Theologiai Szemle, 1972 (15. új évfolyam, 1-12. szám)

1972 / 1-2. szám

THEOLOGIAI SZEMLE 1972. évi (Lir folyam XV. évfolyam) tartalomjegyzéke és a szerzők névmutatója Cikkek, előadások, szemlék, tanulmányok „A közösségre elkötelezetten.” Az Evangelische Kommentare az EVT Utrechti KB-üléséről — 29!­ A közösségre elkötelezetten. Az EVT KB-nak levele az egyházakhoz — — — — — — 360 Bakos Lajos: Hálával — örömmel — remény­séggel. Köszöntő dr. Bartha Tibor 60. születés­napjára — — — — — — — — — 129 A keresztyén reménység — — — — — 132 Bartha Tibor: Hazai ökumenénk kérdései és fel­adatai — — — — — — — — — — 257 Békési Andor: A magyar római katholikus bib­liatudomány eredményei: I. A legújabb újszövetségi fordítások — — 31 II. A legújabb Újszövetség-fordítás elemzése 106 III—IV. Az újabb ószövetségi fordítások — 178, 223 Bodrog Miklós: Mélylélektan és vallás — — 221 Bolyki János: A hivő atomtudós felelőssége — 23 Két évforduló — két fordulópont — — — 146 Boross Géza: Új katholikus kézikönyv az ige­hirdetésről — — — —­ — — — — — 135 A róm. kath. vegyesházassági gyakorlat a ha­zai református tapasztalatok tükrében — — 236 Bucsay Mihály: Egyházépítés emlékezés által. Bottyán János könyvéről — — — — — 118 A legtudósabb magyar reformátor (Szegedi Kis István) — — — — — — — — — 375 Czegle Imre: Ramus életművéről, jelentőségéről és magyar hatásáról — — — — — — 329 Csomasz Tóth Kálmán: Ottó Ferenc: Zsinati Nagyfanfár — — — — — — — — — 36 Szegedi Kis István, az énekszerző — — — 98 A Biblia a zeneirodalomban és a folklórban 192 Új magyar methodista énekeskönyv — — 247 Hesseni Móric és a református egyházi zene 356 Denke Gergely: Erdélyi képzőművészek Magyar­­országon — — — — — — — — — 175 Fabiny Tibor: Az európai protestantizmus diplo­máciai kudarcai a Rákóczi-szabadságharc so­rán — — — — — — — — — — — 203 Százéves a magyar műemlékvédelem — — 315 Fejes Sándor: Ha a diagnózis kedvezőtlen — — 91 FTI munkaközössége: Csalatkozhatatlanság és ökumenizmus — — — — — — — — 290 A Ref. Világszövetség theológiai megbeszélé­seiről — — — — — — — — — — 300 Fükő Dezső: Journal of the Moscow Patriar­chate — — — — — — — — — — 117 Gonda Béla: Tanulmányok az értelmiség prob­lémáiról — — — — — — _ — _ 121 Groó Gyula: Egy élet a Biblia szolgálatában. Olivier Béguin halálára — — — — — 189 Ökumenikus változatok — — — — — — 364 Gyökössy Endre: A házasság harmadik válság­­korszaka — — — — — — — — — 165 Hecker Ádám: A békéért és a társadalmi fel­­emelkedésért — — — — — — — — — 245 Hegedűs Lóránt: Hans Küng: Az egyház — — 16 Isten emberré tétele. Hans Küng könyve He­gel theológiájáról I—IV. — — 74, 159, 210, 271 Hans Küng ekklesiológiája és krisztológiai prolegomenája — — — — — — — — 348 Hegyi Béla: Az ember ősi tudása Istenről — 29 Közös kincsünk az evangélium — — —■ — 200 Hild, Helmut: ,,Egyházak Magyarországon” — 65 Horváth György: Vincent van Gogh theológiája: az emberszeretet művészete — — — — 149 Imre Ernő: A kiengesztelés alanya, tárgya és szolgálata — — — — — — — — — 66 Juhász Zsófia: A diakónia motívumai — — — .96 T­ajDiologna""—"^uTnanazia^^^^^^^^TBG Kádár Imre halálára — — — — •— — — 321 k. i.: A szerkesztő megjegyzései minden szám borító­lapján Komlós Attila: A vallás és a vallásszabadság alakulása Magyarországon. Dr. Lukács József tanulmánytervezetéről — — — — — — 125 —s —a: Utrecht — Budapest — Debrecen 9—10. szám borítólapján „...a jövendő a béke emberéé” 11—12. szám bo­rítólapján Márkus Mihály: Párbeszédről — magunk között 372 Mészáros István: Múlt, jelen és jövő a mai eschatológiában — — — — — — — 84 Mészáros László: ,,Elég merni is a nagyot.” Ska­­rica Máté életéről — — — — — — — 307 Molnár József: Illyés Gyula — — — — — 102 Emlékezzünk Dózsa Györgyről! — — — — 267 Petőfi emlékezete — — — — — — — 377 Murányi Róbert Árpád: Az evangélizációs éne­kek első magyar kiadványáról — — — — 173 Nagy János: Az exilium utáni restauráció — 343 Nagy Tibor: Magyar protestáns igehirdetés az 1848—49-es szabadságharcban — — — — 168

Next