Timpul, octombrie 1938 (nr. 508-538)

1938-10-01 / nr. 508

I REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA BUCUREȘTI. Strada CONST. MIN­E. 15 Redacția și Administrația 3.05.44 TELEFON: ._____________________________ Tipografia 3.42.23 In țară:ABONAMENTE Un an 700 lei; 6 luni 350 lei; 3 luni 200 lei In străinătate: Un an 2000 lei; 6 luni 1100 lei; 3 luni 600 lei Pentru bănci, instituții și ad­ții publice 1000 lei anual Abonamentele încep la 1 și 15 ale fiecărei luni Anund­urile se primesc la­­ Administrația ziarului și ia toate agențiile de publicitate Taxa de francare plătită in numerar conform aprobării Direcțiunei Generale P T.T. Nr. 106.366/8 Mai 1937 Proprietar: „TI­M­P­U­L” S. A. R. înscris sub No. 202 Trib. Ilfov. Floarea de mărăciniș S­arcina negociatorilor de la München e grea, dar nu de neînvins.­­ Ei trebue să dezlege cât mai grabnic ceea ce se numește azi proble­ma cehoslovacă. Adică, între inter­­pretarea dată de d. Hitler înțelege­­rea din Berchtesgaden și interpreta­­rea d.lui Beneș, ei trebue să găsea­­scă putința de a împlini, în felul cel mai drept, proiectul de despărțire a ținuturilor sudete de teritoriul sta­­tului cehoslovac, — proiect propus de d. Hitler, sprijinit de Franța și de Anglia, și primit de guvernul d-lui Beneș. Suntem în măsură, după date ofi­­cioase, să cunoaștem deosebirea din­­tre planul primit de guvernul ceh și cel din urmă memoriu-ultimatum al d-lui Hitler. Iată cele mai însemnate puncte în discuție: 1. PLANUL FRANCO - ENGLEZ PREVEDE: Alipirea de Reich a ți­nuturilor cu mai mult de 50 la sută cadeți, după ce o comisie internațio­nală, cuprinzând și un cehoslovac, va delimita aceste ținuturi. MEMORIUL GERMAN CERE: Ali­pirea provizorie, la 1 Octombrie a u­­nui teritoriu hotărât în mod unila­­teral de Germania. Ocuparea, nu­­maidecât a acestui teritoriu de către trupele germane. 2. PLANUL franco-englez nu pre­­vede nici un plebiscit. MEMORIA cere un plebiscit du­­pa ocupație. Acest plebiscit va ho­tărî în mod definitiv noile granițe. Armatele germane se vor retrage în timpul plebiscitului, poliția însă va trebui să rămâne, deoarece nu sunt prevăzute alte măsuri de pază. In a­­semenea împrejurări cehii se tem de obișnuitele metode ale „Gestapo“­­ului. 3. PLANUL franco-englez prevede o garanție internațională pentru noile hotare ale teritoriului cehoslovac. MEMORIUL nu pomenește de nici o garanție internațională, și lasă Germania liberă să-și hotărască ati­tudinea față de pretențiile altor State vecine. 4. PLANUL franco.englez prevede că înainte de orice despărțire și ali­pire, părțile în cauză vor avea tim­­pul să negocieze între ele aranja­mentele necesare.­­ MEMORIUL cere, ca în urma unui război victorios, să fie evacuate și predate fără negocieri, fortificațiile, industriile, armele, materialul de cale ferată și tot ce se află în ți­nuturile sudete. Aceste condiții, care îndreptățesc rezistența cehoslovacă, sprijinită de astă dată de Anglia și de Franța sunt, ce e drept, modificate în parte, de lămuririle pe care d. Hitler le-a dat in scris d.lui Chamberlain, și pe care le publicăm în corpul ziarului, D. Hitler arată că plebiscitul care trebue să hotărască n­­anițele defi­nitive ale Cehoslovaciei se va face în condițiile juridice „care și-au făcut dovada în basmnul Saar“. (In discur­sul său la Radio, Führer-ul a propus ca în timpul alegerilor, poliția bri­tanică să asigure ordinea în ținutu­rile sudete). D. Hitler mai declară că „respinge categoric orice atingere a regiunei cehoslovace și că e dispus să-și asu­me o garanție formală pentru noua Cehoslovacie. E drept că această garanție, potrivit prevederilor din memoriu, atârna în parte de satis­­facerea celorlalți vecini. Firește, cu toate aceste lămuriri, teza germană e încă departe de li­nia pe care rezistă poporul cehoslo­vac, iar sarcina negociatorilor e și rămâne anevoioasă. Totuși ținem să constatăm că asu­­pra celor două principii de căpete­­nie, care hotărăsc întreaga­ proble­mă, înțelegerea pare deplină: 1. Amândouă părțile au admis că ținuturile din Cehoslovacia care cu­prind mai mult de 50 la sută sudeți se vor alipi de Germania. 