Timpul, decembrie 1938 (nr. 569-597)

1938-12-01 / nr. 569

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA BUCUREȘTI, Strada CONST. MIN­E: 15 TELEFONÎ *Redacția și Administrația 3.05.44 / Ti Tipografia 3.42.23 In țară:ABONAMENTE Un an 700 lei; 6 luni 350 lei; 3 luni 200 lei In străinătate. Tariful in funcțiune de convențiile poș­tale internaționale Pentru bănci, instituții și ad­ții publice 1000 lei anual Abonamentele incep la 1 și 15 ale fiecărei luni Anificiurile se primesc la Administrația ziarului și la toate agențiile de publicitate Taxa de francare plătită in numerar conform aprobării Direcțiunei Generale P. T. T. Nr. 106.366/8 Mai 193’ Proprietar: „TI­M­P­U­L“ S. A. R. înscris sub No. 202 Trib. Ilfov Imperativele românești și minoritățile noastre din afară de ION PILLAT C­u depărtarea în timp, liniile politicei noastre externe, de la renașterea națională de la începutul veacului trecut până la războiul de întregire a neamului, ne apar tot mai clar ca fiind toate condiționate, fățiș sau în taină, de idealul unirii tuturor Românilor în­­tr’un singur Stat liber și suveran. La 1821, la 1848 ca și la unirea Principatelor, la 1877 ca și la 1913 , s’au parcurs etapele succesive ale unui proces necesar, ca unita­tea de credință, de cultură și de simțire a sufletelor de la Tisa până la Nistru, din Bucovina până Mare, să poată deveni, după trage­la dia glorioasă a marelui război, rea­litatea politică de azi. Putem afirma că problema Uni­rii Românilor a fost, conștient sau nu, în sufletul unanim al națiunei — marea idee-forță, care polariza înainte de război toate energiile, crezul unic al aspirațiilor unui neam întreg. .Realizarea României Mari n’a fost rodul întâmplării și nici al norocu­lui — ci rezultatul fatal al dreptă­ții cauzei noastre și al jertfelor în­durate de veacuri de către poporul român, împreună cu conducătorii săi firești, pentru apărarea legii străbune și a moșiei păstrate din strămoși. N’a fost popor pe lume să fi suferit mai crunt și mai mult timp până să ajungă stăpân pe pă­mântul și sufletul său. Nu există popor cu mai temeinic drept să stăpânească țara sa de baștină. Dar odată realizată această Ro­mânie Mare, s’a întâmplat cu po­porul român un dublu și curios fe­nomen psicologic, explicabil dar plin de primejdii dacă ar dăinui. Lipsiți în trecut de un Stat mare, comun întregei națiuni, și de insti­tuțiile politice aferente unui regat măreț sau unei împărății — lucru pe care l-au avut, cel puțin odată în decursul istoriei, vecinii mai no­rocoși, chiar cei de peste Dunăre — obișnuiți cu hotarele Voevoda­­telor de altă dată sau cu acelea, tot modeste, ale Regatului de est, noi Românii am rămas cu o men­talitate adaptată vechilor fruntarii. Iar, paradoxal, realizarea idealului național ne-a răpit și acel dinamism sufletesc, care înainte de război ne mâna gândul și voința, pe dea­supra limitelor artificiale despărți­toare de frați, până la granițele fi­rești ale neamului întreg. Aceasta explică, fără să o scuze, atitudinea noastră din anii din urmă, apărarea sfioasă, aproape pasivă, a unor drep­turi imprescriptibile fată de exi­gențele tot mai temerare ale unora din minoritățile etnice din țară — și concomitent desinteresul straniu, ași putea spune: monstruos, arătat de către opinia publică și autori­tățile în drept fată de minoritatea română din tarile vecine amenin­țată cu ideinationalizarea. Atunci când, bună­oară în Unga­ria de după Trianon, Ungurii au păstrat ideologia defunctă „a Un­gariei milenare” și imperialismul a­­gresiv al coroanei Sfântului Ștefan (Continuare în pag. 7-a), Ambasada Franței la București H­otărî­rea guvernului francez de a înălța legația din Bucu­rești la rangul de ambasadă este comentată cu deosebit rel de întreaga presa străină care inte­vede în acest gest o nouă dovadă a rolului deosebit de important pe care România îl deține azi în viața internațională. Călătoria recentă zilLS. Rege­­liui în Apus a deschis noui orizonturi dreptei prețuiri a însemnătății Ro­mâniei ca factor hotărîtor in asigu­rarea echilibrului și păcii in această parte a continentului. Faptul că Franța a hotărît să ma­nifesteze tradiționala­­ amiciție față