Timpul, mai 1924 (nr. 337-359)

1924-05-02 / nr. 337

i ANUL al XXIV lea No. 337 Un an . . luni . . 3 luni . , abonamente Pentru preot» Și învățători Intelectuali, funcționari și muncitori se va face o reducere de LO la sută Pentru străinătate atât costul abonamentului cât și costu exemplarului este dublu TELEFON No. 6­55 SUB DIRECȚIA UNUI COMITET PRIM-REDACTOR I. JOLDEA RĂDULESCU LEI 800 + 400 .. 200 1 Vineri 2 Mai 1924 REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA­­ BUCUREȘTI -Calea Victoriei Ho. 60 (Pasagrul Imobiliara) PUBUCITATEA se primește la ADMINISTRAȚIA ZIARULUI ȘI LA TOATE ASENZIILE DE PUBLICITATE Corespondenta privitoare la Redacție trebue adresată Primului-redactor Manuscrisele nepublicate se ard, domnii autori sunt rugați să-și păstreze copie 1 MAI Oficial și definitiv, ziua muncii a fost consacrată zi de sărbătoa­re. E o nouă dovadă de democrație a d-lui Brătianu, deși, dacă nu ne înșelăm, începutul în această pri­vință a fost făcut mai de mult, de alt guvern. D. Bratianu e sedus de aspectele formale ale democrației pentru că știe cât folos poate trage din afișa­rea lor. Instincte vagi îl chemau­­­pre aceste reprezentări formale încă de mult, de pe vremea când a at­tpit secta riznnului liberal tineri­mea generoasă; declamațiunea de­ Je îocratică e, la acest vizir, veșnic nesătul de mărire și de despot­izm, atributul direct al poftelor de eterni națiune, la­ Iași, pe vremea când revolu­ția rusă își întindea spectrul ei hi­dos, d. Brătianu, bărbat și demo­crat, învăța pripit rusește, iar prie­tenii săi căutau acolo în acea atmosferă unică de teroare și de gâtuire a opiniunii, un partid so­cialist sau cel puțin o revistă des­pre care să se poată spune că re­prezintă idei înaintate. De aceea a și fost îngăduită o publicație, care ia cea mai idioată dintre toate cen­zurile cari au existat vre­ o­dată, îi îngăduia să strige unui regim de jursori canabiți, cele mai crude a­­devăruri. Această biată revistă mo­destă pe care o tipareau câțiva ti­n­eri, cu mii de sacrificii, din dorul­ lor de mai bine era fâlfâită de d. Brătianu, în ochii răsăritului în joc, ca un drapel al democrației sa­le. J’i'ime.Idu­lf, însă, sunt trecătoare, mai persistent­e numai ecoul lor. De aceea, petreacă-se orice, dar for­mele e bine să fie salvate. Răzvrăti­ții sociali pot mucezi prin închisori și pot fi distruși, prin privațiune ,și prin bătie, pentru ideile lor; poa­tă fi oricâtă constrângere a cuvăn­tului scris și oricât de barbară re­presiune, acolo unde n’ar trebui să fie de­cât o veghe atentă. Acestea sunt amănunte laterale. Frontispi­ciul e neted și hotărâtori avem o­­ religie a muncii și un imn al ei : sărbătoarea oficială de 1 Mai. C. Brătianu are meritul de a fi un potentat ironic. Muncitorimea României Mari să nu mai caute, deci, adâncurile sufletești și nici să nu mai cerceteze trivialitatea po­litizmului care sabotează sărbătoa­rea de mâine. Ci mulțămită și cu cât a putut câștiga, măcar formal, să mulțămiască șefului partidului liberal, de la carele toate purced și prin carele toate se înfăptuesc... întrucât ne privește, descoperiți ca în catedrală în ziua de sărbă­toare obștească a muncii cinstite, ne-am­ ferici și cu mai puțin chiar de­cât dau aceste manifestări for­male, măcar în ziua asta să ni se fure ! D. După raportul experților punctul său de vedere -0X0- V Seafield, 29. — Primul ministru a­nume în paragraful de încheere că A ținut astăzi