Timpul, iunie 1876 (nr. 45-64)

1876-06-05 / nr. 45

SÂMBĂTĂ 5 IUNIE abonamentele In România pe an ................................. 1. n. 40 Pe 6 luni................................................. » » 20 Pe 3 luni................................................ » *> 10 In străinătate plus portul pe an.......... » » 20 Un exemplar............................................... bani 10 Abonamentele încep de la 1 și 15 ale fie­cărei luni Anunciurile se priimesc și la tipografia Dorothea Mănescu, strada Lipscani, No. 3. No. 45 ESE IN TOATE PILELE DE LUCRU SÉRA ANUL 1—1876 ■ rewma-»a«aMM«Minwwuwwwjwii­uj^p»iv..TOyiP<fa^ BIURG­UL REDACȚIEI ȘI ADMINISTRAȚIEI în strada Germană No. 23, etagiul al cincilea INSERȚIUNI: Linia de 30 litere petit pag. IV......... 20 ban Linia de 30 litere petit pag. III........ 50 » BUCURESCI, 4 IUNIE 1876 Pe când colinele Monitorului oficial se umplu în fie­care zi­ de asigurările pline de ironie și sarcasme ale guver­nului, că alegerile se fac în totă li­bertatea, iar agenții electorali cutreeră sate și orașe, influențând sau­ amenin­țând colo pe țărani, dincoce pe pro­prietari sau arendași, prin tote mij­­locele ce li s’a pus la îndemână de un guvern neleal și imprudent, adevărata opinie publică stă încremenită. 1.­ Nici că pare să fie altminterea, în­cremenirea este un resultat natural al faptelor cari se petrec sub ei. In ade­văr, pentru anteia oră ea vede un gu­vern călcând în picviire cu atâta cu­tezanță și cinism promisiile lui cele mai solemne, rîtjendu’și de încrede­rea coronei și a țărei, și aruncând în spiritul public veninul scepticismului. La aceste dureri mari ale țărei, cari ne fac să tremurăm pentru rima de mâne, s’au mai adăogat acum și per­secuțiile climei. Daca am fi dintre cei fataliști, cari atribuesc lui Dumnezeu­ rolul unui gendarm, am zice că tote elementele s’au unit ca să pedepsescă acestă țeră pentru ingratitudinea cu care s’a purtat in fața guvernului conservator. Totuși nu putem ascunde că de vr’o câte­va săptămâni relele se întorc în a ne lovi. Venirea coaliției la putere se în­semnă prin zăpadă, petră, locuste, brumă. Recolta viilor fu cu totul compromisă. Speram că resburarea e­­lemntelor va înceta. Ne încetăm. Ploile torențiale urm­eză într’una. Lucrarea câmpului este împedecată. Grâul pu­­tred­esce, culcat la pământ, iar porum­bul se înecă de bălării. Criza monedară cea mai neauzită și formetea, idea spaimele ce apar în viitor. Dacă guvernul nu ia cele mai e­­nergice măsuri, pentru a restabili a­­cordul între țărani și proprietari, pen­tru a reda câmpului brațele pe cari așii le întrebuințeză cu atâta vitejie în gena electorală, cele două flagele vor fi inevitabile. Vom datori coaliției bunătatea că în anul 1876 România cea mănusă, ca să prelungescă filele fiilor ei, a tre­buit să importeze gâte, porumb și al­tele din țâri străine. Nefericitele populații rurale, în ră­tăcirea lor, nu se mai opun acum nu­mai la învoelile agricole sau la res­­pun­gerea dărilor către Stat. In mai multe districte le-a intrat în cap că așii nimeni pe fața pământului nu mai are dreptul a le cere ce­va. Respectul țeranului pentru proprietatea altuia, atât de înrădăcinat în inima lui, gra­­ție propaga­ndei electorale a demago­giei, a<fi lănged­esce. Un fapt va înve­dera acest adevăr. Peste apa Sabarului este un pod al Statului care se arendează pe an cu vr’o zece mii franci. De la propaganda roșie, țăranii nu mai voiesc a plăti ni­mic nefericitului arendaș, care alergă cu petiții și plângând pe la tote auto­ritățile, fără să afle vr’un ajutor. A­­verea lui este în ajun d’a se perde totă și amenințat a’și vedea socia și copiii fără pânea din tote țiclele. Pe lângă acesta, mai sunt sute de arendași ai Statului, amenințați a remânea în sapă de lemn. Iecă viitorul ce ne așteptă. Dumned­eu­ să aibă milă de noi! Și când cugetăm că tote acestea n’au altă causă de­cât încordarea par­tidei guvernamentale pentru a’și plăs­mui prin violență și fraudă o majori­tate în Cameră, ne îngrozim și tremu­răm de siguranța acestui Stat! Faptele se grămădesc cu atâta ră­­perficiune unele după altele, în­cât nu suntem în stare de a considera de­o­cam­dată situația în totă întinderea și gravitatea ei. De aceea trebue să