Timpul, septembrie 1938 (nr. 478-507)

1938-09-01 / nr. 478

R­E­D­AC­TIA ȘI ADMINISTRAȚIA BUCUREȘTI, Strada CONST. MIN­E. 1. Redacția și Administrația 3.05.44 IELEFON: -------------------------------------------­Tipografia S.42.23 In țară: ABONAMENTE­­ in străinătate: Un an 700 lei: 6 luni Un an 2000 lei: 6 luni 350 lei- 3 luni 200 lei I 1100 lei: 3 luni 600 lei Pentru bănci, instituții și ad­ții publice 1000 lei anual Abonamentele Încep la 1 și 15 ale fiecărei lun.­ Anunciurile se primesc la Administrația ziarului și la toate agențiile de publicitate Taxa de francare plătită in numerar conform aprobării Direcțiunei Generale P.T.T. Nr. 106.366/8 Mai 1937 Proprietar: „TIMPUL” S. A. R. înscris sub No. 202 Trib. Ilfov. Consiliile de miniștri la Londra și la Paris examinează situația internațională Motivele de îngrijorare stâme, cu toate apelurile și avertismentele grave . TOATE cancelariile diplomatice din Europa traesc clipe de încordare. Situația internațională așa cum a evoluat in ultimile zile pricinuește cele mai mari îngrijorări. O speranță se afirmă, totuși, in această îngrijorare generală: cine ar îndrăsni să tragă sabia știe că va avea împotriva sa cea mai­ formidabilă condiție — că orice încălcare a le­gii internaționale în Europa nu va mai rămânea un act izolat. Vor­ mai fi zile grele, până la congresul națio­nal-socialist din Nuernberg. Dar, până la sfârșit, rațiunea va trebui să învingă. Situația, pe ziua de azi, a făcut obiectul discu­țiilor, în consiliile de miniștri la Londra și la Pa­ris. La Londra se consideră că acest consiliu este cel mai important din ultimii ani. Ministrul Afacerilor Străine a venit la consi­liul, la care­ participau toți cei patru conducători ai departamentelor apărării naționale, însoțit de d. Neville Henderson, ambasadorul Angliei la Ber­lin. Comunicatul dat presei anunță că miniștrii, luând act de expunerea ministrului Afacerilor Străine, au aprobat acțiunea dusă până acum și politica ce trebue continuată. Membrii guvern­­lui britanic vor rămânea în apropierea Londrei, deși nu a fost convocat un nou consiliu. La Paris consiliul de miniștri a avut să exami­­plîiî**t* c­ălătorți întțr.r'­tî«'* ț» " ML, fier in zona fortificată dinspre Franța, rapoar­tele anunțând că soldații germani, cari urmau să fie liberați la 39 Septembrie sunt ținuți mai de­parte sub drapel și noua încordare a relațiilor dintre Germania și Cehoslovacia. Avertismentul grav dat de Sir John Simon după discursul d-lui Cordel Hull, înseamnă o ati­tudine clară a Marii Britanii și a Statelor Unite. Tonul violent al presei germane este însă îngrijo­rător. D. EDOUARD DALADIER citind un comunicat al consiliului de miniștri Ce face Reichsweh­ru­l — De la corespondentul PARIS. 30. — De mai multe orre, ziariștii nu se mai încumeta să se îndepărteze de telefon și orice sonerie îi alarmează. De mai multe zile oamenii de stat ai Europei și Americei nu mai dorm liniștiți. Căci atmosfera in­­ternațională s’a întunecat grav și fiecare zi contribue la accen­tuarea neliniștei. Marii conducători politici, răs­punzători de onoarea și existen­ța popoarelor lor, au ochii ațin­tiți asupra Germaniei sau mai precis asupra omului,­­care hotă­­răște destinul acestei țări: d- Adolf l­i­tt­er. Un gest al acestui nostru din Paris — om poate hotărî, în împrejurările actuale, pacea sau războiul. APELURILE ȘI AVER­TISMENTELE * îndrumătorii marilor democrații