un discurs foarte impur perioadele de timp menționate în fanț colegiului său electoral din A­­ »ratat urmează să fie socotite cu în­­beraron (Wales), vorbind asupra ra­­­cepere data data redactării primului portului experților înaintat Comisia’ proces-verbal de depozitare a acte­­nei de despăgubiri. Discursul meu fost de ratificare a tratatului, ori a­­la New-York, zice primul ministru a cest proces-verbal a fost încheiat la nefiind transmis în întregime, a­pro 10 ianuarie 1920». , dus oarecare neînțelegere în Fran­­ț -------------- m ■ m -----------­ma. Să nu rămână nici o îndoială a­­­­supra părerei mele. Socotesc rapor­ HilldflSrOS C 0 n î8 1S0ț6l­tul experților ca un mijloc oportun de a se ajunge la o înțelegere paci­­nică și cred că respingându-i oame­­­­nii de stat din Europa voi­ pierde cea miai binecuvântată ocazie ce li s’a oferit vreodată. Cât despre mine, nu voi pierde nici un prilej de a pu­ne în aplicare acest program și do­resc ca și Franța să fie alăturea de mine. Unele ziare vorbesc despre i­­zolarea Franței. Aceasta nu o do­resc de­loc; ași vor să fiu mereu a­lături de ea. ANGLIA ȘI SIGURANȚA FRANȚEI Mai presus de toate ași dori ca d. Poincaré să fie convins că, întrucât privește siguranța Franței, aceasta nu are um mai bun prieten decât An­glia și pe mine; chiar dacă punctul fie vedere din care <L Princare și eu privim lucrurile, diferă întrucâtva,­­aceasta nu trebue atribuit faptului că nu am toată dorința de a asigura liniștea și fericirea Franței. Am con­vingerea că raportul experților com­binat cu experiența dată de cei pa­­tru anii trecuți vor contribui ca Fran­ța să vadă că numai printr’o bună înțelegere comună între aliați, prin­tr’o conlucrare cu Belgia și micile pirțiuni dând Germaniei o posibili­­­tate reală de a-și îndeplini opera de refacere și obligațiunile ei, numai astfel se poate reda pacea, fericirea și prosperitatea Europei. Voi face tot ce-mi va sta în putință pentru a aduce la îndeplinire această politi­că, fără a merge pe căi piezișe ci nu­mai printr’o diplomație sinceră și deschisă. CHESTIA EVACUAREI RHE­NANIEI Primul ministru închee arătând că unele ziare franceze au pus de cu­rând întrebarea dacă Anglia nu in­tenționează să evacueze regiunea Coloniei la sfârșitul lunei Iunie. «Țin să amintesc zice d. Macdonald, că această întrebare nu poate fi de­cât rezultatul unei interpretări gre­șite a tratatului din Versailles și a­­nuiie a paragrafului care tratează despre durata perioadei de ocupație în Rhenania. Sus numitele ziare •♦presupun probabil că data ocupației în Rhenania începe de la semnarea­­ tratatului din Versailles adică deja 18 iunie 1919. Aceasta însă nu este cazul, de­oarece tratatul prevede a­ anglo-ruse Paris. 28. — Corespondentul din Londra al ziarului «Le Temps» a­­nunță că conferința anglo-rusă fost amânată. Ea nu va fi convocată­­ din nou decât după ce comisiunea însărcinată cu chestia tratatelor va fi supusă raportul ei. Este probabil că lucrările acestei comisiuni vor necesita câteva luni. - OXO- ----­ Pe foi de calendar Uniunea femeilor DEZAMĂGITE . Belgradul ne furnizează această­­ nouă asociație feminină. Ziarele sârbe dau amănunte interesante a­­supra întrunirii care a avut loc zi­lele trecute și asupra împrejurări­lor în cari fu proclamat constituit clubul dezamăgitelor. Ideea, glumeață, nu este totuși lipsită de interes. Ar fi o nouă for­mă a luptei pentru emanciparea fe­meii, dacă nu