Timpul, iulie 1924 (nr. 383-388)

1924-07-02 / nr. 383

< ANUL al XXIV-lea No. 383 . ABONAMENTE Un an ... .....................Lei 800­­ 6 luni ............................. . . . 400 3 luni..................... . . . . » 200 Pentru preoți și învățători Intelectuali, funcționari și muncitori se va face o reducere de SO la sută Pentru străinătate atât costul abonamentului cât și costu exemplarului este dublu TELEFON No. §­55 SUB DIRECȚIA UNUI COMITET RIM-REDACTOR I. JOLDEA RĂDULESCU 4 -j J X l Să facem politică o datorie a tuturor bunilor români —­­exo Opinia publica românească, — atâta câtă este și în măsura în care este, — urmărește cu oare­care atențiune viața politică și pare a­ nu-și ascunde gustul pen­tru această artă care pasionează de atâta vreme straturile superi­oare intelectualicește ale claselor noastre sociale. înainte de războiu, exista și în România o mișcare politică, dar ea nu ajunsese să cuprindă în vârtejul ei nimicitor și creator tot­odată, massele cele mari ale popo­rului. Ar fi fost, din punctul de vedere al teoreticienilor democra­ției actuale — ei înșiși niște în­curcă lume cari au răsturnat spre paguba adevăratei democrații, toate bunele tradiții din cari se alimentau energiile vieții politice creatoare, — mai de­grabă un si­mulacru de viață politică, decât o mișcare politică în strictul sens al cuvântului. Totuși, așa cum a fost ea, cu toa­te lipsurile și cusururile ei, acea viață politică a României mici, a creiat, orice s’ar zice, România de astăzi, și-a desvoltat încetul cu în­cetul gustul pentru politică. Și azi se mai găsesc cetățeni­ de trea­bă cari-și fac un punct de onoare din a se făli că nu sunt înscriși în nici un partid și că n’au prin­cipii politice, dar asemenea ti­puri cari se exclud ele înșile ca noapte din circulația publică a u­­nui popor, se observă cât mai rar, și ar fi dispărut poate cu totul dacă lipsurile mari sub cari se înfățișează viața politică actuală n'ar fi desgustat și pe cei mai op­timiști și și mai buni de politică. Mai ales în vremea din urmă, se observă o mare depresiune a avântului moral cu care toate cla­sele sociale, forțate să reintre în activitatea publică și înfrățite oa­recum prin exercițiul sufragiu­lui universal, s’au aruncat în pri­mele momente în viața politică. Metodele noui introduse de oa­menii și partidele scoase la supra­­­fața vieții politice de către împre­­jurările postbblice, au făcut pe­ mulți să regrete elanul lor suve­­r­a­nul din primele clipe, și să aban­­­­doneze apoi cu totul preocupația­­ pentru politică, în mâinile unor elemente cari s’au dovedit a nu­­ fi avut în­totdeauna nici înclina­­­­rea fireasca, nici calitățile nece­sare pentru a face politică și a cârmui. De aceea, foarte mulți in­telectuali foarte mulți profesio­­­niști liberi, multe elemente pro­ducătoare, stau deoparte de poli­­­tică, și vedem cum rândurile întâi­­ ale vieții publice simt invadate de­­­­ nechemați și impostori. E bine aceasta ? E spre folo­­­sul țării și spre acela al nostru al tuturora î " Hotărât că nu.­­ Noi înțelegem desamăgirea de care au putut fi cuprinși toți bu­nii români la spectacolul pe ca­­re-l dau cei nechemați și cei in­truși în viața politică româneas­că. Dar acesta nu e un cuvânt ca energia lor să descrească, și toc­mai ei să părăsească lupta. Mai sunt în jurul lor formațiuni poli­tice și oameni cari, prin trecutul și înțelepciunea lor pot să le ofe­re cele mai mari garanții de pro­­s­bitate și bună cârmuire publică.