Timpul, mai 1923 (nr. 50-70)

1923-05-02 / nr. 50

J&mJL al XXIH-lea No. SB. fra ■rf'tepifcpi * * abonamente ÄlL.__u' Un anrvv * • • a Let 400 6 luni r. T . „ 200 5 Juni , > • • • • »I 109 Pantru preoți, și învățători. Intelectuali, funcționari și muncitori se face o reducere de 50 °/o Pentru străinătate atât costul abonamentului [cât și costul exemplarului este dublu TELEFON NO. 6/55 SUBT DIRECȚIA UNUI COMITET PRIM-ilEIAQTOR.-UOLDEA RĂDULESCU CI) CONSTITUȚIE dar fără Conslite i «— E vre­ o deosibire Intra starea dinainte și Intre cea t de acum! și dacă nu, pen­tru ce ni s’a dat o nou­ă Constituție î— Guvernul liberal venit la "putere — după cum ni se fă­găduia acum doi ani — ca să consolideze țara și să ușure­ze viața cetățenilor, a sfâr­șit prin a ne asigura, după 20 de luni de ruină și de de­zastru public tot mai accen­tuat, că singurul leac al tu­turor relelor e... votarea nouei Constituții. Oficiosul guvernului zicea: „votarea Constituției e con­­cliziunea­­ esențială a unifică­­rei, a consolidat'o și a îmbu­nătățirilor pe cari le așteap­tă țara‘­ Și iată, — cu ajutorul baio­netelor, a pompelor de apă și a jandarmeriei — avem o Constituție. Ea a fost sancțio­nată de l­ege, cu o solemni­tate care a fericit excesiv pe Sf. Ionel Brătianuj. Trăim de două luni sub re­gimul nouei Constitu­ții. Sun­tem gata să dăm un premiu cetățeanului care va fi în sta­re să ne arate dacă simte sau­ a observat în jurul lui, deo­sebirea dintre epoca fără Constituție și epoca cu Con­stituție... Aceeași cenzură domnește brutală și stupidă în terito­riile alipite; același arbitrar administrativ se răsfață pre­tutindeni; aceleași abuzuri și exploatări necinstite își fac carieră la­dăpostul stea­gului tricolor, care e și el »,« ne­polizat de liberali; iar pe­­ deasupra, povara vieței din ce în ce mai asupritoare, completează nefericirile a­­cestei țări, căreia d. Ionel Brătianu a ținut să-i dea ne­apărat... o Constituție. Cine ar aplica-o? Guver­­nul? Dar pentru ce ar avea nevoie de așa ceva, când el are pentru o folositoare gu­vernare criteriile lui vechi și sigure, le deține d. Vintilă­ Brătianu în numele tuturor instituțiilor de pricopseală liberală. La ce ar mai trebui și Con­stituție? T. fi,. Anarhia bate la use!­ ri apropiem de neantul so­cial și ne dedam la fapte cari duc fatal la disolutia. Și la toate acestea asistă, in spectatoare uimită, ar­mata I Poporul românesc trece prin cea mai mare criză de la Unirea Princi­patelor și până astăzi. Ingenuunchiarea întregii țări de că­tre trupele inamice n’ar fi putut a­­tinge atât de adânc structura politi­co economică a Statului român, iar o revoluție făcută cu scopul de a în­locui un regim, n’ar putea duce la desființarea unei organizațiuni de Stat, așa cum va duce fatal la aceas­ta, o disoluție sigură și lentă. Pe fiecare zi ne apropiem de nean­tul social. Jur împrejurul nostru simțim fe­nomenele premergătoare caracteris­tice anarhiei, și zilnic vedem simpto­mele specifice catastrofele istorice. Producția în continuă descrește­re, circulația bunurilor complect de­­și organizată, finanțele publice între­ținute cu expediente, încetarea plă­ților de către Stat (miliarde dato­rite industriașilor din țară, datorii externe neconsolidate), lipsa de nu­merar și de credit particular, nesi­guranța regimului economic, stân­­jenirea transacțiilor, etc., toate ele­mentele dispuse să formeze cel mai favorabil mediu pentru