările şedinţei anuale a Adunării Eparhiale a Arhiepiscopiei Bucureştilor. 0 Martie, 24 noiembrie a. c., P. F. Patriarh Teoctist a luat parte la şedinţa festivă închinată împlinirii a 1200 de ani de la Sinodul VII Ecu­menic, şedinţă care a avut loc la Institutul Teo­logic Universitar din Bucureşti. •— în continuare, P. F. Patriarh Teoctist a pre­zidat consfătuirea cu cadrele didactice de la In­stituitul Teologic Universitar din Bucureşti, dînd preţioase îndrumări pentru buna desfăşurare a procesului instructiv-educativ al doctoranzilor şi studenţilor acestui Institut. „ Miercuri, 25 noiembrie a. c., P. F. Patriarh Teoctist a plecat la Arhiepiscopia Iaşilor, pentru rezolvarea unor probleme curente ale acestui Centru Eparhial. 0 Duminică, 29 noiembrie a. c., Sub Preşedin­ţia P. F. Patriarh Teoctist s-au desfăşurat la Centrul eparhial de la Iaşi lucrările şedinţei anua­le a Arhiepiscopiei Iaşilor. Aniversarea Prea Sfinţitului Vasile al Oradiei Luni, 28 decembrie 1987, a avut loc la reşedinţa episco­pală din Oradea o festivitate omagială, dedicată aniver­sării P. S. Episcop Vasile Coman la împlinirea vîrstei de 75 de ani, festivitate onorată cu prezenţă înalt Prea Sfin­ţitului Mitropolit al Ardealului şi a Prea Sfinţitului Vasile Tîrgovişteanul, Episcop-vicar patriarhal, ca delegat al Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist. A participat din partea Departamentului Cultelor, Dl. director Ion Negoiu. Au mai luat parte: arhid. prof. dr. Constantin Voicu, rectorul Institutului Teologic Universitar din Sibiu, pr. prof. dr. Dumitru Abrudan, prorectorul acestui Institut, mons. dr. Stefan Dászkál, Ordinarius, din partea Bisericii romano-catolice din Oradea, pr. Petru Dorobanţu, con­silier cultural la Arhiepiscopia Timişoarei, membrii Per­manenţei Consiliului Eparhial, protopopii din eparhie, preoţi din Oradea, invitaţi şi credincioşi din localitate. După săvîrşirea Sfintei Liturghii în paraclisul episco­pal, la ora 10 s-a oficiat un Te-Deum de către un sobor de preoţi şi diaconi, avînd în frunte pe Prea Sfinţitul Episcop Vasile Tîrgovişteanul, Vicar Patriarhal, care a deschis şirul cuvîntărilor omagiale, dînd citire mesajului de felicitare al Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist. (Cuprinsul mesajului se publică in prezentul număr). A luat apoi cuvîntul I. P. S. Mitropolit Antonie al Ardealului (cuvântarea se publică în cuprinsul prezentului număr). In continuare Domnul director Ion Negoiu a adus un cuvînt de felicitare și apreciere din partea Departamen­tului Cultelor, remarcind că cea mai de seamă carac­teristică a îndelungatei activităţi a Prea Sfinţitului Episcop Vasile ca preot, profesor, protopop şi arhiereu a fost slujirea cu credinţă a Bisericii Ortodoxe Române şi a Patriei noastre dragi, animat fiind în permanenţă de un fierbinte patriotism. A luat apoi cuvîntul pr. Augustin Lucian, vicar admi­nistrativ, omagiind personalitatea înaltului sărbătorit, în numele Centrului Eparhial al Episcopiei Oradiei, în numele Institutului Teologic Universitar Sibiu, al corpului profesoral al acestui prestigios aşezămînt de învăţămint teologic, ce se bucură de atenţia şi sprijinul continuu al P. S. Episcop Vasile, a vorbit arhid. prof. dr. Constantin Voicu, rectorul Institutului. Pr. Petru Dorobanţu, consilier cultural al Arhiepiscopiei Timişoarei a transmis mesajul personal de felicitare din partea înalt Prea Sfinţitului Mitropolit Nicolae al Ba­natului. Au mai vorbit: pr. Marcel Andreescu, protopopul Za­­lăului, pr. dr. Gheorghe Litiu de la parohia Oradea-Olosig şi prof. Traian Blajovici din Oradea, în numele mirenilor