sporesc avertismentele și apelu­rile. Sir John Simon, a pus punc­tul pe­i, după un consiliu inter­ministerial care semăna mai de­grabă cu un consiliu de războiu. Anglia întreagă se pregătește în grabă­­ de război. Franța îi urmează exemplul, concen­trând divizii la est, verificând Continuare în pagina 3-a D. HITLER, însoțit de marele său stat major, în inspecție pe linia Siegfried. Iată-1 urmărind evoluția avioanelor pornite dintr-un uriaș aerodrom subpământean Ra­dio“Londra Omul de pe stradă și Omul care știe Postul de radio Londra transmis aseară un reportaj ex­a­trem de interesant și semnificativ. Doi eroi foarte populari ai ra­diofoniei britanice, „Omul de pe stradă“ și „Omul care știe", per­sonificați de doi ziariști cunoscuți, au discutat, timp de o oră, de­spre evenimentele de actualitate. Subiectul principal a fost Ce­hoslovacia, în raport cu politica pe care înțelege să o facă Ger­mania împotriva ei, pe chestiunea minorității sudete. „Omul de pe stradă", foarte nedumerit și îngrijorat, s-a dus la „Omul care știe" și l-a între­bat: — Ce este cu Cehoslovacia, țara aceasta cu nume atât de ciu­dat și pe care îl pronunțăm așa de greu? „Omul care știe" i-a răspuns printr-o explicație foarte substan­țială despre țara și poporul ceho­slovac. Apoi a adăugat: nu are nici o însemnătate faptul că nu­­mele e greu de rostit pe engle­zește. Cehoslovacia este noi cheia de boltă a păcii, pentru Pe când Germania, sub pretextul pro­­blemei sudeților, tinde să schimbe din nou și în mod foarte grav, harta Europei și echilibrul euro­pean. Cehii sunt oameni calmi, lini­știți, muncitori, care vor binele lor și al altora și țin cu tot dina­dinsul la pace. Pentru noi engle­zii e bine să știm că Cehoslova­cia înseamnă nu numai o garan­ție de ordine și echilibru în Eu­­ropa dar și o asigurare a dru­mului de uscat spre Indii, a cărui pierdere ne-ar costa foarte mult, ba ar fi chiar ireparabilă. „Orpul de pe stradă" s’a a­­rătat lămurit, apoi a adăugat că, în cazul acesta, dacă s’ar pro­duce vreo agresiune armată, An­glia va interveni imediat, cu toată puterea ei. „Cum se va ști, însă, cine-i adevăratul agre­sor, și de partea cui vom merge?" a întrebat el. „Omul care știe“ i-a răspuns. La Praga se găsește Lordul Rutt­­elman. El este un gentleman en­glez și încă unul foarte cumpă­tat și bun cunoscător al treburilor politice. L-am trimis anume ca să cerceteze situația la fața locu­lui. Investigațiile lui se adâncesc în fiecare zi. El ne va spune cu precizie CINE ESTE AGRE­SORUL. Cuvântul lui U vom crede fără ezitare. Până acum, — a încheiat ,jDmul care știe", — nu reiese deloc, din cercetă­rile lui Runciman, că Cehoslo­vacia ar face planuri de agre­siune față de vreo putere oareca­re. Dimpotrivă!... Acesta a fost, in esență, dia­logul celor doi exponenți ai opi­niei publice britanice, transmis aseară de Radio­ Londra. Varșovia anunță: ATENTAT ÎMPOTRIVA LUI STALIN O bombă a fost aruncată asupra automobilului său blindat Stalin ar fi fost grav rănit iar mai multe persoane din anturaj omorîte VARȘOVIA, 80 (Rador). <— Corespondentul Agen­ției Havas transmite: Ziarele polone anunță că d. Stalin a fost rănit la braț in cursul unui ac­cident de automobil. D. Stalin pleca de la re­ședința sa de vară de la K­orgi, când din pricina u­­nei mișcări greșite a șo­ferului, automobilul s-a isbit puternic de un arbo­re. D. Stalin a fost rănit și poartă brațul pansat. Unul din agenții, care face parte din corpu­l de gardă al d-lui Stalin, a fost omorât, motocicleta sa fiind­ răsturnată de au­tomobil. Ziarele polone adaugă că șoferul automobilului Ennife Schulze, comunist german a fost arestat sub inculparea de sabotaj. •k VARȘOVIA. 