Timpul, iunie 1937 (nr. 26-54)

1937-06-01 / nr. 26

tf V REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA. BUCUREȘTI, Strada CONST. MIN­E. 15 Redacția și Administrația 3.05.44. TELEFON: —----——-------------------­Tipografia 3.42.23. annMIMPVTP 1 an tel 050 6 luni 29 °* 3 luni 150 ABun&lvENTti: și anuncjuri se prinesc la Adminis­trația ziarului și la toate agențiile de publicitate taxa de b­ancare plătită in numerar conform aprobări Grave complicații în Spania Avioanele guverna­mentale au bombar­dat vasul de război „Deutschland" Vasul de război german s-a retras la Gibraltar cu 23 morți și 83 răniți Un consiliu de miniștri extraordinar convocat de cancelarul Hitler deliberează la Berlin Un incident, a cărui gravitate nu se poate măsura din primul moment și ale cărui urmări nu se pot încă preve­dea, s-a petrecut în golful Ibiza, în Baleare, în zona de con­trol internațional din apele spaniole. Două avioane guver­namentale au bombardat crucișătorul german „Deutsch­land“. Comunicatul guvernului din Valencia arată că avioa­nele au aruncat bombe, după ce vasul de război german, a deschis focul împotriva lor. Se înțelege că incidentul poate aduce complicații in­ternaționale în problema atât de primejdioasă a controlu­lui și neintervenției în războiul din Spania. Până la ora când închidem această ediție a ziarului nu se cunoaște încă hotărârea luată de consiliul de miniș­tri extraordinar convocat la Berlin de cancelarul Hitler. Comunicatul guvernului din Valencia VALENCIA, 30 (Rader) — Corespondentul Agen­ției Havas transmite ur­mătorul comunicat al mi­nisterului apărărei națio­nale : „Ori după amiază la ora 17, două avioane guverna­mentale făceau un sbor de recunoaștere deasupra Balearelor. In momentul când treceau pe deasupra insulei Ibiza, un vas de război ancorat la 200 me­tri a tras asupra aparate­lor, fără ca acestea să fi săvârșit vreun act de a­­gresiune nici împotriva bastimentului nici împo­triva orașului Ibiza. „Avioanele noastre au răspuns, aruncând 12 bom­be, din care patru au fă­cut explozie pe vapor. După telegramele căpă­tate ulterior, bastimentul care a fost obiectul ace­stui incident este crucișă­­torul german „Deutsch­landt”. „Se știe că vapoarele de războiu străine însărcina­te cu controlul trebue să­­și exercite supravegherea la o distanță de minimum zece mile marine. Cruci­(Continuare în pag. S-a) lIEBRA ITALIANA" E IN SCĂDERE IN UNGARIA Vizita Suverani­lor Italiei la Budapesta am relatat-o și comen­tat-o telefonic pentru cititorii „Timpului’’. Greutățile de­­ trans­mitere și primire au făcut însă să se piardă anumite nuanțe destul de importante pentru înțelegerea situației. Acum când serbările s’au terminat, recapitularea faptelor e de cel mai mare interes. SPERANȚE ÎNȘELATE Opinia publica ungurească a aș­teptat dela vizita Regelui Italiei la Budapesta rezultate practice de necontestată importanță. Dar nu numai opinia publică, ci chiar gu­vernul maghiar a crezut că va pu­tea începe conversațiuni cari să se termine cu rezultate pozitive. Speranțele au fost însă înșelate. Cauzele sunt multiple. Vom încer­ca să le analizăm. Relațiile de prietenie dintre Un­garia și Italia — după cum am ară­tat și în relatările telefonice, — sunt strânse, dar întunecate de oa­­recari fricțiuni în ultimul timp. Nu a putut­ scăpa niciunui spectator al serbărilor de la Budapesta, că acolo a fost mult fast și multă căldură în manifestațiunile pentru familia re­gală a Italiei. Pentru motivele ară­tate ieri, dar s’a remarcat o evi­dentă neglijare a persoanei șefului politic al regimului fascist. Scoa­terea în relief a raporturilor istori­ce dintre cele două țări și a meri- Dr. Aurel Buteanu "Continuare în pag. S-a) Regele Italiei și Regentul Horthy la Budapesta Un groaznic accident de auto­mobil s’a înregistrat ori după a­­miază în șoseaua Ștefan cel Mare, unde d-na Paula Asan, soția pro­­prietarului morii cu acelaș nume, a fost grav rănită. Accidentul s’a petrecut în urmă­­toarele împrejurări: D-na Paula Asan, a ieșit cu ma­șina No. tx. 11069 condusă de șo­ferul Năstase D­ tru, îndreptându­­se spre piața Victoriei. Din direcție opusă gonea în vi­­teză autocam­­ioneta No. 5449 din Ploești, condusă de șoferul Stan Bătăușu. Ambii șofe­ri n’au fost atenți la colțul străzei Văcărescu; auto­­camioneta a virat brusc spre