Timpul, iunie 1939 (nr. 746-775)

1939-06-01 / nr. 746

redacția și administrația BUCUREȘTI, Strada CONST. MIN­E: 15 TELEFON ■ 1 Redacția și Administrația 3.05.44 *­­Tiț­­ Tipografia 3.42.23 In țară: ABONAMENTE In străinătate: U­n an, «7nn toi- fi »„in Tariful In funcțiune Un an 700 lei. 6 luni de convențiile pos. 350 lei; 3 luni 200 lei tale internaționale. Pentru bănci, instituții și ad­ții publice 1000 lei anual Abonamentele încep la 1 și 15 ale fiecărei luni Taxa de francare plătită în numerar conform aprobării Direcțiunei Generale P. T­­. Nr. 30286/5 Mai 1939 Proprietar: „TIMPUL” S. A. R. înscris sub No. 202 Trib. Ilfov Prim-Redactor: MIRCEA GRIGORESCU Lupte violente la frontiera dintre Mongolia și Manciuko O SUTĂ DE AVIOANE SOVIETICE DEASUPRA TERITORIULUI MANCiUREAN Incursiunea a fost respinsă cu grave pierderi pentru armata sovietică­­ . De la corespondentul nostru — LONDRA, 30 (prin telefon). — Grave evenimente se petrec la fron­tiera dintre Mongolia Exterioară și și serioase complicații în Extremul Manciuko, amenințând să creieze noul Orient, gale sprijinită de tancuri, artilerie și 70 avioane. Aviația sovietică a bombardat și canoni­erele care navigau pe fluviul Usuri. Atacul a fost respins, forțele sovie­tice fiind silite să părăsească terito­riul manciurian, lăsând in urmă — după informațiile ministerului de răz­boi japonez — 200 morți, 2 tancuri și 5 mitraliere. Deasemenea a fost doborîte, în cursul luptelor 49 avioa­ne sovietice. Ministrul de externe al Manciuko­­ului a adresat un protest energic consulului general sovietic din Kharbin și pe lângă guvernul din Moscova. toțt Incursiunea sovietică preocupă a­­cercurile conducătoare ale gu­vernului și armatei cât și opinia publică japoneză. Atacul este con­siderat ca o nouă acțiune de pro­vocare din partea Sovietelor. Ziarele japoneze subliniază impor­tanța și gravitatea incidentelor și su­perioritatea de care au dat din nou­­ dovadă forțele japoneze. Duminică s’au produs în regiunea 4.1VWUUWWU. IU­UUU/XV­IUUUUt- IUV.UUU Buri, violente ciocniri între armatele sovietice și japoneze. Deși Mongolia și Manciuko sunt state independente, luptele s-au dat între armatele celor două mari pu­teri protectoare: Rusia și Japonia, luând proporțiile unei mari bătălii, a­­mintind de gravele ciocniri ruso-japo­­neze din iulie 1937, la Ciang-Ku- Feng. După versiunea japoneză — sin­­’­gura recunoscută, până acum—cinci avioane sovietice ar fi sburat Du­minică dimineața peste teritoriul Manciuko-ului, in districtul Nomon­­han. Avioanele japoneze au inter­venit doborând toate avioanele so­vietice. O oră mai târziu au apărut alte 10 avioane sovietice din care numai unul a putut scăpa de tirul ucigător al mi­tralierelor avioanelor japoneze. Scurt timp după aceia s-a produs o șarje a cavaleriei sovietice și non- STALIN Pu­tlî, împăratul Manciuko-ului T Un congres care ne cheamă la data­ rei zile la rând s’a des­­bătut la Cernăuți, într’o adunare ilustrată de pre­zenta celor mai de sea­mă medici specialiști ai țării, problema tubercu­lozei. Nu a fost o desbatere aridă, în care să-și spună cuvântul numai știința medicală, pentru a se ajunge la soluții tehnice. Rapoartele înfăți­șate, discuțiile și încheierile con­gresului sunt, prin gravitatea amploarea problemelor luate în con­si­siderare, un adevărat eveniment, în lupta pentru sănătatea națională. In coloanele acestui ziar, unde s’au pus întâiele jaloane ale unei campanii sanitare organizate, am dat locul cel mai larg și atenția cea mai mare fiecărei inițiative menite să sporească rezistența publică îm­potriva bolilor cu caracter social, întotdeauna am socotit că o cam­panie pentru sănătatea publică este mai mult decât o acțiune medicală. Ea