Timpul, iunie 1924 (nr. 360-382)

1924-06-01 / nr. 360

ACTIV Președintele Consiliului, Societate Anonimă Română de Financiare B­ucurești Str. Isvor No 119 Capital social Lei 20.000.000. — deplin vărsat Bilanțul General încheiat pe­ 31 Decembrie 1923 PASIV General Coandă Comitetul de Direcțiune Administratori delegați: Ely Berkovitz, Dr. C. B. Maltezeanu Verificat și găsit conform cu registrele: Censori: C. Alevra, Expert-Contabil N. Steriadi, Dr. E. Micrunescu, Th. Doni Dr. G. Severeanu ___________Director, V. F. Szalsky________ Cassa numerar------— — — — —-------­Dispozitiuni spre încasare —-------— — Uzinele fost J. Haug----------------------------­Amortizări până la 31 Dec. 1922 371.174.23 Amortizări per anul 1923------ 201.974.30 Uzinele fost F. Weigel Oraș — 1.54’.528.50 Instalațiuni Fabr. „Patul“ — — 695.932.40 Clădiri­ noi F. Weigel Oraș— — 1.200.550.— Amortizări până în prezent------------------­Uzinele fost F. Weigel- Filaret Amortizări până la 31 Dec. 1922 — — —­­ 10.506.57 Amortizări pe anul 1923 ------__ 30.493.75 Fabrica „Broasca“ terminată în 1923 ------­Acțiuni-------— —-------------------------------­Mobilier —-------—-----------------— — Amortizări până în prezent —------- — — Materiale, marfă fabricată și semi­fabricată la Debitori diverși —--------------------— — CONTURI DE ORDINE-----------— Cauțiunea Consiliului de Administrație-------132.277 51 150 45.137 70 3.177.415 21 3.710.456I 573.148 53 3.137.307 47­­ 3.437.010 90 458.512 35­2.978.498 65 ’ 1.000.000­ 41 000 — 959.000 — — “ 3.016.289 50 300.000 — 623.48­25 18.970— 43.378 25 16.489.950 43 752.903 50 390.000 -­30.854.743 6I 1923 Capital-----------------------------------­Capital emisiunea II valuta 1 Iul e Rezerva statutară-----------------------------­Rezerva Statutară din emisiunea II —­­Impozite al beneficiului --------— — — Rezerva p. diferențe de curs și dubioși— Cf. Transitoriu---------------------------— — Dividende neridicate — —--------— — Creditori diverși-----------------------— — Beneficiul net — — — — —-----------­CONTURI DE ORDINE Deponenți de cauțiune---------------- — 10000 000 — 10.000 000 — 20.000 000 — 370.000 — 1 200.000 — 570.000 — 390.000 buc.unu 100.000 39.600 66257 5.516.764 3.957.120 48 71 81 30.854.74301 DEBIT Profit și Pierderi încheiat per 31 Decembrie 1923 CREDIT Cheltueli de Administrație, salarii, indemniza­ții, chirii, impozite, etc............................. Ct. Transitoriu.............................................. Dobânzi și Comisioane......................... . Amortizări la uzini...................................... Beneficiul net.............................................. 801 581 01 30.000 336.348 58 232.468 0­5­3.° 57 12081 5.357.518 45 Beneficiul uzinelor noastre. Locatiuni.............................. 5.015.531 341.987 13 22­5.357.518 45 *­n Teatrul Cărăbuș Azi Vineri 30 Mai a. c., deschiderea stagiunei de vară cu revista Vorba vine revistă în 2 acte și 12 tablouri de Nick­i Keops Montare extraordinară Balet 100 de persoane Biletele se pot reține de pe acum la magazinul Jean Feder și la Teatrul Cărăbuș.—Telefon 31 | 31. Director C- Tanase Rog vizitați singurul CEASORNICAR BREVETAT Bulevardul Elisabeta II 20* SUB HOTEL ASTORIA marelui Magazin bine asortat cu bijuterii în aur, argint cu pietre prețioase. Mare asortiment de PENDULE din fabricele cele mai renumite.— DEȘTEPTĂTOARE de masă și de buzunar.