­­ Strânse în jurul acestor oameni, elementele bune, cinstite și capa­bile, nu pot decât să folosească țării, și, indirect, și lor înșile, fiindcă într’o țară bine cârmuită, prosperă și productivă, toată lu­­­mea e mulțumită și fericită. Să lăsăm dar desnădejdea la o parte să ne scuturăm de tembe­lismul nostru oriental, care a pă­șit și dincolo de Carpați, și să în­țelegem că una din datoriile noa­stre cele mai mari față de patrie, este să facem politică. Așa cum în vreme de războiu, suntem obli­gați să ne dăm tributul de sânge pentru țară, — în vremuri nor­male trebue să dăm țării toată e­­nergia și toată priceperea noas­tră pentru propășirea ei. Și în vremuri ca cele de as­­­­tăzi, ar fi o dezerțiune și o ruși­­­­ne ca cei buni și capabili să conti­­­nue a sta deoparte. t UN ARDELEAN Zece ani de la aten­tatul de Sarajevo Belgrad, 30. — Comemorând săr­bătoarea «Vidovdan» (aniversarea bătăliei din Kossovo), ziarele con­sacră lungi articole asupra eveni­­menelor petrecute în ultima decadă și survenite la aceiași dată, mai a­­les atentatul din Sarajevo și sem­­narea tratatului dela Versailles. «Satmuprava» scrie : «Fatalitatea a voit că în această zi să sară scân­teia din Sarajevo, spre a pune în fierbere întreaga Europă. Sforță­rile uriașe făcute de poporul nostru și de aliații noștri au­ împiedicat ca acest cataclism să se transforme într’un prăpăd al civilizației și au pus la cale reînvierea și unirea com­plectă a statului nostru, deschizând în acelaș timp sorți noui pentru o­­menire. Spre îmbun­ătățirea relațiilor franco-engleze Londra 30. — Se anunță din Ber­lin că răspunsul german la nota britanică privitoare la controlul militar asupra armamentelor ger­­mane, a fost transmis astăzi la Pa­ris. Acest răspuns ar fi redactat în­tr-un ton împăciuitor și înseamnă un nou pas înainte pe calea îmbu­­nătățirei relațiunilor franco-ger­mane, inițiate săptămâna trecută de d. Herriot când au fost repa­triați exilații din Ruhr și liberați prizonierii de acolo. Germania va fi invitată la conferința interaliată Londra 30.­­ Referindu-se la conferința din Londra, care va a­­vea loc la 16 iulie corespondentul diplomatic al ziarului «Observer» spune că se vor invita și reprezen­tanții germani, spre a face propu­nerile lor. Un accident alar­mant la Londra Londra, 30. — Un accident alar­mant s’a întâmplat ori dimineață cu expresul care circulă de la Londra la Aberdeen. In apropiere de Dun­dee au deraiat 7 vagoane. Din feri­cire nici unul nu sta răsturnat și nici unul din pasageri rug a fost se­rios rănit. Pasageri au fost trans­bordați în cele 5 vagoane din față care nu deraiaseră și după două ore trenul și-a putut continua drumu­l. Incidentul italo-iugoslav Belgrad, 30. Consiliul de mi­niștri a examinat telegramele pri­vitoare la incidentul de frontieră italo-iugoslav și a reafirmat do­rința sa de a menține intactă prie­tenia cu Italia în interesul celor două țări și a păcii din Balcani. Șeful guvernului albanez la Belgrad Belgrad, 30. — Fostul președinte al guvernului albanez, Ahmed Zog­­gan, se află de ori la Belgrad, fiind însoțit de secretarul său și de 12 o­fițeri. De la italienii din America Rom­a 29.