din Eparhie. In încheiere, Prea Sfinţitul Episcop Vasile a rostit un emoţionant cuvînt de mulţumire, adresat tuturor parti­cipanţilor la această festivitate omagială. „Vă rog să transferaţi cinstirea de azi, care o îndreptaţi spre mine asupra tuturor credincioşilor Bisericii noastre. Cinstirea pe care o daţi astăzi în zi de lucru este cinsti­rea lucrului pe care îl face Biserica în sînul poporului nostru. Noi suntem­ doar nişte smeriţi semănători, dar cei ce ară, cei ce privesc, cei ce ajută să rodească sunt credincioşii noştri, poporul nostru. Tuturor se cu­vine preţuirea. Pe ei trebuie să-i iubim. De ei am în­cercat să mă apropii, să fiu cît mai mult in mijlocul lor, să mă rog cu ei, să le vestesc mesajul divin, să-i ascult şi să-i ajut după putere. Toate vizitele pastorale pe care le-am făcut au avut acest scop: cunoaşterea şi apropierea de ei. încă din primul an am vizitat peste 200 de parohii. Doream să cunosc credincioşii, să văd bisericile, să cu­nosc activitatea preoţilor, să le cunosc mai ales necazu­rile, ca să ştiu de unde să încep lucrul, ce trebuie în­dreptat şi ce probleme sunt. Era de lipsă să cunosc tere­nul şi problemele pastorale de aici. La Braşov cunoaştem aceste probleme. Am fost foarte bucuros că am întîlnit inimi credincioase, calde, cu dragoste de Biserică şi de neam şi am fost înţeles repede de către credincioşi şi de cler despre datoriile care le avem. Ştiam că trebuie să ne înscriem în ritmul nou de viaţă al poporului nostru, să mergem de la unul la altul, să strîngem legăturile ca să facem tot ceea ce Dumnezeu şi neamul aşteaptă de la noi“, întregind calda atmosferă în care s-a desfăşurat fru­moasa manifestare de dragoste şi preţuire cu care a fost înconjurat înaltul ierarh, corul catedralei episcopale, Bise­rica cu Lună din Oradea, condus de p­r. Traian Codilă, a executat un frumos concert de colinde. A urmat apoi o masă festivă oferită de Consiliul Epar­hial, la care au continuat vorbirile. Au exprimat calde cuvinte în cinstea Prea Sfinţiei Sale pr. prof. Dumitru Abrudan, prorectorul Institutului Teologic Universitar din Sibiu, pr. Nicolae Mara, consilier adm.­bis., prof. dr. Teodor Maghiar, decanul Institutului de Invăţămînt Su­perior din Oradea, arhid. Teodor Savu, fost inspector eparhial, prof. Titus L. Roşu din Oradea, dr. Sabin Novac din Oradea şi pr. Teodor Cios, protopopul Beiu­­şului. Dind glas simţămintelor fireşti de sinceră şi adîncă preţuire pentru tot ceea ce Prea Sfinţia Sa a făptuit în ogorul Bisericii străbune şi mai ales aici, în acest colţ de ţară, de recunoştinţă şi fresc devotament, vorbitorii au adus un fierbinte omagiu personalităţii marcante a Prea Sfinţitului Episcop Vasile, urîndu-i ani mulţi, întru deplină sănătate şi aceeaşi putere de muncă la cînma Eparhiei Oradiei, pentru a-i conduce şi pe mai departe,, cu ace­leaşi rodnicii, destinele. înalt Prea Sfinţitul Mitropolit Antonie a toastat apoi în cinstea înaltei Conduceri de Stat, a Prea Fericitului Pă­rinte Patriarh Teoctist precum şi a ierarhului sărbătorit şi a felicitat din nou pe Prea Sfinţitul Episcop Vasile pentru pragul celor trei sferturi de veac împlinite cu atîta vrednicie. Vădit mişcat, Prea Sfinţia Sa a mulţumit călduros tu­turor celor de faţă pentru toate bucuriile sufleteşti ce i-au fost oferite cu atîta dragoste în această zi aniver­sară, socotindu-le drept imbolduri ce le va pune în slu­jirea cu aceeaşi dăruire a Bisericii şi neamului nostru românesc. Pr. Dorel Octavian Rusu ARTICOLELE ŞI CORESPONDENŢA se adresează REDACŢIEI Telegrafului Ro­mân, Sibiu, str. 1 Mai nr. 35. — Articolele nepublicate nu se înapoiază. COMITETUL