Természettudományi Közlöny 1888 (20. évfolyam, 221-232. füzet)

1888-05-01 / 225. füzet

Megjelenik min­den hónap IO-ikén, legalább is 2*/2 nagy nyolczadrét ívnyi tartalommal; időn­ként szövegközi áb­rákkal illusztrálva. TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNY. HAVI FOLYÓIRAT KÖZÉRDEKŰ ISMERETEK TERJESZTÉSÉRE. E folyóiratot a társulat tagjai az évdij fejében kap­ják ; nem tagok részére a Pótfüze­tekkel együtt elő­fizetési ára 6 forint. XX. KÖTET. 1888. MÁJUS 225-,k FÍJZET. MAGYAR TERMESZETTUDOSOK SZAZ EVVEL EZELŐTT.* Az irodalom-történet szokásos beosztása nemzeti irodalom- és tudományos irodalom-történetre, az osztályozások rendes hibáján kivül, két nagy igazságtalanságot is foglal magában. Ellentétbe akarja állítani a tudományost a nemzetivel, s a szépirodalomnak mintegy kizárólagos szabadalmat biztosít a nemzeti jelző használa­tára. Igazságtalan mind a kettővel szemben ; ennél túlbecsüli, amarról letagadja azt a jellemvonást, a mi mindkettőjüket megilleti. A népek érzésvilága, individuális sajátságai : felfogása, gondolkodás­módja, szóval mindaz, a miknek összegét nemzeti szellemnek nevez­zük, nemcsak költészetükből, tudományos irodalmukból is kisugár­zik. Igaz, hogy a tudomány a világé, az emberiségé ; de ezen közös kincsnek mi módon jutunk birtokához ? E kérdésre Akadémiánk egyik halhatatlan elnöke, b. Eötvös József gyönyörűen felelt meg már egy negyedszázaddal ezelőtt.** »Minden tudomány individuális törekvések eredménye s a tapasztalás azt mutatja, hogy az egyes tudományos törekvések épen azon arányban mozdítják elő a tudo­mányt, melyben azok az egyes népek vagy egyének individuálitásának eredményei. A népek különböző szelleme s kedélyi tulajdonai, melyek szerint azok a tudományt felfogják, biztosítják azt a sok­oldalúságot, a mely nélkül nagy igazságokat feltalálni nem lehet.« Ha valakinek, bármely hatalmas iskolának vagy valamely korszak szerencsétlen áramlatának sikerülne valaha a tudományos működés­ből a nemzeti szellem nyilvánulásait kiirtani vagy benne elfojtani, magának a tudomány fejlődésének legszükségesebb éltető gyökerét metszené át. A kettőt egymástól külön választani nem lehet. Min­den irodalom-történet, mely csak az egyikről — akár a szép litera­turáról, akár a tudományosról — ad bármely tiszta képet, mégis * A M. Tud. Akadémia ez idei Közülésén tartott előadás. ** Elnöki megnyitó beszéd a m. orvosok és természetvizsgálók IX. nagygyűlé­sén. 18C3. Természettudományi Közlöny. XX. kötet. 18S8. I 1 Y2

Next

/
Thumbnails
Contents