—Brățări, Inele, Cercei, tferighe­e de logodnă în aur. Cumpăr aur și pietre prețioase plătind prețurile cele mai bune. SOARE ENESCU Rog notați adresa Înștiințare Conform deciziunii adunării ge­nerale ordinare din 27 Mai 1924, cuponul de dividend pe exercițiul 1923 al acțiunilor societății «Re­­devența», se va plăti cu începere dela 1 Iunie 1924 cu lei 220— nu­merar, minus impozitele, 1» cassa societății din București, str. Ne­gustori 28 și la banca L. Bercovitz din București, str. Lipscani 12. Domnii acționari care n’au exer­citat încă dreptul de opțiune la noua emisiune, au facultatea de a achita vărsământul de 220 lei pre­văzut în publicatiunile emisiunei, depanând în plată cuponul 1923 pies lei 37.95 de fiecare acțiune și primind în schim­bodile acțiuni de lei 500 valoare» nominală cu primul vărsământ complect achi­tat, redevența Societate anonimă pentru ex­ploatarea și comerțul produse­lor petrolifere .România Petroliferă* Societate anonimă Română de petrol București CONVOCARE Domnii acționari ai societăței «România Petroliferă» sunt con­vocați în Adunare generală origi­­nară, în ziua de 14 iunie 1924 ora 4 p. m. în localul societății din strada Piața Amzei 2, pentru a delibera asupra următoarei ordine de zi: 1) Raportul Consiliului de ad­ministrație; 2) Raportul cenzorilor; 3) Descărcarea Consiliului de ad­ministrație pentru gestiunea exer­cițiului expirat; 4) Repartiția beneficiului ; 5) Alegerea întregului consiliu de administrație; 6) Remunerata cenzorilor; 7) Alegerea a 3 cenzori și 3 cen­zori supleanți. pentru a putea lua parte la a­­ceastă adunare, d-nii acționari tre­­buesc a depune până cel mai­­ târ­ziu de 10 iunie 1924 acțiunile d-lor la cassa Societății. Consiliul de administrație Primăria Capitalei Publicațiune Se aduce la cunoștința amatorilor că Primăria pune în vânzare prin lici­tație publică materialele rezultate din dărâmarea imobilelor situate vii 1) Str. Gura Oborului No. 7 în ziua de 30 Mai a. c.j 2) Str. Zidurilor No. 26 în ziua de 30 Mai a. c.j 3) Str.­­ Zidurilor No. 45 în ziua de 1­2 Iunie a. c.­ 4) Str. Ziduri­­­lor No. 49 în ziua de 2 Iu­­­nie a. c. Licitația se va ține oral la fața locului, la fiecare imobil fin parte, la ora 10 dim. și în zilele specificate,­ plătind chiar pe loc prețul eșit la licitație. Concurenții pentru a pu­tea fi admiși la licitație se vor conforma în totul Le­gei comptabilității Statu­lui. .România Petroliferă*, Serbările pentru Societate anonimă pentru Indus­tria și comerțul petrolului din București CONVOCARE Se aduce la cunoștința d-lor ac­ționari ai societății «România Pe­troliferă» că sunt convocați în a­­dunare generală extraordinară în ziua de 14 Iunie 1924 ora 3 jum. p. m. în localul societății, strada Piața Amzei 2 pentru a hotărî a­­supra modifică­rei următoarelor articole din statute: Art.­ 6, 10, 12, 15, 19 și 26. Pentru a putea lua parte la a­­ceastă adunare, d-nii acționari trebue să depidă acțiunile d-lor la cassa societății cel mai târziu până în ziua de 10 Iunie 1924. Consiliul de administrație „Banca Danubiană“ (Fostă Națiunei) Societate anonimă București, calea Victoriei 86 înștiințare Consiliul de administrație al Băncei Danubiene în ședința de la 26 Mai 1924 a hotărât să cheme la plata vărsământului al 3-lea al e­­misiunea a Vl-a, în valoare de 180 (una sută optzeci) de fie­care ac­țiune. In consecință domnii subscrii­­tori la emisiunea Vl-a sunt invi­tați, ca în termen de 10 (zece) zile de la idata­­ acestei înștiințări, să facă acest vărsământ la cassa