cumva este, sub un nume elegant și... emancipat, o pu­ră agenție matrimonială! Presupuneți-vă vizitatori ai suli­­lor noului club di­n Belgrad. Câte suflete rănite cari au nevoe de con­solare, câte priviri adânci, cari nu vor putea găsi totuși nici în savan­tele discuții asupr­a feminismului, nici în solidaritatea clubistă ori în distracțiile saloanelor pline de ori­câtă grație, reconfortantul unei mângâeri și alinările uitării! Ziarele din Belgrad povestesc, o coincidență curioasă! — că tocmai în clipele în cari se ținea întruni­rea frumoaselor dezamăgite se bănuesc de altă stofă de­cât cea o­­bișnuită a sufrăgetelor engleze! - un înalt funeptomar se spânzura, nemângâiat de fuga soției sale. O dezamăgită, firește, și aceasta. Dar mai grăbită să se consoleze, ea nu s­a gândit să se organizeze în club, pentru a căuta o refacere a vieții­i alocațiuni savante, ori în fade arti­cole de statute, ci a plecat la brațul altuia. Mileva Martin Krassek, ■ numele fugarei — a rămas de sexul e­­t. Pe când celelalte, dezamăgitele clubiste, par a tinde să se masculi­nizeze, singura acțiune feminină, care ar constitui în adevăr, și de­­­­­initiv, dezamăgirea bărbaților... j Doamnelor dezamăgite, faceți­ deci, ca frumoasa Mileva A^p^I0N Titlurile de nobleță în Italia Roma.­­ Decretul asupra titluri­lor d­e nobleță a deslănțuit o agita­ție enormă în lumea aristocrată. Decretu­l recunoaște pe nobilii creați de papa înainte de 1870, dar­ pe cei de pe urmă nu. Iată: deci 60.000 duci conți, marchizi și ba­roni cari nu-și vor mai putea purta titluri­lei. Statul va putea să acorde în mod excepțional unora dreptul să-și poarte titlurile, dar cu condi­ție să plătească 70.000 lire pentru, duci, — 50.000 pentru marchizi, 40 mii pentru conți și 30.000 pentru ba­roni.. Concesia aceasta nu poate fi dată­ d­ecât de rege. Afară de asta, există în Italia sute de mii de no­bili cari n’au documente. Este aris­tocrația din evu­l­ mediu, ale cărei at­bive s’au­ distrus din timpul răz­boaielor. Consulia Heraldica n’a vrut să în­scrie d­ecât­ 10.000 nobili și a respins 200.000. Aceștia vor trebui să renun­țe la titluri, care în multe­ cazuri da­­tează de sute d­e ani. Miussolini »’admite nobilii fă­ră acte.­ ­xxooxx- Hipodromul Băneasa Joi 1 Mai PR. OLT: Berougette, Fără Nu­me. PR. MENNGUE: Sorento, Odi­nioară. PR. OBILEȘTI: Luftibus. PR. BEST LIGHT: Le Peroquet, Voinicu. PR. MARS: Dongo, Grai. PR. VULCAN: Texel, Izvor. PR. BARCANEȘTI: Ypres, Hora. Cuge^rije Paști D­lonel Brătianuu.­­ Dintre toate­ viețuitoarele cea mai fericită e găi­­­­­na : ea clocește trei săptămâni.. Clocitul înseamnă nemișcare și ne­mișcarea e suprema filosofie. D Tancred Constantinescu. — Ca­te sărbători, Doamne! Ce-ar fi dacă aș propune comercializarea lor ... D. Alex. Constantinescu, — Intre un ou și mine nu e nici-o asemăna­re­ e totuși» o deosebire : oul roșește de’Paște, pe când eu nu roșesc nici­odată... . D. Vintilă Brătianuu. — Se plânge lumea că n’are bani. Dar ce fel de criză de numerar e asta, ca nu se irosesc atâtea parale num­ai cu văp­­u­sele ? Trebue să trântesc o cedulă și pentru ouăle roșii ! D. N. N. Săveamu [UNK] — Christos a înviat! D. I. G. Duca. — Anul acesta am ciocnit cu d. Poincaré; abia în zilele astea de sărbătoare avui răgaz la observ cat sunt de mare... D. Iorga. - Voi scrie o dramă despre ouă. D. Georgel Mărzescu­ — îmi pare rău" cu Duca nu-i în țară, dar tot cu el o să-mi ciocnesc oul, când