Theologiai Szemle, 1948 (1. Körlevél)

THEOLOGIAI SZEMLE (Alapította Csikesz Sándor 1925-ben.) A Coetus Theologorum — Református Theologusok Munkaközössége tájékoztató körlevele. E körlevél felelős szerkesztője és kiadója Dr. Pá­­kozdy László Márton egyetemi ny. rk. tanár, Debrecen 10. Egyetem. — Szerkesztőség és kiadóhivatal címe : Debrecen 10. — Postatakarékpénz­tári csekkszámla címe és száma: Theologiai Szemle fenntartási alap, Debrecen, 503.277. — E körlevelünk ára 8.— forint, az 1947. évi körlevéllel együtt megrendelve 15.— forint. — A körlevélben megjelent minden cikk a Theologiai Szemle tulajdona és utánnyomásához — kivonatosan is — a szerkesztőség engedélye szükséges. — A beküldött cikkek közléséről szerkesztőbizottság határoz. — Válasz kérése esetén válaszbélyeg mellé­kelendő. THEOLOGICAL REVIEW (Founded by the late Professor Alexander Csikesz, D. D., in 1925) Published by the Coetus Theologorum, — Fellowship of Theological Work in the Hungarian Reformed Church. — President: Prof. Béla Vasady, D. D., University of Debrecen, at present Guest Professor in Princeton Theological Seminary, Princeton, N. J., U. S. of America — All business correspondence, from the European countries, should be addressed to the Editor, Prof. L. M. Pákozdy, D. D., Debrecen 10, Hungary; from the U. S. A., to Prof. Béla Vasady, D. D., Princeton Theological Seminary, Princeton, N. J., U. S. A. Books to be reviewed should be sent to the Editor. After reviewed, they will become the pro­perty of the Seminary Library in the Reformed College, Debrecen. (Contents on the last page) TARTALOM Látni a láthat­alant. Egyetemi évzáró istentiszteleten tartott ige­hirdetés Zsid. 11 : 27 alapján. Dr. Czeglédy Sándor--------------- 1—3 Társadalmi és politikai eszmék a magyar puritanizmusban. Aka­démiai rendes tagsági székfoglaló. D. Dr. Révész Imre — — 4—18 A Hollandiai Református Egyház (Ned. Herv. Kerk) ellenállása a német elnyomás idején. Debreceni tb. professori székfog­lalónak írta: Dekker Vilmos Ábrahám losdorpi holland refor­mátus lelkész —---------— — — — —, — — 19—13 Az evangélikus keresztyénség vallásszabadsága Spanyolország­ban. (P. L.)------------------------------------------------------------------------44—53 (folytatás a boríték III. lapján)

Next