20 (Rador) — Agenția Pal transmite o altă versiune cu privire la accidentul suferit de d­. St­alin. Această versiune a­­­rat« «Vă un atentat fos­t­e vorba de bombe îm­potriva automobilului în care se afla d. Stalin. D. Stalin ar fi fost grav rănit de explozia bombei, dar mai multe persoane din anturajul său ar fi fost omorâte. MOSCOVA DESMINTE FORMAL MOSCOVA, 30 (Rador). — Co­respondentul Agenției Havas trans­mite: La Moscova se desminte formal STALIN știrea publicată de unele ziare străine, că Stalin ar fi fost rănit în­­tr-un accident de automobil. IN PAGINA IV-a Asasinarea Rege­lui Petrolului O descoperire senzațională! Premii de 50.000 lei Catastrofale inun­dații in Mexic 800 locuințe, muri.Ac­rești au fost luate de puhoaie MEXICO 30 (Rador)___Ploi to­­rențiale cad fără încetare în re­giunea Monterey. Inundațiile iau proporții tot mai mari pe fiecare minut ce trece. Grupuri întregi de case, in spe­­cial locuințe muncitorești, sunt luate de puhoiu. Până acum, ape­le au dus cu ele 800 de case, lă­sând fără adăpost 900 de familii. Au fost pescuite nouă cadavre 23 de învățători vor susține la Penitenciarul Văcărești opera de moralizare a deținuților O interesantă experiența pedagogică In ultimul timp, direcțiunea penitenciarelor din ministerul justiției, în sarcina căreia cade administrarea închisorilor, a luat măsuri menite să desă­vârșească sistemul de executare a pedepselor, stabilit printr-o lege recentă. In primul rând, măsurile ministeru­lui de justiție privesc sistemul de su­praveghere a vieții pe care o duc de­ținuții în interiorul penitenciarului. Ac­tivitatea acestora este minuțios studia­tă sub toate aspectele. In patru regi­stre, întocmite după indicațiile d-lui dr. N. Iorgulescu, șeful inspectoratu­lui antropologic, sunt consemnate fap­tele cari prezintă vre-un interes pentru stabilirea condițiilor, în care se des­fășoară viața deținuților, în special a celor cari lucrează în ateliere. Introducerea registrelor a a­vut da­rul să stimuleze în mod neobișnuit pe deținuți. Constatările făcute la peni­tenciarul Văcărești unde randamentul la atelierul de covoare spre pildă, s-a dublat și triplat chiar, permit să se întrevadă un mare succes noului sistem de urmărire a activității deținuților. Dar în afară de intensificarea muncii în ateliere, prin stimularea deținuților, registrele de care vorbim pun la dis­poziția cercetătorilor prețioase date, cu privire la viața din penitenciare. Dia­gramele întocmite de inspectoratul an­tropologic înfățișează interesante con­cluzii medicale trase din studierea re­gistrelor. Sistemul de supraveghere odată de­săvârșit rămânea să se găsească personalul, care să poată îndeplini cu și succes misiunea moralizatoare încre­dințată administratorilor de închisori și subalternilor lor. Direcțiunea penitenciarelor a examinat în acest scop o solu­­țiune prezentată de inspectoratul antropologic, anume de a se pro­pune ministerului educației na­ționale o strânsă colaborare. în (Continuare în pag. 3-a) AL PATRULEA PRINCIPIU Cu prilejul inaugurării nouei noastre politici fată de minorități de Gh. Popp D. Gh. Popp, fost subsecretar de stat