Theologiai Szemle, 1990 (33. új évfolyam, 1-6. szám)

1990 / 1. szám

THEOLOGI­AI SZEMLE 1990. évi (Új folyam XXXIII. évfolyam) tartalomjegyzéke és a szerzők névmutatója DOKUMENTUMOK Igazságos béke az egész teremtett világnak (Az EEK, valamint az Európai Püspöki Kon­ferenciák Tanácsának együttes naggyűlé­­sének — Bázel, 1989. május 15-21. — Zá­róközleménye) .................................................­­ Sajtóközlemény (EBEÉ, Gwatt, 1990. január 15-18.)................................................................. 193 TANULMÁNYOK Balázs László: A dicsőséges angol forradalom és az anglikán egyház lelki válsága................ 279 Bartha Tibor: A hatalom fogalma az Újszövet­ségben ................................................................. 332 Bolyki János: A boldogmondások (Jézus etiká­jának bevezetése).............................................. 321 Boross Géza: A megtérés és újjászületés bibli­­ka theologiai hangsúlyai az evangélizációban 303 „Predigtmeditation” — egy stílus margó­jára .................................................................. 337 Borsa Gedeon: A magyar Biblia és a hazai könyvnyomtatás a 1­6-17. században........... 160 Cole, Alan dr.: Mit kezdjünk a Bibliával?....... 141 Czeglédy Sándor: Csikesz Sándor emlékezete — egy fél évszázad távlatában....................... 225 Dávid Ferencné: Istenkép és bibliai motívu­mok Kénes Géza lírájában............................... 42 Fabiny Tibor: A Biblia és a reformáció Magyar­országon a XVI. században............................. 223 Fekete Károly, ifj.: Száz éve született Makkai Sándor ............................................................. 172 Fick, Ulrich dr.: A keresztyénség a következő évezredben (előadássorozat: Statisztikai jö­vendölések; Az egyház sokfélesége és egy­sége; A protestáns tradíció jövője; Hogyan válhat a ma egyházából a holnap egyháza). 17 Miért kell együttműködnünk a Biblia for­dításában? .................................................. 147 Gaál Botond: A teológia és az emberi jogok . 71 Az egyházkormányzás ajándéka a Szent­lélekben.......................................................... 272 Gregorios, Paulos Mar: A diakónia jelentése és természete.......................................................... 129 Harsányi András: Károli Gáspár szolgálata és a Vizsolyi Biblia helvét irányú teológiája a glosszák alapján................................................ 150 Heltai János: A protestáns magyar Biblia a XVII. század eleji könyvtári kultúránkban . 218 Herczeg Pál: Hogyan értelmezendő a nem-ke­resztyén vallások üdvértéke?......................... 205 Hörcsik Richárd: Kálvin és a 16. századi Ma­gyarország .......................................................... 341 Juhász Tamás: Derült jövőbenézés (keresztyén ethos a kisebbségi létben Tavaszy Sándor­nál) ....................................................................... 65 Kárasszony István: A hermeneutika tudománya ma........................................................................ 32 Pál apostol — István vértanú gyilkosai . 171

Next