Timpul, august 1938 (nr. 447-477)

1938-08-01 / nr. 447

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA BUCUREȘTI, Strada CONST.­­IN­E. 15 Redacția și Administrația 3.05.44 TELEFON: ------------­_____________________ Tipografia 3.43.23 m țară:ABONAMENTE Un an 700 lei; 6 luni 350 lei- 3 luni 200 lei In străinătate: Un an 2000 lei; 6 luni 1100 lei; 3 luni 600 lei Pentru bănci, instituții și ad­ții publice 1000 lei anual Abonamentele incep la 1 și 15 ale fiecărei luni Anunciurile se primesc la Administrația ziarului și la toate agențiile de publicitate Taxa de francare plătită în numerar conform aprobări Direcțiunei Generale P.T.T. Nr. 106.366/8 Mai 1037 Proprietar: „TIMPUL” S. A. R. înscris sub No. 202 Trib. Ilfov. LUNI Anul II 1 AUGUST 1938 NO. 447 h. .a .....* ■ I... ■ — AZI: Presiunea atmosferică in cre­­ștere cu 2—4 mm. Cerul se va men­ține mai mult senin cu tendință de înourare in Nordul țării. Vântul va bătea din sect. NE.th­. Temperatura staționară. Director Grigore Gafencu VIZITA DE LA PARIS de N. Iorga „Dela un capăt al lumii la celălalt, oamenii au răsuflat mai ușurați...” P­oporul francez, acești pre­supuși democrați și repu­blicani, cărora forma de Stat li s’a impus din anumite necesități istorice, din ‘anumite greșeli ale guvernanților și d­e anumite sentimente, să zicem de in­vidie a claselor populare față de ceia ce le întrece, a Știut totdeau­na să primească pe Suverani, poate cu sentimentul pe care nu l-ar ex­prima cu nici un preț, că n’ar fi cu totul nemulțumiți să aibă ei însăși pe unul, care, bine înțeles, să fie vrednic a­sta în fruntea unui astfel de popor. Oricine a apărut la Paris, ori dacă este vorba de simpaticul fost Rege al Spaniei, Alfons, ori dacă, în zilele noastre de temere și de îndoială, strălucia acolo pentru o clipă, farmecul nebiruit al Reginei noastre Maria, ori dacă, odinioară, în mijlocul unei strălucite armate, se înfățișa, tineretul stângaciu și nesigur de sine, care era Țarul Ni­­colae al II-lea, s’au produs din partea unui popor ușor de emoțio­nat și pentru bine și pentru rău astfel de manifestații, încât acela care a fost primit cu atâta căldu­ră și întovărășit cu atenție la fie­care din gesturile sale — ce ar fi fost dacă, din Marsilia destinului său tragic, Alexandru al Iugosla­­viei ar fi apărut în mijlocul Pari­sului, amintind ceasurile ce­le mari ale biruințelor comune­­ — n’a pu­tut pleca, fără să ducă în sufletul său părerea că, împotriva tuturor calomniilor care vin de la alții și împotriva acelora pe care însuși acest popor le răspândește asupra lui, este acolo unul din sufletele naționale cele mai frumoase ale lu­­mii­ . Deci«» d­e -a u uuy,pa­rările, tat ce ar fi adus ca făgădu­­ială și asigurare, singura ivirea dincoace de canalul La Manche, a Suveranilor Angliei. Regele așa de emoționant în tinerețea și bunăta­tea sa, Regina cu atâta farmec de frumuseță, ar fi însemnat unul din marile momente ale sentimentului francez. Să nu fi fost ceasul care este a­­cum, fără îndoială că însemnătatea acestei zile, în care atenția lumii întregi sa oprit asupra acestei în­tâlniri, ar fi fost mult mai mică Dar, afară de unele tăceri voite și pe care să nu se îngăduie a le so­coti lipsite de orice eleganță, și a­­fără de unele șovăieli în a spune simțirea cea adevărată, de la un capăt al lumii la celălalt, oamenii au răsuflat mai ușurați după ce s’a pecetluit în felul acesta, cu un caracter de definitiv, pe care mă­car cugetarea politică engleză știe să-l impună și să-l respecte, legă­­­tura pentru pace, între Statul celei mai mari posibilități materiale acela în care, de-a lungul veacu­și­rilor, dăinuește cele mai înalte dis­poziții de jertfire pentru apărarea, piste partide și curente, a solului patriei. Dar trebuie să fim mulțumitori