Băncei Danubiana, calea Victoriei 86, cunoscând că în caz contrariu li se vor aplica dispozițiile art. 7 din statute. Consiliul de administrație o bună cal­culatoare, cunoscînd comptabilitatea și lucrările de birou, nu caută post adresați la ziar. CROITORIA Nicolae Dobrin Calea Rahovei, 13 (lângă palatul de justiție) Face cunoscut Onor. Sale clientela că cu o­­cazia sezonului de vară confecționează orice lucru de branșa croi­toriei, după ultimele jurnale de modă, pari­ziene, engleze și a­­mericane. Raion separat și pentru doamne. TIMPUL ­n nn litru­ di­n olim­­­ox.­ Care este adevărata situa­ție—Pagube Incendiul de la depozitul de muni­ții cari se afla în curtea piroteh­­­niei armatei, a fost descris în toate chipurile de gazetele din Capitală. Presa din provincie, a mers până acolo cu exagerările, încât după u­­nele ziare din Brașov. Capitala ar fi distrusă complect- ori cât de mari ar fi exagerările pe cari reporterii gazetelor din Ca­pitală le-au dat la iveală, nu este mai puțin adevărat că dezastrul­­­­fiindcă este dezastru — a fost cât se poate de considerabil întemeiați pe versiuni și declara­­t ale martorilor oculari — oficia­litatea nu a binevoit să dea nici o lămurire — reporterii, au înregis­trat faptele așa cum au fost auzite. Ducându-ne la locul sinistrului, am putut constata ori, că o parte, o foarte mare parte din informațiile pe cari gazetele ni le-au pus­­ la în­demână sunt adevărate. Câte­va ateliere și magazii din curtea Piroteh­niei au fost distruse complect de incendiu. Cazărmile­ Pi­roteh­niei, depozitului de echipamen­te și furaj atelierului central de con­fecții, regimentelor 6 și 9 vânători, au suferit însemnate pagube. Toate geamurile au fost distruse cu desăvârșire, acoperișurile gău­rite și dărâmate, zidurile crăpate și în câte­va locuri dărâmate. Iată deci că nu este prea mult exa­gerat ceea ce s’a scris în presă și s’a vorbit în public. PAGUBELE Pentru a putea evalua aproxima­tiv suma enormă la care se ridică pagubele suferite de Stat după ur­na acestui dezastru, este destul să ne gândim că astăzi când materi­­ul este așa de scump, cheltuelile re­­nrațiunilor cari trebuesc făcute ca Urmilor și atelierelor în parte arse și dărâmate, nu ar putea fi acope­­rite decât cu câte­va miliarde. Se mși adaugă numărul enorm de obiț­­e, grenade și cartușe, cari au ex­ploadat și în afară de asta mari can­tități de furaje și o mare cantitate de echipament. Dacă se socotesc însă și pagubele­­ oferite de locuitori, de negustorii . Capitală cărora li s-au spart gea­muri de sute de mii de lei, la insti­tuțiile particulare și publice unde au produs de asemenea ravagii, am putea vedea că suma de 8—10 mi­liarde, pe care a anunțat-o gazetele, fia fiind, suma evaluării pagubelor, nu ar fi prea exagerată. ASUPRA CUI CADE RĂSPUN­DEREA Aci este întrebarea cea mai grea, la care nu putem răspunde nici noi, n L credem, până în acest moment, nici cei în drept nu pot da lămuriri precise. S’a vorbit la început, de o locomo­tivă care staționa pe linie în drep­tul depozitului De la scânteele arun­cate de această mașină ar fi luat n­aștere focul. Această prezumție ni -­e pare însă neîntemeiată prin fap­ul că depozitul este la o bună depăr vre de linia ferată. Dar admițând că este adevărată această bănuială, cum de s’a permis trenului de vagoane să staționeze, na chiar să treacă prin fața unui de­pozit cu material explosibil, când se știe nenorocirea întâmplată în ace­leași împrejurări, acum