cultura ger­menului anarhic. Adăugând la toate acesta absen­ța oricărei orientări politice sincere, sănătoase, desbrăcate de demago­­gism­, absența oricărei doctrine și a unui program politic hotărât care să poată alcătui o majoritate și un guvern autoritar, ajungem la conclu­zia că ne găsim în fața prezentelor mișcări sociale, ca o barcă fără câr­mă, lăsată în voia valurilor. ■u 'Mișcarea studențească, care are un fond și o cauză mult mai­­ puternică și mai serioasă decât aspectul su­perficial al antisemitismului­, e de­parte de a Se rezolva- Iar greva func ționarilor, e numai preludiul izbuc­­nirei recoltei obștești, contra abso­lutismului, a pol­iticianismului sec­tar, stupid, contra oligarhiei celei a­devărate, și a bancoerației. In fața acestor două curente de reacțiune organo-socială, fixate pe un substrat de mizerie economică, stă spectator zilnic, de două luni în­coace, armata, română, singurul rea­gim încă neatins, al Statului. Sunt atâtea murmure în rânduri­le trupelor obosite și chinuite fără scop, fără motiv, fără nici o scân­teie de entuziasm, încât o prelungi­re a acestor spectacole poate fi fa­tală, și, atunci... nu va fi revoluția creatoare, ci anarhia și disoluția în­tregului­ nostru organism de Stat, pe ruinele căruia va flutura frene­tic, faldurile drapelului roșu. Cum istoria ne arată că avertis­mentele cele mai precise, nu pot instrui un guvern încăpățânat în rezistență, ne vine în minte o între­bare firească pe care trebue să ne-o punem : nu mai există în această țară nici o forță, nimeni care în fa­ța prăpastiei să se ridice și să stri­ge hotărât: Ajunge !. ­^=n= M’N" Pe cheltuiala Primăriei — cei jurul regretatului și re­gretabilului accident mor­tal de la Șosea — Cu desființarea serviciului pentru apro­vizionarea, cu lemne a Capitalei, cu ridi­carea spoliatorie a taxei la tramvai, cu ati­tudinea neomenoasă față de funcționarii greviști, și cu atâtea altele, cari se știu, ac­tualul consiliul comunal a reușit sa dezică laudele grațioase ce i-au fost aduse de o parte din presă, încă de la primele zile ale InstaHirei sale. Azi Primăria Capitalei ține să comită o nouă și ostentativă greșeală.­­ A hotărât ca serviciile să fie suspendate tu sem­n de doliu — multe birouri nu funcționează din cauza grevei — și să fie înmormântat pe cheltuiala Primăriei, fos­tul ofițer al stă­rii civile, consilierul Ale­­xandrescu, decedat in cunoscutul accident de automobil. Dar decedatul Alexandrescu nu era un om lipsit de mijloace, așa Încât hotărârea Primăriei, are doar un sens și ostentativ și nejustificat intr’o țară in care s’a abuzat prea mult de onoruri, postume și funerarii naționale, la adăpostul rău Înțeles al dic­tonul­­ ,J­e mortuis...“ In cele câte­va săptămâni de când era o­­fițer al 6laței civile, Alexandresen­, chiar de va fi avut merite, n’a avut timpul să facă nimic care să’i atribue recunoștința costisitoare și pompoasă a contribuabililor comunei. Consilierul n’a murit in exercitarea func­țiunei sale, ci din potrivă, intr’o acțiune de utilizare abuzivă a bunurilor și perso­nalului plătit de Comună. Omeneasca lui greșeală, care a păgubit comuna cu peste o jumătate milion, a fost plătită cu viața, și pentru aceasta i se va acorda netăgăduit iertarea tuturora, întrucât este insă justificată o nouă ri­sipă costisitoare,­­ căci fără Îndoială, Pri­măria nu poate organiza o Înmormântare modestă, — și pentru ce se impune contri­buabililor