a in­­tra în această stradă, iar automo­bilul n’a mai avut timp să oprească. Nici unul dintre șofeuri n’a semnalat manevra ce avea să urmeze. Ambele mașini s’au ciocnit, au­tomobilul în care se afla d-na Assan­ a derapat isbindu-se de un pom de pe șosea. D-na Paula Assan a fost aruncată afară, și grav ră­nită. D-sa s’a ales cu fractura ba­zei craniului și numeroase leziuni pe corp. A fost transportată în grabă la spitalul Pantelimon, unde s’a constatat starea gravă a accidentatei și i s’au dat primele ajutoare. Cei două șofeuri, cari au scăpat ca prin minune,­­ alegându-se doar cu neînsemnate sgârieturi — au fost arestați și conduși la ser­viciul circulației unde s-a deschis o anchetă. Mașinele au suferit avarii grave.­­ D-na Paula Asan, născută Fes­ter, în vârstă de 37 ani, — e mamă a trei copilași, — bine cunoscută în societatea bucureșteană. In tot cursul după amiezei a fost la spitalul Pantelimon un a­­devărat pelerinaj al cunoscuților și rudelor victimei. S-au ciocnit două mașini Groaznicul accident de automobil din șoseaua Ștefan cel Mare D-na Paula Asan, soția proprietarului morii, rănită grav.­­­ Șoferii au fost arestați Trei zile de furtana vio­­lentă in Mex­o MEXICO, 30 (Hador). — O furtună de o violentă extraordinara, a bântuit timp de trei zile în regiu­nea Acapulco. Violența vântului și ploi­le torențiale au pricinuit mari stricăciuni, distru­gând liniile telegrafice și telefonice. Circulația pe șosele a fost deasemeni în­treruptă. După ploaia de Sâmbătă Zeci de case din Capitală au fost grav avariate Pompierii au lucrat ori toată noaptea și toata ziua la scoa­terea apei din sub­soluri (Citiți reportajul în pa­gina 3-a) Marele Voevod Mihai s’a înapoiat în Capitală Aseară la orele 9,45 Marele Voe­vod Mihai s’a înapoiat, cu automo­bilul, în Capitală venind deja Si­naia unde a petrecut o zi. Astăzi, dimineața, se reiau cursu­rile școalei Marelui Voevod. II Eri s-a desfășurat marele premiu automobilis­tic al Bucureștilor. Cursa a fost câștigată de ger­manul Ernst Henne, care a pilotat mașina nr. I. MARȚI i IUNIE 1937 I Anul e 1 No. 26 I AZI s Presiunea in ușoară creștere cu 1—4 mm p Vânt. Cerul variabil, mai mult senin, p Vânt potrivit în sectorul nordic. Temperatura în ușoară scădere. K1 In sectorul sudic, ploi sub formă de averse, înso­ ■­țite de manifestări electrice___________________________ _ Director Grigore Gafencu 1 ■ I ■ vr B vr­g Jugoslavia a sărbătorit [UNK]­­ aniversarea „Declarației din Mai“ LJUBLJANA, 30. (Rador). _ O­­rașul Ljubljana, Slovenia și întreaga Iugoslavie, au sărbătorit azi în mod solemn aniversarea „Declarației din Mai“, — declarație prin care actua­lul ministru de interne Koroșeț cerut în fostul parlament din Viena , independența tuturor slavilor de sud. La Ljubljana, d. Koroșeț a rostit un discurs în care a amintit sacrifi­ciile de neuitat pe care au trebuit să le facă toți slavii de sud pentru realizarea eliberării lor și a unirii naționale. Oratorul a subliniat e­­coul puternic pe care declarația sa l-a avut în toate regiunile Iugosla­viei actuale. Ziarul „Slovenetz“ publică un ar­ticol al d-lui Koroșeț, în care auto­rul afirmă că spiritul declarației din Mai va trebui să fie totdeauna prezent și va trebui transmis gene­rațiilor viitoare, pentru ca Iugosla­via să rămână de a pururi o țară li­beră și independentă. Mâine în „TIMPUL“ Munca Națională“ de N. COSTACHESCU IN ALEGERILE DE ERI Guvernul își păstrează întâietatea în două județe: Buzău și Caliacra strâns de aproape de național - țărăniști. Național - țărăniștii cuceresc o strălucită victorie în Argeș și o frumoasă isbân­­dă în Ilfov, unde au avut de luptat cu numeroase voturi ale FRONTULUI ROMÂNESC Citiți rezultatele alegerilor județene și co­munale de ori în pagina 3-a. COPILAȘII DIN BILBAO REFUGIAȚI IN ANGLIA înfometați, îngroziți de bombele și mitralie­­rele avioanelor, 4000 de copii cer pâine și lapte SOUTHAMPTON. 