Timpul, martie 1939 (nr. 656-686)

1939-03-01 / nr. 656

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA BUCUREȘTI, Strada CONST. MIN­E, 15 TELEFON ^ Redactia Și Administrația 3.05.44 l Tipografia 3.42.23 In țară:abonamente On an 700 lei; 6 luni *50 lei; 3 luni 200 lei Pentru bănci, instituții ți­adiții publice 1000 lei anual Abonamentele Încep la 1 și 15 ale fiecărei luni Taxa de francare plătită In numerar conform aprobări: Direcțiunea Generale P. T. T. Nr. 106.366/8 Mai 1 ° 3T Proprietar: „TI­M­P­U­L“ S. A. R. înscris sub No. 202 Trib. Ilfov BB——B——w—­1M—P——­ N­—­III— —■ III III IIN­JUI Prim - Redactor : MIRCEA GRIGORESCU In străinătate: Tariful in funcțiune de convențiile poș­tale internaționale. 12 PAGINI - 3 LEI „ACEASTĂ ZI DE ÎNALȚĂTOARE SĂRBĂTOARE” mai curat 99 a I sufletu­lui Meu: așezarea Patriei Mele la locul ce i se cuvine în a spus M. rostită eri S. REGELE, în marea cuvân la aniversarea Constituției ba dejunul de la Palatul Ilegal, răs fVsuzând d-lui Armand Călinescu, vice­președintele Consiliului. 91. S. Regele Carol II rostit următoarea cuvân­a tare: DOMNILOR. In această zi de înălțătoare săr­­bătoare cele dintâi cuvinte le trimit Poporului Meu, căruia îi mulțumesc pentru impresionantul răspuns, dar prin plebiscitul de acum un an, la chemarea de salvatoare regenerare a Patriei, răspuns care Mi-a sporit puterile și Mi-a întărit forța morală pentru nobila cauză a unei mai bu­ne și mai sănătoase așezări a o­­rânduirii României. Mulțumirile Mele se îndreaptă a­­poi către acei bărbați în cap cu I. P. S. S. Patriarhul, care au pri­ceput năzuințele nouei așezări, și n’au precupețit o clipă munca lor pentru opera măreață a renașterei naționale. BILANȚUL ANULUI TRECUT Bilanțul anului ce a trecut, înfățișat Nouă astăzi, prin fru­moasa cuvântare a Vice-Preșe­dintelui Consiliului de Miniștri, arată ce sa­ putut înfăptui în­­tr'un așa de scurt timp, grație unei lozinci nous, grație unui imperativ hotărîtor de salvare a Statului. Statul, in noua concepție nu e­­ste o noțiune abstractă admini­strativă, ci este chiar sinteza comunității naționale, este chiar infățișarea autoritară a tuturor intereselor obștești. Statul este nația organizată. Bilanțul ce ni s'a supus astăzi este pozitiv, și roadele lui abia simțite astăzi vor spori în vii­tor. Efectele salvatoare ale actu­lui din 10 Februarie 1938 se vor vedea zi pe zi ce trece. Dacă România s’a putut în­fățișa cu un progres vădit, a­­ceasta se datorește faptului că la temelia muncii ce s’a depus a fost o desăvârșită credință că aceea ce se face este bine. Intr’o cu­prinzătoare cuvântare d. Armand Călinescu, vice­președintele Consiliului, a făcut ori la Palat strălucitul bilanț al unu­i an de regim nou Cuvântarea întreagă, in pag. 3 Din balconul Palatului, IM. S. Regele și Marele Voevod Mihai primesc defilarea ... m MIERCURI ANUL IIII MARTIE 1939 No. 656 ANI: cerul variabil. Dimineața, și seara ceață. Temperatura în ușoară scădere. Tendință d­e ninsoare b­u­cală în regiunile de munte. Fondator: Grigore Gafencu Defilează „Garda țărănească” a Frontului Renașterii Naționale Val de teroare în Palestina Victimele sunt aproape toate arabe încordarea pricinuita de hotărârile conferinței de la Londra, care ar da satisfacție arabilor, provoacă temeri de tulburări HAIFFA, 27 (Telegramă part).­­ Un val sângeros de tero­rism s’a abătut azi asupra principalelor orașe din Palestina. La Haiifa, la Tel-Aviv, la Ierusalim, la Rehovoth, au explodat bom­be făcând numeroase victime în rândurile arabilor. Autorii aten­­tatelor.A’^p^u.ui.