Theologiai Szemle, 1979 (22. új évfolyam, 1-6. szám)

1979 / 1. szám

THEOLOGIA­ SZEMLE 1979. január-február Felelős szerkesztő: Dr. Prőhle Károly Felelős kiadó: Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa Szerkesztőség és kiadóhivatal: 1146 Budapest, Abonyi u. 21. T.: 227-870 Index: 26 842 HU ISSN 0133-7599­79.2610/2­1 — Zrínyi Nyomda, Budapest Felelős vezető: Bolgár Imre A Theologiai Szemle szerkesztőbizottsága: D. dr. Bartha Tibor, elnök Dr. Prőhle Károly, előadó Dr. Bakos Lajos D. dr. Berki Ferii Hecker Frigyes D. dr. Káldy Zoltán Dr­. Kürti László Laczkovszki János D. dr. Ottlyk Ernő Dr. Palotay Sándor Dr. Tóth Károly Társszerkesztő: D. dr. Pákondy László Márton Dr. Palotay Sándor Dr. Tóth Károly Szerkesztőségi titkár: Kovách Attila Tarr Kálmán A felelős szerkesztő címe: 1054 Budapest, Szabadság tér 2. I. T.: 114­ 862 * Előfizetési díj: egy évre 280 Ft félévre 140 Ft Kettős szám ára 50 Ft Előfizethető a kiadóhivatalban. Terjeszti: a Magyar Posta TARTALOM 1 A szerkesztők jegyzete TANULMÁNYOK 2 Az EVT Egyház és Társadalom Bizottsága tanácsadó albi­zottsága jelentéstervezete „Az igazságos, a közügyekben részt vevő és életképes társadalom” kutatásáról 9 Magyar hozzászólás a társadalmi kérdések ökumenikus vitájához 13 LENKEYNÉ SEMSEY KLÁRA: Pál és a hellénizmus 20 DR. KONCZ SÁNDOR: A gyülekezetek szervezése, életük és szolgálati rendjük a páli levelekben 26 DR. PÁSZTOR JÁNOS: Az evangelizáció elvi és gyakor­lati vonásainak összehasonlító vizsgálata a hazai és kül­földi tapasztalatok tükrében 35 KISS KATALIN: A „kívánság exegézise” 37 DR. BODROG MIKLÓS: A békéről — szubjektiven 38 Az európai egyházak és a keresztyének szociáletikai fel­adatai Helsinki és Belgrád után. Siófok, 1978. szeptember 26—29. 39 DR. BOGNÁR JÓZSEF: A fegyverkezési verseny, mint a békés együttélés és az igazságos jövedelemelosztás akadálya VILÁGSZEMLE 45 DR. SZABÓ GÉZA: Calvinus Ecclesiae Doctor 47 DR. SZIGETI JENŐ: Öngyilkosság — Krisztus nevében? HAZAI SZEMLE 49 KÜRTI LÁSZLÓ: A béke építése korunk elsőrendű fel­adata. Beszámoló a IX. Magyar Békekongresszusról KULTURÁLIS krónika 52 ZAY LÁSZLÓ: Művészetek ünnepei KÖNYVSZEMLE 54 Barth Károly összes műveinek kiadása (Dr. Jánossy Imre) 56 Dr. Csomasz Tóth Kálmán: Maróthi György és a kollégiu­mi zene (Berkesi Sándor) 59 Régi és új a liturgia világában (Dr. Boross Géza) 59 Wehli Tünde­: Az Admonti Biblia (—i—ő) 60 Furkó Zoltán: Berki Viola festészete (Dr. Szőnyi György) 61 Az első protestáns államregény (Bucsay Mihály) 62 Lázadás vagy vallás? (Dr. Ladányi Sándor) 63 Missziói lexikon (—i—gy) A kézirat nyomdába adásának ideje: 1979. január 10.

Next