câți­va ani la fortul Cățelu? Și atunci, ca și acum, locomotiva este vinovatul. In ceea ce privește victimele ome­nești, până astăzi suntem în măsură să anunțăm că afară de cei opt sol­dați răniți cari au fost internați la spitalul Militar, nu se mai cunosc alții. O fem­ee și-a găsit moartea în împrejurări destul de tragice. Un o­­buz i-a căzut în cap și a omorât-o pe loc. Alte victime omenești nu sunt. T .R. ie a dezastru­­e [ii Jiul primirea „Astrei.' Noui dispozițiuni La Cantina Universitară din Str Gutemberg vor lua masa 200 de­ de­legați intelectuali și șefi ai despăr­­țămintelor. Un comitet de studente îmbrăcate în costum național vor face onoru­rile de gazdă. La Breaza și Văleni se fac pregă­tiri frumoase și se înscriu continuu satele din regiunile respective ca să participe. Cererile pentru reprezentația poe­mului etnografic la Teatrul Națio­nal fiind mari s’a cerut comitetului Astrei și d-lui Brediceanu ca să joace și Luni poemul între orele 11— 12.30 dimineața. La această a treia reprezentație vor lua parte membrii congresiști, profesori uni­versitari veniți la București pentru congres, cu familiile lor. Deosebit vor fi invitați toți pro­fesorii universitari cu familiile lor, Academia de Studii comerciale, Școa­la superioară de la Herestrău și alte instituțiuni și personalități. La masa comună care se va lua Duminică și Luni la Școala mili­tară de infanterie au fost invitate câte o delegație din fiecare clasă de la Școala centrală de fete care găz­­duește în acest timp 60 de membre ale Asocației. La matineul de Luni s’au trimis invitațiuni la toate gazdele și pa­tronii hotelurilor cari au primit pe oaspeți în găzduire. Pentru serbările de la Văleni d-l profesor Munteanu Râmnic, preșe­dintele secției Ligei culturale din Ploești sprijinit de școale, de oa­meni de bine, de autorități a orga­nizat frumoase primiri. La comuna Breaza părintele Pro­topop Opriș delegatul Centralei Ca­selor Naționale, căpitanul Bondoc Alex., dl­ profesor Pupăzescu­, d-1 Castrișanu, d-1 Pescaru dela Fălti­ceni și d-1 Aldea de la Casa Națio­nală împreună cu notabilii satului, corpul învățătorilor, preoți și auto­ritățile au luat măsturii pentru pri­mirea oaspeților. La conductul etnografic vor lua parte peste 23 de sate. Defilarea conductelor etnografice la Breaza și Văleni va începe ime­diat după recepțiune între orele 12— 1 după care urmează masa câm­penească pe iarbă în grădini. In timpul mesei câmpenești sunt jo­curi, cântece, distracții Plecarea oaspeților din Văleni se fa­ce astfel ca la ora 5 să fie în gara­­ Ploești, pentru a-și continua drumul­­ în Ardeal, iar plecarea oaspeților din Breaza se face la ora 6 în halta Breaza, trenul continuând drumul până la Copșa. De la Casa Națională din Breanz până la gară oaspeții vor fi conduși în coloană cu muzici, lăutari, etc. Pornirea coloanei către gară se face la ora 5.­­ La recepție, reprezentații și me­­­­sele co­mune, pentru doamne și dom­­­­nișoare, costumele naționale sunt­­ de rigoare. De vânzare Pușcă veche cu cre­mene obiect de artă, instrument pentru colecțiuni. A se adresa Str. Aurel Vlaicu No. 8 TIPAHUL INSTITUTULUI DE ARTI GRAFICE EMINESCU, BUCURESH STRADA RA8LAMEN­TULUI No. 2, Inaugurarea institutului francez Eri la orele 11 dimineața în lo­calul «Fundațiunei universitare Ca­rol I» a avut loc, în prezența rege­lui și principelui moștenitor, solem­nitatea inaugurării Institutului fran­cez, de înalte studii universitare. Au