2. S’a admis, de asemeni, la Praga ca și la Berlin, că stabilirea acestui procent, hotărâtor pentru tragerea noului hotar, se va face sub control internațional, — fie printr’o comisie, cum vreau unii, fie printr'un plebis­cit, sub supravegherea poliției brita­nice, cum vor alții. Deosebirile, care rămân, sunt da­torite mai ales grabei germane „de a pune în siguranță populația su­­detă“. E ușor de a arăta, că datorit disciplinei și a sângelui rece al câr­­muitorilor de la Praga, sudeții nu au fost molestați decât atunci când s’au răsculat. Mai politic e însă de a ține seama de încrederea d­ lui Hitler in „măsurile dela Saar“ și în poliția britanică, și de a grăbi ope­­rațiile de transfer așezându-le sub oblăduirea unor miliții internațio­nale, care pot fi de folos nu numai în ziua când se trage noul hotar, dar mai ales atunci când o stăpâ­nire înlocuește pe cealaltă, întemeiat pe aceste date și fapte am crezut și cred că de astă dată negocierile vor duce la bun sfârșit și vor îngădui d-lui Chamberlain să culeagă din mărăciniș floarea pe care ne-a făgăduit-o. In ce privește garanția interna­țională, d. Chamberlain a declarat că nu­ a cerut Germaniei să ia parte la ea. Firește, o garanție germană ar desăvârși opera. Garanția excep­țională a statelor apusene e însă în­destulătoare pentru a întări putința de viață de sine stătătoare a Ceho­slovaciei, și pentru a întări împreu­nă cu siguranța ei: siguranța veci­nilor, și a tuturor vecinilor ei, prieteni de azi sau de mâine. Și astfel, având trebuincioasa gri­jă pentru un stat vrednic și folosi­tor, negociatorii din München, cari râvnesc să ne îndrumeze spre stări mai bune, ar începe colaborarea lor printr'o faptă bună. Grigore Gafencu N. R. — Articolul acesta scris înainte de publicarea comunica­tului de la Muenchen este con­firmat în totul de rezultatele conferinței. Omenirea a scăpat de răsboi o înțelegere deplină înfăptuită la München Cei patru șefi de guverne« d-nii Mussolini, Hitler, Daladier și Chamberlain fotografiați astă noapte, la semnarea acordului de la Muenchien. Este cel mai important document fotografic din ultimii douăzeci de ani. Fotografia a fost luată d­e Hoffmann, fotograful d-lui Hitler, transmisă de la Muenchen la Londra prin Telefoto și de la Londra la București prin­­ BELIAO. Exclusivitate TIMPUL. Reproducerea riguros interzisă. Filmul unei zile istorice SOSIBILE. La ora 11 a sosit, cu un tren special de Musso­lini. Fuehrerul plecase în întâmpinarea sa. Tim­p de o oră și jumătate, Ducele și Fuehrerul au avut o convorbire în tren, înainte de a luat contactul cu d-nii Chamberlain și Daladier. La ora 11 și 15 a sosit avionul d-lui Daladier, la ora 11 și 57, d. Chamberlain. O imensă mulțime a aclamat pe bărbații de stat străini. CONTACTUL. Cei patru și-au strâns mâna cordial și imediat a început conferința. Tema: problema cehoslo­vacă. S’a găsit de îndată baza de discuție. DEJUNUL. La ora 3 d. a., conferința s’a întrerupt pentru dejun. D-nii Hitler și Mussolini au luat masa împreună. D-nii Chamberlain și Daladier, fiecare la ho­telul său, cu membrii delegațiilor respective. CONFERINȚA DECISIVA. La ora 4 și 30 a reînceput conferința, de data aceasta decisivă. Un optimism moderat domnia în anturajul ce­lor patru. Ambasadorii Angliei, Franței și