Theologiai Szemle, 1940 (16. évfolyam, 1-4. szám)

Tartalomjegyzék 1939, 1940

AZ IGE. Urunk akaratának megismerése. D. Csi­kesz Sándor. 1—2. lk. Kétféle fájdalom. A megváltó szeretet. Geleji Katona István. 49—50. lk. Az áldássá létel feltétele. Dr. Pap László. 185—186. lk. A Krisztus feltámadott! D. báró Podma­niczky Pál. 229—230. lk. Zsolt. LXXXVIII. és Róm. VIII. 227. 1. A sok és az egy. Dr. Makkai Sándor. 545—546. lk A hálaadás éve. Dr. Vasady Béla. 577— 578. lk. Várakozás.—Beteljesedés- Dr. Czeglédy Sándor. 607—608. lk. TANULMÁNYOK ÉS KÖZLE­MÉNYEK. Ószövetség. Dr. Módis László : Huggeus próféta és könyve. 243—268. lk. és 285—312 lk. Dr. Deák János : Ézsaiás és a háború. 281—384 lk. Rendszeres theologia. Barton—Nánássy : A keresztség sakra­­mentuma. 568—569 lk. Magyar egyháztörténelem. Dr. Révész Imre : Jegyzetek Méliusz Pé­ter és a cseh morva atyafiak levélvál­tásához. 35—40. lk. Zoványi Jenő: Patay K. István. 178— 180. lk. Dr. Tóth Endre : A pátens története a dunántúli református egyházkerületben. 547—564. lk. 579—600 lk. és 609- 649. lk. Dr. Zoványi Jenő : Samarjai születésének és első lelkészségének helyéről 569— 570. lk. Dr. Zoványi Jenő: Tájékozódás a Sar­torius Jánosok között. 570 — 574. lk. Gyakorlati theologia. Gál Lajos : Geleji Katona István igehir­detése. 3­34. lk. 51-178. lk. és 187 —218. lk. Kathona Géza : Samarjai János gyakor­lati theologiája. 321—544. lk. Pedagógia- Dr. Farkas Ignác: Vallásórákon Zürich két protestáns iskolájában. 218—221.lk. Életajz Dr. Pröhle Károly: Schneller István. Em­lékbeszéd. 235—238. lk. D. Csikesz Sándor: Megemlékezés 277 —280. lk. Vegyes, A debreceni Tud. egyet. híttud. karának memoranduma a theol. internátus épí­tése tárgyában. 231—234. lk. Diósadi Elekes György dr. : Professzor Hatvani receptjei a debreceni diákok részére 1780 körül. 234—242. lk. FOLYÓIRATOK SZEMLÉJE. Theologia. Hittudományi folyóirat. Módis László. 40—42. lk. 312. 1. 574. 1. Archiv für evangelisches Kirchenrecht. Dr. Kálmán Sándor. 180—181. lk Zeitschrift für die neutestamentliche Wis­senschaft und die Kunde der älteren Kirche. Dr. Kiss Jenő. 269. 1. KÜLFÖLDI SZEMLE. Ószövetség. Galling, Kurt: Biblisches Reallexikon. 1937 Módis L. 42. I. Torczyner, H.: The Lachish letters. 1938. Pap László. 181. 1. Egyháztörténelem. Chambon, Joseph : Der französische Pro­testantismus. 1937. Csikesz Sándor, 231-223. lk Schubert, E.: Auslanddeutschtum u. ev. Kirche. Jahrbuch. 1938. Csikesz S. 224—225. lk. Rendszeres theologia. D. Brunner Emil: Der Mensch im Wie­derspruch. 1937. Dr. Farkas Ignác. 269—271. lk. Misszió. Weth, G.: Weltmission muss sein! Dr. Horváth Jenő. 42. 1. A standard among of the Nations. A skót

Next