Timpul, aprilie 1876 (nr. 11-22)

1876-04-01 / nr. 11

Anul I. — No. 11. Abonamente: In România pe an 40 lei « pe 6 luni 20 » « pe 3 luni 10 » In străinătate plus portul, pe an 20 lei Anunciurile : linia 20 bani Reclamele : « 50 » Un­immer 10 bani. ROMANIA Ti­p v 3 Martie Bucuresci, 12 Aprili0 Avem d’inaintea nostru resultatul deplin al alegerilor. Reflecțiunile ce el ne insuflă, ne duc la nișce conclusiuni cari de­sigur nu au nimic îmbucurător pentru viitorul ce verdictul țarei ne-a pregătit. Mai nainte de tate nu vedem bine în ce parte are să fie majoritatea. Guvernul nu o are, sau cel puțin ea este atât de neînsemnată, în­cât mer­sul afacerilor a devenit anevoie. O­­posițiunea asemenea nu o are chiar dacă am admite, ceea ce ne pare cu nepu­tință, că diferitele grupuri ale oposițiunii sa femeie unite după luptă precum erau înaintea ei. Un corp legiuitor în care forțele să contra-cumpănesc în mod, am putea duce matematic, crează fie­cărui guvern, ori­care va fi el, o situa­­țiune cu neputință. Căderea d-lui Ca­­targi va avea deci ca prima consecință dizolvarea atât a Senatului cât și a Ca­merei, căci nime nu va putea contesta noului cabinet dreptul de a căuta să aducă o situațiune în care guvernul să potă dispune de elementele necesare la un mers regulat. Cine va fi însă acel guvern ! Fi­ va el un guvern de coali­­țiune, ori un guvern al stângei? In pri­mul paz să ne acceptăm la o eră de a­­narh­iă care va sdruncina până în te­­meliile salle cele mai adânci întrega clă­dire a Statului. Lăsăm la o parte că ori­ce coalițiune corumpe, cum am mai fl­s’o, moravurile politice ale unei țeri, dar ne întrebăm, care ar fi elementele de durată ale unui asemenea guvern? In Camera alesă sub auspiciile lui, ad­mițând că țera se pronunță pentru dân­sul, au să fie atâtea grupuri cât și mem­bri în cabinet, și fie­care neînțelegere între denșii nu se va traduce ca pe vremea d-lui Catargiu prin căderea cu­­tărui sau cutărui minister, ci prin o discompunere a forțelor parlamentare. Guvernul coalițiunei ne pare deci a priori condemnat, și dacă în timpuri normale am putea privi cu sânge rece aseminea experimentări, în momentul de față ele ne par primejdiose; și tris­tele experiențe nu dau rude de­cât atunci când nu sunt plătite prea scump. Române deci guvernul stângei. In nu­merul nostru din urmă am emis deja părerea că el ne pare singurul logic. Nu dora că țara s’a pronunțat pentru stânga, dar pentru că alegetorii nu au susținut drepta cu destulă tărie în­cât căderea d-lui Catargiu implica de la sine venirea la putere a d-lui Brătianu. Cu d. Brătianu vom avea cel puțin un guvern omogen care nu va purta în sine de la naștere chiar, elemente si­­g­ure de disoluțiune. A ei însă se închee partea cea bună a acestei combina­­țiuni. Politica d-lui Brătianu va fi ace­eași care a fost tot­dea­una adică, lipsită de ori­ce vedere politică. Agitațiunile sterile vor înlocui din nou munca re­gulată și țara se va opri pe calea de propășire lentă dar sigură pe care in­trase. Deja se aude că poporul adică, d-nii Serurie, G. Heliade, Carada și alții se adună la d. C. A. Rosetti și cer o con­stituantă, căci libertățile de astă­­ii nu sunt îndestulătore pentru aspirațiunile lor. Deja se anunță în Românul că în numele dreptăței au să se prigonescă o sumă de foști funcționari, ca numă­­rul celor ce vor să intre in budgetul Statului să găsescă o ușă mai largă. Fanfarele resună și în jurul cerbului cădut se adună venătorii­­ la cură. Pe de o parte vom avea deci o serie de fantasmagorii politice, iar pe de alta un sporit de deficit în budget care se va im­păca cu greu cu situațiunea nos­­­tră financiară. Spectacolul este trist, și ori­cine a adus acastă stare de lucruri a luat asupră’și o grea răspundere și va trece prin o serie de durerose es­­periențe, până când țara ne va arunca iarăși în brațele partidului conserva­tor. In acceptare, conservatorii se vor oțeli póze în luptă, vor elimina din sâ­nul lor pe apostați și pe omenii a că­ror apetite greu de satisfăcut au pro­dus misiunea și ast­fel vor reveni la câr­mă cu o țeră mai ispitită și cu elemente exclusiv sanatese. Jouí, 1 Aprilie 1876. Abonamentele Se fac în Strada Lipscani Tip. Dorothea A. Mănescu Ese : Luni, Marti, Joi și Sâmbătă. Articolii nepublicați se ard stânga însă se pare hotărâtă a amăna acesta discuțiune după vacanțe. P­E SI TELEGRAFICE Roma, 10 Aprilie.