Természettudományi Közlöny 1878 (10. évfolyam, 101-112. füzet)

1878-01-01 / 101. füzet

Megjelenikmiu- T D ü M F Ç 7 F T T í I H H M A M V í E folyÓÍratot a tár" den hónap tizedi- [ M lYl Li 0 Zj iL 1 I UDUMALN I I ^ ^gjai - -­kén, harmadfél nagy Tr/ÀrTT ÄlTTT dij fejében kapják ; nyolczadrét ívnyi K ( I / I ( ) IN Y NEM TA£OK RÍSZÉRE tartalommal ; időn­­" a 30 ívből álló ként fametszetű áb- HAVI FOLYÓIRAT egész évfolyám elő­rákkal illusztrálva. KÖZÉRDEKŰ ISMERETEK TERJESZTÉSÉRE. fizetési ára 5 forint. X, KÖTET. 1878. JANUAR. 101-'K FÜZET. MAGYARORSZÁG ÉS A TERMÉSZETTUDOMÁNYOK. A mult nyáron egy rövid történelmi tanulmányt tettem közzé „ Természettudományi mozgalmainkról az utolsó évtizedben1-1 (Literar. Berichte aus Ungarn, 2. füz. — Budapesti Szemle, 29-ik szám). Kettős czélom volt vele. Először is, meg akartam ismertetni a külfölddel, hogy e tekintetben is jobb véleménynyel legyen felőlünk, Tudo­mányos Akadémiánk és Társulatunk buzgó törekvéseit, melyeket a természettudományok művelése és elterjesztése érdekében közel félszázad óta kifejtenek, valamint az eredményeket is, melyeket eddig elérniük sikerült. És másodszor, egybe akartam állítani az élet mes­terének, a történetnek tanulságait magunk számára, hogy belőlök a jelenre és a legközelebbi teendőkre nézve következtetéseket von­hassunk. Hogy az efféle idegennyelvű közlemények mily hasznosak és hazánknak mennyire tiszteletszerzők lehetnek, világosan kitűnik a külföldi lapok elámuló hangjából, melylyel a Literar. Berichte tu­dósításait fogadják. így péld. egy frankfurti lap (Das Museum) 1877. október 19-iki számában ezeket mondja: „Magyarországgal mint a velünk szomszédos állam egy oly alkatrészével, mely leg­alább politikailag egyenlő súlyosat nyomó rész Ausztria német tar­tományaival, az európai diplomatáknak az utolsó évtized alatt meg kellett tanúlniok számot vetni. Ugyanazon idő alatt a mi pénzügyi embereinknek is több ízben alkalmuk volt magyar pénz-szükségekkel foglalkozni. De hogy ugyanazon időszakbeli magyar tudományosság­ról s legkivált a természettudományok terén is szó lehessed, az'zäl csakugyan nem voltunk tisztában, stb. stb." -— Ez a becsületes frank­furti tehát mindekkoráig abban a hitben élt, hogy mi magyarok a politikán és pénzköltésen kivül egyéb tudománynyal nem foglalko­zunk. •:•.-­Egy ennél sokkal figyelemreméltóbb, mindvégig komoly hangú és Magyarország tudományossága iránt kiváló érdeklődésről tanús­kodó czikk jelent meg ugyané tárgyról az augsburgi „Allgemeine Zeitung" 1877 november 27-iki számában „Ungarn und die Natur-Természettudoraíínyi Közlöny. X. kötet. 1878. I' V '

Next

/
Thumbnails
Contents