­­ Italienii aflători dn America de Nord au făcut o ofertă Comisar­iatului aeronauticei din Ita­lia, prin care voesc să susțină chel­­tuelile­­ raidului aerian trans­polar până la suma de 2 milioane lire, cari se vor strânge ușor prin­ sub­scripție. Amundsen care a trebuit sa renunțe la expediție, din cauza lipsei de fonduri, va participa de asemenea la acest raid. Aparatul transpolar. cut un echipagiu de 5 per­soane sub ordinele deputatului Lo­­catelli a sosit la aerodromul din Bricojano, de lângă Borne. i , Fuziunea Tratativele pentru găsirea for­mulei menite a nu strica fuziunea țăranisto-națională stau azi în a­­celaș stadiu în care se găseau Sâm­bătă seara. Se pare că ambele partide vor conveni la acceptarea unei condu­ceri provizorii, încredințată d-lor I. Maniu, Vaida Voevod, I. Miha­­lache și dr. Lupu. D. C. Stere a convenit a nu face din chestiunea d-sale personală o piedică a încheerei foam­nei și ca atare renunțând la calitatea pe care i-a­ dat-o Congresul de la Chi­șinău va accepta soluția condu­­cerei provizorii până la potolirea patimilor și la curățirea noului partid de elementele discordante care țin să facă jocul celor intere­sați ca fuziunea să nu se realizeze. In fața solidarităței țărăniste e­­lementele nedecise din partidul na­țional încep a vedea singura cale pe care se poa­te înfăptui fuziunea. Apropiata vacanță politică va a­­duce și soluționarea crizei fuziune­ și atunci, în lupta dintre Stere și tachiști se va vedea dacă țărăniștii vor sacrifica pe d. Stere ori parti­dul național pe tachiști. O conciliere însă între aceștia rămâne tot imposibilă. Pe foi de calendar Poliția Poliția a trecut azi pe planul în­­tăiit al preocupărilor generale. Cele două crime pasionaseră prea mult opinia publică a țării. Sălbăticiții asasinării lui Cair­ și formidabila îndrăzneală a ucigașilor, lui Take Petr­escu deveniseră cele mai palpi­tante preocupări ale zilei. Poliția își avea natural partea ei enormă de blam și de batjocură. A­­sasinii nu fuseseră prinși. De eri însă poliția triumfă. Ediții speciale ale ziarelor anunțau că zgomot, marea bătălie câștigată, cu neaștep­tate triumfuri de buna și mult bâr­fita noastră poliție. Începuseră însă atunci, pe când se spunea că poliția e proastă, să se pună în evidență multe din marile lipse ale organizației menite a ga­ranta ordinea și siguranța cetățeni­lor. Capitalei. Nu vom micșora meritele poliției, conchizând după concursul fericit de împrejurări care am dus la des­coperirea asasinilor. Nu înseamnă însă că dacă azi Poliția e triumfă­toare, criticile ce se făceau atunci n’au­ fost juste. Adevărul trebue spus, și mi vor fi de prisos îndrep­tările. Avem polițiști merituoși, con­știenți, harnici și cu reale aptitu­dini, avem câțiva agenți cu cari se poate făli detectivismul. Avem însă și miciți polițiști ne­trebnici. In genere poliția si sigu­ranța e rău organizată. Este în primul rând cu­ totul in­suficientă, și apoi subt nivelul au­­torităței ce ar­ trebui să i se atribui. Ori­cine trece granițele țării este izbit de autoritatea agentului poli­țienesc de aiurea. Agentul de pasă de la B.­Pesta, Berlin, Roma, Paris ori Londra este într'adevăr cineva. Un singur gest al său este suficient ca să comande disciplina străzei. Solicitat e capa­bil să dea străinului ori­ce fel de lămurire și în cazul delicate» știe să intervină «când trebue» și are perfecta conștiință a îndatoririlor sale. Să mai comparăm pe acesta CU sergentul nostru de stradă peste ca­re dau șofeuri și birjari, și pe Urmă îl înjură că am s’a ferit din Calea vehiculul. Dar rolul agenților în scandaluri, la întruniri, alegeri și atâtea împrejurări vitrege. Ori­cine