­t. sri.&l~Potiü&..­­crede ca vi s’ar­­­­ ast..StiL#r« . elementele evreești de extremă dreaptă, — revizioniștii —, care sunt hotărâți să răspundă prin teroare metodelor teroriste arabe și să protesteze astfel contra dispozițiunii guvernului britanic de a se înclina revendicărilor naționaliștilor arabi, susținute în ulti­mii ani prin acte de violență. Numărul arabilor căzuți în 24 ore ar fi de 40 morți și peste 50 răniți. In toată Palestina domnește încordare extremă. Autoritățile militare britanice au luat măsuri întinse pentru a preveni excese în massă. răniți. Doi evrei au fost deasemeni uciși. Strică de explozii ricăciunile produse sunt considerabile. O bombă a explodat în alt cartier, fără a face victime. (Continuare în pag. III-a) EXPLOZIILE DE BOMBE Primele atentate s-au produs Haifa, unde Luni dimineața au explo­da­dat două bombe în piața arabă. Și-au găsit moartea 21 arabi; 46 au fost „CU MINTE ÎNALT», CU «RAI PUTERNIC...p­ rin graiul păstorilor săi, poporul Ardealului mulțumit astfel faptelor a M. S. Regelui, din acest an de prefacere din te­melie a vieții noastre de Stat. Mi­­tropoliții ardeleni au găsit cuvintele nimerite de slavă, pentru simți­rea ce însuflețește pe popor­enii lor, așa precum însuflețește pe toți fiii țării, în fața măreției trudei și a bogăției rodului. D-lui Armand Călinescu, vicepre­ședintele Consiliului, i-a revenit cinstea, — dreaptă răsplată pentru munca sa inimoasă și pricepută în­tru înfăptuirea gândului regal — să înfățișeze Suveranului, la sărbătoa­­rea de ori, socoteala înfăptuirilor unui an de răscruce în istoria Ro­mâniei. „Cu minte înaltă, cu braț puter­nic”, osârdia Suveranului ne-a dă­ruit pacea și ordinea internă, mo­ralitatea în viața de Stat, chemarea la muncă și la răspundere­a ener­giilor tineretului, un naționalism constructiv, în toate tărâmurile de activitate. Școala, biserica, oștirea au văzut aplecându-se asupra lor, cu înțelegere și cu dragoste, toată luarea aminte a cârmuirii. La ora­șe, reforme adânci economice și încurajarea putințelor românești, la sate o ofensivă de gospodărie chib­zuită, de sănătate trupească și su­fletească, deasupra fiecărui cetă­țean, soldat al Statului, grija părin­tească pentru năzuința fiecăruia la o viață mai bună. Iar țara, în tot cuprinsul ei, un nesfârșit șantier de lucrări publice. Cu câtă mulțumire a putut răs­punde M. S. Regele, privind rezul­tatul unei munci îndrumate sub veghe necurmată, însuflețită de o voință nestrămutată! Da, tara cea mare și adevărată a înțeles din cea dintâi clipă gândul regal. Cu încredere isvorâtă dintr’o veche așteptare, țara a ascultat îndemnul suprem și a pornit cu avânt tine­resc să cucerească victoria rena­șterii sale naționale „Statul este nația organizată”, a proclamat Suveranul, definind spi­ritul și scopul nouii orânduiri. A­­cest stat înnoit a căpătat arma­tura trebuincioasă pentru ca patria să se înalțe la locul ce i se cuvine în lumea civilizată. Imnul credinței, pe care în acea­stă zi de sărbătoare țara o închină M. S. Regelui, a isbucnit puternic din sufletul Suveranului, credința care, din slava Tronului, dă viață faptelor regești, credința care, din strădania și năzuința națiunii, în­­r­oijoară cu recunoștință și cu dra­goste curată pe augustul chezaș al destinelor românești. Cuvintele M. S. Regelui, crez de muncă, de