plata acestor deplasate onoruri ostentative ! N’am fi relevat acest abuz, nu însăși ziua înhumărei decedatului consilier, da­că atitudinea din ultimul timp a consiliu­lui comunal, n’ar merge sistematic și su­gar pe urmele administrației d-lui Cor­­bescu. Și daton suntem să spunem aceasta ho­tărât și grabnic, chiar cu ris­cul de a contra­zice dictonul proteguitor al celor trecuți din viață —eo=Tj|=30—­ UN LEU EXEMPLARUL Hum­e mister­al e*teren|*T consistă la M>, drasputarea continuă a fondului, prin păstrarea formelor; forme vechi, dar spirit pururea now-r ce ewe consumaUsmuL ^ Pentru salvarea economică a Ardealului , avuție ce se pierde, t*n­­durile Ardealu­ri rămân nevalorificate.— Lipsa de transporturi și defectuos­i­tatea organizării liniilor ferate. Industria forestieră mai ales cea din Transilvania, trece pr­intr’o cri­ză, care, încetul cu” încetul, Unde să distrugă viața­ economică a acestei industrii, de care este legată o serie de alte avuții naționale. Bogăția silvică a Ardealului nu are numai o faimă locală, ci calită­țile esențelor lemnului românesc au atras atențiunea străinătății. Franța, de pildă, are un deosebit interes pentru molif­tul nostru. Ger­mania și Italia cer lemnul de stejar, iar fagul și varietățile lemnului de construcție sunt căutate peste grani­țele țării, până dincolo de apele An­gliei. Dar pădurile Ardealului nu sunt numai un bogat izvor de export, ci prin cantitatea și calitatea lor, conțin materii prime necesa­re industriilor din țară, în afară de fap­tul că în actuala criză și lipsă a lem­nelor de foc, pădurile Ardealului ar putea satisface, cu zeci de mii de va­goane amial, necesitatea combusti­bilului, atât de căutat. La ce folosește însă această imen­să avere, când ea este condamnată să rămână imobilizată .­ancuria care domnește la C. F. R. greutățile transportului pe liniile regionale ale Ardealului, lipsa unui tarif unitar de tracțiune, și abuzul ce se face de organele însărcinate să dirijeze mișcarea din stații, con­­stitue pentru industria forestieră din partea locului o nesfârșită și permanentă piedică pentru desvol­­tarea acestei industrii. Sistemul șicanelor de la stație viu stație, împotmolirea vagoanelor pe liniile moarte, dirijarea dinadins greșită a transporturilor, cartarea vagoanelor cu lemne la tarife ce va­riază după imnul plac al fiecărui șef de gară și la discreția fiecărui im­piegat de mișcare, cu un cuvânt în­treaga serie de piedici aranjate ast­fel pentru a nu se trece cu vederea nici unul din aceia de cari depinde un transport, zădărnicesc bunul mers al industriei forestiere. Faptele au ajuns atât de departe, încât, cunoaștem societăți, cari au trecut între cheltuelile neprevăzute, un capital special pentru bacșișuri, cari se ridică la sute de mii lei a­­nual. La aceste medici, de ordin adminis­trativ, se adaugă defectuozitatea or­ganizării transporturilor, pe întrea­ga rețea a liniilor ferate, în legătură cu vechiul regat. Astăzi, este mai ușor să se transporte un șir întreg de vagoane de la Brașov la Viena, de pildă, decât să se poată dirija un singur vagon cu lemne, spre portu­rile dunărene ale vechiului regat. Guvernul care a fost sesizat de pericolul ce amenință societățile fo­restiere nu a luat nici o măsură. Chestiunea însă, în complexul ei, merită să fie cercetată în amănunt și, având în vedere importanța pe care o are valorificarea bogățiilor economice ale Ardealului, ne propu­nem s’o ținem în de­aproape supra­veghere. Câtifi in pagina IV-a Ultima oră poli­­tici și telegrafică. ESI Un conflict ce nu Isi cere&ează Opinia publică rămâne rece față de conflictele dintre miniștri.