Természettudományi Közlöny 1932 (64. évfolyam, 947-970. füzet)

1932-01-01 / 947-948. füzet

ható rezgések sokaságának harmóniája. Ha a szervezetben a sejtek rezgéseitől eltérő rezgésű sugarakat produkáló baktériumok lépnek fel, ez a harmónia megbomlik. A sejtrezgések amplitúdó­jától függ, vájjon a szervezet képes-e ellentállni a baktériumok támadó rez­géseinek. A gyógyítás lényege eszerint abban állana, hogy megfelelő frekven­ciájú és amplitúdójú rezgéseket kép­viselő sugarak hatása útján vissza­adjuk a megtámadott sejteknek azt a képességet, hogy az eredeti rezgés­modorban tartott sugarakat bocsás­sanak ki. És LAKHOVSKYnak sikerült készülékével, amelyet rádió-celluloosz­cillátornak nevez, rövid­ hullám­hosszú­ságú elektromágneses besugárzással vé­dekezni a kórokozó baktériumok sugár­zása ellen. Kísérletét Bacterium tume­faciens-szel beoltott Pelargoniumon vé­gezte, fényes eredménnyel. Az elhatal­masodott rákos daganat teljesen szét­roncsolódott, míg a nem kezelt rákos növény hamarosan elpusztult. Az öregedő szervezet kémiai össze­tétele megváltozván, a rezgésekben is zavar áll elő. LAKHOVSKY meg van győződve, ha sikerülni fog a sejtek kapacitását és hullámhosszát szabá­lyozni, akkor ezzel a fiatalítás pro­blémája is megoldódott majd, ami az emberi életkort eddig nem is sejtett határokig tolhatja ki. A valamennyi élősejtre jellemző rez­gésekhez szükséges energiaforrást igen magas frekvenciájú kozmikus — vagy extrakozmikus — eredetű sugárzások­ban látja ; a Tejútból, a Napból, vagy más égitestekből kiinduló rezgések hatására az ugyanoly hullámhosszú­ságú rezgésre képes sejtek rezonancia útján szintén ilyen rezgésbe jönnek. A feltevés helyessége mellett szól LAKHOVSKYnak a rákkal beoltott Pe­largoniumon végzett meglepően egy­szerű kísérlete. A fertőzött növények közül egyet egy 30 cm átmérőjű, ősi va­ d mai kultúrember nagy vadra a legtökéletesebb felszereléssel vadász­hat. Kedvére válogathat a legjobb vadászfegyverekben s ismétlő, golyós nyitott és ebonittal szigetelt végű rézgyűrűvel vett körül, és néhány hét múlva a kezelt muskátli teljesen meg­gyógyult, sőt csodálatos nagyságot és fejlettséget ért el, míg a kontroll­növények hamarosan elsorvadtak. A drót felfogta és koncentrálta az at­moszférikus sugárzásokat, úgyhogy helyi energiájú készülék módjára ha­tott. LAKHOVSKY az első sejtek — vagyis az Élet — megjelenését és kialakulását is ezen elméletével igyekszik megmagya­rázni. Az ősi hidroszférában a disszo­ciált molekulák valamely pozitív töl­tésű kozmikus sugárzás elektromos mezeje erővonalainak megfelelően he­lyezkednek el (a Föld negatív töltésű). A Föld forgása következtében így kialakul a sejtmag vezetőköre, még­pedig az erővonalak forgásokozta el­tolódásának értelmében. Ez ősi sejt­magnak, alkotásánál fogva, volt már bizonyos krondukciója és kapacitása, és a kozmikus sugárzások hatására rezgésbe jött, miután a nehézkedés folytán a vezető molekulák körül szigetelő molekulák helyezkedtek el. Minthogy az élet minden megnyil­vánulása a sejtek rezgésén alapul, azon a napon­­—így fejezi be művét LA­KHOVSKY — amelyen megfelelő felfogó­készülék feltalálásával urai leszünk ezeknek a rezgéseknek, az emberiség számára megbecsülhetetlenül hasznos eredményekhez fogunk elérni. Nem tekintve gyógyászati jelentőségét, szo­ciális szempontból is nagy esemény lenne ez, amely megvalósítaná a gon­dolatátvitel, a vakokkal és süket­némákkal való érintkezés problémáját; kitalálnánk egymás gondolatát, saját rezgéseinkkel leveleznénk egymással, esetleg még az állatokkal is, és sugár­zásának hullámhossza kezére juttatná az elbujdosott bűnözőt az igazság­szolgáltatásnak. Kovács László­ puskáját kitűnő céltávcsővel szerel­heti fel. Az így felszerelt vadász ké­nyelmesen, elég nagy távolságból és megfelelő biztonsággal lő a vadra. Sze-

Next