Timpul, august 1939 (nr. 807-837)

1939-08-01 / nr. 807

REDACȚIA și administrația BUCUREȘTI, Strada CONST. MIN­E: 15 TELEFON:­­ Redacția și Administrația 3.05.44­­ Tipografia 3.42.23 In țară:ABONAMENTE Un an 700 lei; 6 luni 650 lei; 3 luni 200 lei In străinătate. Tariful In funcțiune de convențiile poș­tale Internaționale. Pentru bănci, instituții și ad­ții publice 1000 lei anual Abonamentele incep la 1 și 15 ale fiecărei luni Taxa de francare plătită in numerar conform aprobării Directiunei Generale P T. T. Nr. 30286/5 Mai 1939 Proprietar: „TI­MPU­L” S. A. R. înscris sub No. 202 Trib. Ilfov Prim-Redactor: MIRCEA GRIGORE Săptămânal internațională­ entrul activității și interesului cercurilor diplo­matice internaționale s’a deplasat săptămâna e­­venimente a căror însemnătate a lăsat în umbră ceasta în Extremul Orient, unde s’au produs e­­faptele de pe continentul european. In adevăr, denunțarea de către guvernul american a acordului comercial dintre Statele Unite și Japonia, a doua zi după semnarea primului acord politic dintre Marea Britanie și Japonia, a stârnit o enormă senzație. Caracterul politic al acestei măsuri a fost pe larg subliniat de comentariile presei din întreaga lume. S-a arătat, cu acest prilej, că Statele Unite au ținut să dea un avertisment Japoniei pentru a afirma în fe­lul acesta hotărârea Statelor Unite de a nu Îngădui nici o atingere a intereselor americane în Extremul O­­rient. De altă parte, se crede că președintele Roosevelt a voit să arate Japoniei și puterilor europene că și fără modificarea legei neutralității, guvernul american dispune de mijloace suficiente pentru a interveni în favoarea marilor democrații europene. Este semnificativ faptul că intervenția americană s-a produs în acea fază a nouilor ne­gocieri anglo-japoneze în care unele cercuri conducătoare din Japonia ridicau noui revendicări inacceptabile pentru guvernul britanic. D. Chamberlain a ținut însă să precizeze în Camera Comunelor că Marea Britanie nu-și schimbă atitudinea față de China. A doua zi după denunțarea acordului comercial dintre Statele Unite și Japonia — fapt care este considerat de cunoscătorii problemei ca o grea lovitură dată Imperiului Japonez, — s-a semnat la Berlin un nou acord comercial germano-japonez, care sporește schimburile între cele două puteri pe baza unor î­nsem­na­te credite deschise de Berlin Japoniei In schimb, guvernul sovietic a deschis un nu mai puțin Însemnat credit Chinei. La frontiera dintre Manciuko și Mongolia, luptele au continuat între forțele sovietice și cele japoneze, permanentizând astfel și acest focar de primejdii în Extremul Orient. Un alt fapt important al săptămânii îl constituie hotărârea luată de guvernele de la Paris și Londra de a trimite delegați ai Statelor majore la Moscova pentru a începe negocieri cu reprezentanții armatei sovie­tice în vederea unei colaborări militare care se va încadra în acordul politic, în curs de negociere între cele trei puteri. Această hotărâre, care va fi dusă la îndeplinire încă săptămâna a­­ceasta, este privită ca o indicație pentru desfășurarea favorabilă a tra­tativelor care se duc de atâta vreme la Moscova. Colaborarea militară anglo-franceză și-a găsit o nouă manifestare în convorbirile dintre cei doi miniștri ai aviației, cu prilejul vizitei d-lui Guy la Chambre la Londra, precum și în raidul executat de 240 avioane britanice deasupra Franței. De asemenea noui fapte s’au produs pe tărâmul colaborării celor două mari puteri occidentale cu aliații lor din răsăritul și Sud-Estul Eu­ropei. Negocierile financiare anglo-polone s’au încheiat cu acordarea unui credit de 8 milioane lire sterline guvernului din Varșovia pentru cum­părări de arme și munițiuni. Amiciția francoturcă s-a consolidat, prin evacuarea complectă sangeakului Alexandretta de trupele franceze și prin convorbirile mi­­­litare dintre conducătorii armatei turce și o delegație militară franceză. Zvonuri senzaționale au circulat asupra situației din Spania, unde se afirmă că o rivalitate