Timpul, iunie 1938 (nr. 386-415)

1938-06-01 / nr. 386

Poiana­ Sibiului de prof. I. SIMIONESCU Membru al Academiei Române N­u pot tăgădui că am avut pri­lejul să văd multe colțuri tăi­nuite din frumoasa noastră țară. Și nu pot găsi intonări mai convingătoare pentru a reliefa epitetul de frumoasă Țară”. Multe din cele văzute mi s’au pă­rut însă șterse, față de tablourile desfășurate pe ,,Drumul regal”, șo­seaua cam lăsată din păcate în pă­răsire, care pornește de la Sibiu și se termină la Novacii Gorjului. E dreptul că și cerul mărea far­mecul peisajului, cer albastru de pri­măvară, cu sborul norilor care lă­sau din vreme î n vreme mănunchiu­ri de raze să lumineze intens, ca niște reflectoare, pășunea abia în­colțită, ori mestecenii cu mugurii umflați în lungul creungilor mlădioa­să și subțiri ca niște bice. Schimbul de culori năștea contraste, ce te ți­nea mereu atent. Și când la o Întorsătură de drum apăru, pe înălțime satul Rod, cu turnul înalt al bisericii albe pe un dâmb, cu casele grămadă în jurul ei, tabloul te farmecă. Dacă n’ar fi fost căsoaiele răsfirate pe coasta dealului și turmele de oi, scoase la păscut, uitai de unde ai plecat. Te credeai undeva în Apeninii cu sate­le cuibărite pe margine de pripor. Din surprindere în surprindere înaintezi. După altă cotitură prin­tre pădurile rărite de mesteceni, ar­bori atât de delicați, te oprește’n Ios alt sat­ o parte din Poiana cu casele parcă gata să se prevale, pe coasta amede de munte. De astă dată pri­virea e atrasă către zarea depărta­tă a Ardealului variat. Poiana e sus pe munte. In fața ei se întinde largul șes al Sebe­șului, cu Mercurea, sat mare, cu ca­sele îngrămădite. Peste dunga dea­lurilor târnăvene se înalță liniștită, trâmba de fum, ca dintr'o gură de vulcan, al gazului metan dela Cop­­șa-Mică, ci arde, arde într’tuna de vr’un an și jumătate, prefăcâ­nd în fum bogății de miliarde. Mai spre a pus altă dungă, cu svâcnituri bruște de relief, arată citadela Mun­­lor Apuseni, sbuciumați ca origi­nă, dar în cuprinsul cărora mult sbucium românesc se menține de veacuri- îndărăt se ridică Munții Sebeșului până’n zidul Carpațiilor, cu zăpadă pe coamă. In mijlocul acestui larg cadru variat, cu pi­te luminate și altele umbrite, stă cuibul polichrom de ca­se din Poiana. Acoperișurile sunt ca și cojile de lac fiert. Pereții care albaștri ori verzui cu chenare albe la ferestre, care cu pereții albi si che­narele albastre. Pentru pictorii im­­presioniști nu s’ar afla subiecte mai minunate de tablouri, expuse in sa­loanele bucureștene, ar stârni ad­mirație pentru ingeniozitatea de În­chipuire a autorilor. Drumul se lasă printre șiraguri dese de case, in pie­ța largă, cu rău limpede prin mijloc, gâlgâind în strânsura zidurilor de piatră ce-l face prizonier și domesticit. Deo­parte biserica, pe coasta mai înaltă, străjuită de câțiva plopi, arborii cei mai decorativi dela noi, înlocuind chiparoșii Italiei. Biserica și școala stau alăturea; mai încolo e primă­ria. Intr’un colț câteva case cum n’am mai întâlnit în țară, cu două rânduri, fațadă îngustă și acoperiș de șindrilă în două părți povârnite­ Sunt mici case șvițeriane, prinse în­tre cele obișnuite în partea locului. E zi de sărbătoare- Sbârnâitura automobilului adună lume. Printre puținii surtucari, predomină vechea îmbrăcăminte străbună, de­sigur ne­schimbată chiar în amănunt. Pe cap pălăriuța cu marginele resfrân­­te, în spate cojocul scurt până la genunchi, larg în poale, miros, lung Continuare in pag. 7-a IN PAIG. 3-aI Nouile dispoziții privitoare la înaintările în armată " •" 1 • IT........7 IN PAG. 8-ai IMPORTANTE ÎNAINTĂRI IN CADRELE ACTIVE ȘI DE REZERVA AIF ARMATFI Eri la Academia Româna ședința solemna în prezenta M. S. Regelui M. S. Regele rostindu-și cuvântarea­ în ședința solemnă de *zi a Aca­demiei Române. (Reportagiul nostru în pag. 9-a) ==-­—1 ■ [UNK]----■* - -­T ■ .............