Timpul, noiembrie 1889 (nr. 3-15)

1889-11-15 / nr. 3

2 TIMPUL—15 Noembre zis anul bisericesc începe la l-iu Septembrie și se sfârșia la 31 August; iar de cănd am început a număra anii de la nașterea lui Christos și nu de la facerea lumii, anul civil se incepe de la l-iu Ia­nuarie. De aceea și socotelile vechi, ce bruma s’au mai găsit prin arh­ive, precum sunt acelea publicate de direcția archivelor statului pe anii 1694 pana la 1704, le găsim în­cheiate pe ani, care incep la 1 Sep­tembrie și se sfârșesc cu luna lui August, ast­fel că anul financiar in secolile trecute corespundea cu anul bisericesc sau civil. In sfârșit de la regulamentul organic, de cănd am început a avea budgetele regulate și un control a­­supra intrebuințării dinarilor pu­blici, mai inteis de către ministerul de control pana la 1864 și mai in urmă de către Curtea de compturi, de la acea epocă incoaci, anul finan­ciar se confundă cu anul civil. Toc­mai la 1880 prin o lege puțin chib­zuită s’a despărțit anul financiar de anul civil, facând să înceapă cel d’ânteiu cu trei luni mai târziu de­cât anul solar. Cătă perturbație a adus această schimbare prin nimic motivată, ne propunem a arăta­m­ răndurile­ ce urmează. Tot o dată vom stu­dia schimbarea ce s’a făcut in u­­nele din cele alte state europene in stabilirea anului financiar, și vom arăta motivele puternice, care au silit pe unele state a adopta altă dată de­cât cea de 1 Ianua­rie, motive care n’au existat la noi, și numai spiritului de imitațiune se datorește această schimbare ne­fondată și nemotivată. A ajuns din nefericire proverbială ușurința ce punem in schimbarea legilor noastre, și pripeala ce a­­ducem in aplicarea nouilor sisteme ce incercăm; această pripeală de­vine desastroasă insă cănd­ este vorba de mânuirea banilor puinici. Wöhl da numai un exemplu de ceea­ ce susținem: ast­fel este cu­noscut că"­­Regulamentul de fi­nance* elaborat de răposatul M. K. Epureanu, a fost promulgat la 29 Noembre 1860 și că a intrat in vigoare la 1 Februare 1861 (!) Ast­fel dar se­ credea, că este de ajuns o lună spre a trece de la sistemul comptabilităței regulamen­tare la sistemul comptabilităței a­­tăt de complicată a Franciei! Ea că cum se exprimă, in această privință, d. G. Le Cler, capul mi­­siunei militare franceze din acea epocă: „On peut citer un fait plus sig­­„nificatif encore; le 15 Décembre „1860, les anciennes méthodes é­­„taient encore en vigueur, le 1-er „Janvier 1861, au moyen de quel­­„ques instructions et modules pro­­„visoires dressées en toute háté „et mérne transmis par le télé­­„graphe, la comptabilitó marchait „sur le pied franqais, et depuis „eile a poursuivi son chemin“. (v. G. L9 Cler, La Moldo-Vala­­chie. Paris, 1866). O altă dovadă de volubilitatea noastră legislativă (dacă pot a m­ exprima ast­fel) o găsim in faptul, că intre anii 1862 (era noului sis­tem) și 1877, am avut 13­ legi și regulamente de percepție și de urmărire.—Nota-Bene omit cele ce s’au mai confecționat de la 1877 pene astă­zi, 1889, și D-zeu scie căte mai sunt. In fața acestor fapte nu trebue să ne mire când vedem confusia ce a existat pene mai de­ună­ zi in administrația finanțelor noastre. Dar să revenim la anul financiar, care face obiectul acestui studiu, și ’nainte de a ajunge la noi, să studiem puțin cea ce s’a făcut in alte state. Să începem dar cu Fran­cia, de la care ne place a imita tot: legi și mode. Fără a mai urca cursul veacu­rilor trecute, constatăm că in Fran­cia, incă din anul 1789, anul ma­rei revoluții, celebrată și consa­crată prin exposiția din Paris de est-timp, anul financiar se confun­­­tei cu anul politic și