Tolnai Világlapja, 1905. október-december (5. évfolyam, 40–52. szám)

1905-10-01 / 40. szám

TOLNAI VILÁG­ LAPJA 06)06) Biztos 06)06) Isszi bérkereset f t f • • • Intelligens, értelmes és elegáns fellé­pésű fiatal hölgy mint utazó alkalma­zást talál. Tolnai Világ-Lapjára való előfizetés gyűjtése czéljából. Ha az illető kellő szorgalommal bir, havi 150—200 frt keresetre tehet szert. Jelentkezések csakis személyesen tör­ténhetnek, miután levélileg ez el nem intézhető. Értekezni lehet 8 — 12-ig Tolnai Világ­ Lapja kiadóhivatalában, Budapest, Károly-körút 9. II. emelet. R­endkívüli kedvezmény! A magyar hölgyközönség még sohasem fogadott nagyobb érdeklődéssel könyvet mint a „A HÉT” Szakácskönyve czímű munkát. „A HÉT“ pályázatára beérkezett recipékből összeál­lította: EMMA ASSZONY. E rendkívül érdekes és becses szakácskönyv tartalmába érdemes kiemelni, hogy csaknem minden egyes étel leírását egy bizottság bírálta fölül és es csak az esetre került a­­ könyvbe, ha a legszigorúbb kritikát is kiállotta. ,,A HÉT“ szakácskönyve szerzőinek száma száznál több, kik egytől-egyig kitűnő gajdasszonyok, így közreműköd­tek: Fónagyné Garam­ Nelli, Széchyné, Hermann Ottóné, Dr. Bignióné, Bródy Sándorné, Gelléri Margit stb. stb. A könyv terjedelme 360 oldal. Diszkötésben 2 frt 50 kr. helyett 1 frt 50 kr. Portó 15 kr. Megrendelési csim. ..Magy. Keresk. Közlöny, Budapest, VII., Károly-körut 9. szám. in^——PP———' Amerikai betűnyomda. Egy nagy fémdobozban 450-nél több betű és minden kellék hozzá. Alig lehet csinosabb és hasznavehetőbb dolgot gondolni, mint milyen a mindenféle nyomtatványok előállítására alkalmas — amerikai betűnyomda. — Név- és címjegye­­ket, borítékfeliratokat, körleveleket stb. hasonló nyomtatványokat, minden különösebb tanulmányozás nélkül, bárki készíthet magának, mert az «amerikai betűnyomda» keze­lése hihetetlen könnyű. A teljes kézinyomda elegáns fémtartóban: betűtartót, szedés­­rudat és 450-nél több magyar szövegezéshez való betűt tartalmaz. Ára (bár ilyen betűnyomda ára 7—8 frt) 2 frt 90 kr. Megrendelhető : «Magyar Kereskedelmi Közlönyénél Budapest, Károly-körut 8. sz. I . ■ ..Életének­­ megvédésére nincs biztosabb szer, mint egy pompás Buldog revolver. Ezen revolver finoman csiszolva, simán nikkelezve csatornázott dobbal, fekete páczolt agygyal, öbnagyság 7 %% 6 kor. 50 fül., 9 % 7 kor., 12 *%­ 8 korona. PUPPT BflBY Central revolver legfinomabb ára simán csiszolt, finoman nikke­­zve bordázott diófa-agygyal, öbnagyság 5 mfm 11 kor., 7 mfm nagyságban feketén beeresztve bordázott ébenfa-agygyal 14 korona. Megrendelések utánvéttel vagy az összeg előzetes beküldése mellett eszközöltetnek. Czim: Magy. Keresk. Közlöny, Budapest, Károly-körut 9. II. em. A bűvészet könyve. Willman, Herman tanár, Harms stb. után. Szerkesztette: TOLNAI SIMON. A bűvészet könyve olyan könyv, mely először is érdekes olvasmány, másodszor pedig kitűnő tanító, mely bárkiből rövid idő alatt olyan társaságba való, kedves embert farag, a­milyenné a legszelleme­sebb ember évek hosszú sora után sem lehetne. A bűvészet könyvében 400 a magyarázó kép, melyek az amúgy is vonzóan megírt mutatványokat úgy­­ma­gyarázzák, hogy azokat egyszeri elő­va­sás után játszi könnyűséggel előadhatja bárki. E hatalmas kötetnek egy részében a modern spiritizmus elsajátítására al­kalmas leleplezés is van. Disíkstténben 3 frt helyett 2 frt. Perié 16 kr Megrendelhető a •■agyar Kereskedelmi Kirlity*-nél Bu­agest, VII., Kárely-kirat 9.

Next