zâmbește gândindui-se la autoritatea sergentului nostru de pasă. Dar agenții? Pe drept ori pe nedrept, agenții brigadei de mora­vuri, însărcinați cu controlul vizelor femeilor de stradă se bucură de cea mai hidoasă reputație. Și fie că sunt, fie că nu sunt, cum se spune «întreținuți» de ele, nu reușesc de­cât să provoace penibile scandaluri. Desigur că în îndreptarea lucruri­lor primul lucru de care se va vorbi vor fi fondările. Să se dea și lucră­rile să se îndrepte. S’a cerut aceasta în mod imperios de către toată lumea cu ocazia re­centelor asasinate. Faptul că asasinii au fost prinși nu dărâmă nimic din justele Critici ce s’au făcut. Poliția trebui îndrepta­tă­ HYP. 2 LEI EXEMPLARUL Marele mister al existenței consi­stă în Împros­pătarea continuă a fondului, prin păstrarea for­­melor, forme vechi, dar spirit pururea nou —• iată ce este conservatismul. M. EMINESCU in amintirea dezastrelor ( Ermil Pangrat) despre spiritul­­ de anarhie din actuala guvernare In ședința din urmă a Senatului, vorbind în chestiunea Academiei român­e, și a nepăsărei și lipsei de control a organelor, Statului fată de unele instituții, d. Ermil Pangrati, a amintit și unele lucruri pe care guvernul le socotea Uitate fi îngro­pate. Senatorul liberal a vorbit răspi­cat de un spirit anarhic care dom­nește în administrația noastră și a răscolit amintirile dureroase ale dezastrelor de la gara de Nord, ate­lierele C. F. R. exploziile dela Că­­țelu, Domnești și Piroteh­nic. S’au instituit în toate aceste pri­lejuri, anchete severe, s’a făgăduit că se vor, lăa sancțiuni, că măsurile de îndreptare și pedepsirea vinova­ților nu vor înârzia. Să reamintim numai recentul caz al dezastrului dela Piroteh­ni­e. In fața revoltei produse în opinia pu­blică, guvernul, și primul vinovat generalul Mărdărăscu, au făgăduit solemn în cuvinte ceremonioase, că se va ancheta cu strășnicie și se vor da sancțiuni exemplare. Unde este împlinirea făgăduelii? D. ministru, de răsboiu, a făcut abia acum un lucru ce trebuia făcut de mult. A întreprins un­ turneu de in­specții la toate depozitele de muni­ții din țără. Ce va fi constatat acolo nimeni nu­ știe și nici nu se văd mă­surile de îndreptare. In lipsa unor­ scuze oarecari ce trebuiau lămurite prin anchetă, vi­novații adevărați rămâneau genera­lul Mărdărăscu și subalternii săi din pisi­ister, a căror neglijență și in­competență vinovată nu puteau ră­mâne nepedepsite. Acele împrejurări scuzabile n’au putut fi fixate, cum rămâne deci cu făgăduiala sancțiunilor? Cine le va purta D. Ermil Pangraiî a făcut foarte bine că a amintit acele lucruri cari sunt «dovada spiritului de anarhie care stăpânește guvernarea noas­tră.» Evenimentele din Italia și presa franceză Paris. 29. — Evenimentele din Italia continuă a interesa presa franceză. «Figaro» numește pe Mussolini cel mai bun om de stat pe care I­­talia l-a avut de multă vreme. «Le Journal» notează că actua­la agitație a unor anumite cer­curi revoluționare, nu este decât un bluff. Noua convenție cu Banca Națională Convenția intervenită între gu­vern și Banca Națională, pentru a­­cordarea unui credit pe baza valoa­rei redevențelor vândute de minis­terul de industrie, cuprinde urmă­toarele : Art. 1. — Se deschide pe seama ministerului finanțelor un credit extraordinar în sumă de 1.516.000.650 lei care se va acoperi din suma re­­zultată prin vânzarea produselor albe petolifere provenite din rede­­vența și impozitele în titei cuvenite Statului, conform aprobării date prin jurnalele consiliului de miniș­tri No­ 112 din 28 Ianuarie și No. 771 din­ 16 Aprilie 1924. Suma în lei reprezintă contravaloarea pe cursul mediu actual a 7.589.000 dolari, pe care societățile cumpărătoare se o­­bligă să le avanseze Statului, din cari 510­ d­e dolari, circa 102.