luat parte la inaugurare d-nnl: Maneville, ministrul Franței, I. G. Duca, ministrul de externe, dr. C. Anghelescu,­­ministrul instrucțiunii, Ermil Pangrati, rectorul univer­sității, Nicolae Iorga, Mihail Fe­­richide,­­președintele Senatului, G. G. Mironescu, general Eraclie Ni­­coleanu, dr. Obreja, Iuliu Valaori, secretarul general al instrucțiunei, prof Racoviță, Popovici Băl © jșoru, dr. Manicatade, Tr. Lalescu, frații dr. Minovici, d-r. Reiner, Danie­­lopol și alții. DISCURSUL REGELUI Regele Ferdinand deschide solem­nitatea inaugurării, spunând că a primit cu plăcere invitațiunea de a lua­ parte la inaugurarea Institu­­lui francez, inaugurat la noi. Acest institut va aduce mari ser­vicii tineretului nostru. D-v. d-lor profesori, cari aduceți gândirea și știința latină a aurorei noastre latine mai mari, Franța la sora ei mai mică România, veți găsi, desigur aci, nu numai dragos­tea sinceră pe care toți o avem pen­­tu Franța, dar veți găsi — sunt si­gur de acest lucru — în tinerimea­­ universitară română, elemente de care putem fi mândri și despre care veți duce în țara d-v. o plăcută a­­mintire. In aceste gânduri, dați-mi voe, ’-lor profesori, să vă urez un bine ’■ți venit! (Vii și entnainate aplauze). Au luat apoi cuvântul d-nii Ma­neville, ministrul Franței, dr. C. Anghelescu, ministrul instrucțiunii, “ Martonne, profesor dela Sorbona Ermil Pangratti, rectorul univer­sității. Solemnitatea a luat sfârșit la ora 2 jum. Ultima Oră ȘTIRI DIVERSE -6x.­ După ce s’a consfătuit separat, cele două comi­tete, al partidului național și al partidului țărănesc, se vor întruni zilele acestea pentru a desbate în comun chestia fuziunii. Aceasta înseamnă că tra­tativele au intrat pe calea oficială. Apoi fiecare partid se va întruni în congers, și după ce președinții respectivi vor anunța faptul împlinit, va avea loc un banchet pentru sărbătorirea fuzi­unii. Șef al noului partid va fi d. Iulius Maniu. Este foarte probabil că cei câțiva takiști cari se află încă în partidul nați­onal să părăsească parti­dul pentru a trece la d­a Iorga. In ceea ce privește pro­gramul, se afirmă că țără­niștii au cedat mult din pretențiile lor, dar și că ar­delenii au trebuit să admi­tă unele cereri ale țărăniș­tilor. O comisie ad-hoc va fi numită pentru elaborarea noului program al partide­lor fuzionate. O dovadă mai mult a vicuriei care domnește la Direcțiunea supe­rioară a armamentului, care vrea să se scape atât de ușor de răspun­derea dezastrului de la Cotroceni este că abia azi «Monitorul Oficial» publică nu mai puțin de trei regula­mente pentru serviciul interior, în Arsenalul Armatei, Piroteh­niei și Pulberăriei. O delegație a «Uniunei Sindi­catelor agricole» s’a prezentat azi la ministerul de industrie cerând reducerea taxelor de export, în­tru­cât actualele taxe vor face im­posibil exportul.­ Direcțiunea aviației civile a primit aprobarea de a instala și construi un rezervoriu mare de benzină la a­­eroportul din Băneasa. Membrii «Asociației artei drama­tice și muzicale» sunt rugați a lua parte la masa colegială ce va avea loc Sâmbătă orele 8.30 sera la gră­dina «Suzana». Se asigură că au isbucnit vii inci­dente intre membrii guvernului, și chestia dezastrului dela Cotroceni D. Vintilă Brătianu, care s’a fă­lit mic de tot... în teoriile sale eco­­n­om­ice, de când s’a abătut asupra capitalei nenorocirea dela Piroteh­­­lia Armatei, a fost făcut direct răs­punzător de faptul că pompierii n’au a­vut aparatele