Suveranilor cari au luat asupra lor, în vremuri așa de neprielnice pen­tru monarhi, riscul unei astfel de călătorii și acelor diplomați de mare prevedere, simțitori la ade­văratele interese ale tării lor, pe care nu vor să le despartă de in­teresele omenirii în genere și ale civilisației produsă de dânsa, cari, trecând peste multe greșeli și în­vingând resistente care păreau de neînlăturat, au isbutit să ducă lu­crurile acolo. Rare ori au fost auzite din gura unui monarh cuvinte de o așa de cumpănită hotărîre cum au fost a­­celea ale regelui George. Aici nu este, după obiceiul unor oameni de temperament, în mâna cărora se găsește, cu oarecare desavantagii, soarta lumii, numai improvisatia­ unui moment de căldură sau dorin­ța de a face efect, cî, în cuvinte de o mare simplicitate, se arată o neclintită voință de a se păstra cele mai mari tradiții și de a se aduce în menținerea lor și suprema jertfă­etc. mântuit încă răsunetul s.­­­■ ■ îm­b ,-ăvrrte, i­ se vor răvt­âtifea multă vreme în sufletul acelor cari le-au auzit și până departe va merge efectul lor. Dacă dintre însele se va fi des­prins în de ajuns siguranța, că nu se mai poate reveni asupra unei politice întărită prin atâtea legă­turi, atunci și de aiurea va fi schimbare de direcție și acei care o caută glorie în stârnirea războiu­lui vor înțelege că este o onoare mai mare decât aceasta : a nu fi făcut răsboiul pe care îl puteau fa­ce, fiindcă aceasta­­ ar însemna una din acele nenorociri pentru toți­­pe care nici o conștiință națională sănătoasă n’o poate lua asupra ei. NOUĂ LUPTE LA GRANIȚA MANCIURIANA Agenția Tass anunță din Mos­cova. Un detașament japonezo-man­ciurian a încercat în ziua de 20 iulie să ocupe o colină situa­tă la 2 Km. spre nord de înăl­țimea contestată de japonezi la Ciang Ku Feng. Grănicerii sovietici au respins detașamentul japonezo-manciu­­rian.­­ Se semnalează mai mulți morți și răniți, căzuți din ambele ta­bere. Insărcinatul cu afaceri al So­­vietelor acreditat la Tokio, primit ordin să protesteze pe­­ lângă guvernul japonez. Agenda Dumei transmite din Tokio. Un comunicat dat de marele cartier general al armatei din Coreea arată că trupele japono­­mane siniene stau față cu cele so­vietice la frontieră, observându­­se în tăcere, în apropiere de Ciang-En-Feng, unde s-a produs un nou incident, de curând. Noul incident ar fi provocat Îngrijorare in cercurile din To­kio. Se anunță că ministrul aface­rilor străine a respins protestul sovietic contra ultimului incident de frontieră, adresând el însuși un protest la Moscova in­ aceeaș chestiune.­­Ilin AZI s PAGINA VESELĂ La Curtea de Argeș Mii de țărani au îngenunchiat alături de Regele țării la mormântul Reginei Maria wmm? mmm s • ? . In Mănăstirea de la Curtea de Argeș, mormântul Reginei Mara, in stânga, alături de mormân­tul Regelui Ferdinand (Reportajul nostru în pag. 9) Politica rasistă inaugurată la Roma a fost sever condamnată de Suveranul Pontif PARIS, 30 (De la corespondentul nostru)­ — ,,Le Matin” pu­blică o corespondentă din Roma, care se ocupă de recentul arti­col din ,,Osservatore Romano” referitor la condamnarea rasis­mului de către Papa Piu. Declarațiile Suveranului Pontif, scrie corespondentul ziarului „Le Matin“, formează obiectul comenta­riilor italiene, care consideră totuș că nu ar putea avea repercu­siuni importante. Continuarea în pag. 15-a IN MEXICO Bandiții au arun­cat în aer un tren de persoane MEXICO, 30 (Rador).