îmbracă, în mod firesc, o înfă­țișare de luptă națională, în spriji­nul căreia trebuie adunate toate e­­lementele active, din cele mai va­riate compartimente sociale. Ne bucură, că în congresul de la Cernăuți, concepția susținută de noi a găsit o confirmare competentă cu ajutorul căreia nu va întârzia să se ajungă la o grabnică realizare. Lărgindu-se cadrul preocupărilor medicale, congresul a formulat de­ziderate noui, în a căror bună în­râurire asupra stării sanitare a po­pulației credem cu tărie. Astfel, s-a socotit, de către medicii practi­cieni, că este necesar să comba­tem tuberculoza, în mod activ și direct, prin înmulțirea sanatoriilor, a paturilor, a inven­tariului medical. Aceeași medici conchid însă, în ra­poartele lor, că preocuparea cea mai vie trebuie să se îndrepte că­tre RIDICAREA STANDARDULUI TYP "\/T­A 'I' A­r% InOKilAu'frxa /Inîn XnwX M-M-A-t I in­4 U JOVUHUI 11IU1 UVia­­ III­a* Ceva mai mult și nou: în comba­terea tuberculozei medicii socotesc trebuincioasă O CAMPANIE CUL­TURALA. „ Școala trebuie să dei atenție deo­sebită acestei misiuni. Un rol mare îi revine în campania sanitară, pen­­tru că, într’adevăr, cunoașterea bo­lilor, a condițiilor elementare de hi­­gienă, a câtorva reguli de profila­xie și de îngrijire, vor contribui considerabil la înlesnirea luptei pe care o dă corpul medical. Ținând seama de sprijinul care Ii se făgăduiește prin noua organiza­re socială a țării, medicii adunați la Cernăuți au pomenit, în­ proecte­­le lor, contribuția ce o așteaptă de la membrii Serviciului social. A­­ceastă contribuție, la care simt che­maț tot tinerii intelectuali ai Ro­mâniei, se va manifesta în special în cele două domenii arătate mai sus: ridicarea standarului de viată rurală și practicarea unei pedago­­­gii sanitare în rândurile populației sătești. In campania sanitară Congresul de la Cernăuți este un popas însem­nat, prin nouile orizonturi ce le des­chide. Chemând la luptă toate ener­giile organizate ale țării, în alte do­menii decât acela pur medical, el împril­e­ște programul de acțiune, căruia îi lipsea până acum ME­DIUL pentru a fi într’adevăr efi­cace. Un mediu mai bun, adică o po­pulație care să știe ce sunt bolile, cum sunt, cum se înlătură — și în acelaș timp să aibă mijloacele de înlăturare, iată ce ne cer astăzi medicii­ Problema este grea, complexă. Ea cere timp și bani. Cere bună­voință și oameni pregătiți. Dacă nu­ toate condițiile acestea se pot găsi deodată, depinde de energia conducătorilor și tragerea de inimă a fiecăruia dintre noi ca cele mai multe să fie repede Im­ «esgs­plinite. Congresul dela Cer­ [Săl­­nău] este un stimulent bi- I ÎL j nevenit. T­oată Europa centrală e bîntuită de furtuni BERLIN. 30. — Din pricina ploilor torențiale care au căzut cărei­ zile în șir, ținuturile Strhuen, Muensterberg, Gumrau și Militsch au inundate. Ogoarele sunt pline de apă și o mare parte din păduri au fost înecate de șivoaiele revărsate. Oderul și aflu­enții săi au ieșit din matcă. Digul care apără orașul Trachen­­berg s’a rupt pe o lungime de 40 me­tri. Apa s-a revărsat pe străzi și a înecat casele. Furtuna care frământă de aproape o săptămână marea Nordului, a distrus numeroase bărci de pescari și a măturat de pe coastă mai multe co­­care fuseseră, din vreme, eva­cuate. ROMA, 30. —_ Câmpia Padului și toată Italia de nord e vânturată de câteva zile de o furtună înspăimântă­toare. Mai multe case aflate în câmp au fost dărâmate.