o fi și-o fi... D. Inculet. — Dacă aș avea în gu­vern, măcar eternitatea ouălor ro­șii... D. Orleanu. - Clopotul Mitropo­liei sună mai tare de­cât clopoțelul meTt’ I. CR. --------------XXOOSX—­------— 2 LEI EXEMPLARUL Marele mister al existentei sonsistat In îm­prospătarea continuă a fondului, prin­­ ialvarea formelor, forme vechi, dar spirit pururea non lată ce este comervatismul. M. EMINESCS oxo Greșelile în cari a aruncat țara guvernul Brătianu . Situația internațională, tulbure fiind înrădăcinat în toate clasele în ultimul timp pare a se fi agraivat și mai mult în ceea ce ne prive­ște, din cauza dificultăților nenu­mărate în cari a aruncat țara politi­că externă nepricepută și prost con­dusă a guvernului Brătianu. Greșeli peste greșeli s’au aglome­rat zi de zi, pentru a ne creia o si­tuație din cele mai dificile, atât în Orientul Europei cât și în concer­tul, el însuși c­am­ haotic, al politi­cei mondiale. Ultimul insucces al politicei ex­terne româneșt­ — și nu e o consta­tare care să ne bucure, — pare a se fi concretizat în nereușita acordu­lui franco-român, căci nu mai e nici o îndoială acum că silințele d-lui Duca la Paris n’au dus la nici un rezultat, și că înțelegerea întâm­pină obstacole insurmontabile. Dar ceea ce este și mai trist pen­tru noi, este dedesubtul ce se desco­peră astăzi, pe urma încercărilor neisbutite ale ministrului de exter­ne român. Ziarul londonez „Morning ”e­ sosit zilele acestea la București con­ține o corespondență a trimisului său special în Balcani, în care spune precis c­ă „teuziunea dintre­­ Rusia și România din cauza Basa­rabiei are repercusiuni semnificati­ve în țările slave ale Micei Antan­te. Problema e foarte mult discuta­tă actualmente la Belgrad. Guver­nul iugoslav s’a găsit în imposibili­tatea de a răspunde în­ mod afirma­tiv la avansurile făcute de d. Duca la Belgrad, ca să adere la alianța franco-română. El a arătat că gu­vernul a demisionat și că noul gu­vern nu va fi probabil format de­cât luna viitoare, în momentul re­­deschiderei parlamentului și că va trebui să se aștepte și rezultatul a­­legerilor, cari vor avea loc peste trei luni, înainte de a se putea lua o decizie asupra unei chestiuni atât de importante. Pe de altă parte, deși toate gu­vernele, cu excepția poate a celui din Belgrad a cărui atitudine este ipotetică, sunt riguros anti-bolșevi­ce, este totuși greu de a închipui o colaborare între Iugoslavia și Ro­mânia, îndreptată contra Rusiei, căci sentimentul pansilav este pro­« J­ugosla­viei». Este, după cum se vede din rân­durile de mai sus, o gravă ostilitate ce se manifestă în opinia publică și oficială a unui stat vecin, căruia România cerea sprijinul său, și cu care țara noastră are, pe cât ne a­­ducem aminte, un tratat de alianță. Căci, fără a cunoaște în amănun­țime stipulațiunile acordului înche­iat între cele trei puteri din centrul Europei, cari compun grupul Mi­cei Antante, — Cehoslovacia, Jugo­slavia și România, — putem afirma totuși, fapt necontestat de nimeni, că există o înțelegere între aceste trei puteri, căreia i-a fost imprimat în ultimele două conferințe și alt caracter de­cât acela de apropiere a­micală de la guvern la guvern. Sau, dacă nu e așa, cum ne-ar place să credem ce, rost mai are această așa zisă Mică Antantă, da­că România nu se poate sprijini pe voie?