Theologiai Szemle, 1927 (3. évfolyam, 1-6. szám)

1927 / 1-4. szám

1—4. szám. Debrecen, 1927. Pünkösd: Ili. évfolyam. THEOLOGIAI SZEMLE FŐMUNKATÁRS. SZERKESZTI: FÖMUNKATÁRS VARGA ZSIGMOND. CSIKESZ SÁNDOR. DEÁK JÁNOS. TARTALOM: Az Ige : Cs. 5. 1. 1. Beköszöntő: Cs. S. 2. 1. Tanulmányok: Tankó B.: Vallás és művészet. 3—24. — Payr Sándor: Luther és az egyházi ének. 24—47. — Kállay K.: Jerem­iás próféta élete és működése a Biblia filológiai és törté­neti kritikája alapján. 48—62. — Vasady B.: A valláspszichológia fejlődésének története. 63-160. Publikáció: Keresztesi József naplójegyzetei akadémiai útjáról Vil­. 160—161. Kisebb közlemények: Kállay K.: A­­jeelkerken ügy. 162—163. — Miklós ö.: A magyarok perei a leideni rektor előtt. 163—165. — Kováts A.: A vallásos érzés védelme az új büntető-novella tervezetben. 165—168. — Miklós ö.: A külsősomogyi traktus kánonos könyve. 168—174. Külföldi Szemle: Wilke G.: Evang. Kirchenkunde. D. J. 174—175. — [L’influence de la Réform. sur le développement du droit international. R. I. 175—176. — Medicus Fr.: Die Freiheit des Willens u. ihre Grenzen. Rácz L. 176-177. — Thomsen Peter: Die neueren Forschungen in Palästina-Syrien... Lábossá L. 177—178. — Ulrich M.: Dürfen wir minderwertiges Leben vernichten ? D. J. 178—179. — Hartmann ,J.: De Seneciute. B. Pap J. 179. — Tillich P.: Die relig. Lage der Gegenwart. Szelényi D. 179. — Die Aufklärung., Die Religion des deutschen Idealismus. Rácz L. 179—180. Hazai irodalom : Papp F.: Az Orsz. Ref. Tanáregyesület évkönyve. Gulyás J. 180. — Kun L.: Az Orsz. Ref. Tanáregyesület évkönyve. Gulyás J. 180.— Pröhle K.—Juhász A.: Eucken R.: A jelenkori vallásbölcselet főkérdései. Sz. e. 180. — Rosnyai D. : Horologium Turcicum. Gulyás J. 181. — Harsányi J.: A magyar biblia. Gulyás J. — Komáromi J.—Panka K.: A pataki diákvilág anekdotakincse. Gulyás J. 182. Folyóiratok szemléje: Etudes Theol. et Relig. R. I. 182. — Zeitschrift f. d. N. T. Wissen­schaft. Karner K. 182—183. Revue d’Histoire et de Philosophie relig. R. I. 183—184. — Die Tatwelt. Tankó B. 184. — Führer Hilfe. Lakossá L. 184—185. — Jahrbuch von St. Gabriel. D. J. 185. Tudományos Élet: vitéz nagybányai Horthy M. — Kaftán Gyula, Gressmann Hugó. — Dr. Pru­­zsinszky Pál, Kiss József. — Egyetemi magántanárok. — Uj theol. doktorok. — Az új Agenda. — Új theol. facult. dékánok. — Disputa. „Isten pénzügyei. I—IV. — Dr. Erdős József jubileuma. 186—192­­1. Szerkesztő üzenetei. Uj előfizetési cyklus. — Hátralékos előfizetőink. — Bekötési táblák. — Orle könyvkiadó-alap. — Beküldött előfizetések. E NÉGYES SZÁM­ÁRA 14 PENGŐ. ELŐFIZETÉSI DÍJ EGY ÉVRE: 20 PENGŐ. KÜLFÖLDI ELŐFIZETÉSEKNÉL A PORTÓ KÜLÖN FIZETENDŐ. MEGJELENIK: KÉTHAVONKÉNT. A LAP SZELLEMI ÉS ANYAGI ÜGYEIBEN CSIKESZ S. EGYETEMI TANÁRHOZ KELL FORDULNI. DEBRECEN, KOLLÉGIUM, ORSZÁGOS REFORMÁTUS LELKÉSZEGYESÜLET KIADÁSA.

Next