­ ­U­n conflict, între doi sfetnici ai Tronului,. Ar putea fi interesant un asemenea conflict, ivit între doi mi­­niștri in căzuii când el ar fi fost de­­terminat de o chestrie de conștiință cetățenească și, politică, sau de o deo­sebire de vederi și de principii, de natură să angajeze binele obștesc, rea.Nu e însă nimic din toate aces­tupta ce se dă — un conflict pre­supune mai întotdeauna și o luptă, ce poate fii de ordin înalt, politic, sau intelectual — nu are loc în do­meniul ideilor și principiilor înalte. E o luptă măruntă, de interese mici și personale, o luptă de la indi­vid la individ. E lupta pentru o demnitate și pen­tru un fotoliu ministerial- Totul este să se știie cine va fi ministru de in­terne. Unul din min­iștri tine să rămâe la departamentul său, iar celalt ma­ni­festă dorința de a lua locul vene­rabilului său coleg. Un conflict deci, personal, pentru un post înalt între d-nii Văitoianu și Mârzescu. Opiniunea publică privește cu ne­păsare și conflictul și lupta ce se dă deoarece pent­ru această opiniune publică nu prezintă însemnătate ci­ne­ va fi chemat să scoată din nou mâine trupele pentru a împiedeca, o întrunire, nu importă faptul dacă libertățile publice vor explica, înă­bușite de mâna d-lui Mârzescu, sau de aceea a colegului­ său de la in­terne. Atâta vreme cât miniștrii de azi, nu-și vor înțelege înalta lor menire, și atâta vreme cât ei vor continua să rămâne păpuși de ceară cu atri­buții ministeriale și la ordinul pri­­mului-ministru, națiunea nu are de ce să se intereseze de conflictele din­tre sfetnicii Coroanei. Iată adevărata cauză pentru care opinia publică privește cu răceală actualul conflict, ce nu poate să de­pășească importanța unui­­ simplu fapt divers. Buletin politic Săptămâna hotărîtoare In fața Parlamentului ce se deschide mâine,guvernul nu mai aduce marile reforme, ci o criză de cabinet. Mâine, vacanța parlamentară, inu­­til și abuziv prelungită, ia sfârșit. In fața oamenilor îndelung odih­nite, guvernul se prezintă în criză, deschisă mai curând de­cât s’ar fi așteptat el însuși. Ceea ce n’a putut determina nici marile eforturi ale opoziției unite, nici greva funcționarilor, a desăvâr­șit intrigile din guvern, ca răsunet hotărâtor al putreziciunei acestui bo­gat și amoral partid guvernamental. Că d-l general Văitoianu ori d-l Mârzescu, poartă vina și meritul fap­tei, aceasta este o chestiune care privește exclusiv pe șefii și partidul lor. In fața țarei, cei doi combatanți, ca și toți colegii lor, nu au decât răs­punderea atmosferei morale pe care au răspândit-o din partidul liberal, asupra întregei vieți publice a țărei. Agitațiunile de tot felul, și de cea ma deosebită tendință, grava criză economică transformată de neprice­ perea vinovată a d-lui Vintilă Bră­­tianu într-o criză națională dove­desc cu prisosință existența acestei imposibile atmosfere morale pe care liberalii au provocat-o și au intins-o asupra întregei țări.