încredere, de nădejde în menirea înaltă și virtuțile bărbăte­ști ale poporului român, chemare la unire și afirmare a veșni­ciei României, rămân ne­pieritor săpate în conștiin­ța poporului Său. Guvernarea nouă, încătușată nu­mai de interesele superioare Româ­nești și de acelea ale integrității naționale,­­ a putut înfăptui cu spor, a putut lucra cu conștiincio­zitate pentru întărirea și ridicarea României. Eu, care din locul Meu de răs­pundere și de veghe am urmărit clipă cu clipă această muncă, îmi dau seamă mai bine ca oricine de sforțările făcute. Dar tot Eu, sunt dator astăzi să afirm că aceste sforțări nu sunt de­cât un început, nu sunt decât așe­zarea temeliei solide pe care se va ridica clădirea majestuoasă și de nedărâmat a României Renașterii Naționale. Cu o nespusă mulțumire am pu­tut constata că însuflețirea care a zguduit Poporul Meu cu prilejul plebiscitului a fost reînoită după un an prin înscrierile în Frontul Re­nașterii Naționale. Am dovedit deci iarăși că înțelep­ciunea ce a arătat-o Neamul Ro­mânesc în decursul veacurilor, în marile clipe de mântuire, este tot așa de vie astăzi ca și în trecut. Pe această înțelepciune colecti­vă, pe această pricepere a clipelor mari — M’am bizuit până astăzi și Mă voi bizui totdeauna în munca Mea fără șovăire pentru cel mai curat ideal al sufletului Meu; așe­zarea Patriei Mele la locul ce i se cuvine in lumea civilizată. Reportajul în pag. 3-a P Renașterea națională In pag. 8­ al MAREA MANIFESTAȚIE DE LA ALBA-IULIA Consilierii Regali și membrii guvernului salută pe M. S. Regele, în piața Palatului. In primul plan d­in­: Al. Vaida Voevod, C. Argetoianu, Armand Călinescu, Victor Iamandi, Victor Slăvescu, Mihail Ghelmegeanu, Mitiță Constantinescu, Ion Bujoiu, Mihai Ralea, Petre Andrei, Silviu Dragomir și Grigore Gafencu în sala Tronului d. ARMAND CĂLINESCU, vice-președintele Consiliului, rostește cuvântarea în fața M. S. Regelui și Marelui Voevod Milia„ Franța și Anglia au recunoscut guvernul Franco LONDRA, 27 (De la corespon­dentul nostru). — D. Chamber­lain a anunțat în ședința de azi după amiază a Camerei Comu­nelor că guvernul britanic a ho­tărî­t să recunoască guvernul ge­neralului Franco. ★ PARIS (Telegramă particu­­lară). — Consiliul d­e miniștri a hotărât în ședința de astăzi, în unanimitate, să recunoască gu­vernul Franco. (Un amplu rep­er telefonic și telegrs în pagina II-a). D. Azana a părăsit Parisul D. Azana, președintele Republicei spaniole a părăsit Parisul Dumini­că seara la ora 22,20, plecând spre Col­­onges sous Saleves, unde a sosit în cursul zilei. Mareșalul Ciang Kai Sek a pornit marea ofensivă de guerilla împotriva japonezilor Recentele asasinate din Shanghai provocat teamă și deprimare în teri­toriile ocupate de japonezi SHANGHAI, 27 (Rador).­­ Trei capete de chinezi au fost găsite puse în țeapă, azi dimineață, în cartierele aflate sub controlul japo­nezilor. SHANGHAI. (Reportaj exclusiv „Timpul‘‘-„Paris Soir“). — Știrea a­­sasinării lui Deng Le, ministrul de externe al guvernului din Nanking, săvârșită în ziua anului nou chinez s’a răspândit ca focul provocând a­­devărate explozii de bucurie in mij­­locul serbărilor chineze. „Este un superb dar de anul nou al chinezilor din Shanghai pentru compatrioții­­ lor cari luptă pe front“ proclamă cu­ frenezie chinezii „loia­­liști“ cari dau în felul acesta un a­vertisment celorlalți „trădători“ din ținuturile ocupate. (Continuare în pag. II-a)

Next