Timpul, ianuarie 1939 (nr. 598-627)

1939-01-01 / nr. 598

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA BUCUREȘTI, Strada CONST. MIN­E NO. 13 __­­ TELEFON 1 Redacția Și Administrația 3.05.44 Tipografia 3.42.23 In țară:ABONAMENTE Un an 700 lei; 6 luni 350 lei; 3 luni 200 lei in străinătate. Tariful in funcțiune de convențiile poș­tale internaționale. Pentru bănci, institutii si ad­ții publice 1000 lei anual Abonamentele incep la 1 și 15 ale fiecărei luni _ Taxa de francare plătită în numerar conform aprobări­i Direcțiune! Generale P_ T. T. n­r. 106.366/8 Mai 193* Proprietar: „J­­­uvi P­U­L“ S. A. R. înscris sub No. 202 Trib. Ilfov________ Prim-Redactor : MIRCEA GRIGORESCU De Anul Nou c­ u fila de calendar, pe care o vom rupe azi, vom Încheia anul, cel mai sbuciumat de la anii de sbucium ai răsboiului. Au fost 365 de zile de frământare a­­prigă, istovitoare de grijă, ațâță­toare de nevoi. Au fost puține zi­lele senine, multe, prea multe, cele de freamăt și de încordare. Adesea, părea că truda pentru mântuirea pă­cii e zadarnică. Nu odată, osânda se arăta definitivă, fără apel. Bunăvoința oamenilor a învins totuși, în clipele desnădejdii celei mai cumplite. Pacea, bun suprem al omenirii, n’a fost pierdută. Dar, în­vățătura ce se desprinde, la capă­tul atâtor întâmplări, pentru țara noastră, pentru tifste țările e ace­iași: unire și muncă, pentru a în­tâmpina, căliți sufletește și cu brat înarmat, primejdia care s’a înde­părtat, care însă nu’a trecut. Sub îndrumarea bărbătească a M. S. Regelui, țara a fost ferită în acest an de grele sdruncinări în lume, de greutățile fără număr. In­­lăuntru, s’au pus temeliile unei noui orânduiri politice și sociale, s’au creiat condițiile necesare mobiliză­rii sufletești a națiunii, așa cum o trăim azi. In afară, cumințenia tradițională a poporului român și însușirile sale de lealitate desăvârșită, s’au putut afirma, într’o atitudine de măsură înțeleaptă și de cumpănă dreaptă, aducând țării și Cârmaciului ei spo­rul de prestigiu și de autoritate, care ne îngăduie să privim cu cu­get liniștit și cu încredere înteme­iată anul ce vine. Oteliti și hotărîti, încredințați de dreptatea noastră și de rostul pe care istoria ni l-a hărăzit în acea­stă parte a lumii, însuflețiți de im­boldul nobil al menirii noastre, dor­nici de pace și de destindere, între hotarele noastre și dincolo de ele, întâmpinăm anul nou cu urare sin­ceră și cu nețărmurită credință. „TIMPUL“ In pag. 4-a Cavalcada 1­938 un minunat montaj fotografic, al tu­turor evenimentelor anului. 1­939 La mulți ani! O frescă largă și cu­prinzătoare a mentelor ce au event­stră­bătut anul trecut. O lumină aruncată asupra anului ce vine, împletită din sperena­­țe și din presupuneri, acestea sunt temele numărului de față, a­­le cărui pagini încheie un an și deschid altul. Cu voioșia și căldura cu care a fost mereu în slujba cititorilor săi, cu echilibrul și te­meinicia cu care a ră­mas necontenit în ser­viciul intereselor na­ționale, TIMPUL por­nește și pe n­ararea a­­cestei an nou, cu do­rința adâncă de­scrie numai vesti bu­a­ne pentru țara și po­porul românesc. Felicitări de Anul Nou! 1938, un an prefaceri adânci, în politica româ­nească . Constituție nouă, o amplă legife­rare reformatoare, metode și oameni noui iVS. îs. 1. 16«»?se fi sunti ‘.I iu rândurile care urmează fa­cem, înaintea oricărui comenta­riu, o cronologie a anului 1938, care pentru nevoia istoriei, se în­tinde cu trei zile și în 1937. El își culege astfel izvoarele mai de demult, dar, după cum se va ve­dea chiar din rândurile ce ur­mează, deschide speranțe puter­nice în viitor. Iată șirul faptelor. 28 Decembrie 1937.­­ Guvernul Tătărescu demisionează. Succesiu­nea e preluată de­­ Octavian Goga. 10 Februarie 193&. — Demisio­nează guvernul Goga și I. P. S. S. Patriarhul dr. Miron Cristea for­mează un nou cabinet. — M. S. Regele dă o proclama­ție prin care anunță despoliticiani­­zarea vieții administrative și apro­piatele schi­m­bări constituționale. 21 Februarie. •— Constituția, e­­dictată de Suveran, este adusă la cunoștința poporului, împreună cu proclamația regală prin care se su­pune învoirii națiunii noul pact fun­damental al țării. — 24 Februarie. Plebiscitul pen­tru Constituție se desfășoară într’o atmosferă de puternic entuziasm popular. Se prezintă la vot 4 mi­lioane 303.064 cetățeni, dintre cari 4.297.581 au primit plebiscitul pro­­pus de M. S. Regele și numai 5483 au votat împotriva­ 27 Februarie.