civil, cu anul solar. Tocmai in Camerile restau­­rațiunii, in anul 1819, se ivi ideia de a incepe anul financiar la 1 Iulie. Discuția fu aprinsă in Ca­meră in această privință. D. de Ser­re, (ministru de justiție) și baro­nul Louis (ministru de finanțe) sus­ținură cu multă tenacitate și ta­lent schimbarea anului financiar, care urma a incepe la 1 iulie. Această măsura era propusă de acești eminenți bărbați de Stat, din punctul de vedere a greutăți­lor pe acele vremuri de a avea vara deputați adunați la Paris care să se ocupe de chestiile budgetare. D. de Villete susținând schim­barea anului financiar se exprima ast­fel: „En convoquant Ies chambres en „Juillet ou Aoút, vous excluriez ăela „chambre tous ceux qu’il est plus „important d'y voir siéger, les hom­­„mes industrieux et occupés. La re­presentation de la France ne pour­­„ra plus étre confiée qidâ des ca­­„pitalistes ou â des fonctionnaires „ou aux oisifs de Paris“ (șe­dința din 15 Februarie 1819). Tot atunci și tot in această chestie depi^atu Duvergier de Hau­­rane zicea: „ Une chambre compa­re de proprietaires, dont le domi­cile est éloigné de Paris (pe acele „vremuri nu erau drumuri de fer) „ne puet étre assemblée en été,pendant „le saison des travaux agricoles.“ (Șe­dințe din 12 Fébruarie 1819). Astăzi cu drumurile de fer și mai ales cu bilete de liberă circu­lație, la noi cel puțin nu mai este de temut o asemenea eventualitate. Precum vedem in Francia, la acea epocă cel puțin (1819) era dificultatea comunicațiilor și dorința de a scurta termenul intre votarea budgetului și punerea lui in apli­cație, după cum se exprima atunci expunerea de motive: „pour placer „le moins de distance possible entre „la presentation du budget et sa „mise à execution (espunerea de motive a baronului Louis, 11 ia­nuarie 1819). Cu toate că susținut de bărbații cei mai marcanți ai epocei, proiec­tul fu respins de camera Pairilor cu 93 voturi contra 54 (4 Martie 1819). Acest proiect fu deci uitat de lumea politică și financiară și toc­mai in anul 1882, d. Ribot, ra­portorul budgetului pe anul 1883, reinvia această chestiune, la care d. Léon Say, ministru de finance la acea epocă răspunse: „On pourrait „recher­ccher s’il est possible, de changer „l’epoque de l’ouverture de l’exer­­„ch­e­­ je ne crois pas cependent que „il en resulte une grande ameliora­tion.“ (Camera deputaților, 26 iu­lie 1882). Și ast­fel Francia are și până astă­zi anul financiar corespunză­tor cu anul civil și politician. Să cercetăm acum la cele­l­alte state europene. S. (Va urma) DOM PEDRO Și REPUBLICA BRASILIANA Fără îndoială, că revoluția și procla­marea republicei in Brasilia, este eve­nimentul cel mai insemnat in zilele a­­cestea. Prin plecarea împăratului Dom Pedro spre Europa, s-a terminat prima fază nesăngeroasă a revoluțiunii brasi­­liane. Acuma telegramele mai recente transoceanice vorbesc deja de revolte și devastări in unele ținuturi ale tinerei republice, și nu se poate prevedea cu siguranță, dacă și cănd, lucrurile vor reintra in calea lor normală. Căt des­pre Dom Predo, sunt mulți de părere, că dacă ar fi voit, ar fi putut remăne și muri ca împărat al Brasiliei Așa ziarul parisian La Paix zice, că bă­trânul monarh liberal n’ar fi avut de­căt să ’și asigure tronul cu ajutorul unei armate devotate și bine discipli­nate. Insă el a preferat a considera oștirea drept o cantitate cam neglija­bilă, pe care a neglijat’o intr’adevăr mai mult de cum trebuia. Dar ambiția sa era de a fi ceea­ ce a fost: șeful unui stat civil, comptând spre a se menține la putere, nu pe forța armatelor, ci pe a opiniunii. Când opiniunea l’a părăsit, el n’a