de utilaj modern pen- clerului militar activi au hotărât să fii stins, sau cel puțin, pentru locr­­area focului. Se știe că d. Vintilă Brătianu, în șania sa intransigibilă de a refuza rice credite pentru îmbunătățiri și lcrări de utilitate publică, n’a voit s­pre la dispoziția serviciului pom­­pierilor sumele necesare pentru a se­umpăra nonile aparate și că ni­ci o singură secțiune de pompieri din Capitală — cea din Centru e­ste prevăzută cu pompele moderne , aparatele de stins focul de la dis­tanței mai mari. Unii dintre miniștri, vădit indig­­ați, au găsit că e rolul d-lui Vintilă ătianu, de a răspunde la toate in­terpelările ce se vor face în Cameră Senat de către opoziție în chestia gravelor răspunderi, ce intervin în urma groaznicului dezastru dela Pi­­tehinia Armatei. seară Astă Premieră la „Cărăbuș“ Tănase „Vorba vine“ Marilena Umbrele în relief Tuchi Eremia - Natalița Pavelescu - Mare balet Ec. Vasiliu Senzațională montare Lizica Petrescu - Violeta Tomescu-Titu-Pirone și Codruț etc. «Cărăbușul» a avut aseară repe­tiția generală a revistei «Vorba vine». Calitatea excelentă a revistei, montarea excepțională, baletul mi­nunat și demonstrațiunea reușită a «umbrelor în relief» invențiunea de o uimitoare impresiune, au recoltat salve de aplauze și făgăduesc pen­tru astă-seară o premieră senzațio­nală. In vederea echipării lor, membrii apeleze ca statul să le pue la dispo­ziție fondurile necesare pentru a-și procura: dragon ofițeresc la bas­ton, cifra regală la pălărie și galoa­nele corespunzătoare gradului la mânecile reverendei, cari au devenit obligatorii costumului preoțesc, cu începere de la 29 Mai a. o. După ziarele de la Belgrad, revo­luția din Albania care luase propor­țiile unui adevărat război civil, es­te departe de a fi luat sfârșit, așa cum s’a anunțat de către guvernul albanez. Aceleași ziare susțin că scopul revoluției, care ar fi cuprins țara întreagă, ar fi despărțirea Al­baniei în trei provincii autonome, fiecare provincie înglobând respec­tiv populația mahomedană, catolică și ortodoxă. ------------0X0-----------­Aleraărlle dela Băneasa Rezultatele de eri PR. RUDL 2000 m. — 20-000 lei 1 Elegant (W„ Gill) al herghef Hei Comișani. 2 Sorento (R. Cristea), 3 Noro­cul Meu (Ionescu). NepL Derbyna, Simplesse. T. 25, 12, 13. P. 26, 1^50, 12. PR. SAN FLORIZEL 2200 xn. 1 Gral (M. Intyre) al lui Sir Herbert Dering, ; 2 Village©lse (Smutny), 3 La Hoguettei (Csillag)). Népi. Fatma. T. 12, 11, 15,50. P. 13,50, 12,50, 17,50. PR. VIJELIA 2100 nu 80000 lei 1 Coțofana (Stecker) a d-lui AL Marghiloman, 2 Faima (Csillag), 3 Audacieuse (Gill). Népi. Säftica IL T. 14,50, 11,50, 41,50. P. 14,50, 11,50, 41,50. H’CAPÜL ALBATROS, 2800 m. 1 Fidibusz (Gill) al d-lui M. Coe­­tandache, 2 Luftibus (Golovkin) 3 Hora (D. Cristea). Népi. Gândac, Egmont, FirioeL T. 17, 14J>0, 25. P. 16,50w 14,50. 29. PR. ZOLTÁN 1400 m. 2Ö0Ö0 len 1 Pillgrám’s March (Haitzi) al d-lni I. Schl essinger, 2 Omen (Pain­ter), 3 Mechante (Beech), Népi. Dongo, Alvitzica. T. 18, 12,50, 16,50. P. 25,50, 15, 16. PR. IEDO 2000 m., 85000 lei 1 Grevist (Gill) al d-lui M. Costan dache, 2 Laczi bácsi (R. Cristaa) 8 \ffi (M. Intyre). Népi. Fae Scene. T. 31,50, 14,50, 13,50, P. 27, 14, 14,50. H’CAPUL GOUM 1500 m. 20.000 lel 1 Mándmlita (Stecker) a d-lor Fi­­litis și Popescn, 2 Amok (R. Cria­­tea), 3 Bun Venit (Dragomix). Népi. Csácseri, Dandy, Kropf Náci, Ypres, Kubana. T. 80, 26,50, 22,50, 21,50. P. 125, 36, 25, 23. 4

Next