­­Săptămâna aceasta trebue neapă­rat să aducă o limpezire a acestei at­mosfere, și aceasta nu se putea face decât pe calea începută acuma, a sfârșitului guvernărei liberale și a descompunerei acestui partid de de­zordine și amoralitate. Parlamentului care se deschide mâine îi revine sarcina de a prezida la această utilă operă. In acest sens guvernul i-a și ridicat orice altă sarcină. Se prelungise va­canța pentru­ a se complecta proec­­tele care urmau să fie aduse în dez­batere: reforma administrativă și statutul funcționarilor publici. Guvernul nu a terminat și a renun­țat la procetul de reformă adminis­trativă. Statutul funcționarilor pu­blici nu mai poate fi pregătit și de­săvârșit de guvernul care a provocat marea mișcare grevistă și negrevistă a funcționarilor publici, afară nu­­numai dacă n’ar renunța la vechiul proect print’o rușinoasă și bine me­ritată capitulare. Așa­dar Parlamentului îi rămâne doară sarcina de a renunța la ședințe și a lucra în cancelarii și culuvare la rezolvarea incidentului Văitoianu— Mârzescu. Cum aceasta nu se va putea face­­ fără acceptarea demisiei unuia din cei doi, în fața crizei deschise, par­lamentarii sunt ținuți a da concursul lor inutil pentru complectarea cabi­netului. Dar nici la aceasta nu se va putea ajunge fără o mai largă revizuire a cadrului cabinetului, căci fapt cert este că incidentul Văitoianu—Mâr­­zescu are substraturi întinse. Și după o obositoare trudă, Parla­mentul se va convinge că retragerea cabinetului este singura soluție a crizei E­mum AJUNGE. — Guvernul, se laudă în presa sa, cu popularitatea de care se bucură în sânul masselor. Și noi care, în urm­a grevei generale, credeam că „va ajunge o măciucă la un car de oaie!” PIATRA. — D. Drăghicescu, iscălește în „Viitorul” un nou articol, transportând prin aceasta, rubrica veselă, în fruntea ziarului. Tăcere, însă! D. Drăghicescu este cel care aruncă o piatră pe care nici un ințelept nu se gră­bește să o scoată.* EFTENIRE. — După ce a ridicat taxa tramvaelor comunale, guvernul in­tenționează să scumpească prețul tutunului și pe acela al țigărilor. In fine, d. Vintilă Brătianu s’a decis să pue în practică mult lăuda­tul său program de ostenire a vieței. • CONSECVENTA.—înainte liberalii își rezumau activitatea în­ formula „prin noi înși­ne”. Acum se supără când li se amintește de ea. Cine a spus că liberali nu sunt oameni consecvenții­­. A SOSIT. — Telegramele anunță că d. Al. Constantinescu a sosit la Ro­ma. Parcă vedem scumpindu-se pre­țul pâinei și al cărnei... de vacă . NU ȘTIE. — Organul oficios al gu­vernului se face că nu știe nimic des­pre conflictul Mârzescu-Văitoianu, de­și publică scrisorile d-lui Tom­a de la Iași. Adevărat Tom­a... Necredinciosul. Miercuri 2 Mai î§23 REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA BUCUREȘTI CALEA ACTOIIEI No. 60. (Pirigu­l N­eleu­lui) PUBLICITATEA se primește la ADJ.NISTRAȚIA ZIARULUI ȘI IA TOATE AfiENIN­tE DE PUBLICITATE Coresporutența privitoare la Redacție trebue adresată Primului­ redactor Manuscrisele nepublicate se ard; domnii autori sunt rugați să-și păstreze copia Pe foi de calendar Spiritele mucalite mă E vorba de spiritele pe cari le chin­­oamenii credincioși în jurul mesei rotunde, prin ajutorul medium­­ului, E, adică, ceea ce rămâne din noi mereu viu, după ce rudele jalnice ne oferă, om ritualul cuvenit, viermilor și șoarecilor cari înlesnesc în mormânt trecerea definitivă a trupurilor noas­tre la alma mater. Spiritele astea sunt extrem de glu­mețe. Să vedeți ce farsă ați jucat ri­nei tinere românce. Gentila domnișoară — fiica unui ban­cher serios — a fost odată în comuni­cație cu câteva spirite din epoca mem­­fitică a uriașei istorii