DE REDACŢIE: Dr. Antonie Plămădeală, Mitropolitul Ardealului — preşedinte; Pr. prof. Dr. Dumitru Abrudan — redactor responsabil; Arhid. prof. Dr. Aurel Jivi, Arhid. Gheorghe Papuc, Pr. prof. Dr. Mircea Păcurariu; tehnoredactori: Arhid. Ezechil Oancea, Pr. Teodor Damian; corector: Pr. Vartolomeu Constantinescu. ABONAMENTUL pe un an: 150 lei. Cont nr. 45.10.4.09.2. Taxa poștală plătită în numerar Cititorii din străinătate se pot abona prin „ROMPRESFILATELIA“ —■ sectorul export­import presă P. O. Box 12­ 201, telex 10376 presfii Bucureşti, Calea Griviţei nr. 64—66. Tiparul Tipografiei Eparhiale, Sibiu I 44.206 . TELEGRAFUL ROMAN Nr. 112/1988 Semnalăm... Semnalăm...­ ­ Se spune de unii, se spune de alţii, şi bine că se spune, că sunt poeţi mari. Cind sînt! Printre aceştia în mod cert e mare Ştefan Augustin Doinaş, atât de mare că unii nu-i văd capul, fiind prea sus. Nu-i vina lui, desigur! Acum şi-a adunat versu­rile într-o carte, să se vadă de­odată: FOAMEA DE UNU (ed. Eminescu, 1987, 345 p., cu un Cuvînt înainte de Radu Călin Cris­­tea). Titlul e uluitor! Şi poeziile sînt prefaţate, ca toate cărţile mari, de cuvintele primului poem: „La început a fost cuvîntul IUBIRE". Geneza dă mina cu Prologul lui loan 1­0 Arhiepiscopia Tomisului şi Dunării de Jos a editat nr. 3 al „îndrumătorului bisericesc, misionar şi patriotic“ pe 1987, cuprinzând preţioase îndrumări către preoţi şi credincioşi (Arhiep. Dr. Antim Nica) şi rubrici precum: Mărturii ale dreptei credinţe, îndrumări de la amvon, In slujba Patriei şi a binelui obştesc, Pe urmele vieţii spirituale, File de istorie şi artă ş. a. Bogat şi instructiv.­­ Dan Zamfirescu prefaţează în revista „Manuscriptum“ (nr. 4, anul XVII, 1986, p. 23—38) studiul lui Paul Mihail intitulat „Un manuscris inedit al vieţii lui Grigorie Ţamblac“ (p. 39—49). Neobositul şi eruditul savant Paul Mihail are mereu ceva nou de scos la iveală. După seria de „Contribuţii la bibliografia româ­nească veche“ (Anuarul Inst. Ist. Xenopol, Iaşi, 1986), de data aceasta tipăreşte o viaţă a lui Grigorie Ţamblac de Andronic de la Mănăstirea Noul Neamţ. Nu cu Paul Mihail polemizează Dan Zamfirescu în „Grigorie Ţamblac. Legenda lui în cultura română“, ci cu Andronic şi cu toţi cei care în trecut şi azi l-au adus şi îl aduc încă pe Ţamblac în Moldova, ba îl fac şi stareţ la Neamţu şi autor al „Muceniciei lui Ioan cel Nou“, făcând din aceasta „cea dintîi operă în proză a literaturii române“ (p. 24). Cînd are argumentele în mînă, Dan Zamfirescu e necruţător şi nu-i lipsesc niciodată cuvintele necru­­ţării, împotriva celor cu „fixaţii cvasimonahale... cu alte titluri şi alte pretenţii“ (p. 27). El dovedeşte — şi aşteptăm pe cineva care să-l contrazică tot atît de vehement, deci cu argumente mai tari — că Ţamblac n-a călcat niciodată prin Moldova! Aşadar, autorul „primei opere în proză a literaturii române“ e un român, un român cu numele Grigorie. De ce să fie imposi­bil? N-ar fi primul român cu acest nume! “ „Cîntări bisericeşti şi populare“ de Pr. Antofie Radu, a edi­tat Episcopia Buzăului (1987, 366 p.). Pe cit de modest, pe atît şi de savant în muzică, pr. Antofie Radu ne dă una din acele cărţi care nu pot fi scrise decât de cei cu har anume pentru aşa ceva. Să adăugăm că în afară de muzică, traduce din latineşte şi greceşte, din franceză, portu­gheză, italiană şi germană iar după vîrsta de 80 de ani a învăţat portugheza, ca să traducă un autor care îi stătea lîngă inimă. E poate unul dintre ultimii noştri poligloţi, dublat de un muzician de rară sensibilitate, iubitor deopotrivă al muzicii bisericeşti şi populare. Un Cantemir al vremurilor noastre!