Italiei și d. von Ribbentropp, ministrul de Externe al Reichului sunt chemați la desbaterile șefilor de guvern. Optimismul sporește; chemarea lor este soco­tită ca un indiciu că s-a ajuns la formulări de or­din teh­nic. Conferința continuă fără întrerupere până la ora 1.30 noaptea (2.30 ora București)). In acest moment d. Chamberla­in este cel din­tâiu care iese și anunță: Acordul s’a semnat. Vi se va da comunicatul. Cu iuțeala fulgerului se răspândește vestea, înțelegerea s’a făcut. Ziua de 29 Septembrie se înscrie în Istorie. ACORDUL — prin telefon de la trimi­sul nostru special — MUENCHEN 29. — Se anunță că cei patru conducători de guverne au ajuns la un acord complect asupra problemei cehoslovace și asupra situa­ției politice internaționale. Acordul a fost concretizat în următoarele șapte puncte: bune.1) Trupele germane vor ocupa regiunea sudetă, Intre I și IO Octom­2) Plebiscit în cantoanele mixte, sub controlul celor patru națiuni: Franța, Anglia, Italia și Germania. 3) Plebiscit în cantoanele cu populație poloneză și ungară, sub con­trolul celor patru națiuni. 4) Garanția nouilor frontiere ale Cehoslovaciei, de către cele patru națiuni. 5) Germania renunță la coridorul morav. 6) Chestiunea coloniilor a venit în discuție. 7) S-a vorbit foarte serios de realizarea pactului în patru. Se afirmă că problema spaniolă a fost amănunțit discutată și că este posibilă o întrevedere Franco-Negrin zilele acestea. MUENCHEN 29. — La miezul nopții s-a transmis presei următoarea notă oficială: UN ACORD DE PRINCIPIU A INTERVENIT LA MUENCHEN ASU­PRA PROBLEMEI SUDEȚILOR. DAR­ RĂMÂNE SA SE DISCUTE UNELE MODALITĂȚI DE ORDIN SECUN­D.A CĂZUT DE ACORD ASUPRA EVACUĂRII TRUPELOR CEHE DIN TERITORIUL CONTESTAT ȘI ASUPRA AUTORIZAȚ­ UNEI PENTRU TRU­­PELE GERMANE DE A ÎNCEPE OCUPAȚIUNEA TERITORIULUI PE ZIUA DE 1 OCTOMBRIE. Planul definitiv a fost comunicat în cursul nopții la Praga, prin mi­niștrii plenipotențiari Masaryk și Masty. Aceștia au plecat la Praga cu avionul. Comunicatul acesta este considerat ca un compromis între planul ang­l­lo-francez și memorand­umul german. In cercurile diplomatice acordul a făcut o impresie excelentă. Reportajul telefonal de la Muenchen asupra întregei conferințe îl vețî găsi în pag. 3­ a Comunicatul oficial dat la ora 5 dimineața (textul complect și declarațiile adiționale) în pag. 11 Situația A după acord clamații au salutat pe d-nii Chamberlain, Mussolini și Dar­chen. lächer­ea plecarea spre Mien­eralele mulțimii germane i-au întâmpinat la sosire. De ovații îi vor primă azi la înapoierea a­­casă, cu împlinirea nădejdilor de pace, cari îi însoțise în această zi, nesfârșit de lungă prin grija ce a­­păsa asupra omenirii întregi? Telegramele vestesc că atmos­fera conferinței a fost de încre­dere, de bunăvoință, de cordială înțelegere. Rezultatele dobândite, așa cu­m sunt înfățișate în comu­nicările autorizate, duc la conclu­zia că s’au făcut concesii reciproce. Zona cedată Germaniei pare a fi aceea prevăzută în primul plan anglo-francez. In schimb, Reichul ocupă cu începere de la 3 Octom­brie șî în termen de 1 ® zile regi­unea ssudețElor. Plebiscite vor fi în regiunile cu populație polonă și ungară. Nou­ă­e frontiere ale Cehoslovaciei Sunt garantate de cele patru mari ofțțeri. Este probabil că guvernul ceho­slovac se va închina în fata hotă­­rîrilor, ce i s’au transmis în cursul nopții. Ori, pacea lumii a fost mântuită, în cea. 11 cel din urmă al catastrofei amenințătoare, printr’una din cele mai dureroase jertfe impuse unui stat independent. Fie jertfa a­­­­ceasta prețul unei ere nani da co­­labor­a­re sinceră și trainică în Eu­ropa, care n’ar putea suporta încă o dată încordarea cumplită din ul­timele săptămâni.

Next