­­ O clădire din marginea orașului Ferara a fost distrusă de trăsnet. De sub dărâmături au fost scoase cu mare greutate patru femei grav răc­nite. Bărcile cu pescari aflate în larg au­­ fost luate de vânt și risipite. Câteva din ele au fost găsite, goale, pe coa­stă. O altă barcă, ce izbutise să se apropie de țărm, a fost sfărâmată de cheia, la Chiaoggia, pe când încerca să acosteze. Nu se știe nimic despre soarta pes­carilor rămași pe Mare. Una din rarele fotografii autorizate ale fortificațiilor germane de pe granița de vest, fccena reprezintă in­trarea unei instalați subterane de defensivă Cursa uriașilor Șantierele engleze deb Son „Queen Elisabeth”, destinat on fac ultimele pregătiri vaporului să fie printre cele mai mari și cei mai iute din lume I După săptămâni lucru febril O ZI MAI LINIȘTITA, INACTIVITATEA DIPLOMATICĂ O acalmie aproape totală domnește pe frontul diplomatic european, după săptămâni de activitate intensă, în aș­teptarea concluziilor acțiunii diplo­matice din ultima vreme. Totuși, vizitele pe care ambasado­rii Rusiei Sovietice la Londra și Pa­ris le-au făcut ori cancelariilor celor două capitale au stârnit interes deoa­rece se crede că Sovietele au dat răspunsul la ultimele contra-propuneri anglo-franceze pentru acordul tripar­tit.Nici o confirmare a acestei inter­pretări dată întrv­ederilor pe cari di­plomații sovietici le-au avut la Lon­dra și Paris cu factorii conducători ai celor două ministere de externe, nu a putut fi obținută. De altfel Lordul Halifax, ministrul de externe al Angliei nu se va îna­poia la Londra decât Joi sau Vineri, fapt care confirmă impresia că nego­cierile se vor mai prelungi câteva zile. In contrast cu acalmia care dom­nește actualmente în Europa, conti­nentul asiatic oferă o nouă senzație. Incidente grave s’au petrecut Du­minică la frontiera dintre statul Man­ciuko și Mongolia exterioară. Gravitatea incidentelor constă atât în proporțiile forțelor angajate în luptele ce s’au dat cât și în faptul că puterile în conflict sunt în realitate Rusia Sovietică și Japonia.­­ Deocamdată, nu există decât ver­siunea japoneză asupra acestor inci­­dente de frontieră. Sovietele păstrea­ză un mulsim complect care e surprin­zător față de o bătălie în care se a­­firmă că ar fi căzut sute de morți și ar fi fost doborîte zeci de aeroplane sovietice. Tot atât de nelămurite sunt și cau­zele care au determinat incidentele. Să fie oare vorba de o nouă în­cercare a Sovietelor de a înlesni în felul acesta acțiunea militară a chine­zilor sau de un avertisment dat Japo­nia care se pregătește să strângă și mai mult legăturile cu axa Berlin— Roma? Situația din Extremul Orient ca și desfășurarea evenimentelor din Eu­ropa au o influență vădită asupra o­­rientării Statelor Unite. Acțiunea în­cepută de d. Hull, ministrul de ex­terne al Statelor Unite, în favoarea modificării legii neutralității, a stârnit discuții în cercurile politice din W­a­­shington. In Senatul american există un­i CUTcu­t potrivițiC unei modificări a legii neutralității care ar înlesni livrări de arme către țările beligeran­te. Camera și presa par însă a fi favorabile punctului de vedere al guvernului care tinde la o solidari­zare tot mai ațș­entanță a Statelor U­­nice cu puterile­ democratice euro­pene. In fine, pentru a reveni la continen­tul european, vom reține semnificația rezultatelor alegerilor din Ungaria. Partidul guvernamental are asigurată o importantă majoritate. Disidența care s’a desprins acum câteva luni din partidul guvernamental a fost în­frântă în alegeri. Partidul micilor a­­grarieni de sub conducerea d-lui Ti­bor Eckhardt a suferit de asemenea pierderi considerabile, în favoarea grupărilor de extremă dreaptă.­ Libe­ralii și socialiștii ies slăbiți din aceste alegeri. Problema agrară, încă deschi­să în Ungaria, rămâne un focar de desechilibru care favorizează curen­tele extremiste. Mareșalul Smigly și mareșalul Voroșilov au fost invitați la Londra Cei droi mareșali vo­­ asista la manevrele din Septembrie ale ar­mate­i engleze LONDRA. 