de România constitue un omagiu a­­dus de această țară realității și în­țelepciunii care au caracterizat ac­țiunea diplomatică românească in grelele împrejurări internaționale din ultimele luni. Omagiul Franței se îndreaptă, în primul rând, Augustului îndrumător al politicii externe a României și Înaltului Ambasador al națiunii Sa­le, M. S. Regele Carol II. Prezența unui ambasador al Fran­ței la București și a unui ambasa­dor al României la Paris nu va fi numai expresia unei realități pe care marele ziarist englez Ward Price a subliniat-o ori intr-un articol pu­blicat în „Daily Mail” și anume că „România este acum o mare pu­tere”. La nenumăratele semne de sinceră și prețioasă prietenie pe care Franța ni le-a arătat în clipele hotărîtoare ale istoriei României, recentul gest al guvernului de la Pa­ris adaugă o nouă și măgulitoare a­­tenție. Ambasada Franței la București va fi simbolul solidarității spirituale franco-române și al idealului comun de pace și bună înțelegere. D. ALBERT LEBRUN După atentatul dela Cluj STAREA D-LUI RECTOR ȘTEFĂNESCU - GOANGĂ S’A îmbunătățit Atentatorii au fost identificați. Urmă­rirea lor a dat rezultate surprinzătoare.­­La Cernăuți a fost arestat avocatul Făgădaru, asupra căruia s’au găsit bombe și granate Urmărirea atentatorilor dela Cluj a continuat ori toată ziua. Indiciile culese de organele poliției sunt de așa natură încât se poate spune că asasinii sunt complect identificați. Pentru a nu stingheri investigațiile polițienești, numele celor trei aten­tatori nu au fost comunicate presei. Cercetările amănunțite făcute însă în ultimele 24 de ore au dus la unele descoperiri noui și sur­prinzătoare. Astfel, la Cernăuți a fost arestat avocatul Nicolae Fă­­gădaru, din Cluj, care­ avea de is­pășit o condamnare la trei ani în­chisoare. El sosise de la Cluj la Cernăuți cu acte false pe numele de Tamas Vasile aducând un gea­mantan conținând: Opt bucăți Throtys; Două granate militare; Capse și falle Bickford. In urma cercetărilor făcute s’au stabilit o serie de complicități. S’a stabilit deasemenea că aceste ele­mente teroriste făceau exerciții practice pentru atentate și con­­strucțiuni de mașini infernale. Arestatul a făcut m­ărturisiri. ★ CLUJ, 29. — Au trecut 24 ore de la comiterea odiosului asasinat, căruia i-au căzut victimă rectorul Universității noastre și agentul E­nache Gruia,­­ și totuși drama plutește în cel mai mare mister. In tot cursul zilei de azi organele polițienești și jandarmeria, împreu­nă cu parchetul militar, au depus o intensă activitate pentru a da de urmele asasinilor. Sunt deținuți pentru cercetări următorii studenți: Gruia Leonida,­­ Tudor Dionisie, Coruțiu Octavian, Pop Ion, Pop Gheorghe, Tătar Ște­fan, Teodor Ion, Socaciu Aurel, Bu­­lezinsko Augustin, Piancu Ion, Ghiță Gheorghiță, Abrudan Vasile, (Continuare in pag. 3-a) D. prof. Ștefănescu- Goangă (în pi­cioare) purtând roba Universității Regele Carol II tfc> Cluj, rector al Grevele din Franța: Gărzile mobile barează o stradă în apropiere de uzinele din BillancourL D. prof. Alexianu, Rezidentul Regal din Cernăuți și d. It.-con Chris­­tescu, de la Tri­bunalul au primit militar, scri­sori de amenin­­are cu moartea. Scrisorile în facsimile în pagina 3-a. Generalului Anto­­nescu Ion i s-a luat comanda­orpului III Armată In loc a fost numit generalul Cornicioiu întrucât generalul Antonescu Ion prin acte oficiale a depășit cadrul atribuțiunilor sale legale, manifestând atitudini cu carac­tere politic neîngăduit, i s-a luat comanda Corpului III Armată pe ziua de 29 Noembrie. Pe aceiași zi a fost numit comandant al Corpului II Armată, generalul Cornicioiu. M. S. Regele a donat 500 lire pentru săracii Londrei LONDRA, 29 (Ager).­­ M. S- Regele Carol al ll-lea al României a trimis consiliului mu­nicipal al Londrei suma de 500 lire sterline, pentru săracii din capitala Angliei. Această sumă a fost remisă astăzi consiliului municipal Germania a con­centrat 100 mii oameni la fron­tiera polonă PARIS 29. (Prin telefon de la redacția noastră).