ne mulțumim de­o­cam­dată a înregistra faptele. Membrii partidei guvernamentale se întrec în cinism. Vedem în Alegetorul liber, care ar trebui­­ să aibă atâta rușine de lume pentru a-și schimba numele, a lua un altul precum acela de Influența mo­rală, a cărei nouă ediție o vedem pu­­blicându-se aici,—vedem, d­iserăm, în Alegetorul... scu]ma­i bine Alergătorul e­­lectoral, o telegramă către ministrul de interne subscrisă de vr’o patru­zeci de alegători din tote colegiurile, prin care arată mulțumiri pentru bu­nătățile, de care este năpădită țara. Bine, dar cum se face că acest te­­stimoniu de bună purtare care se dă guvernului, este subscris numai de vr’o patru­zeci de inși, între care unii români ca­d. Vilacrose/ Ni se pare că mai sunt vr’o câte-va sute de alega­­tori. Aceia ce Zic despre buna purtare a guvernului ? Să nu uităm. Se mai dă guvernului un testimoniu de bună purtare din Urziceni. N­ copiăm întocmai tot din Alegetorul, zugrăvind situația: „felicit loial noul guvern. Alege­rile delegaților făcute consciințios, „libere. Calomniile aduse sub-prefec­­­tului meschinării ale omenilor regi­mului trecut. Garantază onórea și a­­­verea farmacistului român!“ Și­ urm­eză sub­ semnătura unui spi­țer. Ce este drept, cu asemenea testi­menii guvernul pate să mergă cu ma­nele în șolduri ’naintea posterităței. Dar domnii miniștrii vor zi ce pate că suntem pesimiști, că vedem tote lucrurile în negru,—de­și până acum nu ne-am încetat. Apoi pentru a’i con­vinge de bunătățile cu cari au înăbu­șit țera, ca Athenianii pe Dracon în­­tr’o zi de triumf, daca vederile și gla­sul nostru nu au credemént, vom îm­prumuta p’ale altuia și chiar p’ale u­­nuia din cei mai generoși și desinte­­resați patroni­i coaliției. Etc. La Mazar-pașa (d. Stefan La­s­keman) ne trimite un rospv­­^ la cele [ Zise de noi în privința discordiei pro­dusă între țărani și proprietari de a­­genții electorali, prin care declară că nimic din aceste neînțelegeri nu s’au produs pe proprietatea Esc.­hele. Pen­tru acesta noi îl felicităm. Vecinii rase n’au avut acastă fericire. Publicăm respunsul fără nici un co­­mentar, subliniând numai câte­va rân­duri . Copaceni, 4 iunie 1876. Domnule Redactor, „Cer imparțialităței d-vóstre a pu­­­ne în Ziarul Timpul următor ele : „Spuneți că arăturile sunt ’necate „de burieni: probă că sătenii nu mun­cesc; pricina este că necontenita plaie „ce ne dă Dumnezeu, opresce totă lu­crarea câmpului. Spuneți că casele „sunt desvelite, probă de tulburare în­­„tre săteni. Va asigur că în comuna „nostră, 600 familii, nu este nici o „casă desvelit”. Spuneți încă că un țâ­­„ran anume Zamfir Grigore a fost „maltratat. Acest țăran a fost condam­nat de tribunal în mai multe rânduri „pentru hoție, bănie, etc. Afară, de „trei sau­ patru arendași greci și V­IP „la tovarăși, n’are nici un prieten în „comuna nostră. „Ce se atinge de mine, nu am nici „o relație politică sau de prieteșug cu „d. N. Fleva. Opinia publică­­ a ară­­­tat singură ca un candidat pentru co­­„legiul IV; am oferit casa și parcul „meu­ ca un loc de întâlnire. Sătenii „s’au strâns până la 2000. Au ascul­tat cuvântul d-lui N.Fleva și nu le-a­m prea plăcut. Candidatura domniei sale „nu este sigură după cum am amjit în „privința lucrurilor autorităței pentru „alegere. Țăranii nu sunt mulțumiți. „D. subprefect din Ilfov a umblat din „comună în comună cu lista de delegați „pregătită, fără să consulte pe nimeni „D. Sub-prefect din Vlașca, împresu­rat de dorobanți, manipu­ză vo­iturile cu espresii murdare. Fără FOIȚA „TIMPULUI“ FIUL CĂLĂULUI (Urmare). Ar fi fost cu neputință a spune ce se petrecea în inima tenorului c­ălaui, căci, dupe chipul lui se arăta nepăsător , ochii lui erau­ plecați în jos și nu privea poporul. In adever, daca nu­­ ar fi recunoscut cine­va dupe secure, n’ar fi pu­tut spune care din duel, Herman or densul era cel condamnat. Ceea ce se putea privi ca sigur este că Gerard simțea mai multă confusiune și întristare de­cât acela pe care avea să’l esecute Din fericire pentru dânsul, tata­ séa îl silise să’și taie perii sei albiți cari ’i facea fisionomia forte ciudată; fără acestă îngrijire, mulțimea ’l-ar fi primit chiar de la sosirea lui cu injurii și ocări. Tânărul calán, ca un