­­ In alegerile politice, toți miniștri au fost realeși. Intr’o scrisore Garibaldi declară că primesce darurile Regelui în numele națiunei de 100,000 franci, adăugând că va pu­tea veni cu aceste daruri în ajutorul lucrărilor Tibrului. Alexandria, 10 Aprilie. — Manifestațiuni tu­­multase au avut loc d­ inaintea consulatelor din causa suspendărei plăței cupanelor. Populațiu­­nea este forte iritată. Paris. 10 Aprilie—înțelegerea în relațiunile dintre Enghitera și Franța s’a întărit prin con­ferința de erî dintre Derby și Decazes.­­ Senatul s’a amânat până la 10 Mai, după ce votat creditul de 175,000 franci pentru inundați. Camera a invalidat alegerea lui Rouber la Ajaccio, dar Roub­er era validat deja ca deputat la Riom în Auvergne. Drepta a cerut discuțiu­­nea pentru amnistie înainte de a se proroga. DIN AFARA Astăzi de dimineță la 10 ore, Sice Neue freie Presse de la 9 Aprilie, au În­ceput eră și, după intervenirea comitelui Andrassy, conferințele miniștrilor asu­pra revizuirea convențiunei comerciale și vamale dintre Austria și Ungaria. Mi­nistrul de externe pare a-și da mare ostenelă, spre a concilia ambele părți asupra punctelor ce nu se înțelegea. Cel puțin ni se asigură că cornițele Andrássy a conferit eri séra cu miniș­trii unguri până după meciul nopții, după ce avusese mai ânteiu cu miniș­trii austriaci pre­cari Înțelegeri. Tre­­bue dor să așteptăm, ca să putem ve­dea ce resultate vor da talentele sale diplomatice în aceste conferințe și în viitorele negociațiuni. Experții chemați la Viena, n’au prea făcut încă multă treba. Și resultatul ostenelelor lor se pote judeca mai bine din urmatorele câte­va cuvinte, pronunțate de unul din membri :LMé surprinde forte mult răbdarea guvernului, care ’și perde atâta timp în a asculta o discuțiune din ca­re, o știe forte bine, nu va afla ade­vărul.“ Noul ministru de interne al Italiei, baronul Nicotera, a adresat o circula­ră prefecților, prin care ordonă tutu­­ror impiegaților să lase cea mai mare libertate în alegeri și să nu se ames­tece cu nici un preț în luptele partide­lor. Chiar și jurnalele partidului opus, precum l'Italie și l'Opinione, laudă acesta măsură a guvernului, dar adaugă că guvernul se pune în contradicțiune cu circulara sa de vreme ce el se ames­tecă în alegerea de la Livorno, patro­nând candidatura ministrului Brin și combătând pe aceea a fostului Minis­trului Mordini. Intențiunea lui Mele­­gari d’a se retrage din Minister a dat ocasiune mai multor foi oficiose să ’i adreseze imputări seriose. El­­ și-a schim­­bat decisiunea și s’a hotărât să rămâe. Posițiunea d-lui Nigra, cu tote mijlo­cirile ducelui Decazes, și cu tote că jur- FOITA „TIMPULUI()“ MANTAUA (NUVELĂ RUSA DIN GOGOL) Intr’o administrație rusă . . . dar mai bine să nu spunem numele acelei administrații , nu este o rasă mai iritabilă, în Rusia, de cât aceea a impiegaților din ministere, cancelarii, regi­mente, într’un cuvânt, tot ce se numesce func­ționari. Fie­care, dacă i se întâmplă vr’o ofensă, crede că totă corporația din care face parte este ofensată în persona­lul. De-mnă-­fî un căpitan ispravnic, din un sciți care provincie, a făcut un raport special cu sco­pul de a demonstra că ordonanțele imperiale nu mai erau observate și că unii cutezau chiar a profana titlul de ispravnic. Ca probă de convin­gere, alătura pe lângă raport un romanț volu­minos în care un ispravnic era arătat mai tot­­dea­una că a jut de beție. Pentru a înlătura ori­ce încriminare, mai bine să nu spunem lămurit cancelaria de care se legă istoria nostră. Așa­dar, într’o