Theologiai Szemle, 1981 (24. új évfolyam, 1-6. szám)

1981 / 1. szám

THEOLOGIAI SZEMLE 1981. évi (Új folyam XXIV. évfolyam) tartalomjegyzéke és a szerzők névmutatója D. Dr. Prőhle Károly 70 éves.................................. 65 TANULMÁNYOK Achs Károly: Milyen okokra vezethető vissza az úrvacsorával való élésben tapasztalható közöny ? 209 Ifj. Bartha Tibor: Az úrvacsorás szereztetési igék mai hermeneutikai problémái .............................. 196 Berki Feriz: Az eucharisztia (úrvacsora) az ortho­dox egyházban............................................................... 257 Berki Feriz: A keresztség az orthodox egyházban 159 Berki Feriz: „Hiszem, hogy Jézus Krisztus az Isten fia”. 1600 éves a nikea-konstantinápolyi hitvallás............................................................................ 3^5 Békési Andor: Kálvin megtérése új megvilágítás­ban ................................................................................... 277 Boross Géza: A római katolikus katechézis világ­helyzete­­......................................................................... 232 Boross Géza: Az igehirdetés kommunikációs prob­lémái ............................................................................. 284 Boross Géza: A katolikus katechézis világhely­zete II. (Katolikus katechézis Amerikában) ... 287 Boross Géza: A keresztszülők szerepe, a kereszt­­szülői „intézmény” történeti kialakulása, mai funkciója ................... 156 Boross Géza: A római katolikus katechézis világ­­helyzete III. (Katolikus katechézis Magyar­országon) ..­ 354 Bucsay Mihály: Az Ágostai Hitvallás és a magyar reformátusok (Az Ágostai Hitvallás jelentősége Magyarországon, különös tekintettel a helvét irány­úakra).............................................................. 269 Csohány János: A Református Egyház 1881. évi Debreceni Zsinata .................................................... 290 Groó Gyula: Az evangélikus egyház tanítása az úrvacsoráról és mai gyakorlatának gondjai ... 327 Gyökössy Endre: Agresszivitás vagy pszicho­akti­vitás ? 89 Gyökössy Endre: Keresztség a konfirmációért ... 154 Juhász István: Bocskai István az egykorú egyházi hagyomány megvilágításában................................... 43 Karasszon István: Deuterpézsaiás vitája ........... 87 Lenkeyné dr. Semsey Klára: Az úrvacsora ekklé­­ziológiai aspektusa az Újszövetség tanítása sze­rint .................................................................... 198 Lenkeyné dr. Semsey Klára: A Szentlélek ígérete és funkciója (Korszerű keresztyénség — az­­ igazság Lelke szerinti élet).................................... 75 Molnár Miklós: A keresztyén nevelés és a kegyes­ség gyakorlása a családban.................................... 213 Molnár Miklós: A keresztség, mint lelkigondozói feladat ................................................................................ 151 Nagy Antal Mihály: A misszió gondolata az Ószö­vetségben (Izráel felelőssége a népekért)........... 81 Nagy József: A baptista egyház tanítása az úr­vacsoráról és mai gyakorlatának gondjai........... 261 Németh Pál: Az iszlám — társadalmi rendszer? 230 Némethy Sándor: A Delegatum Judicium Extra­ordinarium Posoniense anno 1674 története és jogászi kritikája (2.) 93 Némethy Sándor: A Delegatum Judicium Extra­ordinarium Posoniense anno 1674 története és jogászi kritikája (3.) 162 Némethy Sándor: A Delegatum Judicium Extra­ordinarium Posoniense anno 1674 története és jogászi kritikája (4.)....................................................... 219 Némethy Sándor: A Delegatum Judicium Extra­ordinarium Posoniense anno 1674 története és jogászi kritikája (5.)....................................................... 295 Némethy Sándor: Az evangelicus status tiltako­zása az 1681-es vallásügyi törvények ellen ... 356 Pásztor János: Szerves része-e az úrvacsora az istentiszteletnek? (Az úrvacsora és a non­­verbális kommunikáció szerepe az istentiszte­leten) ............................................................ 205 Ritoók Zsigmond: Vergilius ....................................... 357 Sarkadi Nagy Pál: „Valaki kopog az ajtón...” (Dosztojevszkij halálának századik évforduló­jára) ............................................................................. 103 Albert Stein: Ifj. Dr. Varga Zsigmond emlékezete 100 Szabó Andor: Az ószövetségi puska ................... 193 Szabó György: „Istennek, hazának, tudomány­nak”. A Pápai Református Kollégium alapítá­sának 450. évfordulójára ............................................ 336 Szigeti Jenő: A pünkösdi mozgalom kialakulásá­ról és ökumenikus kapcsolatairól............................ 224 Szilvási József: Az­ úrvacsoráról szóló adventista tanítás ... ..................................................................... 266 Tekus Ottó: Az 1681. évi Soproni Országgyűlés 166 „Tied az ország, a hatalom és a dicsőség”. A Dok­torok Kollégiuma Ökumenikus Szakosztályának hozzászólása a Református Világszövetség 1982-i Nagygyűlés témájához ............................................ 321 Tóth Kálmán: Eksztatikus prófétaság az ókori Keleten és az Ószövetségben....................................... 332 Tóth Károly: A jelenlegi világhelyzet és a keresz­tyén békefeladatok (Elnöki beszéd a KBK munkabizottságának kijevi ülésén, 1981. már­cius 30.)................................................................................ 138 Tóth-Szöllős Mihály: Söderblom Nathan, az öku­menizmus atyja................................................................ 300 Vanyó Tihamér: Bencés szellem és ökumenizmus. „Aranyhíd” Pannonhalma és Debrecen között 351 Varga Zsigmond J.: Jézus küldetése a jánosi ira­tok teológiájában I....................................................... 70 Varga Zsigmond J.: Jézus küldetése a jánosi ira­tok teológiájában II.......................................................... 145 Vályi Nagy Ervin: A karizmákról szóló tanítás krisztológiai aspektusa .............................................. 334 Zsindely Endre: Zwingli Ulrik emlékére .............. 340

Next