al minorităților și publicist cunoscut din numeroasele sale lucrări și studii privind problemele de drept al naționalităților, ne trimete un interesant articol, cu prilejul nouăi politici față de minorități”. In seria de articole pline de interes actual ce apar în „Timpul”, păstrez cu deose­bire articolul scris de profesorul Walter Lippmann, unul din marii publiciști americani, despre „Cele trei principii elementare ale unei politici pacifice”, lată-le pe scurt încă odată: 1) Necesitatea unei superiorități militare sdrobitoare pentru statele devotate păcii; 2) Participarea națiunilor sărace la exploatarea resurselor mondiale, stăpânite de națiunile bogate; 3) „Fiecare popor trebue să-și cucerească și să-și apere propriile libertăți”, pentru că „nu există ga­ranție colectivă care să poată asi­gura un popor împotriva urmărilor unei proaste guvernări”. Să ne fie îngăduit ca la cele trei principii, formulate de d. Lippmann probabil în primul rând pentru u­­zul marilor Puteri, să adăugăm din parte­ne al patrulea principiu, scos din experiențele culese în această regiune a continentului, și menit sa servească politica statelor mari și mici deopotrivă. „Nu există garanție care să poa­tă dispensa un popor de a recu­noaște exigențele dreptății”, spune simplu și adânc d. Lippmann. De două veacuri se dau lupte în jurul ideii de dreptate, dreptate politică, dreptate socială, dreptate econo­mică, idei care au pătruns în con­știința lumii civilizate și s-au im­pus prin nenumărate crize politice și revoluții sângeroase. Luptele cele mai mari, schimbă­rile cele mai răscolitoare s’au făcut însă în numele unei noui idei, a dreptății devenită o idee-fortă. Respectarea acestui principiu este actuală cu deosebire acolo unde, nefiind despărțite prin hota­re etnice clare, popoare deosebite sânt ursite să-și împletească desti­nul pe acelaș teritoriu. Al patrulea principiu al unei po­litici de pace s’ar putea deci cur­prinde în această formulă: Dreptate pentru majoritățile și minoritățile naționale. Este oare nevoe să se mai ple­deze dreptatea majorităților națio­­­nale? întreabă cu mirare minorită­­țile etnice, deprinse să se plângă totdeauna contra „tiraniei­’ m­ajori­­­tare. Răspundem: Hotărât, este nevoe. Revizionismul, în special al Un­gariei, nu este decât tăgăduirea fă­­țișă și îndrăzneață a exigențelor u­­nui înalt principiu de dreptate ele" (Continuare în pag. 3-a) Germania amână eliberarea con­tingentelor BERLIN, 30 (Rador). — Toți soldații aflați sub drapel, al căror termen legal de doi a­­ni de serviciu militar expiră la 30 Septem­brie, au fost înștiin­țați oficial că nu vor fi lăsați la vatră de­cât la­­ 27 Octombrie. ★ PARIS. 30 (Rador). — Agentia Havas transmi­te : Armata germană a fă­cut câteva zile manevre la frontiera dintre Luxem­burg și Germania, în fața orașelor Wasserbiling și Grevenmacher din Luxem­burg. In această regiune au fost executate importan­te lucrări de fortificație• Lindbergh a părăsit drn Moscova îndreptân­­du-se spre Odessa Drumul lui duce prin România șî Cehoslovacia, la Paris MOSCOVA. 30.­­ Du­pă ce colonelul Lin­­bergh și soția sa au petrecut o săptămână la Moscova, au pără­sit azi după amiază ca­pitala Rusiei, și au ple­cat cu avionul spre O­­­dessa. Drumul marelui a­­v­ia­tor duce prin Ro­mânia și Cehoslova­cia la Paris. OFENSIVA SANITARĂ LA SATE. — Trenul bac No. 22 în funcțiune pe o linie din județul Bra$et.

Next