Timpul, octombrie 1923 (nr. 172-196)

1923-10-01 / nr. 172

2 <^W. G. BOXSHALL. București BIROU TECHNIC, STRADA ACADEMIEI No. 30 Motoare Diesel Leobersdorff. ■ [UNK] Mașini de unelte. E. Krause.­­ Mașini de tâ­mplărie. Gerischer.­­ Mașini Viniculture. Seite — Oferte $1 prospecte gratis — Studiul artelor frumoase înștiințate Profesor pictor Alex. R. Pawlo­­witz, aranjează cu începere dela 1 Octombrie a. c. și până la 15 iunie 1924 pentru domni și doamne un Curs de desen și de Pictură Cursurl cuprinde: Desemnat, pictura, modelare (plastică mică) după natură, cap, etc. precum și lu­crări de artă. Ore de curs : Luni 10—12 a. m. și 2—4 p. m. și Marți 10—12 a. m. și 2—4 p. m. Deci în total 16 ore pe lună, înscrierile la Profesor, str. Cazăr­­mei, 9, eventual și la „Fotoglob“ Bu­­lev. Academiei 3. Cunoscutul tipograf Th. G. Petres­­cu, retrăgându-se de la conducerea a­­telierelor tipografice „Adevărul" și-a deschis un atelier tipografic propriu în str. Pătrașcu-Vodă 16, sub firma „Tipografia Victoriei“ unde primeș­te spre tipărire Reviste săptămâna­le, ziare și orice lucrări tipografice, mai prompt și mai eftin ca ori­unde. Dr. Ecaterina G. lonescu specializată la boli de femei de la Hiena ^alea ^ahovei No. 53 „MINIMM“ VERITABIL Singurul aparat pentru stins incendii cu funcți­une și eficacitate sigură Peste 2 milioane bucăți Pentru fiecare aparat Aparate asigurate sub garanție contra înghețului Aparate speciale contra incendiilor de benzină, petrol păcură, acetilină etc.­­ FIRIJI­VA DE IM STAȚI­UNI INFERIOARE - Cereți oferte cu ateste si referințe de la Reprezentanta Generală­ — București, Bulevardul A. I. Cuza No. 43 — răspândite în toată lumea Garantie de ani. ÎS MSIMBft DEUTZ da benzină si Olu­f Si si de la 4—60 cai putere in depozit la reprezent. general E. WOLFF București, Strada Sf. Dumitru 3­ de otel Sack Garantat originala cu 1, 2, 3, 4 brazde x întrebuințate de agricultorii de frunte Refuzați imitațiuni de calitate interioară W. Staadecker Furnizorul Curtii Regale București. 20, Strada Smârdan 20 Sucursale: Brăila, Galațis etc., etc. Vreți să aveți grâu rezistent la ger la cădere Și Ba rugină și cu productiune mare? Cumpărați sămânță dela „Sămânța" Societate anonimă pentru selecționarea SEMINȚELOR București. — Strada D. A. Sturdza No. 13. mi st timpul „Timpul“ sportiv ___ K țff! Alergările dela Băneasa Ziua IX-a Duminică 30 Sept. PR. DUDEȘTI 2200 m. (P. .V.) 14.600 lei. Florar, Louis d’or, Berchtold, Deepdale, Ostaș, Maxim II, Mireasa, Dor, Vicleim, Siroca, Dor de Ducă, Opereta, Fierul Roșu. PR. CIOCĂNEȘTI 1600 m P V. 20.600 lei. Lida, Graur, Florin, Mona Vanna, Florar, Fără Frică, Eroul, Ostaș, Lele Dragă­­lei.PR. SINAIA 2000 m. P. N. 33.800 Flașneta, Lelița, Edina, Firicel, Afferi, Fericii, Arnăut, Faraon II, Verdun, Confidens, Laczi Bocsi, Co­co V, Chevalier, Kodak, Glenhead, Alfi, Parad. PR. BLAREMBERG 1600 metri P. N. 55.000 lei. Lefter, Răstoaca, Florida, Faima, Norocul Meu, Dragostea, Bun Ve­nit, Isvor. PR. PRINȚUL D. GR GHIKA. 