adminis­trație pre­care, era un impiegat, cu puțină im­portanță, trebue să o spunem. Statura mică, figura ciupită de versat, perul roșiu, fruntea pleșuvă, templele încrețite și alte semne de in­firmitate, — acestea în ceea­ ce atinge de natu­ra fisică a eroului nostru, alterată de clima Pe­­tersburgului. Cât pentru titlul seu (căci în Rusia, î nain­te de tate, trebue să arătăm titlul), acel impie­gat era consilier titular, (1) unul din acei ne­fericiți impiegați de cari ’șî rîd unii scriitori cari au trista deprindere d’a ataca pe cel care nu pate să se apere. Numele de familie al eroului nostru era Bah­­macichin, iar prenumele, Acachi Acachievici. Lectorul va crede pare că am căutat acest­ nu­me, nici­de cum, și numai nișce circumstanțe sunt cari au împedicat a i se da altele. Iacă ceea ce s’a întâmplat. Acachi Acachievici s’a născut în noptea de Martie, dacă nu­me încet. Mama lui, soția unui funcțtor, o bună femee, se ocupă îndată de bo­tez. Era încă în pat; la drepta ei ședea nașul, Ivan Ivanovici, personă însemnată, grafier la senat; la stânga, nașa, socia unui cuartir­­maiestru. Mama întrebând de numele ce vor da (1) Tate titlurile civile, militare, administrative eclesiastice, in Rusia se împart în pas­ spre-z zece cla­se. Consilierul tititular este din a noua clasa și are rangul unui căpitan. (2) Gogol face cu acest nume, care în rusesce in­­semneza cism­ar, un joc de cuvinte care nu se pote traduce­ copilului, îi înșirară trei din cari să alegă : Mobhius, Coccius și Xosdaratius. — Nu, —­­Iie ea’ — acestea nu’mî plac. Deschise calendarul la o altă pagină. Nume­le sânților înscriși acolo erau mult mai aspre și mai ciudate. — Par­că este pedepsa lui Dumetreu, — în­gână lăuta, — n’am mai au­ jit până acum nu­me atât de urâte. D­upă căutare în calendar, dar și acesta tot nefericită. — Lăsați, — este mama descuragiată , — ved că este voința sortei. Bărbatul meu se nu­mea Acachi. Fiul meu se va numi Acachievicî Botezată copilul care plânse, strigă, se svâr­­coli, ca cum ar fi presimțit că într’o­m ji va fi con­­silier titular. Am spus incidentul bote­jului pen­tru a convinge pe lector că numele Acachi s’a impus noului născut, din causă că nu puteau să­­’i dea un altul. La ce epocă Acachievici a intrat în admini­strație și de cine a fost introdus ? Nimeni nu’șî maî amintesce. Dar toți directorii și capii de serviciu cari s’au succedat în acea administrație s’au ve<jut tot d’a­una în același loc, în aceași si­tuație, aplicat la același lucru, cu același titlu? în­cât par’că venise în lume pleșuv și cu mica lui uniformă. Nimeni din acea administrație, nu avea vr’o îngrijire pentru el. Băeții de birou nici nu se sculau când el intra în cancelarie, maî mult s’ar fi turburat de sborul unei musce. Superiorii săi îl tratau cu un rece despotism. Acel care era cu un grad mai mare de­cât el, ’î arunca ’nainte tencurî de hârtii, fără să’î spună măcar : «Bine voesce a le copia!» sau : «Iecă o lucrare intere­santă!» sau alte asemenea cuvinte de cari se servesc funcționarii cari au avut o bună cres­­cere. Modestul Acachi lua hârtiile fără să le numere barim, fără să verlă de că acela era în drept să i le arunce înainte și începea îndată să le transcrie. Tinerii colegi îl înțepau mereu cu epigramele lor sau îl faceau să sufere de acele glume supărătore. Aci spuneau 'naintea lui isto­rii inventate de dânșii, asupra conduitei lui din tóte­­ jilele, asupra gazdei lui : o bătrână de șapte-rzece ani care, spuneau ei, îl bătea în tóte­­ jilele și -l întrebau când o va lua în căsătorie. Aci ploau asupra luî peticele de hârtie, strigând că sunt fulgi de zăpadă Acachi, nesimțitor la tote acestea, își vedea de lucru și nu făcea nici o erore în copie. A­­tunci numai, când aceste răutăți îl scoteau din răbdare, când îl luau de umor și-l resuceau, el le z b­ea cu o voce duiosă: — Lăsați me, ve rog, pentru ce voiți să sufer? Și era atâta duioșie în aceste cuvinte și în to­nul cu care se pronuncia !

Next