&­10.000 lei, sunt deja vărsați la Banca Na­țională, iar restul se va depune în cursul acestui an până la data de 14 Mai 1925. Din totalul sumei se va vărsa In­­nar ministerului finanțelor sumele ce vor fi necesare pentru comple­­­tarea acoperirii prevederilor budge­tare ale ministerului de industrie și comerț pe anul 1924, privitoare la această sursă de venituri-Art. 2. — Se autoriză ministerul finanțelor să încheie cu Banca Na­țională o conventiune, pe baza că­reia Banca Națională va pune la dispozițiunea ministerului chiar de acum și treptat cu necesitățile în­treaga sumă ce statul are să pri­mească din această vânzare. Art. 3. Ministerul finanțelor în in­telegere cu Banca Națională va face din acest credit extraordinar acope­rirea datoriilor flotante rămase din exercițiile trecute ale bugetelor Sta­tului conform jurnalului consiliului de miniștri No. 112 din 28 ianuarie 1924. Grâul românesc Iar Turcia Calitatea grâului neutru este superioară celui american Va părea multora, de­sigur, cu­rios că un stat, cum e Turcia «ar» este de atâtea veacuri în relațiuni comerciale cu țara noastră, nu de­numește grâul nostru sub numele generalizat «românesc». 0i l­a «lasi­ficat sub trei denumiri generice de: grâu de Basarabia, grâu de Dunăre și grâu de Dobrogea. Oficialitatea noastră a aflat acest fapt acum de curând dela d. Mănes­cu( atașatul nostru comercial pen­tru Turcia, după un ultim raport asupra situației importului și expor­tului în Turcia, că grâul românesc e cunoscut în țara semilunei și în orient, în special sub cele trei de­numiri mai sus pomenite. Din interesatntul raport al atașa­tului comercial pentru Turcia a­­flăm că morile din Constantinopol și din celelalte localități turcești nu sunt destul de perfecționate și ast­fel nu scot maximum rendimentu­­lui de făină. Explicația morarilor din Turcia este că toate cele trei tipuri de grâu din România au bobul cu coa­jă groasă. In special grâul din Ba­sarabia are o greutate hectolitrică de 80—81 hal. cu 3 până la 4 la sută secară și 1 până la 2 la sută corpi străini. In general grâul de Basarabia dă o făină albă, forte, bogată în gluten și este clasificată cai superioa­ră faunei rusești. Făina aceasta, de calitate superioară, se vinde cu 13,75—14 piaștri ocaua, franco moa­ră. Al doilea tip de grâu românesc «Danube» are o greutate în general de 77—79 hl. și e mai consistent de­cât genul «Dobrogeni». Totuși grâul american «Dare», care avea căuta­re însemnată până în preajma răz­boiului este mai prejos în calitate tustreselor tipuri românești. Grânarii din Turcia au încercat— fără a parveni însă să capete un re­zultat favorabil — să obție de la a­­gricultorii români ca vânzarea grâu­lui să se facă «poids ă de livrez» și nu «fob», cum se obicinuește con­tractul, de la încheierea păcei. Apropiata conferință de la Londra Conferința interaliată convo­cată la Londra pentru ziua de 16 Iulie se anunță sub auspicii cari­­ ne permit să sperăm că de astă­­­ dată va reuși să se pună bazele unei definitive și pașinice înțele­geri în chestia reparațiilor și eva­cuărei Ruhrului. Țările