2200 m. P. V. 55.000 lei. Răsvrătire, Odinioară, Lida, An­gora II, Fecioara, Hora. PR. LEURDENI 1000 m L. D. 20.600 lei. Alvitzica, Săftica, Moș, Zorilă, Ku­bana, Simplesse, Fatma, Trotzki, Vilageoise, Salcia, Sprinten. H.CAPUL BELCIUGATELE, 1300 m. L. D. 20.600 lei. Texel, Kropi Náci, Rigoletto, Mo­na Vanna, Budleia, Mândrulița, A­­mok, Redivivus, Trădător, Buza­­gyongya Siroco, Anilin, Szépség, Vi­­zila, Astra II, Of !, Berchtold, Măr­găritar. Pronosticuri PR. DUDEȘTI: Vicleim, Maxim II, Florar. PR. CIOCĂNEȘTI: Gr. Marghilo­­man, Lele Dragă, Eroul. PR. SINAIA: Kodak, Flașneta, Laczi­kocsi. PR. BLAREMBERG: Gr. Marghi­loman, Isvor, Dragostea. PR. PRINȚUL D. GR. GHICA : Gr. Marghiloman. PR. LEURDENI: Săftica, Moș Zo­rilă, Alvitzica. H.CAPUL BELCIUG­ATELE f Ri­goletto, Mândrulița, Mona Vana. ECOURI XXX a XXX sin odios fragicid Brăila în sud. O zguduitoare dramă s’a petrecut ori noapte în­ pădurea Scheiana de lângă comuna Bordei-Verde din ju­dețul Brăila. Iată împrejurările: Săteanul Petcu era căsătorit de zece ani cu Ruța, femee necredincioa­să și ambițioasă. Din această prici­nă, traiul lor era un chin. Petcu a­­vea un frate Florea, cu doi ani mai mare ca soția sa. Acesta nu era că­sătorit și avea stare bună în Tran­silvania în comuna­ Lungu, jud Sa­­tu-Mare. De o bucată de vreme Pet­cu observă că soția sa dă prea mul­tă atenție lui Florea care și el uitare că Ruța e soția fratelui său. Intr’o zi însă sosi în comună o doamnă din București, proprietară unei întinderi de pământ din veci­nătate. Florea își aminti că a cunos­cut pe această doamnă în București iarna trecută la un bal. Și nu scăpă ocazia de a-i reînoi cunoștința. Ruța, fiind geloasă pe această fe­mee, mărturisi lui Petcu că l-a înșe­lat, însă că n’a putut scăpa de Flo­rea. Petcu s’a pus la pândă în pădure, înarmat cu un cuțit. Peste puțin se ivi și Florea într’o trăsură. Petcu se repezi imediat la fratele său și-i a­­plică pe la spate două lovituri puter­nice de cuțit. Acesta muri după o scurtă agonie. Criminalul a încercat să fugă dar conducătorul trăsurii care a fost martor a anunțat postul de jandarmi și jandarmii au prins pe fratele a­­sasin. De la primele cercetări, Petcu a fă­cut mărturisiri complecte. Mâine el va fi înaintat parchetu­lui local. ; ȘTIRI EXTERNE Eri înainte de amiază d. Ionel Brătianu, președintele consiliului de miniștri, a vizitat la departamentul răsboiului pe dt. general Mărdărăscu, ministru­ de războiu, cu care s-a în­treținut aproape o jumătate de oră. In cercurile militare superioare, întrevederea este pusă în legătură cu mișcările ce urmează a se face printre comandanții de corpuri de armată, cari au fost dovediți că sim­patizează cu mișcarea fascistă. Membrii asociației «Salonul de Toamnă», deschid a III-a expoziție anuală de pictură, sculptură și arhi­tectură ; vernisajul va avea loc în ziua de 30 Septembrie 1923, ora 10 p. m. în saloanele de la Maison d’Art din str. Corăbiei No. 3. Expoziția va fi deschisă până la 18 Oct. a. c. Ca să se vadă în ce spirit lucrează comisiunile de impunere ca și cele­lalte comisiuni instituite de comună pentr­u evaluarea necesităților imo­bilelor, vom spune că la apelul făcut de numeroși intelectuali, medici, in­gineri și arhitecți, pentru a f­i taxați în mod echitabil, au fost reduse im­punerile în proporție de 75 la sută ! Cât privește chipul absolut arbi­trar și necuviincios în care se compor­tă oamenii Primăriei, e destul să ară­tăm că mulți cetățeni au fost trecuți ca având un număr mai mare de ca­mere decât au în realitate, deși func­ționarii comunali vedeau bine că co­mit o inexactitate, numai din spirit de răutate și șicană. Nu se găsește nimeni în guvern care să ridice glasul contra unor a­­semenea abuzuri f Luni 1 Octombrie La EFOSIE ! Revistă grandioasă de NICK și KEOPS Fast si lux exorbitant 9 1.000 costume zece decoruri ÎQO femei frumoase De nenumărate ori pân’acum am sem­nalat direcției generale a poștelor, debandada care domnește la oficiul poștal și telegrafic din Oradea Mare. Sub cuvânt că nu știu românește, funcționarii și funcționarele acelui oficiu, întârziază permanent cores­pondența poștală și telegrafică, pro­ducând astfel grave încurcături .