­­Í ea în împrejurările în cari are ne-De nenumărate ori am arătat gre­șitele baze pe cari a fost clădit a­­cest instrument politic nefolositor și, din potrivă, jenant pentru țara noastră. Am fost taxați atunci de invidioși și de răi profeți. Iată acum că evenimentele ne dau dreptate. România nu poate să încheie a­­cordul n­anco-r­oman, într’o bună parte și din cauza Micei înțelegeri, și c­ere nici mâinile libere pen­tru a lutra în consecință. Pe de alta parte, ea rămâne singură în fata Rusiei, și — cine știe, — poate cu noui dușmani în spate, cari, la o e­­xaminare mai amănunțită ar fi pu­tut să fie recunoscuți ca atare de un om politic cât de superficial. Din nenorocire, politica noastră externă a fost făcută până acum de demagogi și nepricepuți, cari igno­rau cu desăvârșire realitățile inter­naționale, și se dezinteresau com­­­plect de­ poziția României în com­plexul acestor realități. Ce va fi mâine? Nu știm, e greu de spus. Cu oa­meni ca d. Duca la externe și cu șefi de guvern ca d. Brătianu, țara poate fi dusă ori­unde, afară de C la spre care a mână totuși destinele ei firești. Omagii Eleonorei Daze o telegramă a președin­telui statelor­ Unite New­ York.­­ Din Pittsburg au so­sit aci rămășițele pământești ale E­­leonorei Duze. Mii de persoane au urmat cortegiul funerar până la bi­serică unde sicriul va rămâne expus până joi seara. Președintele Repu­­blicei a transmis o telegramă de condoleanțe lui Mussolini pentru moartea artistei. Președintele spune în telegrama sa că geniala artistă este o nobilă și demnă expresie a sufletului italian a cărei valoare morală a format obiectul admira­­țiunei lumii întregi. Direcțiunea navigațiunei generate italiene a decis să transporte gra­tuit în Italia rămășițele pământești ale Eleonorei Duze. Vaporul desti­nat pentru aceasta va pleca din New­ York la 1 Mai. M Noul budget al Angliei -------------pXo------------­ Toate partidele aprobă programul financiar laburist Londra. — D. Snowden, miniștrii de finanțe a prezintat astăzi în Ca­mera Comunelor primul budget al guvernului laburist. A evaluat tota­lul cheltuelilor pentru anul nou­ fi­nanciar la 790 milioane sterline. Pe prevederile existente ale impozite­lor a­ evaluat că veniturile se vor urca la 820 milioane, ceea ce ar lăsa un excedent de 38 milioane. A pro­pus o modificare a sistemului de impozite care zice el ar costa 34 mi­lioane din acest excedent. Modifică­rile propuse sunt precum urmează, taxa zahărului să fie redusă de la 2 pence și 3 farthings pe punct la un pence, un farthings. Taxa asupra ceaiului de 8 ferthi­ngs pe punct să fie redus cu 1 jumătate ajungând ast­fel sub suma dinnainte de război. Taxele pe fructele uscate să se su­prime de la 1 August viitor. Taxa a­­supra apelor minerale de masă să fie desființate. Taxele actuale asu­pra reprezentațiilor să fie suprima­te în ceea ce privește locurile până la 6 pence și să fie reduse pentru loteurile care exstă de la un shilling și 3 pence- Impozitele asupra case­lor locuite să fie suprimate de la 1 iulie. Apoi ministrul a continuat cu ta­xele asupra impozitului, pentru au­tomobile, cinematograf, pendule și ceasornice care s-a impus pentru pri­ma oară de Mackenna i­ând era mi­nistru de finanțe în 1915. A arătat că ceste taxe trebuesc reînființate în fiecare an și crede că de rândul a­­cesta a venit momentul ca să se des­ființeze. Pentru a nu întâmpina di­ficultăți se va reînoi până la 1 Au­gust după care se vor desființa de­finitiv. Snowden a adăugat că nu propune să se facă nici o schimbare în actuala