mai încercat să lupte contra unei sorți rele, de alt­minteri atăt de neme­ritate. El a înțeles îndată, că ’și ispră­vise rolul și, zicănd definitiv rămas bun iubitei sale țări, a plecat fără gănd de a se mai întoarce. Brasilia de astăzi este in mare parte opera lui Dom Pedro. Prosperitatea re­lativ mare, de care se bucură astă­zi țara, se datorește reformelor de tot fe­lul, întreprinse de el și duse la bun fi­nit. El a proclamat libertatea naviga­­țiunii pe fluviul Rio de la Plata, și a deschis fluviul Amazonelor navelor de toată proveniența, ori­cum­ ar fi pavi­lioanele lor. Subt impulsiunea sa s’au construit mari linii de căi ferate și s’a stabilit un cablu legând Brasilia cu Eu­ropa. Invățămintul primar, ca și cel se­cundar și superior s’a desvoltat in pro­­porțiuni enorme. Cu toate restonele lungi și costisi­toare, întreprinse nu spre a cuceri bu­nurile altuia, ci spre a apăra pe al său, bogăția publică s’a mărit repede și Bra­silia a devenit un stat mare. Insă Dom Pedro nu s’a mărginit a­poi ca țara sa să fie bogată, puternică și prosperă, el a vrut să fie și civilizată și liberă. De aceea de mult a preparat și in fine a efectuat aboliți­un­ea sclavajului, ștergănd ast­fel un stigmat rușinos din istoria națională a imperiului său. Aproape o jumătate de veac acest bărbat onest a domnit ca împărat peste o țeară, pe care s’a silit a o face fericită. Și acum fiind bătrân și sdrobit, o corabie ce plutește spre Europa, il duce in exil­,­ • • Să sperăm, că stima și venerațiunea, de care se bucură Dom Pedro in toată lumea, vor face pe acest bun și ințe­­lept filosof să -și uite in curând impe­­periul pierdut. FELURIMI Poliția s­i biserică.— Se știe că nu de mult a murit celebrul poet rus Cer­nișevsky, care, bănuit de nihilism, a su­ferit mulți ani in Siberia. Acum se scrie din Petersburg in privința unui paras­tas pentru Cernișevsky, proectat de stu­denți : „Tinerii s’au dus la preoții bisericei Vladimir, rugăndu-i să citească un pa­rastas pentru sufletul lui Cernișevsky, dar ei s’au ferit de a pomeni numele răposatului. Preoții n’ aveau idee, că era vorba de a aduce omagiu unui răposat șef nihilist și erau tocmai să înceapă sfintele rugăciuni, când de-odată văzură intrând in biserică o ceată de studenți in uniforme. Popii cercetând aflară adevă­rul și nu mai voiră să celebreze paras­tasul. In acel moment sosi și poliția, care auzise despre cele ce se petreceau in biserică, și puse capăt manifestațiunii. De altminteri demonstația n’ar fi avut vre­un caracter serios sau primejdios, căci puțini din oraș știau despre planul stu­denților. Șai­sprezece studenți au fost expulsați de la universitate; ei pot fi reprimiți, daca se vor purta bine in timp da un a­n. Revoltă in pușcărie.—Din Paris se telegrafiază: In penitenciarul de la La­­bofilette in Tunisia a fost de­unăzi tea­trul unor evenimente săngeroase. Casa e pline de o mulime de criminali indi­* t . —".j___.. t •" .......... FOIȚA ZIARULUI „TIMPUL­UN TRIUMFĂTOR Sunt și’n literatură, ca’n toate ra­murile de activitate omenească, tipuri de șarlatani, cari cu foarte puțină os­teneală și cu merite une­ori mai pe jos de­căt mediocre, estrag din fertila naivitate a societății, in care trăesc, cea mai îmbelșugată recoltă de foloase și de mulțămiri personale. La noi, unde spiritul public e foarte puțin format in materie de artă, slăbiciunile ome­nești fiind aceleași peste tot locul, is­­bînda acestor șarlatani intămpină mult mai puține greutăți, de cât intr’o țară cu o cultură serioasă artistică, unde gustul s’a rafinat și mintea s’a ascu­țit de atâtea opere neperitoare, unde intre artist și public stă și