ar exista între militari și falangiști. In timp ce falangiștii pro­­povăduesc o unire a Spaniei cu puterile axei, militarii sunt pentru o politică de neutralitate. Rămâne de văzut în ce măsură divergențele din Spania și deslegarea crizei interne de care se vor­bește, vor putea influenta asupra situației internațio­nale. Prea puține indicații există în momentul de față asupra viitoarei desfășurări a evenimentelor. In Germania domnește o liniște de vacanță pe care Fuehrerul a întrerupt-o numai două zile pentru a exa­­mina la Berlin. Împreună cu d. von Ribbentrop, pro­blemele Internationale, în vederea viitoarei acțiuni a Reichului. In Italia domnește o febrilă activitate militară: mari manevre ale aviației s-au desfășurat în secret deasupra Mediteranei; alte manevre sunt in pregătire, în Nordul Italiei. Presa italiană a ținut însă să precizeze că manevrele nu au o sem­nificație politică. Să fie această precizare un semn de destindere? Unele cercuri diplomatice văd în faptele care s’au petrecut săptă­mâna aceasta și în tonul mai potolit al polemicilor de presă din diferitele Capitale apusene, semne îmbucurătoare ale unei lămuriri generale care se apropie. Formându-și armata, Anglia nu ne glijeagă muzica. Iată o orchestră militară de clarinete și viori, pentru marina La 15 August Măria Sa Marele Voevod Mihai va fi înscris sublocotenent de marină Majestatea Sa Rege­le a hotărât ca pe ziua de 15 August 1539­ Ziua Marinei, Măria Sa Marele Voevod de Alba Iulia Mihai, să fie înscris ca subloco­tenent în marina de războiu. Mari aviației manev­re în Mediterana Ele sunt considerate ca o replică la recentele sboruri ale escadrilelor engleze ' ROMA, 30. — Corespondentul Agenției Havas transmite: Presa de Duminică pune în cea mai mare evidență manevrele avia­ției italiene, cari s’au desfășurat în cel mai mare secret de la 25 la 28 iulie în Mediterana centrală. Ele reprezintă exerciții de antre­nament ale aviației italiene, dar sunt prezentate ca o replică la re­centele sboruri ale escadrilelor bri­tanice deasupra teritoriului francez. RECORDuL aviatic de viteză pe 2000 km. a fost bătut Un avion german cu o în­cărcătură de 2000 kgf. a realizat o medie orară de 501 Km. BERLIN, 30. — Un avion de bom­bardament bimotor a bătut azi re­cordul internațional de viteză pe 2000 km. cu o încărcătură utilă de 2000 kgr Această distanță a fost străbă­tută cu media orară de SOI km. Recordul anterior, care era de 469 km, era stabilit de un avion italia­n. Echipajul german a bătut totdeo­dată recordurile internaționale pe 2000 km. cu 1000 kg. încărcătură u­­tilă și fără nici o încărcătură. Corespondentul nostru din Paris ne telefonează. IMPORTANTE DECRETE-LEGI PENTRU SANCȚIONAREA TRĂDĂRII ȘI ÎNCURAJAREA NATALITĂȚII IN FRANȚA PARIS. 30. — Printr’o serie de decrete-legi apărute în „Journal Officiel“ sunt reglementate și sancționate delictele de trădare și de a­­tentat la siguranța statului. Au fost publicate și decretele privitoare la natalitatea franceză și la ajutorarea familiilor numeroase. Delictul de trădare se aplică francezilor ce vor purta armele contra Franței, vor întreține relații cu pute­rile străine ostile Franței și vor transmite acestora informații sau documente referitoare la apărarea statului. .................. Delicvenții vor fi condamnați la munca silnica in timp de război,­­ iar în timp de pace de la 1 la 5 ani închisoare. In ce privește ajutorarea familiilor numeroase, decretul privitor la natalitatea franceză prevede între altele că contribuabilii celibatari, di­vorțații și văduvii fără copii, vor fi supuși unor taxe speciale denumite „compensații familiale“. Cu prilejul nașterii primului copil se va da o primă ce nu va putea fi sub 2.000 de franci. Apoi se vor da alocațiuni familiare lunare cu în­cepere de la al doilea copil, ridicând cu 10 la sută salariul lunar și cu câte 20 la sută, pentru fiecare din copiii următori.