Theologiai Szemle, 1977 (20. új évfolyam, 1-12. szám)

1977 / 1-2. szám

THEOLOGIAI SZEMLE 1977. január-február Felelős szerkesztő: Dr. Prőhle Károly Felelős kiadó: Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa Szerkesztőség és kiadóhivatal: 1146 Budapest Abonyi u. 21. T.: 227-870 Index: 26 842 77.2610/2-1-2.­­ Zrínyi Nyomda, Budapest Felelős vezető: Bolgár Imre A Theologiai Szemle szerkesztő bizottsága: D. dr. Bartha Tibor, elnök Dr. Prőhle Károly, előadó Dr. Bakos Lajos D. dr. Berki Feriz Hecker Frigyes D. D. Káldy Zoltán Laczkovszki János D. dr. Ottlyk Ernő Palotay Sándor Ráski Sándor Szamosközi István Társszerkesztő: D. dr. Pákozdy László Márton Palotay Sándor Dr. Tóth Károly Szerkesztőségi titkár: Komlós Attila Péter Kovách Attila ifj. Tarr Kálmán A felelős szerkesztő címe: 1054 Budapest Szabadság tér 2. I. T.: 114­ 862 * Előfizetési díj: egy évre 216 Ft félévre 108 Ft Kettős szám ára 42 Ft Előfizethető a kiadóhivatalban. Terjeszti: a Magyar Posta TARTALOM A SZERKESZTŐ JEGYZETE Nagy lehetőség — nagyobb felelősség (Dr. Prőhle Károly) TANULMÁNYOK 2 NAGY ANTAL MIHÁLY: A brit a Deuteronomiumban 7 LENKEY ISTVÁNNÉ: Márk—• evangélium a pogányoknak 13 PAOLO RICO A: Krisztus a mi békességünk: a Kereszt útja és a békéért folytatott küzdelem 20 DR. PUNGUR JÓZSEF: Angolszász teológiai irányzatok 24 DR. NAGY JÓZSEF: Az ordo salutis a baptista hitvallá­sokban II. VILÁGSZEMLE 28 PIKÓ MÓZES: Ortodox-református dialógusok 30 SZ. J.: Az új Messiás hívei HAZAI SZEMLE 32 HEGEDŰS LÓRÁNT: Németh László egyetlen nagy ügye II. KULTURÁLIS krónika 41 ZAY LÁSZLÓ: Bánk Bán KÖNYV- ÉS FOLYÓIRAT SZEMLE 43 Studia et Acta Ecclesiastica III. (Ladányi Sándor) 47 A teremtéshit (Karasszon Dezső) 50 DR. CSERHÁTI SÁNDOR: A Filippibeliekhez írt levél (t. r.) 51 INGO ROER: A Keresztyén Békekonferencia (Tamás Gábor) 51 Equal Before God (t. g.) 52 HORVÁTH RICHARD: Embertől Istenig (Tóth Lajos) 52 M. A. KOROSZTOVCEV: Az ókori Egyiptom és a bibliai kozmogónia (Hubai Péter) 56 ALCESTE SANTINI: Katolikus kérdés — kommunista kérdés (Szigeti Jenő) 57 FÜLEP LAJOS: Művészet és világnézet (Márkus Mihály) 61 ERDÉLYI ZSUZSANNA: Hegyet hágék, sőtét lépek (Dr. Makra Sándor) 62 ARISZTOTELÉSZ: Eudémoszi etika, Nagy Etika (s­tb .) 63 KOVÁCS SÁNDOR IVÁN: Pannóniából Európába (Tamás Bertalan) 64 ZALA TAMÁS: Az Újvilág próbatétele (­s -n) A kézirat nyomdába adásának ideje: 1977. január 10.

Next