­­ Se afirmă că Germania a mobilizat 100.000 oameni, pe cari i-a concentrat la frontiera poloneză. Ziarul „News Chronicle” arată că aceste trupe urmează să ocupe culoarul Rusiei subcarpatice, în cazul când se vor produce nouă incidente în această regiune. Anglia va lansa un nou împrumut pentru apărarea națională LONDRA, 29 (Rador).­­ In ședința de azi a Camerei Co­munelor, sir John Simon, mi­nistrul Finanțelor, a declarat că guvernul va fi nevoit să con­tracteze un nou împrumut pen­tru a acoperi cheltuelile necesi­­tate de apărarea națională. kmfed , ^ m­E­C. 1938 • sg^­ ~^V|p.S89~~^ V/l.. In­seă­^ •’ 1 va men- ■­•­­ținf mu4;Cop^it. Vântul; ti%ț­țv%:;^a spi cul Estic în Jp M­șoara sMd taic Plot;%^ifea­f­,tea. h:­:... . pe Sud a tarii. Director Grigore Gafencu Guvernul francez e hotărît să întâmpine greva generală de azi cu deplină fermitate Măsurile luate până acum fac să se creadă că greva va eșua PARIS, 29 (din, telefon dela corespondentul no­stru).­­ Culoarele Came­rei și Senatului au fost f­oarte animate azi amiază. Până târziu, după de­putații și senatorii au co­mentat știrile asupra gre­vei­­ de mâine, pe care le transmite ministerul de în teme pe măsură ce sosesc din întreaga țară. Negocierile încercate eri — și pe cari le-am sem­nalat la timp — nu au dat nici un rezultat, nea fermă a d-lui atitudi­nala­­dier opunându-se la orice tranzacțiune, atâta timp cât Confederația genera­•­lă a muz­cii nu retrage or­­dinul de grevă.­­ Confederația neretră­gând acest ordin, măsu­­rile preventivei rechizițio­narea uzinelor și minelor, și a mijloacelor de trans­­port și a personalului și muncitorilor, au fost tennificate într-o astfel dik măsură încât se poate a­­firma că greva de măină este ca și eșuată. Afară de unele inciden­­te inerente, dar fără pram porfir, avem motive să exst­dem că ziua de mâine «d va desfășura în ordine. H. Și La uzinele Renault, evacuate de gr­eviști, gărzile mobile fac de păzit lângă un ca­mion avariat. #| Municipiul București contaminat de turbare Toți câinii sunt decirați sechestrați la domiciliile stăpânilor lor Direcțiunea Veterinară a Ca­pitalei reamintește proprietari­lor de câini, că Municipiul Bu­curești fiind declarat contaminat de turbare, pentru stăvilirea a­­cestei boale îngrozitoare, care a luat proporții dintre cele mai îngrijorătoare pentru viața ce­tățenilor, în conformitate cu dispozițiunile prevăzute în Ordo­nanța pentru combaterea tur­­bărei, toți câinii de pe întreg te­ritoriul Municipiului sunt decla­mați sechestrați la domiciliul stă­pânilor lor și că , fie că poar­­­tă sau nu medalion — circula­,f­aia lor pe stradă nu este admisă Noembrie inclusiv, decât dacă sunt prevăzuți cu botniță, orice câine găsit pe stradă fără botniță urmând a f ridicat de Serviciul de Ecarisaj sau otrăvit cu stricnină. Totdeodată se face cunoscut tuturor acelora ce posedă cărni că declarația este obligatorie pentru orice fel de câine, fie ta­xat fie scutit, că această declan­­rație urmează a fi făcută în fie­­care an în lunile Martie și Apri­lie și că numai excepțional ți acest an termenul acestei decla­­rațiuni s-a prelungit până la 31 Douăzeci de ani­­ de la Unire întreaga suflare ro­mânească sărbăto­rește mâine reveni­­rea provinciilor la Patria Mumă Joi 1 Decembrie împlinindu-se 20 de ani de la Unirea tuturor provinciilor la Patria Mumă. Gu­vernul a hotărât ca această zi să fie­ sărbătorită în întreaga Țară prin servicii religioase ce se vor oficia la toate bisericile și casele de rugăciuni ale tuturor cultelor, la ora care va fi fixată de Rezidenții Regali ai Ținutu­rilor. Ministerul Educației Naționale va fixa programul diferitelor manifestațiuni culturale și arti­stice ce vor avea loc în acea zi. In Ținutul Bucegi și la Patriar­hie vor asista da președinte al Consiliului de miniștri, Consilie­rii Regali, Președinții Corpurilor Legiuitoare, membrii guvernului și înaltele autorități civile și mi­litare. In această zi autoritățile publice vor fi închise. Ele se vor redes­chide a doua zi dimineață. Deasemeni școlile nu vor ține cursuri, iar activitatea instanțe­lor judecătorești va fi suspen­dată. La Patriarhie a avut loc eri solem­nitatea remiterii unor decorații iu­goslave prelaților români. In foto­grafie LP.S.S. Patriatul, d. Pavlovici, însărcinatul de afaceri al Iugoslaviei și prelați­ de corași

Next