30.— Corespon­dentul Agenției Havas află din cercurile oficiale britanice că guvernul englez a invitat pe mareșalul Smigly-Rydz, gene­ralisimul armatei polone, să a­­siste la manevrele ce vor avea loc în Septembrie la Alders­hot. Corespondentul aceleiași A­­genții amintește că la aceste manevre a fost invitat și mare­șalul Voroșilov, comisarul po­porului sovietic la Răsboiu. Misterul de la Nămăești se va limpezi astăzi Reportajul în pagina 9-a A căzut într’o prăpastie adâncă de 50 metri un autobuz cu 29 pasageri PARIS,. 30.­­ Un autobuz s’a prăbușit în apropiere de Tence, în regiunea Saint Etienne, in­tr’o prăpastie adâncă de 50 metri. In autobuz se aflau 29 persoane, cari se înapoiau dintr’un peleri­naj făcut la o mănăstire. Toate persoanele de mai sus au fost rănite. Dintre ele 9 sunt în stare gravă. R­Ă­SP SOVIETIC A FOST U REMIS­ERI LA LONDRA ȘI PARIS Negocierile vor mai dura câteva zile . De la corespondentul nostru — LONDRA, 30— D. Maisky, ambasadorul Sovietelor la Londra s’a prezentat azi la Foreign Office unde a avut o lungă întrevedere Cu șeful departamentului politic. Se afirmă că d. Maisky a adus la Foreign Office răspunsul guvernului din Moscova la propunerile franco- britanice privitoare la acordul de asistență. In timp ce d. Maisky se afla la Foreign Office, d. Syritz, ambasa­dorul Sovietelor la Paris era pri­mit de d. Bonnet. Nu s-a făcut nici o comunicare a­­supra caracterului acestei întreve­­deri. Se afirmă însă că răspunsul este pozitiv, în principiu, dar că vor mai urma negocieri asupra modalităților de aplicare. Aceste negocieri nu ar mai putea dura decât câteva zile. Se așteaptă cu cel mai mare in­teres declarațiile pe care d. Molo­tov­­ le va face mâine la ora 18,45 în fata Sovietului Suprem- Se crede că d. Molotov va putea face un expozeu complect al sta­diului negocierilor. Azi O pagină închinata Străjerilor Cu um cuvânt introduc­­tiv de Teofil C­h. Sido­­rovici comandantul „STRAJII TARII”, D. CHAMBERLAIN Asta seara expiră termenul pentru depunerea cărții 1 . r.i­ar imobu Astă seară la orele 8, expiră ultimul termen pentru depune­rea cărții de imobil. Nu se va mai acorda idd o prelungire. ț pentru Cameră Procedura de votare, mai simplă ca oricând, va îngădui alegătorului să desemneze, fără erori pe re­prezentanții săi în Parlament Mâine 1 Iunie au loc alegerile de Cameră, la 2 Iunie, după cum se știe, au loc alegerile la Senat De data aceasta operațiunile de votre sunt extrem de simplificate. Au dispărut semnele electorale ca­balistice și de ieftină demagogie. De asemenea a dispărut ștampila care greșit întrebuințată ducea de multe ori la anularea votului. Procedura de vot va fi, pentru alegerile de mâine, următoarea: Tot alegătorii, înscriși în listele e­­lectorale se prezintă al secțiile de vo­tare respective, acolo ei primesc în plic buletine-fotografii. Alegătorul intră în cabină și alege fotografiile candidați s­ă la concurența nu­buletinele cu lot preferat până mărului de deputați ai categoriei res­pective; bineînțeles nu se pot alege mai multe buletine-fotografii decât nu­mărul deputaților admiși de legea e­­lectorală, aceasta ar atrage anularea votului. Buletinele-fotografii neîntrebuițotre se distrug în cabina. Corpul electoral fiind compus de data aceasta numai de știutori de car­te, operațiunile votării devin foarte ușoare, candidatul poate fi identificat atât prin clișeul respectiv cât și prin citirea numelui său și a diferitelor ca­lități care se găsesc menționate sub fotografie, pe buletin. La New­ York s’a dat circulației acest pod suspendat, care prin amploarea și îndrăzneala construcției e socotit una din minunile ingineriei

Next