egiptene. Dom­nișoara mărturisește cu sinceritate că romanul i-a fost pur și simplu dictat de spiritele pornite de pe Valea Regi­lor, din chiar tovărășia lui Tutenkha­mon... Ce se întâmplă, însă? In vreme ce tâ­năra autoare torpăncă, cu manuscrisul subțioară, căuta un editor, iată că la Paris apare un roman al d-lui Maurice de Waloff intitulat La Reine Dain. Ce constată domnișoara? Romanul ei e aidoma cu­ cel al scrii­­torului francez. Imediat, tatăl tinerei romanciere ph­iliste se adresează personal presei franceze cu expunerea cazului și Cu o vehementă protestare. Scrisoarea in­dignatului părinte sfârșea cu amenin­țarea chemării în justiție. Ce explicație se putea găsi? Numai ana, spiritele cari dictaseră compa­trioatei noastre, se amuzaseră să in­spire și pe d. de Waleff. Numai că d. de Waleff, mai puțin sincer ca român­ca noastră, nu­ mărturisea sursa miste­rioasă a pov­estirii sale. Era singura explicație D-l de Waleff ne oferă una cu totul neașteptată dar­ cu totul crudă și deci­sivă... închipuiți-vă că romanul tipărit a­­cum al d-lui de Waleff e numai ediția a 11-a a Unei lucrări tipărită în 1906 sub alt titlu... Romanul cu­ titlul vechi a fost deja 1906 în România; a fost a­­tunci citit, comentat, recensat... Popularitatea lui Tutenkhamon a îndemnat pe autor să-l retipărească a­­cum cu­ Un titlu schimbat... Ce dezastru! Biata noastră spiritis­­tă! Vasăzi că, spiritele se țin de glume sinistre: dictează fetelor romane cari au fost tipărite cu ani mulți înapoi. Altă explicație — firește — nu este... BARMANUL DIONIS MAREA expoziție din Roma Roma.­­ Azi dimineața in prez­zența Regelui, miniștrilor, subsecre­­tarilor, autorităților, notabilităților, și a unei mulțimi imense a avut loc ceremonia inaugurării primei expo­ziții române, de agricultură, de in­dustrie și de arte aplicate. După discursul președintelui co­mitetului expoziției, membrii Aca­demiei Luigi Palestrina au executat imnul „A Roma“ de Puccini. După aceea Regele însoțit de Mussolini, de miniștri și de autorități a vizitat expoziția, exprimând satisfacția pen­tru organizarea expoziției. In fine­ Regele foarte aclamat a părăsit expoziția. Comitetul expoziției a oferit un banchet în onoarea membrilor gu­vernului și a autorităților. RAMENTE ALE SALONULUI DE «AVARA Noul expoziții Ea .»liaison e L'art“: iniaturistul Gh. Catargi; pictorisS ardelean Minișanu; pictorul țfan și pictoruș Henry Catarg!.­ ­coco­ Cu tot sezonul artistic destul de în­aintat, aproape fiecare decadă a luni­lor din urmă ne-a adus câte o nouă se­rie de artiști expozanți, prin toate să­lile de expoziții existente. Și pe lângă­­ opere de artiști consa­crați, în­deobște cunoscuți și apreciați, nu arareori panourile sunt împodobite cu lucrări datorite u­nor debutanți, mai mult sau mai puțin stăpâni pe mijloa­cele realizării artistice. Multe dibueli și multe încercări, ce dau­ pe fața stadiul de activitate a u­­nor începători îți lămuresc graba și neliniștea cu care mulți din cei ce bat la porțile­­ consacrării definitive, nă­znesc să atingă cu un ceas mai de gra­bă culmea visată. Unii es din aseme­nea încercări desiluzionați și supă­­rându-se pe toată lumea. Alții, mai fericiți, și, ceea­ ce este important mai pregăzu­i, se bizuesc să se mlațișeze publicului, cu speranța că acesta îi va aprecia și încuraja. Unul dintre acești puțini este pic­torul basarabean Gheorghe Cattargi care expune la „Maison d'art“ o serie de lucrări