veghiază un cordon formidabil de critici, gar­dieni luminați și conștiincioși, cari pă­zesc, ca pe un depozit sacru incredin­țat lor, maestatea și renumele unei lucrări de valoare, și apără gustul pu­blicului de miasmele producerilor arti­ficiale, bolnave și pestiferante. In ast­fel de țări, a doua zi dupe ce a eșit o carte cu intenții de originalitate, avangarda criticilor se pune în marș, atenția unui public numeros și inteli­gent îi urmărește pas cu pas , in presă, in saloane, in cafenele se discută, se citează pasage, se emoționează,—e o vibrare generală. —e un admirabil ne­astâmpăr de inteligenți in jurul și 'n desbaterile unui asemenea proces de celebritate. Greșeli sunt pretutindenea. Dar căt de rar și căt de anevoie se poate mistifica acolo o poliție așa de bine organizată! La noi lipsește aproape cu desăvăr­­șire un­ control serios și neîntrerupt al producerilor artistice. Singurul om, care a știut la noi să­ pue critica la inălțimea la care au ridicat-o de cât­va timp marii critici străini; singurul om, care ne-a dat in literatură căte-va pagini de cercetări profund savante, și uimitor de conștiincioase, este I. Gherea. Și numele acesta pus aici, pe mulți­­ i va face să stringă din umeri și să se strimbe de nedumerire. Ghe­rea scrie rar, intr’o revistă nu tocmai răspândită, și foarte puțini au avut o­­cazia să citească și să poată prețui cunoștințele întinse, logica severă și frumoasa inteligență a acestui analist cinstit și pacient. Cu mult departe de el, dedesubt și fără să -i semene, fac zgomot mulți scriitori, care -și iau sar­cina de a critica pe alții, neavând nici temperamentul, nici cultura, nici spi­ritul, nici onestitatea indispensabilă unei îndeletniciri de felul acesta. Un poet neisbutit, ratat, dupe un șir de infructuoase asalturi rimate, trudit și desgustat de lipsa de succes a poesiilor sale,­­și sfărâmă lira de ca­pul nenorocoasei muze, și ... s’apucă de critică, înveninat și hărțăgos, ca o fată care a imbătrinit nemăritată și pe care n’o mai cere nimeni, el va fi rău și neînduplecat cu poeții. Vai de cel care a mutat "accentul de pe o si­labă pe alta, ori "și-a permis să rime­ze „cioară“ cu „primăvară“ ! Imediat criticul nostru, care posedă și avanta­jul de a fi in secretele specialităței, se 'nfurie și trintește un articol, in urma căruia nenorocituui „pacient“ nu ’i mai rămâne de­căt să ’și pue ștreangul de gât. Un gazetar din cei mărunței, fur­­nișor de umplutură, cănd vede că a­­flarea subiectelor de tratat începe să’l neliniștească, după căte­va ceasuri de adâncă meditare, se isbește cu palma peste frunte, a găsit o comoară de su­biecte. Va luă in trei parale pe toți d-mii autori și se va trage trecuș. A doua zi­­ 1 vezi rățoindu­se pe trei co­loane și forfecănd in dreapta și in stânga nopțile de osteneală ale vre­unui nenorocit de scriitor. Și ast­fel in căptușala fie­cărui autoraș găsești materia fulminantă a unui critic gata să facă explozie, la cea dintâia oca­­sie, la cea dintâia ciocnire de acul vre­unei nemulțumiri. Aceasta e trupa ușoară, viermușo­­rii, cari soesc și se pierd aproape in nămolul de secături, cari­­ zilnic curg și se uită. Aceștia susțin și reprezintă luptele de infusorii nevăzute—scoase din cuprinderea simțurilor noastre. De­asupra lor, și dintre ei, și tot de tram­­pa lor, dar cu mai mari eforturi, mai norocoși ori mai vicleni, isbutește să se ridice câte unul, sgomotos, tărăind pe sus ca un bondar și să se așeze pe chelia literaturei noastre, cu tot scri­sul și gravitatea unui critic de primo cartello. Eatâ’l instalat la foiletonul unui ziar sigur subliniat din capitală unde apare ca o regularitate siderală odată sau de doi ori pe săptămână. Dar mai ăntăi el a trebuit să se gândească la alegerea unui mod particular de a spune lucru­rile­­ unui stil: pentru aceasta e o chestie de preferință voluntară și calcul­­ă.