—■ Copilul avocatului Levin a fost răpit și u­ds de gangsteri NEW-YORK, 30. (Dela cores- După procedeul obicinuit al ră-NEW-YORK, 30. (Dela cores­pondentul nostru). ). Pe plaja de la Davenport Neck), lângă New Rochelle a fost găsit cadavrul descompus al tânărului Levine, in vârstă de 12 ani răpit în Februa­rie de gangsteri. Tatăl băiatului este avocatul Levine, unul din cei mai celebri ju­riști din Statele Unite apărătorul multor gangsteri care au compă­rut în fața tribunalelor Ameri­cane. După procedeul obicinuit al ră­pitorilor de copii din America, gangsterii au cerut avocatului Le­­vine, printr-o scrisoare, să plătea­scă suma de 12 milioane lei pentru răscumpărarea băiatului răpit. Deși a răspuns prin ziare, radio și filme că este gata să plătească suma cerută, avocatul Levine nu a putut intra în contact cu răpi­torii copilului său. Descoperirea cadavrului tână­rului Levine a provocat in Ame­rica o emoție profundă deoarece acest­ caz amintește de acel aviatorului Lindbergh ial cărui co­al pil a fost omorât in împrejurări similare. Deși după cazul Lindbergh, po­liția americană luase măsuri deo­­sebit de severe pentru stârpirea gangsterilor și a răpitorilor de copii, cunoscuți în America sub denumirea de „Kidnappers“ afa­cerea Levine dovedește că legiui­rile și măsurile speciale introduse în Statele Unite nu au dat roa­dele dorite. M­âna unui domn de peste hotare, cu su­flet tremurător, oche­lari pe nas și cu mult gust In ale grădinăritului, a iz­butit să aștearnă între două bulevarde un preș verde țe­sut pe margine cu lalele, garoafe și panseluțe. Prin­tre tufișuri a trucat puțina antichitate, patinată de ploi recente, cu cascade, portice și ringuri ateniene. Apoi a dat această grădină plină de rarități botanice și de ozon, în grija cuiva, s’o stropeas­că, s’o curețe și s’o păstreze. In fiecare seară și în fie­care dimineață niște oame­ni desculți se plimbă cu fur­tunul pe pajiștile Cișmigiu­­lui, răspândind cu ajutorul degetului arătător și al une­ifori de apă, ploaie rece pe­ste pământul copt de soare Atunci, dintre firele de iar­bă culcate și din frunzișul înlăcrimat se ridică izul reavăn al brazdei muștina de sevă și viață, mirosul a­­cela proaspăt și răcoros de vegetație tânără și de pri­măvară. Toată ziua măturători a­­tenți umblă dealungul ale­ilor, adună hârtii, curăță și dichisesc. Nisipul țarcurilor pentru copii e cernut și pu­rificat, sticla lacului e lu­struită în fiecare dimineață de doi țărani cu cușmă, cari scot din apă firele de măta­sea broaștei și funigeii albi ca spuma, aduși de vânt din pomii de alături. Prin scorburile pietroaie­lor care compun, în miezul orașului cu block-uri și tramvaie, o frântură de Sy­­racusă veche, cineva scoto­cește mereu și adună hârtii­le, cutiile de chibrituri și mucurile de țigări. Cișmigiul e, astfel, cea mai furmoasă și mai curată grădină a orașului îmbâc­sit de duhori, otrăvit de fum și de praf. Curățenia lui­ontinuare în pag. 7-a O anchetă par­lamentară ame­ricană în legă­tură cu activi­tatea germani­­lor în Statele Unite WASHINGTON, 30. (De la cores­pondentul nostru).­­ Camera re­prezentanților a adoptat rezolu­­țiunea propusă de deputatul Mar­tin Dies (Texas) pentru crearea unui fond care să servească instituirea unei comisiuni de an­fa­b­etă privind activitatea asocia­ției „Germanilor din America“. Raportul comisiunei va trebui prezentat înainte de deschiderea viitoarei sesiuni a Camerei. Dezoluziunea este însoțită de pe­­tițiile câtorva asociațiuni patrio­tice americane între care faimoa­sa „Legiune americană“ alcătuită din foștii luptători. „Legiunea americană“ a alcătuit un voluminos dosar cuprinzând tenograme și fotografii înfățișând activitatea secretă a asociației „Germanilor din America“. Generalul Cedillo­n a putut fi arestat MEXICO 30 (Rador) . Un co­municat al ministerului Apărării Naționale anunță că trupele gu­vernamentale au ocupat eri El Me­­co, El Salto și La Conception, a­­­ceastă din urmă localitate fiind ul­timul refugiu al rebelilor. In regiunea dintre Cerritos Guadalcazar, 77 de rebeli s-au pre­și­dat trupelor guvernamentale. Or­dinea a fost restabilită în această regiune. Revoluția pusă la cale de gene­ralul Cedillo este definitiv înâbu­șită. Escadrilele și trupele guverna­mentale vor reveni la bazele lor în cursul zilei de azi. Generalul Cedi­­llo nu a putut fi încă prins. Nu se știe deocamdată dacă el s-a refu­giat pe teritoriul Statelor Unite sau se află pe teritoriul mexican așteptând un moment prielnic spre a continua lupta de guerilla. AMERICA intervine pentru Europa o contribuție hotărâtoare in favoarea păcii din Europa Centrală Forțele păcii s-au îmbogățit cu un sprijin masiv. Sta­tele Unite proclamă hotărârea de a se împotrivi oricărei agresiuni în Europa Centrală. D. Cordel Hull, ministrul de Externe al Statelor Unite a convocat pe reprezentanții presei pentru a le spune că: 1. Guvernul american urmărește cu îngrijorare situația din Europa. 