24. — Cu va­porul „Habana“ au sosit la Sou­thampton 4000 de copii refugiați din Bilbao. La sosire toți copiii au fost vac­cinați pe bord, și au primit primele îngrijiri de higiena. Apoi au fost duși într-o tabără cu corturi provizorii, instalată North, Stoneham, lângă Southamp­la­ton. Primarul orașului suindu-se pe vapor, a întrebat pe copilași, cu ajutorul unui interpret, să spună ce doresc să aibă. Un cor de glasuri stinse a răs­puns: „pâine albă, pâine albă și lapte“! S’au pus imediat sute de căni cu lapte la dispoziția lor, și li s’a dat pâine albă cu unt. Multi din ei nu mai văzuseră pâine albă și lapte de luni și luni de zile. In tabără, fiecare copil a primit o saltea de pat, două cearceafuri și o pătură. Bucătăria se face în plin aer, cu mulțime de placarde agățate în ju­rul cazanelor. ..Se prohibe la en­­trada” (intrarea interzisă). Sute de copilași stau în extaz cu ochii ațintiți la ab­urii mirositori! Copiii au venit însoțiți de 15 preoți, iar la Southampton s’au ofe­rit pentru îngrijirea și educația lor, 96 de profesori englezi, plus 426 de infirmiere. Tabăra fiind improvizată suferă încă de foarte multe lipsuri. Nu se găsesc mese, scaune și nici un fel de organizație pentru exerciții de recreație, fără să mai pomenim de instalații de bac și lumină. Cu timpul însă toate aceste neajunsuri vor fi puse la punct. S’au primit din toată Anglia nu­meroase donații în bani, haine, rufe și jucării. Restul nevoilor îl complectează cu foarte multă bună­voință oficia­litatea. In afară de chestia hranei, destul de greu de rezolvat, mai este chestie gravă: toți acești copii nu o vorbesc de­cât limba spaniolă, iar interpreții benevoli, au ei înșiși ne­­voe de un interpret ca să se poată face înțeleși de un spaniol. In afară de tot acest personal, s-a mai pus la dispoziția câmpului o brigadă mixtă de „Scouts“, cari se ocupă de corturi, disciplină și fac paza în jurul taberei; întâmplător, alături de tabăra miciilor refugiați, la câteva mile de­părtare, există un câmp de aviație, școală și antrenament. Astăzi di­mineață câteva aparate luând sbo­­rul pentru exerciții, au provocat fă­ră să vrea o panică de nedescris în interiorul taberii. La vederea avioanelor, toți copiii s-au împrăștiat îngroziți, ca potâr­­nichile, pe tot câmpul, și a trebuit o oră și mai bine pentru a-i liniști și a-i face să înțeleagă că sunt a­­vioane „engleze“ amice, cari nu îi vor împroșca cu gloanțe. Insă după cele întipărite în min­tea lor micuții nu pot ușor pricepe și sunt convinși că avioanele au venit, ca la Bilbao. „LA ARUNCE FOC“ !★ In general hrana copiilor se com­pune din lapte, mâncări cu untde­lemn, pește afumat, măsline și brân­zeturi. După două zile de hrană și odih­nă, mulți din ei au început să plân­gă de dorul părințiilor. Se crede că șederea lor în An­glia nu-i decât provizorie, urmând ca imediat ce situația se va clarifi­ca la Bilbao, să fie repatriați. Ion Murgui » Grevă în industria petrolului în Mexic MEXICO, 28 (Rador).­­ Greva din industria petrolului continuă fără incidente. Circulația cu automobilele este însă mai redusă decât în ziua pre­cedentă, deoarece începe să se sim­tă lipsa de benzină. Au început totodată tratative pen­tru aplanarea conflictului, federa­ția regională a lucrătorilor și ță­ranilor a hotărât să adere la greva din industria petrolului, în semn de solidaritate, în cazul când până Marți nu se va ajunge la re­­zolvarea grevei. Un mort, șase grav ră­niți într o aeriere LONDRA, 30 (Rador).­­ Un va­gon al unui tren de persoane a de­raiat azi în apropiere de stația Wa­kefield, din comitatul Yorkshire. O persoană a fost ucisă. Șase călători sunt grav răniți. Accidentul din Calea Văcărești Un grav accident de automobil s-a înregistrat ori după amiază în calea Văcărești. Un automobil a „șters” de pe bordura trotuarului pe un muncitor, rănindu-l mortal E vorba de autotaxiul 11966, condus de șoferul D. Ardeleanu din strada Viorele Nr. 19, care gonea cu viteză excesivă pe C. Văcărești; la un mo­ment dat, s’a apropiat atât de mult de trotuar încât a „șters” de pe bordură pe muncitorul Sandu Du­­mitriu, de 22 ani, din Nisipi-Vâlcea, domiciliat la Bucureștii Noui, str. Vera Bazilescu 5. Nefericitul a fost aruncat sub roți și s’a ales cu fractura bazei craniu­lui. In stare de comă, el a fost trans­t lo nnitolu­l ilnlipa Sn­îlt Dntl* Eri du­pă amiază s’a alergat la Băneasa proba clasic­ă a Derbyului. Iată câteva aspecte: mai Întâi publicul, care a umplut tribunele, cu toată vremea ne­rioasă și rece; apoi, sosirea la Derby. Bastard trece potoul, urmat la distanță de Codru și Kasandra; în fine Bastard, câștigătorul cursei, fotografiat după obținerea panglivei albastre. Citeți rezultatele tehnice în pagina de spart A

Next