aliate, in­clusiv Statele­ Unite s’au grăbit­­ să primească invitația. Din Ber­­­lin se afirmă că răspunsul Ger­maniei la nota anglo-franceză va­­ fi conceput în același ton împă­­­­ciuitor, că va adera la controlul­­ propus, iar guvernul francez, ca , o dovadă a bunelor sale intenții , a procedat la punerea în libertate a unui număr de peste 60.000 de prizonieri și deportați din Ruhr. Această din urmă măsură este mai ales salutată cu mare satis­facție de presa engleză, care vede în ea cea mai importantă dintre perspectivele favorabile pentru­­ conferința de la Londra. Mai ales , e de relevat că eliberarea celor 1­­60.000 de prizonieri și deportați din Ruhr este de natură a influen­­­ța în bine întreg poporul german , fără deosebire de culoare politi­­­­că, și prin aceasta a paraliza în­treaga acțiune a naționaliștilor germani întărind poziția guver­nului din Berlin, care în tratati­vele ce vor urma la Londra va fi mai temeinic sprijinit de voința­­ poporului. Rămâne acum ca viitoarea con­­­ferință să găsească formula ga­ranțiilor de plată oferite Franței odată cu evacuarea teritoriilor o­­cupate și în această prință e per­mis să nădăjduim că se va ajun­ge la o înțelegere, având în vede­re bunăvoință ce se manifestă din toate părțile. Astfel, speranțele la care a dat naștere schimbarea de regim în Franța sunt pe cale de a se rea­liza și deocamdată nici un punct negru nu se zărește care să ame­nințe zădărnicirea acestor spe­ranțe. Conferința de la Londra e aș­teptată de toată lumea cu o legi­timă nerăbdare și cu sentimentul general că în sfârșit Europa este pe calea cea bună pentru resta­bilirea definitivă a păcei și pen­tru începerea temeinică a marei opere de refacere economică și fi­nanciari atât de mult întârziată. Miercuri 2 Iulie 1924 REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA­­ BUCUREȘTI -Calea Victoriei Ho. 60 (Pasagiul Imobiliara) PUBLICITATEA se primește la ADMINISTRAȚIA ZIARULUI ȘI LA TOATE AGENZIILE DE PUBLICITATE Corespondenta privitoare la Redacție trebue adresată Primului-redactor Manuscrisele nepublicate se ard, domnii autori sunt rugați să-și păstreze copie Corpurile legiuitoare ------° X °— Camera Ședința de Duminică ziua. D. Bețianu protestează că s-a în­chis discuția la legea învățământu­lui înainte ca vreun deputat al Ba­sarabiei să-­i fi putut exprima punc­tul său de vedere. D. R. Franasovici, subsecretar la interne răspunde deputatului libe­ral disident M. Sasu, în chestiunea prefectului de Brăila, d. Șerban Ră­­ducanu. D. Franasovici aduce elogii d-lui Răducanu pentru zelul ce a a pus ca să se ridice localuri de școală în Brăila. Se aleg apoi Un delegat în preve­derile legii comercializării în per­­soana d-lui Leonte Moldovanu, și unul conform legii minelor în per­soana d-lui Duca, D. dr. Sever Dan, secretarul ge­neral al partidului național face următoarele comunicări: Rog pe d. ministru al externe­lor, să îmi dea răspuns la comuni­carea ce am făcut acu­m luni, cu privire la prisonierii noștri din Rusia. Soțile și părinții acelor pri­­sonieri așteaptă cu nerăbdare să vadă că onoratul guvern se ocupă de soarta bieților prisonieri, între cari unii de 10 ani nu și-au văzut casa. Ziarele au anunțat, că după con­ferința din Viena, s-a găsit un a­­ranjam­ent cu Republica Sovietică, pentru aducerea acasă a prisonie­­rilor noștri. Dacă știrea este ade­vărată, de ce nu grăbesc autorită­țile administrative, să vestească familiile