Theologiai Szemle, 1981 (24. új évfolyam, 1-6. szám)

1981 / 1. szám

Ego sum gallicus captivus ................................... 310 Játékosság vagy komolytalanság? ................... 114 Mai színházakban (Madách Imre: Az ember tragédiája és Sütő András: A szuzai menyeg­ző színházi bemutatásáról) ................. 182 A művészet miértjei.................................................... 382 KÖNYVSZEMLE FOLYÓIRATSZEMLE „A csehek Magyarországon — a magyarok Cseh­országban” (Némethy Sándor) ........................... 64 A gátolt ember (Bodrog Miklós) ........................... 62 A református Bethlen Gábor (k. m.) ................... 61 A keresztyén teológia a radikális öneszmélkedés útján (Jánossy Imre) ............................................ 252 A világvallások közös békeszolgálatának teológiai alapjai. Az Ázsiai Keresztyén Békekonferencia teológiai konzultációjának anyaga (Karsay Eszter) ............................................ 249 Az empirikus vallásszociológia újabb eredmé­nyeiről (Szilvási József)............................................ 122 Antiszemitizmus Amerikában ................... Borító III Bruno Corsiani—Paolo Ricca: Péter és a pápaság a mai ökumenikus párbeszédben (k. i.) ............. 121 Dávid Ferenc breviárium (t. s.) 124 Dr. Fabiny Tibor: Az Evangélikus Múzeum (—i­dő)............................................................................ 315 L. Goppelt: Az Újszövetség teológiája I—II. (Via­dor Gábor).................................................................... 125 Dr. Gyökössy Endre: Együtt a szeretetben (Czeg­lédy Sándor).................................................................... 316 Horváth Pál: A szinoptikus evangéliumok (Her­czeg Pál) .................................................................... 251 Horváth Pál: Az újszövetségi kánon kialakulása (Herczeg Pál) ............................................................ 191 Jubiláris mű a Pápai Kollégium múltjáról. A Pá­pai Kollégium története (Bucsay Mihály) ... 384 Méliusz teológiája mint a dogmatörténet külön szakasza (Bucsay Mihály) ................................... 63 Kántor Lajos: Móricz Zsigmond közöttünk (Len­key István) ... ............................................................ 256 Walter Kreck: Egyház a polgári világ válságában (Szél János).................................................................... 317 Koncz László szerk.: Szeretetben , boldogságban (Gyökössy Endre) .................................................... 318 Makkai Sándor: Holttenger (Dusicza Ferenc) ... 123 Német nyelvű magyar egyháztörténet (Márkus Mihály)............................................................................ 62 ökumenikus megbeszélés Amerikában (ifj. Páll László) ............................................................................ 316 „ökumenikus szemle” (P. L.)................­................. 319 Református imádságoskönyv (Lenkey István) ... 64 Nyikodim metropolita (ifj. Páll László)................... 120 Ráday Pál emlékkönyv. Előadások és tanulmá­nyok születésének 300. évfordulójára (—i —ő) 188 Scheiber Sándor (szerk.): Magyar—Zsidó Okle­véltár XVIII. (T.S.).................................................... 125 H. H. Schmid: Az Ószövetség egyik forrásáról (in­­n)............................................................................ 128 Dr. Tóth Károly: Keresztyénként élni a mai vi­lágban (Karasszon István) .................................... 249 Dr. Tóth Károly: Örömhír, békeüzenet. Igehirde­tések, előadások (Bucsay Mihály) ................... 187 Új műfaj a magyar bibliakiadásban (ifj. Foltin Brúnó) ..................... ..................................................... 118 Válogatás Kálvin János műveiből, összeállította: Dr. Bolyki János (Békési Andor)............................ 189 A SZERZŐK NÉVMUTATÓJA Achs Károly 209 — Barcza József 8 — Bartha Tibor I, 54, 69, 129 — ifj. Bartha Tibor 196 — Békesi Lajos 235 — Békési Andor 189, 277 — Berki Feriz 159, 257, 345 — k. m. 61 — Bodrog Miklós 62 — Boross Géza 156, 232, 287, 354 — Bottyán János 18 — Bucsay Mihály 63, 187, 269, 384 — Czeglédy Sándor 316 — Csohány Já­nos 12, 290 — Dusicza Ferenc 123, 184, 311 — Filaret 28 — ifj. Foltin Brúnó 118 — Gibble, H. Lamar 35 — Graham, Billy 66 —­ Groó Gyula 327 — Gyökössy End­re 89,154, 318 — Herczeg Pál 191, 251-------- —ő 107, 110, 188, 246, 315 Jánossy Imre 58, 252 — Juhász István 43­­— Káldy Zoltán 56 — Karasszon István 87, 249 — Kar­say Eszter 249 — k. i. 121 — Kocsis Elemér 3.— Kom­­lós Attila 372 — Kovách Attila 130 — Krims, Adalbert 48 — Ladányi Sándor 242 — Lendvai L. Ferenc 377 — Lenkey István 64, 256 — Lenkeyné dr. Semsey Klára 75, 198 — Márkus Mihály 62 — Máté János 21 — Mol­nár Ambrus 240 — Molnár Miklós 151, 213 — Nagy Antal Mihály 81 — Nagy József 261 — Németh Pál 230 — Némethy Sándor 64, 93, 162, 219, 295, 356 -------n —n 128 — Ottlyk Ernő 132 — ifj. Páll László 120, 176, 316 — Pásztor János 205, 306 — P. L. 319 — Potter, Philipp 23 — Prőhle Károly 373 — Ritoók Zsigmond 357 — Roszak Theodore 368 — Sarkadi Nagy Pál 103 — Stein, Albert 100 — Szabó Andor 193 — Szabó György 336 — Szakács József 57 — Szél János 317 — Szigeti Jenő 117, 185, 224, 313, 379 — Szilvási József 122, 266 — Takács Béla 15 — Tamás Bertalan 178 — Tekus Ottó 166 — Tenke Sándor 113 — Tóth Kálmán 332 — Tóth Károly 138, 169, 362 — Tóth-Szöllős Mihály 300 — t. s. 124 — T. S. 125 — Vályi Nagy Ervin 334 — Vanyó Tihamér 351 — Varga Zsig­mond 70, 145 — Viczián János 135 — Vladár Gábor 125 — Wojtovicz, Andrzej 173 — Zay László 114, 182, 244, 310, 382 — Zsindely Endre 340.

Next