Tolnai Világlapja, 1904. október-december (4. évfolyam, 40–52. szám)

1904-10-02 / 40. szám

TOLNAI VILÁG­LAP Mindenki, ak­i Tolnai Világ Lapjáb-pa két új előfizetőt fél évre 2 forint 48 árral beküld, de ő maga is megmarad a lap előfizetőjének, a követ­kező négyféle műből tarthat számot egy műve: ft diszbandfritya felvonulása, bolti ára 10 Korona feszti árpád Wipe bolti ára 10 Korona irodalmi Almanach bolti ára 6 Korona és egy diszkötésű „Jövendő“, melyben a magyar irodalom legjobbjai írtak. E dísz­kötés 300 oldal terjedelme bolti ára 6 kor. A felajánlott ajándékdíszmüvet csak akkor küld­jük meg, ha a gyűjtő saját neve alatt küldi be az előfizetést. Ha az előfizetés nem a gyűjtő által lesz beküldve, az ajándékra a gyűjtő szá­mot nem tarthat. — Kérjük a beküldés alkalmá­val e sorokra hivatkozni. Előfizetések csakis a Magyar Keresk. Közl­­höz küldendők, Budapest, Károly­ körút 9 gyermek leghasznosabb könyve ! A legnagyobb állatért 18 óriási táblán remek kivitelű ===== ^ - házi, szelíd és vad állat képek Ára bekötve 1 frt 80 kr. Bekötési táblák Tolnai Világ­ Lapja bekötési táblái elkészültek és julius—deczemberi ,• félévfolyamához már megrendel­hetők, egy darab ára bérmentve 65 krajczár. A bekötési tábla hat színben van kiállítva és nagyon tetszetős kivitelű. Itt bemutatjuk kicsinyítve a bekötési tábla lenyo­matát. — Megrendelhető a Magy. Keresk. Közlöny által, Budapest, Károly­ körút 9. szám.­ Eddig hasonló művészies kivitelben nem jelent meg állatkert képeskönyv. 13 táblán 11 nagy kivitelű háziállat és 180 különféle vad és szelíd állat van színes képekben reprodukálva, mindent egyes tábla egg műremek. Ezen állatkert képeskönyv nagysága csukott álla­potban : hosszúságban 31 és 1/2 c­entiméter, szélességen 42 c­enti­­méter. A 18 oldal terjedelemmel bíró képes állatkert ízléses bekö­tésben van és színes czimlappal küldetik. KÉRELEM! Azon tisztelt előfizetőink, kik nem kivánják beköttetni a „Tolnai Világ­ Lapot“, tehát a tartalomjegy­zékre nincs szükségük, felkéretnek, kegyeskednének nekünk a múlt hó­ban küldött tartalomjegyzéket visz­­szaküldeni, miután néhány előfize­tőnk azt még nélkülözi és mi tel­jesen ki vagyunk belőle fogyva­ Egy ilyen tartalomjegyzék 2 filléres levélbélyeg alatt is vissza­küldhető és ha ráírja a feladó nevét, elismerésül szivességéért küldünk egy kis fűzött regényt, bérmentve Csak kérjük újólag, hogy a feladó nevét kivül írja rá. BŰVÉSZET Tolnai bűvészetkönyve, hírneves bűvésztanárok után java­részt olyan mutatványok titkait árulja el, melyek be­­mutatásához sem pénzkiadás, sem előkészület nem szük­séges. A könyv világhírű bűvészek által előadott 170 remek mutatványt tartalmaz. Mindegyik hatást keltő, 400 képpel és minden egyes mutatványhoz képmagyarázat is­van. Függelékül (2-ik kötet) érdekes leleplezéseket közöl a spiritizmussal űzött csalással. Részletes magyarázat a spiritisztikai mutatványokról. Ára diszkotésben 3 frt helyett 1­2 frt. — Portó 15 Kr-­­ Megrendelhető a Magy. Keresk. Közl.-nél, Budapest,VII. ker., Károly­ körút 9. szám.

Next