­ A Apărut : cantul 6—7 pe Septembrie a facerilor particulare și comerciale, (dublu 200 pagini) din marea și importan­­t In afară de aceasta, telegramele ta publicapune juridică «pandectele 5 cari nu poartă mențiunea „urgent” ROMANE» de sub direcțiunea d-lui C. Ha­­­ *”"•* mangiu, consilier la înalta Curte de Casa­ție, cu un bogat material de doctrină și ju­risprudență comentată și adnotată d­e cei m­ai distinși profesori universitari, magis­­trați și avocați, cuprinde numeroase note critice, recenzii, bibliografii juridice, etc. Acest Caet dublu costă 100 lei. Caetul viitor (S) apare în Octombrie, sunt expediate din București pentru orașele din Ardeal cu poștă, fără ca­­ impiegații să aibă grije să atragă atenția trim­țătorului asupra acestui fapt. își închipue oricine ce pagube se cauzează astfel publicului, cu o mă­sură care, nu poate fi calificată alt­fel decât ca o excrocherie oficială, de­oarece nu e permis să încasezi taxe ca pentru telegrame și să faci trans­misiunea acestora pe calea poștală o­­bișnuită. Dar Direcțiunea Generală pare a nu se sinchisi deloc, de toate aceste nereguli Ca și în chestia telefoane­lor, d. director general tronează aco­lo în pașe absolut, fără nici o legă­tură cu nevoile publicului și cu ce­rințele acestuia. Așa se întâmplă în­totdeauna când iei un om care a pus toată viața lui pietriș pe șosele, și-l cocoțezi în postul de director general al unei instituții de pură specialita­te și de concepție largă, cum e aceea a Poștelor. D. Popișteanu, administrator fi­nanciar al județului Dorohoiu, a fost dat în judecata com­isiunei de disci­plină. Parfumeria L. T. Piver aduce la cunoștința clientelei sale că încă din anul 1916 vinde parfumurile sale numai în flacoane fantaisie confec­ționate și puse în cutii în uzinele ei. Parfumurile ce se vând actual­mente cu gramul sau în cantități mai mari sub denumirile : Pompeia, Floramye, Azurea, Sa­­franor, Vivitz, etc., etc., nu sunt de­cât contrafaceri asupra cărora Par­fumeria L. T. Piver atrage atenția clientelei sale, menționând că aceste denumiri sunt înregistrate și-i apar­țin în mod legal numai ei. Delegația partidului conservator­­progresist din Brăila, care va merge la Timișoara se compune din d-nii: I. Berceanu, fost primar, deputat; Dr. G. Iovitz; G. Nistor, fost depu­tat; Mathei Fălcoianu, avocat, fost inspector general administrativ; G. Ștefănescu-Goangă, avocat, fost ma­gistrat, și I. Rădulescu, proprietar. Președintele Republicei Cehoslo­vace va face la 16 și 17 Octombrie o vizită oficială în Paris. I­XXX---XXX----------­ Furtul dela Administrația Financiară din T.