evaluare a impozitului a­­supra venitului care va rămâne la 4 shillingi și 6 pence la livră, ase­menea nu propune să se facă nici o schimbare în supra­taxare. Discutând chestiunea favorizării pentru posesiunile dintcolo de mări, Snowden a declarat că partidul la­burist niciodată nu a crezut că inte­resele Imperiului vor fi mai bine ser­vite prin sistemul tarifelor, deci gu­vernul nu poate să-și ia asupra proectele de favorizare propuse de fostul guvern. Guvernul nu are in­­tențiunea să ceară Parlamentului sa desființeze favorurile acum existen­te dar își rezervă deplina libertate de a propune Parlamentului ori­când va crede de i­rivință să redu­că sau să desfințeze tot felul de pre­ferinte acordate până acum. Totuși Snowden a promis că întreaga eco­nomie a conferinței imperiale ce a avut loc în timpul din urmă vor fi supuse Parlamentului pentru a fi aduse în discuția generală. • Li­r Rober Horne fostul miniist­ru de finanțe luând cuvântul din par­tea conservatorilor a declarat că ex­punerea lui Snowden ar fi putut foarte bine ca câteva mici modifi­cări să fie proectul de budget al ori­căreia din vechile partide. Toate partidele sunt pentru­ reducerea ta­xelor pe alimente dacă bani sunt dis­ponibil pentru acest sfârșit și a spus că banii pe care Snowden îi în­trebuințează pentru această reduce­re erau acei bani care au fost pre­văzuți de predecesorii lui. Insă con­servatorii nu sunt de loc de acord cu Snowden asupra desființării ta­xelor pe automobile care a zis el a stingherit foarte mult marea indus­trie înființată în anii din Urmă.­­ Asquith din partea liberalilor a spus că guvernul era bazat pe prin­cipii financiare solide. A exprimat mulțumirea lui pentru prevederile sănătoase făcute în scop de reduce­re a datoriei naționale și a mai ex­primat consimțământul lui la toate propunerile ministrului. Recunoaș­te că acesta este un budget de libe­ră industrie și în deosebi s’a bneu-1 Din istoria noastră culturală -6x: In comuna Boldu, jud. Râm.­Sâ­­rat, sunt două instituții culturale: Școala și Biserica. Școala a existat și înainte de anul 1868, având ca învățător pe acele vremuri pe Tachi Popescu, dascăl de biserică și în urmă pe grămazi cu i­eșit din școala de la Berea, jud. Buzău, care prin anul 1869, s’a hirotonisit preot la o comună de prin Podgorii. Ca progres n'a rea­lizat nimic, căci din acele timpuri nu s’au aflat la noi în comună, de cat 4—5 oameni care puteau abea ,să semneze. In anul 1870 răposatul Ion Bă­lăceau­u proprietar al acestei moșii om iubitor de cultură și foarte filantrop, (ajutând văduvile, fetele sărace la măritiș etc.) a adus ca învățător model pe Marin Ionescu, ieșit din școala normală Carol I, a instalat școala într’una din cele­­ două camere ale clădirei, unde funcționa și primăria. In ziua de 15 August 1870 din ordinul proprietarului, primarul din acel timp, Dan Dineață, a adus în fața școalei 36 oameni cu copii în­tre 7—12 ani, i­ntre care era și părintele meu împreună cu mine, a­vând cu etate de 7 ani. Aci Bălăceanu în urma unei fru­­moaste cuvântări,­­zic frumoasă pentru că­ îmi amintesc că după ter­minare, într’un glas toți au strigat: „Trăiți Măria Ta" a luat toți copiii și ,ne-a așezat în cele 6 bănci noi, aproape model ca cele de azi, și el,personal ne-a dat la fiecare copil placă, condeia și abecedar și tot odată­ a pus și obligația părinților pap „Cine nu va lăsa copilul să­­ vie regulat, nu-i va primi în moșie, iar