Theologiai Szemle, 1941 (17. évfolyam, 1-4. szám)

Tartalomjegyzék 1941

A THEOLOGIAI SZEMLE XVII. (1941. ÉVI) ÉVFOLYAMÁNAK TARTALOMJEGYZÉKE AZ IGE : Oldal Dr. Czeglédy Sándor : Látszat-élet az egyházban...................... 1—7 ,, ,, ״ A kultúra igazi alapja............................ 95.—93 ,, ,, ,, Tudomány és élet ......................................129—131 ,, ,, ,, A Felkent haragja !93—195 TANULMÁNYOK: Dr. Békési Andor: Az újszövetségi alapszövegváltoztatás a szövegkritika mérlegén .......................................................... 233—237 Dr. Kathona Géza : A dunántúli és felsődunamelléki protestáns szuperintendenciák liturgiai berendezkedésének forrás­elemei a XVI. században . . ........................................216—225 D. Dr. Kolltay Kálmán : Jézus és az Ószövetség......................132—118 Dr. Makkai Sándor : Mi a ,,missziói munka“?........................... 31— 13 Dr. Mátyás Ernő: A szenvedés értelme Pál apostol igehirde­tésében ....................................................................... ... 196—215 Dr. Musnai László: ,,Morei! Nebodhim“...................................... 100—105 Dr. Nagy Barna : Kálvin politikai theológiájának krisztológiai alapvetése.................................................................................... 13­ 7-30 Pákozdy László Márton :A reformátori kor bibliaórái Zürichben 106—108 ., ״ ״ : Máté ev. 16 : 16—19 (20. k.) magya­rázata és a pápai primátus igény................................... . 149.—195 Dr. Tavaszy Sándor : A kálvinizmus katholicitása.................. 69—83 Dr. Vasady Béla : A theologia szolgálata és a szolgálat th­eo­logiája ......................................................................................... 226—232 Dr. Vidor János : A ,,missziói munka“ th­eologiájáh­oz . . . 84•—99 * Dr. Vasady Béla : Új korszak küszöbén........................................ 8—12 A KIJELENTÉS FELTÉTELE ALATT : Dr. Czeglédy Sándor : A tudományos theologia megnövekedett aktualitása................................. 44—46 ,, ,, ,, Theologia és th­eodícea............................109—110 ,, ,, ,, Kereszt a parlamentben ........................111—112 ,, ,, ,, Az egyház és a törvényhozás...................112—114 ״ ״ ,, Kevés a theologus........................................ 166—167 ,, ,, ,, A bolsevista illúzió....................................167—168 ,, ,, ״ Az amerikai magyarság............................ 168 , ,, ,, Világháború.................................................. 238 ,, ,, ,, Háborús karácsony..................................... 239 ,, ,, ,, Theologus-gyülekezet................................. 240 Dr. Vasady Béla: Jézus Krisztus vagy Tisza István?. . . . 46—49 IRODALMI SZEMLE: Dr. Czeglédy Sándor: ,,Isten rostájában“.........................169—180 László Dezső: Az erdélyi református theologiai irodalom az el­múlt huszonkét év alatt......................................................... 50—55 Dr. Módis László : Újabb ószövetségi irodalmunk........115—120

Next