­ Decretele-legi au făcut o deosebită impresie în opinia publică. Se vede în sectorul francez o temeinică organizare a rezistenței împotriva agresiunei. ... . . „ La această impresie a contribuit, desigur, și expunerea privitoare la situația financiară a Franței făcută Sâmbătă seara de d. Paul Rey­­naud. Atmosfera devine liniștită. După o săptămână de foc, urmată de o săptămână de răcoare, vine acum o perioadă de vară normală. August va începe cu zile frumoase. Cerul s’a înseninat ori în cea mai mare parte a țării. Vremea frumoasă permite reluarea observațiilor astrono­mice. Aseară s’a putut vedea și la Bu­­curești conjuncția interesantă a plane­tei Marte cu luna. T­emperatura crește. Viligiaturiștii vor avea în August un număr suficient de zile frumoase și calde, la munte și la mare. Aseară la orele 22 termometrul a arătat în centrul Capitalei 28 grade. După nopți reci,o temperatură de 28 grade la două ore după apusul soare­lui e mulțumitoare. Maximele de o zi la umbră. Zimnicea 33 grade. Seceleanu 32 grade. București 31 grade. Constanța 29 grad­ Brașov 24 grade. Predeal 18 grade. TIMPUL PROBABIL: cerul mai mult senin, presiunea in creștere, tem­peratura în creștere, vânt de Vest. La munte transit de nouri. La mare căl­dură și timp frumos. Mersul vremii TEMPERATURA CREȘTE Aurul spaniol se reîntoarce la Madrid MADRID, 30. — Auto­camioanele încărcate cu aur aparținând Băncii Spaniei, expediat din Franța guver­nului spaniol, au setvi­t Sâmbătă seara. Ele vor fi descărcate în cursul zilei de azi. MARȚI ANUL III AUGUST 1939 NO. 807 AZI: Cerut mai mult senin Presiu­nea în creștere. Temepratura în creș­tere. Vânt potrivit de la V. La munte transit de nouri. La mare căldură și timp frumos. Fondator: Grigore Gafencu =--------...........................................--■=* Străveche mar­im­e a drepturilor noastre la mare ABRITUS, fortăreață romană renaște după două mii de ani pe pământ românesc CONSTANȚA. 30. — In cadrul unei deosebite solemnități s'au inau­gurat azi dimineață lucrările ce se fac pentru scoaterea la lumină a celei mai mari cetăți romane din Dobrogea, Abritus, fostă garnizoană a uneia din legiunile romane care păzea vechea Dacie Pontică. Situată pe o înălțime, cetatea Abritus priveghea în trecut drumurile spre Calatis (Mangalia), Durostorum (Silistra) și spre porturile liniștite de pe coastă, Dionysopolis, Balcic și Bizone (Cavarna). De aceia, prezența ei în județul Caliacra are o însem­nătate simbolică, arătând străvechile drepturi de romanitate asupra aces­tui ținut. Con­tinuarea reportajului In pag. 3­* La Abritus, pe ruinele vechii întărituri romane in luptă contra SPIONAJULUI 25.000 anchete-236 arestări în 7 luni PARIS 3D.­­ „Le Matin“ anunță următoarele: „De la începutul anu­lui și până acum poliția a desfă­șurat o mare activitate în contra spionajului. Au fost făcute 25.006 anchete cari au dus la 230 arestări, împrejurarea că Siguranța france­­ză va avea să se ocupe acum și de tot teritoriul nord-african și faptul că la Alger se va înființa un post de radio pentru ca să co­­munice direct cu acela din Paris, din serviciul poliției, reprezintă cea mai bună garanție că supra­vegherea va fi sporită într’un mod și mai considerabil“. Azi, în Camera Comunelor d. CHAMBERLAIN va face declarații asupra negocieri­lor anglo-sovietice Telegramele în pag. 7-a In pagina 3-a: Dispoziții privitoare la tran­sferările în magistratură Propaganda pentru aviație, în Franța, se desfășoară cu metode moderne. Aerodinamicul din fotografia noastră este un mic muzeu aeronautic care popsește în fiecare gară O bandă de 400 teroriști arabi atacă Transiordania AMMAN, 30.­­ O bandă înarma­tă compusă din 400 de teroriști arabi a pătruns în Transiordania în cursul nopții de Sâmbătă spre Duminică. K­up Pașa, comandantul din Transiordania a plecat trupelor imediat în regiunea invadată spre a proceda la isgonirea teroriștilor. Pentru prima dată o bandă atât de mare își propu­ne să acționeze pe celalt mal al Ior­danului. Situația preocupă de aproape cercu­rile oficiale. Emirul Abdullah, care se găsea la reședința sa de vară, s-a înapoiat la Amman. 1

Next