celor ce-i vor lăsa să urmeze re­gulat le va da câte un pogon fără dijmă. Progresul s'a cunoscut repede, că­ci veneau copii și din alte sate vecine, dar nu putea să-i primească din cauză că nu aveau loc. Totuș au­­ urmiaft 3 din Sălcioara și 2 din Ghergheasa. La examen de finele anului pe lângă premii Bălăceanu a mai dat, premiantului I una pe­reche boi și haine, celui de al doi­lea și al IlI-lea câte o vacă și haine și la toți ceilalți câte o carboavă­­ de argint și ne-a plimbat prin sat, țin minte că mergeam în ordine­­ cântând. După ce am colindat două străzi învățătorul ne-a dus la Curtea boe­rească și acolo ne-a servit masa pe iarbă verde, în frumoasa gră­dină de vre-o opt pogoane. In acea vară a mai mărit sala clasei și al doilea an peste 41 șco­lari au mai venit 20. Școala mer­gea foarte bine sub conducerea învățătorului „care își punea tot zelul, dar nu mai puțin contribuia și vizita pe care o făcea proprie­tarul în școală. El ne examina și ne dăruia cu bani p­e toți, care răs­pundeam bine. In anul 1873 Bălăceanu a vân­dut moșia Prințului Ion Ghica de la Samos și învățătorul nefiind m­ulțumit cu b­ataj ca i jse dă, (căci de la Bălăceanu nu mai primia 100 galbeni pe an) și-a dat demisia. După dânsul la vre-o 4 luni a venit ca învățător Dumitru Gerea­i din Slobozia-Ciorăști, însă a găsit Școala despopulată din cauză că vre-o 10 școlari ne-am dus­ la școala din R.­Sărat. Nici dânsul n'a stat decât un am trecând la comuna Bălești; după Și acesta iarăși a stat tot un alt ‘dânsul s’a numit ca învățător Preo­tul N. Popescu ,cărei a stat mai pu­țin Ionescu, care a funcționat până țin de un an și a venit iarăși Ma­in anul 1886 când din cauze po­litice, a fost transferat la comuna D­âmboești. In locul vechei școale s’a fă­cut fin l local de zid, în 1890, având o Sală de clas­ă lungă de T1,50 și lățimea­ de­ 6 m, împreună cu alte 2 camere și sală care fiind, libere (S'a îngăduit primăriei și percepției Să funcționeze în ele. Dela 1870 și până la transferarea­ definitivă, a lui M. Ionescu, dintre toți copii care au terminat 4 și 5 clase numai 6 copii s'au dus la Seminar, dintre care 3 s’au hiroto­nit preoți, doi s’au dus la școala normală și s'au făcut­ învățători, 4 a­bsolvenți au intrat ca practicanți pe la primărie și sub-prefectură făcându-se notari. Ceilalți au ra­m­as în comu­nă, ocupându-se cu agricultura. In locul transferatului a fost nu­mit d-l Al. Dumitrescu, care după un an din cauza politicei a fost tran­sferat la com­. Hângulești și înlocuit cu Neculai Rădulescu. In anul 1892­­ d-l Alexandru Dumitrescu, a venit iarăși la Io^c și în anul 1895 s’a înfiin­țat al Il-Iea post, fiind numită ca învățătoare titulară d-șoara Despa Doicescu, care luând în căsătorie pe d-l N. Rădulescu sa transferat în postul al II-lea la școala din Comuna Vâlcelele și în locul dânsei am fost ransferat eu dela școala d­n Comuna . Iradiștea în anul 1898. Mărindu-se populația școlară, în­­ anul 1909 s’a înființat al 111-lea post, fiind numit d-l D. G. Popescu normalist. Aceste trei clase, au func­ționat în vechiul local, scoțând din­­t’ânsul primăria și percepția. Populația școlară atingând cifra de­­ 350 băeți și fete în etate de școală, eclamă înființarea postului al IV-lea. In anul 1911, fiind Ministru al istrucției Spiru Haret, revizor șco­­ar G. Niculescu, primar Ilie Raileanu și notar R. Stănescu, am chibzuit facerea unui mare local de școală sgnr 4 pârst și școala