ce-l pun din capul locului, printre artiștii noștri cei mai pregă­tiți și mai bine datați. Pictorul Gh. Cattargi expune mai multe miniaturi, realizate cu acea scrupulozitate și dexteritate a execu­ției ce ne amintește de cei mai iluștri representanți ai acestui gen ingrat și exigent. Peisagii, intenouri, vederi de an­samblu­ și suntpoziții, ne sunt înfățișa­te de acest veritabil artist cu acea de­­sinvoltură a execuției, la baza căreia stă un desen sigur, și cu acel farmec al coloritului ce denotă pe lângă un cald sentiment și o perfectă înțelegere a naturii, și acea putere de concen­erare în realizarea detaliilor, ce alcă­­tuesc apanajul celor mfi adevărat a­­leși.Toate aceste lucrări, fără osebire, constituesc o adevărată revelație, și s­untem fericiți de a putea număra încă un artist de frunte în mișcarea noas­tră artistică. Pe lângă aceste lucrări de meticiu­­lositate a execuției, pictorul basara­bean mai expune și vre-o două compo­­zițiuni de aceeași execuție și armonie ce dau­ pe față calitățile mari de ade­vărat artist, de sari dispune expozan­tul­­*­ rPe panourile altor două sau­ sânt înșirate cele vre-o cincizeci de lu­crări ale altui nou venit și tot atât de bine venit în mișcarea noastră ar­tistică­­ — lucrările pictorului arde­lean Minișanu. Posedând o teh­nică a execuției foarte îngrijită și întrebuințând o gamă foarte simpatică, plină de lu­mină, pictorul acesta stăpânit de un impresionism neexagerat, reușește sa redea mici colțuri din natură într’un colorit atrăgător. Sânt destule priveliști foarte reu­șite și armonioase, în­ picturil­e expuse de artistul ardelean, cum sânt și câte­va bune capete de expresie, din cari amintesc o „Silișteanca“, apoi flori de naturi moarte, executate cu acea si­guranță în realizarea detaliilor și re­darea consistenței fie­cărui obiect în parte, cari dovedesc o teh­nică pic­turală de mâna întâi. In orice caz, lucrările expuse de pictorul Minișanu pun în lumină un temperament de artist ajuns la ma­turitate. O sală întreagă, cu panourile supra­încărcate cuprinde lucrările pictorului Van Saanen-Algi, o veche și simpatică cunoștință a tuturor a­­matorilor de artă. De asemenea și studii arhitectonice, realizate cu acel cult al liniei și cu acea fineță a armoniei, trădează pe artistul consumat, pentru care orice mișcare și orice siluetă frumoasă sunt, deopotrivă, izvoare de inspi­rație. " Sânt nenumărate micile giuvae­ruri de desen, expuse acum de dis­tinsul artist și tot atât de nume­roase sânt și achizițiunile, cu cari în­țelegatorii de artă au ținut să-și a­­rate admirația față de opera de dis­tincțiune a acestui fin cultivator al liniei. In fine, sala cea mare din același local, îmbrățișează în panourile ei, prodeția altui debutant în arta noas­tră : pictorul și acuarelistul Henri Catargi. Prins de nouile mreje întinse pen­tru cei înamorați de frumos, de fasci­­natoarea artă nouă, expozantul aces­ta izbutește, totuși, să ne dea viziuni limpezi din natură, strecurate prin­­tr’o prizma nelipsita de originalitate. Și dacă va persevera în cultul de­senului, care-i cerința de căpetenie, nu va fi de mirare ca debutantul da astăzi să ajungă, poate, inovatorul redutat de mâine, cum se întrevede din anumite lucrări ale actualei ma­nifestări.* Ceea ce trebuie să l-o dorim din tot sufletul, fiind vorba de un tempera­ment care e gata să-și găsească dru­mul luminos ce-l va duce spre culmea visată. y. B.

Next