Timpul, martie 1876 (nr. 2-10)

1876-03-17 / nr. 2

Anul I. — 1876. bonamente: Ir. Vi­mânia pe an 40 lei « pe 6 luni 20 » « pe 3 luni 10 » i­­utate plus portul, pe an 20 lei Anund­urile : linia 20 bani Reclamele : « 50 » No. 2. Marți, 17 Martie 1876. Administrația: Strada Lipscani Tip. Dorothea A. Manescu. Ese : Luni, Marți, Joi și Sâmbătă. Articoliî nepublicați se ard ROMANIA Câte­va cuvinte asupra adresei „ partidului național-liberal “ către alegători. Bucur­ești, 15/27 Martie. I Atitudinea partidului „ național-li­­be­ral “ față cu viit­orele alegeri pentru :S­tat s’a manifestat prin adresa Comi­tatului sau către alegătorii Colegiului I și II, pe care noi ne-am crezut datori a o publica în numărul nostru de ieri. Acestă adresă care, printre altele, portă numele D-lor Ion Brătianu, Ion Gh­ica, Kogâlniceanu, Manolach­e Cos­­tache și G. Vernescu, împărtășește cu multe alte manifestări publice d’ale nostre defectul de a fi în privința for­mei încărcată cu o fraseologie lipsită de ori­ce realitate politică. Cu tote a­­cestea adresa, de care vorbim, este și va rămână un act forte însemnat, pe care noi, din puntul nostru de vedere, îl salutam cu o adevărată bucurie. Să spunem mai antena unde anume vedem defectul ei și să arătăm pe ur­mă în câte­va cuvinte, în ce ne pare că Consist­ul A­r­vice, ci­o ca­bană. Defectul unei fraseologii lipsite de ori­ce realitate se constată în modul cel mai pregnant prin faptul, că partea esențială, în care culminără și se re­­sumă totă adresa, nu este un semn dis­tinctiv al partidului „național-liberal,“ ci este o grămădire de proposiții ge­nerale, pe care ori­ce partid le pote înscrie pe stindardul său. In adevăr, a­­dresa sfirșește cu următorul apel căl­duros către alegători : „ La vot deci cu curagiu și deci­­siune! „ La vot, înscriind pe stindardul nostru : „ Respectul Constituțiunii și al le­gilor! „ Sdrobirea arbitrajului î „ Economia în finance! 55 Alungarea guvernului bunului „ p­ac, al injustiției și al risipii! Aceste cuvinte, mai mult sau mai puțin bine stilizate, sunt așa de gele de înțeles practic, în­cât noi care voim să opreseazăm vederile majorității Came­rei ac­tuale și care suntem adversarii coalițiunii D-lor Ion Brătianu, Kogăl­­niceanu, etc., suntem gata a le subscrie împreună cu D-lor. Și noi licem­ ale­gătorilor : „La vot cu curagiu și decisiune!“ Și noi zu­cem: „la vot, înscriind pe stindardul nostru , respectul Constitu­­țiunii și al legilor !“ Și se pate ore ca un partid politic în fața alegerilor constituționale să zică altce­va de­cât respectul Consti­tuțiunii și al legilor? Dar uitați-vă numai la câte­va din numele subscrise în acea adresă și veți avea îndată măsura importanței prac­tice a unor asemenea cuvinte. Cine strigă respectul Constituțiunei actuale și al legilor ?Fi Strigă ántéiu D. Kogâlniceanu, care a făcut lovirea de Stat la 2 Marti și D. G. Vernescu, care l-a urmat în ministeriul de sub Statut. Strigă al doilea D. Ion Brătia­nu, sub al cărui ministerial de Justiție se instituise un tribunal escepțional în persona directorului de atunci al tele­gramian și jlustom­­­, rvWbne procurorilor ca să se supună acestuia, până când intrega Curte de apel din Foc­șani a trebuit să demisioneze, căci se alia față cu cea mai mare enormitate ce se pute comite într un Stat legal. Strigă al treilea D. Ion Gh­ica, cel care știe a avea corespondențe așa de interesante cu inimicul jurat al drepturilor Româ­niei, cu