­­­ La Palatul Re­gal se face, în cadrul unei mărețe solemnități, de față fiind înalții demnitari ai statului și corpul di­plomatic, promulgarea noului pact fundamental. Constituția a intrat în vigoare. 30 Martie. — După schimbarea Constituției I. P. S. S. Patriarhul Miron socotind încheiată misiunea guvernului, demisionează. Un nou guvern se constitue tot sub preși­­denția șefului Bisericii. — Se dizolvă partidele politice —Se înființează Consiliul de Co­roană. 20-27 Aprilie. — începe acțiunea guvernului pentru reprimarea miș­cărilor teroriste. 14 Iunie. — Se numesc primii controlori generali ai Statului. 22 Iunie. — D. Armand Călinescu preia ca interimar conducerea mi­nisterului educației naționale. Se a­­nunță marile reforme ale învăță­mântului de toate gradele. 6 Iulie. — Lupta contra speculei e la ordinea zilei. Se iau măsuri pentru ostenirea vieții. 1 August. — In toată țara o o­­fensivă sanitară de mari proporții deschide lupta împotriva molime­lor, a lipsei de higiena și mizeriei. 13 August. — Promulgarea legii administrative. Cei zece rezidenți, conducători ai Ținuturilor — uni­tăți adm­hkt'­V'v'* create prin «ouă : c'.Otu>L • tiv mântui in fața A4. S. Regelui. în AuSu»t. — Suveranul sancțio­nează noua lege de organizare ju­decătorească. 23 Septembrie. — Sancționarea Codului Penal, pus în concordanță cu principiile nouei Constituții. 12 Octombrie. — Se dă publici­tății Legea Breslelor, care fixează nouăle norme pentru organizarea profesională. 17 Octombrie. — Se sancționea­ză legea pentru înființarea Servi­ciului Social. 15 Decembrie. —­ Se reia viața politică. O organizație unică, Fron­tul Renașterii Naționale, creiază printr’un înalt decret „va lupta pentru mobilizarea tuturor conștiin­țelor românești pe linia marilor ac­țiuni patriotice”. 16 Decembrie. — Un număr de 47 personalități, miniștri, foști mi­niștri și comandanți de oștire, căr­turari luminați, semnează declara­ția de adeziune, constituind Fron­tul Renașterii Naționale. In pag. 5 comentariul politic al anului, de Mircea Grigorescu- In acest număr: 1938 în știință, economie, justiție, artă. I DUMINICA »| IAN. 19­59 Anul III No. 59« Număr special de Anul Nou ________________ Fondator: Grigore Gafencu Un an de încercări grele, în politica internațională Harta Europei a suferit în 1938 schimbări ce se pot compara cu cele din 1919 Acțiuni dramatice, so­luții îndrăznețe, au ca­racterizat anul trecut, în timpul căruia pacea a fost mai aproape ca oricând de război . Un stat nu mai este pe harta Euro­pei. Mândra și har­nica Austrie a deve­nit provincie ger­­mana. Transfor­mări mari au in­tervenit în tot jo­cul de șah al poli­ticii europene, în urma cărora altă țară, Cehoslovacia și-a văzut granițe­le deschise și pă­mântul despărțit. In toate clipele a­­cestya do eaiotic câțiva bărbați de .„««Jt, ale căror nu­me vor rămânea in istorie, au con­tribuit din puterile lor ca toate pa­cea să nu se năruie intr’un dezastru care ar fi fost cu mult mai îngrozi­­tor decât cel neui­tat încă. Toate peripeții­le acestea care peste trecere de ani vor părea de necrezut sau vor deveni un mit al istoriei anului 1938 sunt povestite cu elan și nerv in re­portajul nostru din pag. 5-a. Așa­dar peste câteva ore vom străbate drumul de feerie și de fantastic urcuș care leagă anul­­ ce a trecut cu Anul Nou. Sărbătoarea revilionului e fa­lcén, cu paradoxală bucurie, ca și când n’am îmbătrâni cu un an, deci. și când din calendarul cu file numărate, al vieții, nu s’ar mai fi rupt, pentru totdeauna, 365 de file. Și totuși... Lumea bea, mănâncă, petrece. Bine face... Din tremurul larg care îmbrățișează întreaga, omenirea în noaptea de Ajun se desprinde optimismul colectiv și nădejdea tuturora în zile mai bune, mai senine... Bilanțuri, socoteli mari sau mici, priviri retrospective peste caleidoscopica imagine a anului defunct, — iată, ți-am ghicit pre­­ocupările și obsesiile din seara asta, domnule cititor. Ai vrea să-ți reamintești totul in amănunte. Să te feliciți pen­tru unele fapte bune, să con­damni pe cele rele. Și Bunănău-le V­­ constați că ai fost decât rău. LA COBOF­TEA DE ȘI reflectai împreună. în vești­a unui Peste o secur, loc și de năt o liniște mii aude nici tra izvorului și n lună.­­Din c ninsorii nici i­șește, pe cer). In casele se brâu în troen cu zăpada la dorm. Dorm și sicile. Anul nou a til, s’a furișat cumpănă, a da unde a rupt u dar și a plecat cioarelor, mai cu paltini bâtrâ­ne la 4 diminu Hi Ver vai Intre doi ani Un Revelion cu speranțe și consolări, ...Văzut din mai multe unghiuri Mussolini La mulți ani!... Sorcova, vese­la!...

Next