veche să rămână­­ comunei pentru primărie. Cum am­­ hotărât, așa am făcut și am înfiin­țat și postul al IV-lea și școala s’a transformat din școală rurală în­­ școală urbană, s’a numit în postul al IV-lea D-șoara Ioana Dumitrescu j­ormalistă. Nici aceasta n’a fost su­ficientă pentru această comună. Și s ca să poată fi instruiți toți copiii în setate de școala, s’a înființat școala de j­ete pentru prima oară cu două postur­­­a care a fost detașată D-șoara din postul al IV-lea de la școala de băeți și în locul d-sale a fost tran­sferat d-l Zamfir Juga de la școala din comuna Sălcioara. In al II-lea post la școala de fete numindu-se D-șoara Ana Ciupercă, învățătoare I, provizorie tot­ ca tip urban și D-șoara Dumitresc cu titlul provizoriu ca dirigintă. In anul 1921 D-l Zamfir Juga și D-na Ioana Z. Juga au ce­­r­ut transferarea la școala din Com. Putreda și în locul D-Ior a fost nu­­­miți D-l Mihai Constantinescu in postul al IV-lea la băeți și la fete post vacant. La școala de fete, dela d-na Ioana Z. Juga și d-șoara Ciu­percă până în prezent s'au perindat cca suplinitoare încă 5 d-șoare. Așa că astăzi școala de băeți e deser­vită de d-na D. G. Popescu diri­ginte, Al. Dumitrescu și de mine toți cu titlul definitiv, iar Mihail Con­­­­stantinescu cu titlul provizor. La școl­­a de fete d-șoarele V. Deică ca di­­rgintă și E. Nicolau, ambele su­plinitoare. Progresul realizat este că dela a­­nul 1886 până în prezent, școala a dat deja 25—53 absolvenți pe an. D in aceștia o pătrime au urmat­ursurile secundare, școala normală, lceu, școală­ de meserii și școală pro­­esională, iar cilalți, parte au intrat­­ practicanți la judecătorie și primărie, parte la atelier de meserie prin orașe. Restul au rămas în sat, ocupân­­du-se cu agricultura. BISERICA e clădită în anul 1830, de fostul logofăt Costachi Bălăceanu. In anul 1832 s’a zugrăvit, in pri­vința construcției, biserica are forma corăbiei, de zid în grosime de un metru, învelită la început cu șiță a­­vând­ o mărime colosală. In anul­­ 1865 acoperișul de șiță putrezind, a fost învelită de fiul său I. C. Bălă­ceanu cu tablă albă și înălțată de un metru cu cărămidă. Ca pictor a f­ost un Preot Stanciu din Comuna • Bogza și ca practicanți la zugră­­­vealăi a fost și Ilie Timoian fost în­vățător în Corn. Voetru, asta­zi pen­­­sionar. In anul 1868 un vânt puternic a­­ dărâmat turla în care era clopotul I și în anul 1875 s’a refăcut turla de­­ către enoriași, instalându-se iarăși­­ clopotul, care deși nu avea cu greu­­­­­tate decât 60 kgr, dar avea­ o vibra­­­­țiune de se auzea până la depărtare­­­­ de 6 fum. In timpul războiului ni s’a luat de germani. [ Acoperișul fiind vechiu și mai su­­f­erind și loviturile de obuzele duș­­­­mane devenise improprie de a mai­­ putea servi într’ânsa. S’a format un ' comitet pentru strângerea de fonduri ' și s­au adunat până în prezent a­proape 250.000 lei, din cari bani s-a cumpărat, tablă, lemnărie și cărămidă suficientă pentru reparare. Ca preoți, care a deservit la această­­ biserică începând de la cei mai vechi au fost: Preot Tudorachi Duhovnic,­­ Ioan Duhovnic, Ștefan Bordos, Ne­­­­­culai Popescu, Neculaiu Teodorescu decedați, Grigorie Mihăilescu azi­­ Protoereu și actualmente Preot Sava • Balean. Cântăreți au fost: Tachi Popescu, Costachi Popescu, Ghiță Popescu, de­cedați. Azi suntem doi: C. Teodo­rescu și cu mine, învățător Bol­du . : —.----xxoxx------­ D. CONSTANTINESCU

Next