Theologiai Szemle, 1981 (24. új évfolyam, 1-6. szám)

1981 / 1. szám

THEOLO­GIAI SZEMLE 1981. január-február Felelős szerkesztő: D. Dr. Profile Károly 1054 Budapest, Szabadság tér 2. I. I.: 114-862 Felelős kiadó: Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa Szerkesztőség és kiadóhivatal: 1146 Budapest, Abonyi u. 21. T.: 227-870 Index: 26 842 HU ISSN 0133-7599 * Iffl Egyetemi Nyomda - 80.6329 - Hs, Budapest, 1981 Felelős vezető: Sümeghi Zoltán igazgató * A Theologiai Szemle szerkesztőbizottsága: D. Dr. Bartha Tibor, elnök D. Dr. Pröhle Károly, előadó D. Dr. Berki Feriz Hecker Frigyes D. Dr. Káldy Zoltán Kovách Attila Kürti László Laczkovszki János Szakács József D. Dr. Ottlyk Ernő D. Dr. Tóth Károly Társszerkesztő: D. Dr. Pákozdy László Márton Dr. Szigeti Jenő D. Dr. Tóth Károly Olvasószerkesztő: Tarr Kálmán Szerkesztőségi titkár: Dr. Tenke Sándor * Előfizetési díj: egy évre 312 Ft fél évre 156 Ft E szám ára 55 Ft Előfizethető: a Posta Központi Hír­lap Irodánál, Budapest, József nádor tér 1., 1900 Pénzforgalmi jelzőszám: 215-96162 TARTALOM DOKUMENTUMOK A Magyarországi Református Egyház Doktorok Kollégiu­mának Bethlen Gábor emlékünnepsége, Debrecen, 1980. október 17...................................................................................... DR. BARTHA TIBOR püspök elnöki megnyitója ..........­­ DR. KOCSIS ELEMÉR: Bethlen Gábor korának európai és hazai ortodoxiája teológiatörténeti távlatból.......................... 3 BARCZA JÓZSEF: Bethlen Gábor református vallásossága 8 DR. CSOHÁNY JÁNOS: Bethlen Gábor politikai kapcso­latai a református Európával................................................ 12 DR. TAKÁCS BÉLA: Bethlen Gábor művelődéspolitikája és mecénási tevékenysége.......... ... ... ........... ........... 15 DR. BOTTYÁN JÁNOS: Bethlen Gábor hitvallásosságának, toleranciájának és ökumenicitásának üzenete a mához ... 18 MÁTÉ JÁNOS: Bethlen Gábor korának egyházi és világi zenéje .......................... 21 Közösség és egymásért érzett felelősség DR. PHILIPP POTTER főtitkári jelentése az Egyházak Vi­lágtanácsa Központi Bizottságának ülésén 1980 augusztu­sában .................. 23 A keresztyén Békekonferencia Folytatólagos Bizottságának ülése, Eisenach, NDK, 1980. október 13—18. FILARET metropolita előadása ... 28 H. LAMAR GIBBLE: Isten ígérete és a mi felelősségünk (Enyhülés, leszerelés, biztonság) .......................................... 35 A KBK üzenete az egyházakhoz és a keresztyénekhez ... 39 A KBK levele az Európai Biztonsági és Együttműködési Konferencia madridi utókonferenciáján részt vevő államok képviselőihez....................... ...... .......................................... 40 A KEK nyilatkozata az enyhülés és leszerelés kérdéseiről 41 TANULMÁNYOK DR. JUHÁSZ ISTVÁN: Bocskai István az egykorú egyházi hagyomány megvilágításában................................................. 43 VILÁGSZEMLE ADALBERT KRIMS: II. János Pál pápa két éve (Wojtyla pápa társadalmi-politikai koncepciójához).......................... 48 HAZAI SZEMLE DR. BARTHA TIBOR: A Hazafias Népfront VII. kongresz­szusára készülve.......................................... 54 DR. KÁLDY ZOLTÁN: Nagy nemzeti összefogás .......... 56 SZAKÁCS JÓZSEF: A Hazafias Népfront hetedik kong­resszusa elé................................................................................. 57 DR. JÁNOSSY IMRE: Együtt a szocializmus építésében (Gondolatok a Hazafias Népfront VII. kongresszusa előtt)­­ 58 KÖNYVSZEMLE A református Bethlen Gábor (k. m.) 61 Német nyelvű magyar egyháztörténet (Dr. Márkus Mihály) 62 A gátolt ember (Dr. Bodrog­i Miklós) ..................­............ 62 Méliusz teológiája mint a dogmatörténet külön szakasza (Dr. Bucsay Mihály) .................................................. ........... 63 Református imádságoskönyv (Lenkey István) .................. 64 „A csehek Magyarországon — a magyarok Csehországban” (Dr. Némethy Sándor) .......................... 64 A kézirat nyomdába adásának ideje: 1981. január 5. A SZERKESZTŐSÉG KÖZLEMÉNYE Kérjük kedves munkatársainkat, hogy lapunknak szánt kézirataikat két példányban (egy másolattal) és a szabványnak megfelelő gépeléssel (oldalanként 30 sor, soronként 60 leütés) küldjék be. Kéziratokat, amelyeket nem mi kértünk, vagy elő­zetesen meg nem beszéltünk, nem őrzünk meg és nem küldünk vissza.

Next