rătăcit, se urcă pe eșafod fără scirea lui, și se găsi atât de zăpăcit de tóte câte ’1 încongiurați, în­cât tóte aparea confuse atât înaintea ochilor cât și a inteligenței lui. El nu von fu nici pe Lina, de­și acesta în mai multe rânduri puse pe fratele­ Frans să-i facă semne. Adjutórele cal­ului voiră să conducă pe con­damnat din trăsură la eșafod, dar pacientul pretinse că nu ’și-a făcut încă bine confesiunea și că voia sä ’șî curețe cu totul consciința lui, de­ore­ce vedea că nu mai e chip de scăpare. Póte cu ’și întemeia vre-o speranță pe întuneci­mea care devenea din ce în ce mai desä; acei cari erau ceva mai departe nu mai putea distin­ge bine eșafodul. Poporul, de temă că întune­­recul să nu lipsescă ochii lui de frumosul spec­­tacul ce aștepta, începu să reclame cu strigăte mari esecutarea sentinței. Atunci osânditul fu târât cu sila pe eșafod, dinaintea căruia îl pu­seră să îngenuche. Adjutorul calâului desfăcu gâtul victimei și a arăta lui Gérard cu o privire care însemna ce­va, ca cum ar fi voit a’î șlice : «Stăpâne, aci trebue să lovesc!!» La vederea acestei cărni gele pe care tre­buia s’o taie, Gérard eși de o dată din nesim­țirea lui; piciorele lui începuseră să’l tremure cu atâta putere în­cât se cutremura și eșafodul, iar secura îl scăpă de mână; totuși acest inci­dent trecu nebăgat în somn, semnalul pentru e­­secutare nefiind încă dat. Servitorul luă de jos arma cea omorâtore, o dete stăpânului său, care o apucă cu o strânsere convulsivă. Omul cu varga roșie, seu oficiărul înaltei dreptăți, dete semnalul; dar Gérard nu aud­i vo­cea lui și nu ve £ u varga lui lăsându-se jos. — Iute, stăpâne, iute! strigă servitorul pe când un murmur sinistru circula printre popor. Gérard își adună tot curagiul, tóte puterile ce’I mai remâneau, și ridică securea d asupra gâtului pacientului cu intențiunea sinceră de a lovi. El nu scia, nenorocitul, unde se găsea, ce făcea, și cu cugeta ; perdut de rușine și de gro­­ză, îl apucase un fel de turbare, și era să dea o lovitură așa de teribilă cura nici o­dată nu s a dea pe un eșafod ; dar în acelaș minut condam­natul întorse capul, zări securea amenințătare, și scose un strigăt de jale. Atunci Gérard îș perdu tota energia și lăsă să’I cadă securea pe capul lui Herman dar fără a o împinge nici de cum și fără a’I causa nici cea mai mică rănire. Culpabilul care, la atingerea ferului, simțise că’I trec prin tot corpul fiort ca ghiața și care se crezuse mort, se ridică răpede, și întingând manele către popor, ceru adjutor strigând că’l martiriseza într’un mod mișelesc. Nu mai era trebuință ca să întărîze furia mul­țime!; mila dedea într’un asemenea moment o spoială de generositate actelor de violență pe cari poporul voia să le săvârșască. — Omorâți’l! Omorâți’l, pe căsnitorul ăsta de umen! ! Asemenea strigăte se audiau din tote părțile Pietre sburau în capul lui Gérard, dar nu așa multe, căci era greu­ de găsit pietre pe piețele esecuțiunilor. Tenerul caläü, oprit un minut, pâși înaintea eșafodului, încrucișă brațele, și înfățișându-se , mulțime! ca un martir care cere martea, strigă cu o voce tare : — Iată-me, ucide-me, popor sângeros! Aceste cuvinte puseră versturbărei populare: femei, copii, cetățeni cum se cade, o luară la fugă în tote direcțiunile departe de eșafod și aci împrejur nu mai rămase de­cât drojdiile po­porului, o mulțime rea și furiosa, care năvălia, cu un avânt groznic spre eșafod, și se silia să pună mâna pe nenorocitul calea cu totä împo­trivirea ómenilor dreptății; erau nișce strigăte cum nici­odată nu s’au aușlit; o larmă, o încur­cătură cum nici­odată nu s’a veșlit; o mare ale cărei valuri spumose s’ar arunca până în cer tot nu pute da o idee așa deplină despre desor­­dinea și furia de aci. Toți ómenii dreptății se adunaseră pe eșafod împregiurul calcului, pentru ca să ’l protegă, da și mai mult încă spre a opri pe condamnat­ care se svârcolia acuma ca să scape cu forța din r­âinele lor. In acest moment, o persona necu­noscută se urcă pe eșafod, și ajungând lângă calmü, și opti la urechia lui cuvintele urmatore : — Gerard, Luna te conjură,­ în numele lui Dumned­eu­ și al amorului către dânsa, să vii să’î vorbescl încă odată, e colea jos — ur­­meză-me ! (Va urma)

Next