Ram­fi Pașa. Strigă în sfârșit D. Manolach­e Costache, cel d’anteiu iscălit dintre aceia, care s’au­ unit cu tendința petițiunii de la Iași pentru modificarea Constituțiunii. Noi nu le imputăm acestor domni strigătul de astăzi. Din contra, fac for­te bine D-lor că strigă așa și cu toții trebue să strigăm : „Respectul Consti­tuțiunii și al legilor“ Noi ne permitem numai a Z­ice a tot : dacă sub aceste cuvinte se pot­ adăposti chiar și dol. Kogălniceanu, Vernescu, Ion Ghica, Ion Brătianu și Manolach­e Costache cu tot trecutul D-lor politic, atunci a­­semenea cuvinte sunt de o vastă și fe­ricită generalitate, ca și bolta cerescă cea albastră și cu aer rarificat, sub care trăesc lângă o baltă și cei buni și cei răi, și cei vinovați și cei nevinovați, în voia lui Dumnezeu. Să mai continuăm fraseologia a­­dresei? „Sdrobirea arbitrarului“ Zicem Și noi și ori­ce om politic fără escepțiune. „Economia în finanțe“ Zicem și noi și ori­ce om politic fără escepțiune, chiar și d. Boerescu. „ Alungarea guvernului bunului plac, al injustiției și al risipei“ Zicem și noi și trebuev ° leped­ui cu toții. Da, domnule Kogâlniceanu cu lovitura de Stat, să alungăm ori­ce guvern al bu­nului plac ! Da, domnilor Ion Brătianu și Al. Golescu, să alungăm ori­ce gu­vern al risipei, — și după ce am contrac­tat drumul de fer Strousberg cu 248 milione și l-am înfundat la Verciorova, în­cât pentru a ’i deschide mișcarea de transit mai trebue să cheltuim 42 mi­­lione funcțiuni, împreună dar 290 mi­­lione, și dupa ce am lăsat la Martie 1871, când a venit Ministeriul L. Ca­­targi, o datorie flotantă, ce a trebuit să se acopere prin cele 78 milione de împrumut domenial, așa­dar împreună aprópe 400 milione, este forte bine și forte nemerit ca să strigăm odată: „ A­­lungarea ori­cărui guvern risipitor ! “ Eacă dar adusă și terminată do­vada, că resumatul adresei d-vostră și drapelul d-vostră nu este un semn dis­tinciv al partidului „național liberal“ ci e­ste o grămădire de proposiții ge­­ner­e,­ pe care ori­ce partid le póte sub-scrie și trebue sa subscrie:­­ouă ne pare reț, de câte ori în­tâlnim în gura omenir«­ noștri politici ma însemnați asemenea fraseologie, și s­untem convinși că în cașul de față ne vor face și d-lor concesiunea de a mărturisi împreună cu noi, că cel pu­țin ar fi fost mai bine, dacă partidul d-D1’ ar­ fi putut găsi o formulare mai fv­alsă a ideilor d-lor în oposme cu relele majorității Camerei actuale și a­­le guvernului, și nu ar fi fost siliți a se mărgini în câte­va proposiții, pe cari în perfectă bună credință și rea­­litat e le va primi împreună cu d-lor și fie";e deputat din Camera actuală și fie ce membru al ministeriului actual fără nic o escepțiune. lăci a se presinta înaintea unei im­pozante acțiuni politice, precum sunt ale^rîle pentru Senat, cu un șir de frai generale. De care nimeni nu le contestă și totă lumea se împărtășește, esti o procedere pe care o credem lip­sită­ de dignitate, fiind-că este lipsită de acea cugetare precisă și seriosă, cu care credem că s’ar fi cuvenit să se pro­ite omenii luminați ai „Comitetu­lui național liberal“ înaintea alegăto­rilor mai puțin luminați, la cari se a­­dreseză. Dar tocmai acesta este nefericirea ori­cărei coalițiuni, făcută de ocasie și lips­tă de princip, că, neputându-se uni asupra nici unui punt positiv de politică, este silită a afișa niște fese fără nici un interes actual și a-și da aerul că sunt în discuție lucruri, pe