Tolnai Világlapja, 1906. október-december (6. évfolyam, 41–52. szám)

1906-10-07 / 41. szám

Si­ffletet Csodái (Dai Nippon). Ha Önnek még nem volna birtokában ez a remek album­ alakú nagy diszmó mely 480 oldal és 100 képet foglal magában, a legnagyobb készséggel megküldjük. Ez a pompás mű, melyet minden olvasónk már július 1-től kézhez kapott, oly érdeklődést keltett, amire eddig alig volt példa. Ezrekre rúg az érdeklődők száma, s igaz örömünkre szolgál, hogy nagybecsű olvasóinknak ilyen értékes művel kedveskedhetünk. Ismételjük tehát ha még Önnek nem volna birtokában. 20 kor. bolti ár helyett, mint rendkívüli kedvezményt 1 kor. 90 fillérért küldjük meg.­­ Ha a lapunkban hirdetett czikkekből vásárol, kérjük említse meg a rendelésnél, hogy hol olvasta ezen hirdetést. Barátja Ön a Tolnai Világ­ Lapjának? Ha igen, nagyon kérjük, tegye meg nekünk azt a szívességet, ha a kávéházban, vendég­lőben, szóval bármely nyilvános helyen tar­tózkodik, kérje a pinczértől Tolnai Világ­ Lapját. Költészetünk remekei Kiss József Összes költeményei. Csinos diszkót.­­ írt. 50 kr. Kiss Józsefet méltán sorolják a legkiválóbb költők közé. Balladái, románczai drámai erővel hatnak. A diszkötésű kötet magában foglalja régibb és újabb költeményeit, úgy­szintén «Mese a varrógépről» czimű művet.­­ Reviczky Gyula Összes költeményei Csinos díszkőt. 1 frt 50 kr. Ezen kötet az oly korán el­hunyt költő remekeit tartal­mazza. A költő könyvében csupa érzés van és minden sor arra vall, hogy hazánk egy oly embert vesztett, ki már fiatal kora daczára költeményeivel az olvasó közönséget elragadtatta. Petőfi összes költeményei Diszkótésben 50 kr. Nincsen magyar ember, ki nem ismeri Petőfi Sándor lánglelkü költő verseit, magyar ifjak, leányok e versekből megtanulják Ha­zánkat oly szenvedélyesen sze­retni. Ezen könyv a magyar ember bibliája. Endrődi Sándor Összes Költeményei Csinos diszkót. 1 fzt. 50 kr. Hazánk legtermékenyebb köl­tője, ki úgy mint költő, vala­mint Heine művei fordításával már sok babért szerzett. Bá­jos költeményei, között Heine költeményei zamatos fordítás­ban is e kötetben vannak. Kisfaludy Károly Munkái Két szép diszkót. 2 frt. 50 kr. Igazi magyar érzelemmel irt színművei (Csalódások, Kérők stb.) a Nemzeti Színház szín­padján nagy sikert arattak. Balladái, költeményei egyaránt feltűnést keltettek. Tompa Mihály Költeményei Diszkótésben 2 forint. Legalkalmasabb ajándék, mely­­lyel fiatal hölgyeknek és a költészetért lángoló fiatalság­nak kedveskedhetünk. Ezen kö­tet magában foglalja a «Vi­­rágregék»-et is. Ábrányi Emil Költeményei Csinos diszkót. 1 frt. 50 kr. Ezen kötet telve van úgy lyrai, valamint a legszebb hazafias költeményekkel. Minden költe­mény gyöngye irodalmunknak. Vörösmarty Mihály munkái Két szép diszkót. 2 frt 50 kr. Két nagy kötet, telve a leg­zamatosabb lyrai és epikai költeményekkel. Zalán futása, Tündérvölgy, Eger, Cserha­lom s minden munkájával a magyar nemzetnek dicsőséget szerzett. Ma­kai Emil munkái 2 kötet, szerző arczképével. Ára csinos diszkózésben 7 frt. Makai Emil történetének még nincs vége. A maga egészé­ben, az utolsó tollvonásig csak most áll előttünk két szép kötetben: ezekb­en benne van az ő munkakincse. É­ete és művészete. Irodalmi ese­­­­mény ez, mert a holt költők­­ újjáélesztő-e olyan disz, amely nem jut részül másnak, csak a mestereknek. Csokonai Vitéz Mihály Válogatott munkái Két diszkötésben 2 frt. 50 kr. Lehetetlen elősorolni azon köl­temények és dalok számait, melyek e költőt Halhatatlanná tették. Lilla, Békaegérharcz, egyszó­val minden egyes munkája köl­tészetünk remekeihez tartozik. Ezen művek mindegyike a feltüntetett áron külön is kapható. A 14 diszkötés egyszerre megrendelve 18 frt. Megrendelhető a „Magyar Kereskedelmi Közlönyénél, Budapest, VII., Dohány-utcza 16—18 sz. Dr. Zifler gleichenbergifürdöorvos .. antiseptikus • • Tüdő-sója eddig legjobbnak bizonyult nyálkaoldó hurutellenes belégzési szer. Idilli tüdő-, gég­e-, garat és orrhurut, kezdődő tuberkulpzis, töb A­ c­ucshurut és asthma ellen. Feloldja és csökkenti a légzőszervekben meggyű­lt nyálkát, enyhíti a köhögést és asthmatikus rohamokat, és gyógyítja a rekedtséget. — Használati utasítás mellékelve. Egy doboz ára belégzési készüetékkel s orrtölcsérrel 12 kor., ezek nélkül 1 kor. 40 fillér. — Egyedül megrendelhető: Dr. ZIFFER EMIL, Budapest, Nagy korona-utcia XL szám alatt. TiNNINGEN legjobb hajfestőszer —­ára 5 Korona — ezim: flnton 1 ezerny, Wien, I., Wallíiscfigasse 5. XVIII., hudiűigslrasse 6. Raktárak: Az összes gyógy­szertárakban, drogériákban, valamint illatszertárakban

Next