prisonierilor, ce trebue să facă, pentru ca prisonierul să se întoarcă acasă cât mai curând? Rog pe d. ministru al finanțelor să dea lămuriri, care este cauza, că unele administrații financiare din Transilvania refuză să plăteas­că titlurile scadente ale Imprumu­tului Transilvaniei, cu toate că domnia­ sa a dat asigurări Came­rei, încă acum un an, că titlurile se vor plăti? Are cunoștință de mi­nistru al finanțelor, că unele ad­ministrații financiare din Tran­silvania plătesc numai acelora, cari prezintă acum titlurile, iar a­­celora cari au depus mai de mult titlurile pentru preschimbare se refuză plata? D. I. Duca, ministru de externe răspunde că tratativele nu au dat nici un rezultat și cu această ches­tiune se ocupă în prezent misiunea Nausen. Noi, spune d. Duca, am an­gajat tratative cu Rusia Sovietică pentru repatrierea evreilor ruși din Basarabia conform intervențiunii Soc. Ica, D. T. Iacobescu cere anularea con­tractelor de arendare a terenurilor de rezervă care să fie distribuită­­utenilor îndrituiți a fi împroprie­­tăriți. Se ocupă apoi de apărarea averei a vieței cetățenești și cere guvernu­lui să ia măsuri ca organele poli­țienești să fie vigilente. In al treilea rând întreabă pe mi­nistrul de interne de ce n’a luat măsuri împotriva directorului de poliție din Cetatea Albă, vinovat de multe abuzuri, menținut în slujba numai pentru că e un zelos agent liberal. D. dr. C Angelescu, ministru roa­gă Adunarea ca azi luni să se ți­nă ședință la orele 9 dim. pentru ca să se poată termina votarea legii­nvățământului. D. V. Brătianu, cer­e intervertirea adinei de zi pentru ca să se voteze mai multe proecte de lege financia­re, credite, anulări de credite și al­tele. Se admite și se votează vreo zece proecte, între care și proectul prin care termenul de grație pen­tru plata datoriilor în valută for­țe se amână cu trei luni. D. D. R. Ioanițescu, relevă din nou alte abuzuri cU revizuirea îm­­proprietărirei săvârșite în jud. Il­­fov, apoi cere cu inzistență ca în șe­dința de Luni d. am., să-și desvolte interpelarea în privința trustului fabricilor de hârtie. D. dr. C. Angelescu, ministru. D. ministru de industrie m'a rugat să comunic Camenii că în ședința de Luni d. am. se va desvolta neapărat acea interpelare iar dacă sesiunea se va prelungi câteva zile, atunci discuția va avea loc joi. Se pune la vot raportul pentru ri­dicarea imunității parlamentare a deputatului liberal Sbârnea, con­damnat la 6 luni închisoare și se admite CU 97 voturi. Locul deputa­tului Sbârnea va fi declarat vacant. La art. 1 vorbesc d-nii 1. Matei, liberal, Bețianu, care face o anali­ză a întregului proect și regretă că nu au fost consultați specialiștii și asociațiunile corpului didactic de toate gradele. Constată că nici co­mitetele școlare, nici comisiile nu pot întreține școlile, lucru afirmat și de d. ministru de instrucție. D-l Stan Morărescu vorbește în spriji­nul legii, în aplauzele liberalilor, și după ce termină e felicitat de mi­nistrul de instrucție. ’ — De ce nu l-ai aplaudat Mirto? întreabă d. Aslan. — Dacă nu, se uită la mine! (Ila­ritate). Articolul se votează nemodificat. La art. 3 d. dr. Angelescu preci­zează că azi școlile confesionale sunt statificate. Pe viitor cine va voi să întrețină școli confesionale e liber. Art. 2—6 se votează nemodi­ficate. La art. 7 d. Rudolf Brandsch adu­­­­ce mulțumiri d lur Vaiăa și V.