2. Guvernul american amintește guvernelor eu­ropene că pactul Ketlog, care interzice răsboiul ca Instrument de politică națională. Își păstrează toată valoarea. 3. Statele Unite nu ar putea rămânea indiferente la o eventuală încercare a Germaniei de a pune stă­rmmsBmmmm­pânire pe anumite ținuturi ale Cehoslovaciei­ Din sursă bine informată se confirmă că mesagiu­ d-lui Cordel Hull a fost făcut cu aprobarea deplină a președintelui Roosevelt. Este un avertisment care nu-și va greși ținta, mai ales venind după recentele mesagii ale președintelui statelor Unite. Presa europeană a subliniat ori valoarea excepțională a decla­­­rației americane. Presa franceză o socotește ,,unică în istoria po­liticii americane”, fiindcă pentru prima dată s-a vorbit despre in­teresul Statelor Unite în Europa Centrală. Pre­sa germană nu-și as­cunde dezamăgirea. S-a spus că in 1914, răsboiul a isbucnit fiindcă Germania nu credea că Anglia va sprijini Franța și nu-și putea Închipui inter­venția Statelor Unite. In împrejurările actuale, când norii negri amintesc furtuna din 1914, lămuririle venite de la Londra și Washington sunt acte istorice­­. Telegramele în pag. 11-a — Cazul din Chicago HELAINE COLAN A FOST SALVATĂ! Fetița de 6 săptămâni operată de cancer la ochi, nu va orbi ! America urmărește cu emoție tragedia micuței Helaine Colan din Chicago care­­­ la vârsta de 6 săp­­tămâni a fost atinsă de o formă rară de cancer care se propagă pe nervul optic și sfârșește prin a a­­tinge creerul. Singura salvare po­sibilă în aceste cazuri este sacri­ficarea nervului optic, adică orbi­rea pacientului-In groaznica dilemă de a alege între viața și vederea copilului, părinții au preferat să lase hotă­rârea pe seama unui juriu alcătuit din cei mai mari medici ai Statelor Unite- Prin­tr un efort omenesc me­dicii au isbutit să oprească înain­tarea cancerului prin sacrificarea numai a ochiului stâng. După operație, Dr. Robert Js- Good a constatat că, luminând o­­chiul drept al micuței paciente re­­acțiunea este aceea a unui ochia­normal. Așa­dar, operația pare să fi reușit iar copilul nu va fi con­­damnat să trăiască in întuneric.­­ Fotografia luată în clipa când medicul deschide ochiul operat- Fetița e salvată! NOUL GUVERN JAPONEZ IN CARE AU INTRAT CINCI GENERALI HOTĂRĂȘTE LUPTA PE VIATA SI PE MOARTE CU CHINA TOKIO. 30. (Paris Soir și Timpul) — Noi schimbări s’au produs în gu­vernul japonez. Locotenent-gene­­ralul Jirinezu, vice­ministru la război, a fost Înlocuit cu locote­­nent-generalul Eiki Toko, fost șef al Marelui Stat Major al armatei de la Santing. Se afirmă că și d. Ken­­suki Horinusi, vice-ministru la A­­facerile Străine va împărtăși soarta d-lui Hirota, și va fi înlocuit de d. Masayuki Tani, ambasadorul Japo­niei la Peking, sau Hiroși Saito, ambasadorul la Washington. La cererea noului ministru al răz­boiului, guvernul german a con­simțit să retragă consilierii tehnici militari de pe lângă Mareșalul Ciang­ Kai- Sek. NOUA FAZA A RAZBOIU­LUI Deși guvernul a declarat că pre­zența a cinci generali în sânul lui nu are semnificația unei dictaturi militare, cercurile financiare și in­dustriale manifestează oarecare ne­liniște de pe urma faptului că în ul­timul consiliu de miniștri s’a hotă­rât ca finanța și industria să con­tribuie pe o scară mai largă la chel­­tuelile de război. S’a mai hotărât ca luptele „cu târâția”, care dădeau posibilitatea armatei chinezești să repurteze succese în unele puncte, să fie pă­răsite, și să se întreprindă ofensi­ve masive, conduse într’un tempo mult mai viu, cu ținta finală a unei totale desființări a armatei chineze. Guvernul cehoslovac, continuând programul său de înarmare intensă, construit în multe trenuri blindate, perfect camuflate contra avioanelor­ultimul timp mai

Next