Theologiai Szemle, 2014 (57. új évfolyam, 1-4. szám)

2014 / 1. szám - A FŐSZERKESZTŐ JEGYZETE - Bóna Zoltán: "Csatlakozz a zaránkoklathoz!"

THEOLOGIAI SZEMLE 2014. 1. szám Felelős kiadó: Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa Szerkesztőség: Ökumenikus Tanács Irodája 1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 3. Telefon: 371-2690 Fax: 371-2691 Kiadóhivatal: A Magyarországi Református Egyház Kálvin János Kiadója 1113 Budapest, Bocskai út 35. Telefon: 386-8267, 386-8277 Index: 26 842 ISSN 0133 7599 Főszerkesztő: dr. Bóna Zoltán Szerkesztőségi bizottság elnöke: dr. Kádár Zsolt tagjai: dr. Cserháti Sándor dr. Fekete Károly dr. Kodácsy Tamás dr. Reuss András Háló Gyula Kaleta József Szuhánszky T. Gábor T. Németh László Ungvári Csaba Olvasószerkesztő: Jakab László Tibor Nyomás és kötés: HVG Press Kft. Felelős vezető: Tóth Péter Nyomdai előkészítés: TIBUKTU Kiadó Előfizethető a kiadóhivatalban, pos­tautalványon, vagy átutalással a Református Kálvin Kiadó 11711034- 20856731 számlájára. Előfizetési díj egy évre: 6300,- Ft Egyes szám ára: 1575,- Ft Előfizetési díja nyugati terjesztés­ben befizethető a fenti forintszám­lára. Megjelenik negyedévenként A főszerkesztő jegyzete „Csatlakozz a zarándoklathoz!” Ezzel a meghívással szólítja meg a keresztyéneket és „minden jóakaratú embert” (55. o.) az Egyházak Világtanácsa 10. nagygyűlésének záró üzenete. A Koreában tavaly megrendezésre kerülő konferencián a világszervezet 345 - protestáns és ortodox - tagegyházának és számos ökumenikus partnerszer­vezetnek a képviselői az „Élet Istene, vezess minket igazságra és életre!” imádságos főtéma jegyében tanácskoztak és fordultak eligazításért az élet Urához. A nagygyűlés záródokumentumaiból - amelyeket az Ökumenikus Szem­le rovatunkban közlünk - kiderül, hogy nem akármilyen zarándoklatról van szó. Mert a zarándoklat alatt általában és hagyományosan valami olyan cselekedetet értünk, amelyben az ember, illetve emberek közössége valami­lyen cél érdekében: gyógyulásért, bűnbocsánatért, lelki békéért, a Szenttel való közvetlen(ebb) találkozásért etc. - szekulárisabb értelemben - lelki, szellemi élményért, felüdülésért egy speciális útra vállalkozik. Ezért egy időre otthagyja a megszokott, kényelmes, de valamiért mégis elégtelen élet­útját. Arról egy kicsit letér, hogy oda aztán valamelyest jobb állapotban tér­jen vissza. Az EVT meghívása nem ilyen zarándoklatra invitál. Nem arra biztat, hogy hogyan juthatunk sokféle krízisünkből és kihívásunkból egy kis megköny­­nyebbülésre, amivel később jobban álljuk a krízis sarát, hanem arra a felfe­dezésre hív, „hogy milyen drága ajándéka is a feltámadott Úrnak a remény­ség!” Ezen a zarándoklaton „Gazdasági, ökológiai, politikai, társadalmi és lelki kihívásokkal szembesülünk. ” (56. o.), de nem magunkra hagyva, hanem az Urat követve. Ez a zarándoklat nem Istenhez, vagy az ő egyik, másik szent helyéhez visz, hanem Vele jár. Ez a zarándoklat a missio Dei-hez, az Isten missziójához való csatlakozás. A zarándoklatnak ezt az értelmezését nyugodtan nevezhetjük paradigmaváltásnak. Továbbá, ha missio Dei-ről beszélünk - méghozzá genitivus subiectivus értelemben, márpedig így tesszük - akkor kettős paradigmaváltást kell érzé­kelnünk a missziót illetően is. Egyrészt tudomásul vesszük, hogy a missziót maga a Szentháromság Isten végzi. Ő az alanya a missziónak, a világ gyó­gyításának, újjáteremtésének salvatio-jának. Másrészt - üzenik a nagygyűlés által elfogadott záró dokumentumok - ez a misszió a hagyományos értelme­zéssel és gyakorlattal szemben, a társadalom perifériájától halad a centrum felé. Ennek alapját a próféták (szociális) igazságosságot elváró szavai adják, de Jézus is azt hirdette, hogy „a lélek van őrajta, hogy a szabadulást hirdes­se a foglyoknak, a vakoknak szemük megnyílását és hirdesse az Úr kedves esztendejét (Lk 4,16-19). (46. o.) Eszerint a misszió, amely a perifériáról, a marginalizáltaktól indul a társadalmi centrum felé „arra hívja az egyházat, hogy a missziót újra Isten Lelkének ajándékaként tekintse „mert Ő azon mun­kálkodik, hogy az élet mindenki számára kiteljesedjen. ” (46. o.) Ehhez a missziós zarándoklathoz nem kell messzire utaznunk. Bóna Zoltán A Theologiai Szemle egyes számainak megjelenési ideje: 1. szám március 15. • 2. szám június 15. • 3. szám szeptember 15.• 4. szám december 15. KÉZIRAT LEADÁSÁNAK IDEJE: 2014. 02. 01. A szerkesztőség közleménye Kérjük kedves munkatársainkat, hogy szövegszerkesztővel készült írásaikat E-mailben Microsoft Word dokumentumban küldjék el szerkesztőségünkbe. A dokumentum mérete A/4-es álló formátum, 2,5 cm-es margóviszonyokkal. A kenyérszöveg 12 pontos Times New Roman betűtípusból legyen szedve, szimpla sorközzel, ezzel is megkönnyítve az előzetes terjedelemszámítást. Ha a dokumentum tartalmaz görög vagy héber írást is, úgy csatolják ezeket a betűtípus file-okat is az anyaghoz, ennek hiányában nem garantált az írás pontos megjelenítése. E-mail címünk: theolszemle@meot.hu Internet: http://www.theolszemle.meot.hu. Az írás közlése nem jelenti azt, hogy a szerkesztőség a szerzővel mindenben egyetért. A cikkek tartalmáért minden szerző maga vállalja a felelősséget. Dokumentumok meg­őrzését, visszaküldését nem tudjuk vállalni.

Next