­Măgurele In noaptea de 26 spre 27 cor., s’au furat dela administrația financiară din Turnu-Măgurele, două milioane lei. După o cercetare de aproape 30 de ore unde­ instructorul Hagiescu a descoperit pe autorul furtului, el e însuși administratorul financiar Mi­hail Filipescu. Iată cum a operat acesta furtul: In timpul lipsei casierului Victor Popescu, cheile de la casele de bani au fost încredințate lui Filipescu. Profitând de această ocazie, Fili­pescu a comandat în alt oraș câte o cheie după modelul celor de la casele de bani și a ajutorul acestor chei, încă din iunie și până la 26 cor. sus­­trăgea sume mici din casele de bani. Aceste sume casierul le acoperea fă­ră a bănui nimic. In noaptea de 26 spre 27 cor., du­pă ce a dat lovitura cu cele 2 milioa­ne s’a rupt cheia în casa de bani. In urma cercetărilor făcute, banii au fost găsiți astă seară ascunși­ într’o arhivă veche. Operațiile administratorului Hof au fost înlesnite și de faptul că lo­cuia în localul administrației. —­<*se=|je=xo— întrunirea de la sediul Ligei Chiriașilor Marți la orele 8 jumătaei seara s’a ținut la sediul „Ligei Chiriașilor“, sub președinția d-lui B. Magder, a­­vocat, o întrunire a membrilor co­mitetelor pe cartiere ale Ligei. D. Magder a anunțat că în fiecare seară se vor ține conferințe în legă­tură cu problema chiriilor. In urmă d. C. Rădulescu a desvoi­­de bani și cu ajutorul acestor chei Liga în activitatea ei în viitor. Acest program va fi supus adună­rii generale ordinare și extraordina­re a „Ligii Chiriașilor“ ce se va ține mâine. Duminecă 30 Septembrie la orele 9 dimineața, în sala „Construc­torilor“ din Bul.­garia, precum și marelui congres al chiriașilor ce se va ține în cursul lunei Octombrie în sala Dacia. Au urm­at apoi discuțiuni, la care au luat parte d-nii:C. Polizu, dr. A­­lexandrescu Dersca, Bănică Ionescu, B. Magher, St. Parisianu, etc. Ancheta de la Teatrul național Ancheta de la Teatrul Național inițiată de d- ministru Banu s’a în­cheiat în prima ei parte, de azi îna­inte chestiunea a ieșit din cadrul cer­cetărilor administrative pentru a ră­mâne în seama judecătorului de in­strucție. E in sarcina acestuia să descopere și să precizeze toate legăturile și com­plicitățile fraudelor săvârșite. Deocamdată, d. Valjean redactea­ză raportul către ministru prin care se precizează incorectitudinile desco­perite și răspunderea fie­căruia din­tre cei vinovați; înainte chiar de a înainta rapor­tul, d- Valjean a cerut și a obținut destituirea dlor Pllopeanu, secreta­rul Teatrului și a d-lui Pișculescu, inspector. In afară de facturi augumentate sunt și facturi false,—acte justifica­tive plăsmuite pentru a înlesni de­turnări de fonduri însemnate.Suma fraudelor nu e încă stabi­­lită, dar se crede că e vorba de câte­va milioane. E în seama instrucției să limpezească și această parte a a­­facerii. Pentru moment sunt instruiți d-nii Ion Livescu, fostul subdirector, Plo­­peanu, Piscul­escu și Pădure, fostul casier­ii­ legătură cu ancheta ce se face de către Comisiunea specială a Mi­nisterului Artelor, la Teatrul Na­țional și celelalte teatre subvenționate de director genera al Teatrelor, ne trimite următorul comunicat: «­Comisiunea de anchetă» și-a ter­minat cercetările la Operă și Teatrul Național din București. La acest din urmă Teatru. Comisiunea a desco­perit serioase nereguli ai căror autori sunt câțiva funcționari administra­tivi, împotriva cărora se vor lua sanc­țiunile cuvenite. Fostele ale acestei instituțiuni sunt direcțiuni străine de neregulile constatate». -xxx-o-xxx- wn4 Salariile lucrătorilor statului din Ardeal Statul le datorează o diferența de 50 milioane Se știe că între ministerul de in­dustrie și lucrătorii de la întreprin­derile sale metalurgice din Ardeal