­­ Pe frontul culturii, în plutonul eseiştilor, cam subţire dacă e să fie ceea ce ar trebui să fie N. Steinhardt e în linia întîi. Prezent în presă, peste tot pe unde apare cite o revistă, de curând s-a adunat şi într-o nouă carte: „Escale în timp şi spaţiu", (Cartea Românească, 1987, 406 p.). Călător pe calea veşniciei culturii, se opreşte pe unde îi place şi pe unde nu-i place şi, pe ici trimite pe unii în uitare, pe alţii îi scoate din uitare, iar pe cei aleşi încearcă să-i treacă dincolo de timp şi spaţiu, agăţîndu-i de sine, sau agăţîndu-se el de ei. încă o carte bună!­­ „Era-nţelept ca Grecii“, se intitulează poezia dedicată de poetul Vasile Nicolescu „s­avantului patriot Ioan G. Coman“, în „Luceafărul“ (nr. 14, 1987, p. 5). Sînt primele cuvinte din primul vers care continuă cu: „era-nvăţat ca Platon“. Aşa era! “ Ion Brad şi Mircea Popa semnează, fiecare, în „România literară“ (XX, nr. 41, 1987, p. 12—13), cîte un articol dedicat cu prilejul a 100 de ani de la moarte, „Părintelui filozofiei române" cum l-a numit Sextil Puşcariu pe Timotei Cipariu. Mircea Popa îi zice: „Un Haşdeu al Transilvaniei“, iar Ion Brad se mân­dreşte că s-a născut în acelaşi sat cu dînsul, Pănade, pe Târnava Mică. Cine nu s-ar mândri?1­0 „Fiecare om reprezintă un unicat al naturii“, este titlul unui eseu publicat de Arcadie Percek (România literară, XX, 19, 1987, p. 19) în care adună dovezi despre această unicitate, identi­ficând din cele multe şapte caracteristici irepetabile: faţa, am­prentele mâinilor, ale buzelor, vocea, desenul vascular retinian, firul de păr, sîngele. Aşadar, am trage concluzia că o tipologie absolută în care su­biecţii ar fi mai mult de unul, este şi teoretic şi practic impo­sibilă. De unde şi factorul de imprevizibilitate în determinarea acţiunilor oamenilor pe bază de analogie. Căci autorul eseului s-a oprit în cele de mai sus doar la aspectele somatice, dar spune că şi o investigaţie în cele psihice ar duce la aceeaşi concluzie a unicităţii fiecărui om. Fiecare om e o lume, precum spunea încă Democrit. Mai înainte de el o spusese şi autorul cărţii Genezei, că pe toate le-a făcut Dumnezeu „după felul lor", iar pe om „după chipul şi după asemănarea Sa“. Trebuie deci înţeles: pe fiecare om. Şi mai trebuie înţeles că: „chipul şi asemănarea“ priveşte infinitatea lui Dumnezeu care, aşa cum spunea Dionisie Areopagitul, nu poate fi prinsă exhaustiv într-o definiţie.. Căci oricâte caracteristici i-am pretinde, ar mai rămâne încă o infini­tate neprinse. Fiecare om, prin unicitatea sa, e şi el doar o caracteristică din cele infinite care ar putea defini exhaustiv ce este omul. In această privinţă iată că se confirmă că e într-adevăr „după chipul şi după asemănarea lui Dumnezeu“! Ştiinţa tipologiei care încă nu există ca atare, dar există în secvenţe ca psihologia, pedagogia, anatomia etc., nu trebuie însă să se descurajeze. Caracteristicile comune sânt tot atît de evi­dente şi multe, aşa încât se pot determina legi pe bază de ca­racteristici şi comportamente inedite. Atît numai că trebuie să lase loc întotdeauna şi comportamentului de unicat, adică unui anume coeficient de imprevizibilitate. Ceea ce de altfel, de voie de nevoie, se şi face. Eforturile ştiinţelor merg şi trebuie să mear­gă spre cât mai marea reducere a coeficientului de imprevizibili­tate, deci spre cât mai adânca pătrundere în spaţiul variabilităţii infinite. In teologie aceasta ar echivala cu tot mai multa cu­noaştere a lui Dumnezeu, prin cunoaşterea omului, ca chip şi asemănare a Sa. Oamenii de ştiinţă pot să-i zică precum vor ei! ANTONIE P.

Next