Theologiai Szemle, 1972 (15. új évfolyam, 1-12. szám)

1972 / 1-2. szám

THEOLOGIAI SZEMLE 1972. január—február Az alapító szerkesztő bizottság: Dr. Bartha Tibor, dr. Bodonhelyi József­­, dr. Czeglédy István­­, dr. Esze Tamás, dr. Kádár Imre (felelős szerkesztő), dr. Nagy Gyula, dr. Ottlyk Ernő, dr. Pákozdy László (főszerkesztő), dr. Pálfy Miklós (társszerkesztő), dr. Tóth Endre­­, dr. Varga Zsigmond J. Felelős szerkesztő: dr. Kádár Imre, a szerkesztőség vezetője Terjeszti a Magyar Posta A bibliai és rendszeres teológiai tárgyú kéziratokat kérjük a főszerkesztő címére (Budapest IX­, Ráday u. 28.), egyéb kéziratokat kérjük a felelős szerkesztő címére (Budapest Vll., Rákóczi út 12. A. IV. i.) küldeni. Kiadóhivatal: Budapest XIV., Abonyi u. 21. Református Zsinat Sajtóosztálya Előfizetési díj egész évre 180.—, félévre 90.— forint. Kettős szám ára 35.— forint. 72.2672/2­01 — Zrínyi Nyomda, Budapest. — F. v.: Bolgár Imre A szerkesztő megjegyzései — A Hazafias Népfront kongresszusi körleveléhez — Egyházaink a békemunkában Négy éves ciklusokban újítja meg vezető szerveinek összetételét a Hazafias Népfront; április végén — helyi és regionális szerveinek újjáválasztása után — ötödik kongresszusán fogadja majd el új programját és vá­lasztja meg új, országos vezetőségét. A helyi, a területi és az országos szervekben eddig is jelentős képvisele­tük volt az egyházaknak is; mértékadó megnyilatkozá­sok arra vallanak, hogy ez a képviselet tovább növe­kedhet. Három ilyen nyilatkozatra szeretnénk emlé­keztetni olvasóinkat: 1. A Magyar Szocialista Munkáspárt X. kongresszu­sának megnyitó ülésén, 1970. november 23-án Kádár János mondotta beszámolójában: „A Hazafias Népfront­mozgalomban együtt vannak hívők és nem hívők, ál­lami tisztviselők és az egyházak képviselői. Államunk biztosítja a szabad vallásgyakorlást, az egyházak mű­ködését. Társadalmunk értékelni tudja, hogy az ország minden bevett felekezetének egyháza elismerte, önma­gára nézve kötelezőnek tartja a Magyar Népköztársa­ság alkotmányát, törvényeit és elfogadta népünk tö­rekvéseit, szocialista célkitűzéseit. A népfrontmozga­lomban való közös részvétel pedig jól példázza, hogy különböző világnézetű emberek között is lehetséges kölcsönös megbecsülés és jó együttműködés olyan kö­zös célok érdekében, amelyek a nép boldogulását, ha­zánk javát szolgálják.” (Népszabadság, 1970. nov. 24. 6­­). 2. A kormányzatunk egyházpolitikájának gyakorlati érvényesítését szolgáló Állami Egyházügyi Hivatal új elnöke, Miklós Imre így fogalmazta ezt a gondolatot a tavaly novemberben tartott református zsinaton: „Abban a nemzeti összefogásban, amely a párt és a kormány szövetségi politikájának megfelelően hazánk­ban kialakult, társadalmunk a református egyházat megbízható partnerének, haladó felfogású világi és egyházi vezetőit, papjait és presbitereit szövetségesei­nek tekinti. A szövetségi politika a hivők és nem hivők összefogását, szövetségét is jelenti... A szocialista társadalom építése során az egyháznak nem kell szem­behelyezkednie a társadalmi igazságosság érvényesülé­sével és így saját tanításával. A békeharcban az anti­­imperialista erők küzdelmében az egyház eredménye­sen bontakoztathatta ki hitelveiből folyó aktivitását. Az állam megbecsüléssel fogadja, támogatja az egyház régóta folytatott erőfeszítéseit a békemunkában, a Keresztyén Békekonferencia évtizedes szolgálatában is.” (Ref. Lapja, 1971. nov. 28.) (Az elnöki utalás nyil­ván nem szorítkozott csak a reformátusokra.) 3. A legfrissebb idevágó nyilatkozat a Hazafias Nép­front Országos Tanácsa 1972. január 13-án kelt „kong­resszusi levelében” olvasható, így hangzik: „A mozga­lom keretei lehetőséget nyújtanak arra, hogy az egy­házak és a vallásos érzületű emberek eredményesen tevékenykedhessenek szocialista célkitűzéseink meg­valósításáért. A Hazafias Népfront törekedjék arra, hogy a hívők körében növelje a politikánk iránti bi­zalmat és cselekvő hozzájárulást.” A Hazafias Népfront helyi bizottságai már sokfelé megkezdték az ún. csoportos beszélgetéseket, amelyek alkalmul szolgálnak egy-egy község, körzet vagy réteg eszmecseréjére, kívánságainak, kérdéseinek közvetlen, kötetlen kicserélésére. Ezeken a beszélgetéseken a bi­zottságok személyi összetételére vonatkozó ajánlásokat is megbeszélik és megválasztják a kiküldötteket az új bizottságokat megalkotó gyűlésekre is. Részben már végbementek az egyházi emberek megbeszélései is, amelyeken egy-egy terület (pl. fővárosi kerület) kü­­­­lönböző felekezetekhez tartozó lelkipásztorai és ezek munkatársai beszélgetnek el a Népfront vagy a tanács vezetőségi tagjaival a terület függő ügyeiről, problé­máiról, megoldásra váró feladatairól. Kitűnő alkalom ez arra, hogy a lelkipásztorok tájékozódjanak közvet­len lakóterületük legidőszerűbb gondjairól-bajairól, és a helyi tervbe már felvett, hamarosan megoldásra ke­rülő feladatairól. Másfelől a lelkipásztorok tájékoztas­sák a Népfront és a tanács vezetőit a gyülekezetük­ben felmerült olyan problémákról, amelyeknek megol­dására jogszabályaink értelmében a tanácsi vagy tár­sadalmi szervek hivatottak. Lelkipásztoraink általában szorgalmas újságolvasók, így tisztában vannak azzal, hogy hazánk megtisztelő szerepet visz az egyetemes békemozgalomban. (Gon­doljunk az 1969. márciusi budapesti felhívásra.) Része van abban, hogy az európai biztonsági értekezlet elő-

Next