Theologiai Szemle, 1975 (18. új évfolyam, 1-12. szám)

1975 / 1-2. szám

THEOLOGIA­ SZEMLE 1975. január—február Felelős szerkesztő: Dr. Prőhle Károly Felelős kiadó: Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa Szerkesztőség és kiadóhivatal: 1146 Budapest Abonyi u. 21. T.: 227-870 Index: 26 842 75.2610/2-01-2 - Zrínyi Nyomda, Budapest Felelős vezető: Bolgár Imre A Theologiai Szemle szerkesztő bizottsága: D. dr. Bartha Tibor, elnök Dr. Prőhle Károly, előadó Dr. Bakos Lajos D. dr. Berki Feriz Hecker Ádám D. D. Káldy Zoltán Laczkovszki János D. dr. Ottlyk Ernő Palotay Sándor Ráski Sándor Szamosközi István Társszerkesztő: D. dr. Pákozdy László Márton Palotay Sándor Dr. Tóth Károly Szerkesztőségi titkár: Komlós Attila Kovách Attila ifj. Tarr Kálmán A felelős szerkesztő címe: 1054 Budapest Szabadság tér 2. I. T.: 114­ 862 * Előfizetési díj: egy évre 216 Ft félévre 108 Ft Kettős szám ára 42 Ft Előfizethető a kiadóhivatalban. Terjeszti: a Magyar Posta TARTALOM 1 DR. BARTHA TIBOR: Harminc év TANULMÁNYOK 3 BOLYKI JÁNOS: A természettudományok és­ a teológia. I. Az egyházatyák előtti kortól a reformációig 12 IFJ. DR. BARTHA TIBOR: Helmut Hild teológiai munkásságáról 15 DR. LADÁNYI SÁNDOR: A „gyászévtized” történetének forrásai és szakirodalma 23 BENCZÚR LÁSZLÓ: „Pedagógus a kijelentés feltétele alatt”. Imre Lajos, 1888—1974 36 DR. GYÖKÖSSY ENDRE: Lelkigondozás és terhesség­megszakítás ^ 39 TAKÁCS BÉLA: A református úrasztali felszerelések ^ adományozói a XVII—XVIII. században VILÁGSZEMLE 43 JOHN WIKSTRÖM: A keresztyén egyház békemunkája korunkban 47 DR. TÓTH KÁROLY: A felszabadítás teológiájáról és a faji megkülönböztetés elleni küzdelemről 49 DR. PÁSZTOR JÁNOS: Életkérdések az afrikai egyházakban 52 DR. GROÓ GYULA: In memoriam Eduard Thurneysen DOKUMENTUMOK 54 A veszélyeztetett életbenmaradás. Az Egyházak Világtanácsa KB nyugat-berlini ülésének anyagából HAZAI SZEMLE 60 MIKLÓS DEZSŐ: Jókai, a pápai diák KÖNYV- ÉS FOLYÓIRATSZEMLE 62 A teremtett világ és az ember. A „Dialogue” c. folyóirat 1973—1974. évi évfolyamaink témáiról (Szalai Pál) 63 SZIGETI KILIÁN: Régi magyar orgonák (Fekete Csaba) A kézirat nyomdába adásának ideje: 1975. január 14.

Next