care în realitate nimeni nu le mai dis­cută, fiind­că sunt hotărîte de când exisă în lume state constituite. mi ne mai întindem în explicarea acestui adevăr de o evidență pre­cum­ elementară, remânend ca în numărul viitor să trecem la partea cea bună, ce o vedem în adresa partidului „national liberal," sub motiv că Statul îl vându­se și pe acesta. D. Brătășanu a și tăiat parte sau tot din pădurea dupe acestă moșie. Curtea a resiliat vânzarea și a obli­gat pe Stat să respundă d-lui Brătășa­­nu sumele ce a priimit de la acesta 1i plata moșiei și fără dobândă pe cât timp acesta se folosise de venitul moșiei. __ Avocații d-lui Brătășanu au fost d-nii G. Kițu și Stolojanu, acești ageri și sinceri apărători ai intereselor publice! Oposiția strigă pe tote tonurile că averea Statului se risipește, se de fapt­întrebăm: cum în acestă afacere atât de importantă și nedreptă, unde era în joc nici mai mult nici mai puțin de­cât o monstruosa spoliare­ a Sta­tului, numai membrii din opoziție s’au găsit să susție pretențiile îndreptate în contra Statulu ? Un proces importanta al Statului Un fapt care nu trebue trecut cu vederea, mai cu semă că arată ce valore au zisele acelor cari caută a înegri Magistratura, de sub guvernul actual, — este cel următor: f­iarele opoziției s’au ocupat mult de acestă a­­facere și au lăsat să plutăscă cele mai nepermise bănuieli despre complicita­tea cutăruia și cutăruia. N­ilele trecute s’a terminat în fine înaintea Curței de Apel din Craiova Secția I procesul dintre Stat cu d. G. Brătășanu. Acesta, — cumpărător de la Stat, în a doua mână, a unei curele numită Roșienii din comuna Dobrunu in sumă de 150 pogone, — stăpânea și un corp mare de moșie tot cu numele de Ro­șienii, dar care este separat de Dobru­­nul, în sumă de aprope 1800 pogane. Noul recensement judecat de „Pressa” Pressa în numărul de cri zice ea d. Strat, ’nainte d’a pleca în străină­tate, a dat o circulară prefecților prin care,, le ordonă a face împreună cu cei alți impiegați recensemintul pe cinci ani al contribuabililor și evaluărei imo­bilelor.“ Il­terimul cu aceste rânduri. 9 „Dacă d. Strat avea în gând cu oca­­sia revisiunei recensemîntului să în­doiască venitul funetar al statului, a­­dică să pună un imposit deghizat, a­­lume d, au­­ mai cerut de la Cameră și Senat atâtea milione......... „Atragem și cu acestă ocasiune a­­tențiunea proprietarilor alegători, și vom mai reveni.“ Să ne permită Pressa n’i spune că nu este exactă. Dacă însă crede că cu asemenea in­esactitați pote să influnțeze pe alegători, noi n’o felicităm nici nu’i jinduim succesul câștigat cu asemenea preț. Noul recensement s’a decis și pre­gătit de fostul ministru de finance, d. George Cantacuzino. Avea ore în gând domnia sa, să îndoiască venitul fon­­d­ar al Statului ? Nu credem. Pentru ce dar Pressa atribue d-lui Strat care, în privința recensemântu­­lui, este continuatorul d-lui G. Can­tacuzino, o intenție care n’a fost nici în spiritul celui care a luat inițiativa? Dar pot­e nu ’i place recensemântul ? Atunci să impute acesta d-lui G. Can­tacuzino, amicul său politic, între pa­tru ochi, și să nu se mai expună în public cu asemenea afirmări cari, de­parte d’a atinge de d. Strat, ne fac a crede sau că Pressa nu scie nimic din cele ce a lucrat d. Cantacuzino cât a fost ministru, sau că acesta ’și-a schimbat cu totul vederile de când nu mai este ministru. In ori­ ce cas, d. Cantacuzino nu ’l va mulțumi.

Next