­­ Citește cu o interesa­tă atenție pe iubiții săi cronicari mondeni din Paris. Pândește bine la figurile și floricelele lor de condeiul, se estasiează de spiritul lor, și ’n fun­dul gândurilor lui ’și jură de a fi și el de spirit, de a fcri și el așa. Pri­mele foiletoane merg cam greu. Adesea trebue să fure calapodul cu cismă cu tot. El simte că nu prea știe unde pleacă, unde are să ajungă, neavând nici o pregătire și nici un stoc de ob­servații personale, care să’i dea o că­rare incotrova, se clatină și caută e­­chilibru, ca un om care s’a sculat bui­mac de somn. Așa șovăesc și par a’și dibui direcția toate șlepurile mari și grele, cănd se pornesc de la mal, până ’și iau vâni. Tinerul cronicar-foileto­­nist — și eu in momentul acesta mă gândesc la unii, și-l văd— se așterne din zi in zi mai fervent pe lucru, își colecționează un teanc de carte cu pasaje tăiate cu foarfecă din ziarele străine, citații strânse din toate păr­țile și rânduite cu grijă in ordine al­fabetică, maxime, versuri, firmituri de gândire, epitete și vorbe consacrate — toate sunt puse bine, le are ori­cănd la indemănă. In acest arsenal bogat și variat de elemente de stil și de cri­tică, el e gata in ori­ce moment să a­­tace ori­ce subiect, căt de greu, cât de străin : intr’un ceas iți toarnă un foileton și’ți vorbește c’o siguranță și c’o liniște uimitoare despre ori­ce pof­tești. Nimic nu’l sperie, nimic nu’l pune pe gânduri. Piesele de teatru, jocul actorilor, fesele licențiaților, și toate cărțile de conținut literar și chiar științific une­ori, unde incă de sub teascurile tipo­grafiei — toate trec și se cera prin foi­letoanele acestui neadormit agent de control. Și numele lui — căci are pru­dența de a iscăli tot ce publică — a­­cest nume care cade ca un tic in ochii cititorilor pe fie­care săptămână la o zi fixă, ajunge a sfredeli incetul cu incetul indiferența publicului nostru și — iată’l remarcat. Pe stradă, la întru­niri, ia saloane lumea și ’i arată­­ cu degetul. La teatru actorii si actrițele il caută din ochi, și cum il văd il sa­­lută, ’i zimbesc grațios, să strâng in jurul lui și ’i ascultă. Autorii se si­lesc să ’i facă cunoștința și sunt prinși de o vizibilă emoție cănd îi aduc car­tea și ’l roagă s’o citească și s’o ju­dece. Acum are ș’un stil al luitram­­pat­in „l’esprit gaulois“, împăcat nu ,fermecătoarele finețe ale Francezu­lui “ Și dacă nu citește cartea despre care vorbește, — dar are talentul de a te face să uiți despre ce tratează, are fraza unsă și curgătoare a omului „ra­finat“ care se joacă cu condeiul. Ci­tațiile abundă. In zece rănduri ai in tot­dea­una trei patru nemuritori de complimentat. Urmărit de atenția publicului, îș va lua in serios, își va croi mers, pri­vire, vorbă și gesturi pe tal­a impor­tanței și celebrității, in care a intrat. Căte­va conferinți la Ateneu, cu su­biecte rococo, vor fi indispensabile. Va traduce in românește o piesă a reginei. Va ști să se introducă la palat și, cine știe,­­să se facă oare-și cum ne­cesar. Va ține l la Ateneu in auzul auguștilor suverani o conferință, b­. care lingușirea fină și inteligentă va stabili un fir de fericită comunicație intre ei și M. L.—Un benemerenti va fi o arvună, un scaun la academie ’i va da o poză mai gravă, —dar el mer­­ge departe.... Ce fericit­e, și cum se ’ngrașă—incăntat de sine’și! Eată un ager luptător in capul li­teraturii noastre, A. Vlahuță.

Next