există un diferend asupra salariilor și diferitelor ajutoare pe care aceștia ar avea de primit. Diferendul fiind adus înaintea Ca­sației, înalta curte a dat o hotărâre arbitrară prin care fixează salariile și toate celelalte obligațiuni de în­treținere ale statului față de lucră­tori pe intervalul de timp de la Noembrie 1922 până la 1 Ianuarie 1924. După hotărârea dată de Casație statul urmează să p­lățească lucră­­­torilor pe­trecut o diferență de sa­larii de 50 milioane. Pentru plata acestei sume se va de­schide un credit extraordinar din fondul alocat în acest scop. ---------- XXX . XXX ---------­Despăgubirile către Italia Atena. 2$. — In conformitate cu ho­târârea conferinței ambasadorilor, guvernul grec a luat dispozițiuni ca suma de 50 milioane lire depusă la Banca Elveției să fie transferată în camptul guvernului italian. Roma, 29­ — Ziarul «Giornale d’I­­talia» află din Santi Quaranta că co­misiunea interaliată de anchetă du­ca­ndu-se la Arghirocastro ca să ia derogatoriu la 2 aretați ce păreau amestecați in asasinarea misiunei i­taliene, a acceptat în principiu că, delictul a fost comis pe teritoriul grec din motive politice la chestiunea delimitărei privitoare frontierei și că ancheta greacă prezintă multe lacune. Concursul de hidroavioane de la Cowes Sea­field, 29. — La concursul de hidroavioane care a avut loc la Co­wes, cupa Schneider a fost câștigată de locotenentul Rittenhausen din Statele­ Unite. Câștigă­torul a parcurs 177 mile nautice pe oră, efectuând cursa complectă de 180 mile nautice în 72 minute 26 și 4­5 secunde, stabi­lind un nou record al tuțelei. Al doi­lea câștigător a fost americanul Pa­­lot Irvine care a sosit cu 2 minute în­­ urma locotenentului Rittenhausen. Al treilea a fost căpitanul Brard, (Marea Britanie). Au luat parte nu­mai 6 concurenți: 3 francezi, 2 ame­ricani și un englez. EMINESCU, STRADA PARLAMENTULUI NO. 2, BUCUREȘTI. ----------XXX---XXX-----— Catastrofa minieră din Ruard ng Lafayette, 29. — Lucrările de sal­vare în mina Redding lângă Falkik au fost părăsite, după ce se dovedise că cei 42 de oameni îngropați și i­­nundați în mină nu mai puteau fi salvați. Eri s’a aflat că 5 oameni s’ar mai găsi încă în viață într-un puț. Sau început imediat toate lucrările pentru a-i salva­ —xxx­ o-xxx--------­Agitația comunistă în Ruhr 1 ■ —­­V.U . Düsseldorf, 29. — Agitația comu­niștilor în Ruhr a intrat într’o fază îngrijitoare. S’a proclamat de către comuniști greva generală în mine; greva este îndreptată nu împotriva proprietarilor minieri ci împotriva trupelor de ocupare. Agitatorii co­muniști declară că dacă s’a pă­răsit rezistența pasivă este nece­sar­ă să se treacă la o acțiune directă pentru a izgoni cu forța pe francezii din Ruhr. Sindicatul Ziariștilor din București ) .­­ ,n­ Sala de serbări a Sindicatului Zia­riștilor, care este cea mai elegantă sală din București, se dă cu chirie cu începere de la 1 Octombrie a. c. Vizitarea sălii și cunoașterea con­dițiunilor se face în toate zilele de lucru între orele 4—7 după amiază. Ofertele închise se primesc până în ziua de 20 Septembrie ora 6 după amiază, când ofertele vor fi deschise în fața ofertanților. Președinte. C. BACALBASA Colonel N. HUMORIC EST NN Licențiat In drept Avocat militar Strada Frumoasă 87. Telefon 42­­­50 Primește intre orele 2-4. Oc<Ulxtkx/LiTi&uue GEA MNI BUNA CEA MAI GUSTOASA ! fff'ț­f» Í A-F*rvr

Next