­­ Braniște pentru modul în care au știut să se poarte față de minori­tăți. Oratorul propune un amenda­ment în scris că în comunele unde populația minoritară trece de 50 la sută limba română să fie propusă din clasa d-a. Se admite amendamentul propus de d. dr. Bogdan în forma urmă­toare: In comunele cu locuitori de diferite limbi, ministerul de instruc­­ție va înființa școli de stat cu lim­ba de predare a minorității respec­tive în proporțiunea prevederilor, legii ca și pentru români. Adică da­că sunt 50 la sută elevi minoritari limba de predare va fi minoritară, limba română fiind­ obligatorie. La art. 9 părintele Drăghici în­treabă pe d. ministru dacă dispo­zițiile legii se aplică și absolvenților, a patru clase din anul acesta. D. dr. C. Angelescu: Nu, legea se va aplica treptat și nici acei care se găsesc acuma în cl. 2, 3 etc. Părintele Drăghici e împotriva a­­mendamentului d-lui Popescu-Zăs­treni care a cerut ca absolvenților a 7 clase primare să li se reducă 6 luni din serviciul militar. Vorbesc la acest amendament d-nii I. Simionescu, Șt. Morărescu, M. S­tur­za. Amendamentul d-lui Po­pe­scu e respins. Se naște însă un violent schimb de cuvinte după vo­tarea articolului între majoritari. Majoritatea votează art. 10—39 du­­pă care ședința se ridică. Observăm că la art. 28 care preve­de închisoare pentru părinții dacă copiii lor nu se duc la școală a fost oarecare discuție și s’a cerut chiar, de către liberali, suprimarea artico­lului. ȘEDINȚA DE NOAPTE I In ședința de noapte se reia dis­­­­cuțiunea și votarea­ articolelor re­formei învățământului primar și normal primar. Amendamentele se resping «din principiu». Totuși d. I. Simionescu a reușit să facă să i se admită un amenda­­­­ment, prin care se desființează con­­­­trolul învățământului religios, exer­­­­cită de ministerul instrucțiunii prin inspectori speciali (art. 62). O vie discuțiune pedagogică s'a născut în jurul art. 65. D. Toni a cerut ca numărul ele­vilor­ dintr’o clasă să nu fie mai mare de Î0. D. T. Iacobescu cere deputaților să se gândească și la «sănătatea bie­tului învățător care-și prăpădește viața în clasele lipsite de aer, din cauza numrului prea mare de elevi. D. Petre Gârboviceanu raportorul proectului, cere respingerea amen­damentului din «motive budgetare». Dar chiar învățătorii ne lipsesc pen­tru a da fiecăruia maximum de 10 elevi. Amendamentul se respinge. La art. 77 s’a admis, după propu­nerea d-lui D. luca, sporirea tere­nului de cultură dat învățătorilor, de la un ha. — cât prevede legea — la 3 ha. Se ajunge, într’o clipă la art. 130... O voce din majoritate: Cum! Am ajuns la articolul 130? La art. 134 d. Mihail Gelu propune ca interdicțiunea politicei și candi­­daturei pentru Senat sau Cameră pentru membrii corpului didactic primar să fie de 15 ani de la numi­rea în învățământ, și nu 10 cât pre­vede proectul, întreaga opoziție protestează îm­potriva acestui amendament. Camera votează articolul în re­dacția lui inițială. --------OXO-------­ Ecouri din presa italiană Roma, 29. —■ Gazeta oficială pu­blică dispozițiunile pentru sporirea cotei ofițerilor de completare a cor­purilor de trupă colonială în Cine­­maica și pentru întrebuințarea lor în corpurile de trupă coloniale din Tripolitania, Eritreia și Somalia. Ziarele "Comentează cu asprime la­titudinea intransigentă a opoziției și observă că aceste demonstrațiuni ale opozițiunei sunt în contradicție cu invitația făcută de guvern, pen­­tru restabilirea păcei interne.

Next