­­ O bandă de răufăcători a aruncat în aer cu dinamită un tren de pasageri ce făcea serviciul in­tre Tampico-San Luis Potosi-Sunt 3 morți și 19 răniți. După comiterea atentatului bandiții au încercat să ia cu a­­salt trenul, insă au fost res­pinși de soldații din escorta trenului. Șeful bandiților, anume Lom­bardo Tapia, a fost omorit. In pagina 9-a PENTR­U ȘOFERI ȘI PIETONI 12 feluri de asasinat sau de sinucidere. T­n tablou sugestiv al cauzelor care prici­­ntuesc accidentele de automobil. Germanii din străinătate mulțumesc „Germania are misiunea să dea­­ Europei un nou drept intern­ational’’ La Breslau s’a ținut erl congre­­s solidarității germane“. In pre­­d­icii Goebbels, șeful suprem Propagandei, reprezentanți ai din toate țările proclamat solidaritatea lumii cu mamă. Crainicul tuturor a d- Henlein, șeful germanilor din Cehoslovacia. După ce a ară­tat că în țările unde se află res­angajamentele și obligațiile luate, d. Henlein, a adăugat: „Cetățeni ai diferitelor țări, noi rămânem membri ai comunități­­i poporului german și adoptăm liber legile etnicității noastre“«. „Germania are misiunea să găsească un nou drept internațional, care singur poate da continentului nostru adevărata pace“. „Numai lui Adolf Hitler trebue să-l mulțumim că am Mântuit această mare unitate morală“. Este o nouă concepție ce se afirmă la Breslau în regimul de drept al minorităților. Ea înseamnă o lămurire, dar și un semnal. Fără în­doială că manifestația aceasta va avea un enorm răsunet în opinia pu­blică mondială, după cum va înrâuri desfășurarea lucrurilor în aceste zile când se încearcă de marile puteri o soluție chibzuită a litigiului dintre Praga și Berlin. Prezența d-lui Goebbels și cuvintele sale, întărind în totul teza d-lui Henlein, înfățișat ca purtător de cuvânt al germanilor de pretu­tindeni, adunați sub cutele unui singur drapel, face și mai importantă manifestația prin ea însăși cu mult înțeles. Pe locul unde a căzut HAWAI CLIPPER MANILLA 31­ de transport că a descoperit ulei” în regim­ vionul de pas­per“ în mome ultima sa radio Această știr că avionul s-a cu tot­ pasagi Pe avion de cauciuc Pe de altă parte navigație Airways“ continuă­sagerii avionului vor putea fi onul avea pe bord bărci de cauciuc și mai multe co­lace de salvare, cum și hrană pen­tru mai multe zile. mare M. S. Regele Carol II, Marele Voevod Mihai, Principele Nicolae și Arhiducele Anton, ieșind din Mănăstirea Curtea de Argeș, unde s’a oficiat parastasul pentru Regina Maria lZ a deSIfB u și mai agr? mai simn tratament cunoscut pân PARIS. 30 (Rador).­­ Ora­ție unei întâmplări se pare să se fi descoperit un tratament ușor și complect al tusei con­vulsive, boală care face multe victime printre copii. Un medic din Metz, mare a­­mator de aviație, a luat cu el intrun sbor de 45 minute, la mare altitudine, pe un fiu al său în vârstă de 12 ani, bolnav de tuse convulsivă. La scobo­­răre a observat că băiatul nu mai are accesele obișnuite, care dura mult timp și-i făceau co­pilului mult rău. Medicul a repetat experiența luând cu el în avion aie 3 co­pii bolnavi de tuse convulsivă. Copiii erau în vârstă de 10, 7 și 2 ani. Accesele de tuse con­vulsivă au dispărut, la copilul de 2 ani imediat după primul sbor făcut la 3.500 metri, timp de o jumătate de oră. Ceilalți doi copii s-au vindecat după mai multe sboruri, în cursul câtorva zile. Rămâne ca experiențele să fie repetate și cu alți copii bol­navi. Tratamentul va fi încer­cat și pentru vindec boale dacă va fi confis­ finitiv pentru tusea sivă. In pag. 4-a ,Timpul Femeii“ Sub conducerea d-nei Esmee Gafencu In pagina 3-a Noul regim al publicității GERMANIA CONSTRUEȘTE ȘI EA UN TRANSATLAN­TIC URIAȘ BERLIN, 30 (Rador). — Ger­ma­­nia se pregătește să construiască un transatlantic de tipul vaselor „Normandie“ și „Queen Mary". Cercurile germane interesate de­clară că planurile ar­e gata și că noul transatlantic german va avea o deplasare de 90000 tone­ Începerea lucrărilor pentru con­struirea vasului depinde de recon­struirea șantierelor de la Stettin, desființate în 1928, cari vor fi ter­minate în Decembrie a- g.

Next