Tolnai Világlapja, 1906. április-június (6. évfolyam, 14–26. szám)

1906-04-01 / 14. szám

VI. évfolyam. Budapest, 1906. április 1. 14. szám. Előfizetési ára: A Házi Kincstár, Gyermekvilág és Aranyifjuság mellékletekkel együtt negyed évre 4 kor., fél évre 8 kor. Szerk. és kiadóhivatal: Budapest, Dohány-utcza 16. * A hirdetés milliméter számítással történik, 1 hasáb 1­sor 10 fill. A Tolnai Világ­ Lapjában megjelent czikkek és képek utánnyomása tilos. A hét eseményeiből Kossuth Lajos Tivadar. A nagy nemzeti gyászünnepnek, Kossuth Lajos halála évfordulójának napját, melyet az idén a rendesnél nagyobb pompával ült meg az egész ma­gyar nemzet, egyik legfőbb eseménye Kossuth Lajos második fiának, Lajos Tivadarnak a látogatása volt. Kossuth Lajos Tivadar, a­ki tudvalevőleg Olasz­országban mint az Olasz Királyi Államvasutak egyik vezető állásban lévő férfia (Kossuth Lajos Tiva­dar mérnök ember) csak ritkán tud magának néhány napi szabadságot venni, az idén kétszeresen érezte szükségét annak, hogy szeretett hazájába ellátogas­son. ■— Az első és fő ok természetesen az volt, hogy a márczius 20-iki gyászünnepen maga is részt vegyen; a másik beteg és sajnos, már huzamos idő óta ágy­ban fekvő bátyjának Ferencznek meglátogatása volt. Kossuth Ferencz immár ötödik hete fekszik bete­gen József köruti lakásán. — Részint bátyjának be­teg állapotára való tekin­­tettel nem is jelent meg Lajos Tivadar a gyász­­ünnepet kivéve semmi­féle nyilvános gyűlésen, avagy menetben. Egész idejét a szeretett testvér ágya mellett töltötte. Miután mi a nagy em­ber nagy fiát, aki idegen­ben is csak dicsőséget arat a magyarnak, min­den áron be akartuk mu­tatni olvasóinknak s miután a Ferencziekről tartott istentiszteletnél a templom zsúfoltsága miati felvételt eszközölni lehe­tetlen lett volna, fényké­pészünk megleste Kos­suth Lajos Tivadart, a mikor bátyjának József­köruti lakásából a rek- Kossuth Lajos Tivadar bátyjának lakásáról a Kossuth­­gyászünnepre indul. " T. V.-L. saját fényk. pill. felv. Zichy Mihálynak Oroszországból érkezett koporsóját leemelik a vasúti kocsiról. T. V.-L. saját fényk. pill. felv. Zichy Mihály festőművész ravatala a városligeti Műcsarnokban. T. V.-L. sa­ját fényk­. pill. fel­.

Next