Tolnai Világlapja, 1907. április-június (7. évfolyam, 15–26. szám)

1907-04-07 / 15. szám

Tolnai Világ-Lapja SZÉPIRODALMI KEPES HETILAP Előfizetési ára : A Házi Kincstár, Gyermekvilág és Aranyifjusag mellékletekkel együtt negyed évre 4 kor., tél évre 8 kor Szerk. és kiadóhivatal: Budapest, Dohány-utcza 16. » Á hirdetés milliméter-számítással történik, 1 hasáb 1 sor 20 fill A Tolnai Világ-Lapjában megjelent czikkek és képek utánnyomása tilos. VII. évfolyam. Budapest, 1907 április 7. 15. szám A hét eseményeiből Nagycsütörtöki lábmosás. A lábmosás, mint ismeretes, magától Krisz­tustól ered, ki az utolsó vacsorán szeretete és alá­zatossága jeléül a 12 apostolnak lábait megmosta és ezen lábmosást nekik is megparancsolta. A nagy­csütörtöki lábmosás tehát már a legrégibb időben is szokás volt. A római pápa a bibornokok jelen­létében és segédkezése mellett 12 papnak mossa minden nagycsütörtökön a lábait, de a világi feje­delmek is minden évben 12 aggastyánon végzik ezen szertartást. A pápa, püspök vagy fejedelem megnedvesíti az erre kiszemelt egyének lábait, majd ismét letörli es megcsókolja. A szertartás után a 12 papot, illetve aggastyánt megvendégelik és megajándékozzák. Nálunk a fővárosban a király távollétében a herczegprimás szokta a lábmosást végezni. Ez évben azonban a herczegprimás gyen­gélkedése miatt dr. Kohl Medárd püspök végezte. A szertartásra kiszemelt 12 aggastyán a budai vár 12 legöregebb szegény polgára, kiknek arczképét itt mutatjuk be olvasóinknak. Egy zeneiró ünneplése A győri ének- és zeneegylet a minap szép ünnepeltetésben részesítette dr. Vajda Emil kar­nagyot működésének 30 éves fordulója alkalmá­ból. A jubileum napján rendezett hangversenyen a jubiláns szerzeményeit adták elő nagy tetszés mellett, miközben valóságos ovácziókban részesí­tették a kiváló zeneirót és paedagógust. A hang­verseny után nagy lakoma volt, melyen Győr város Dr. Vajda Emil, a győri ének- és zene-egylet igazgatója és karnagya. A minap ünnepelte működésének 30 éves jubi­leumát, mely alkalomból Győr város közönsége nagy ünnepeltetésben részesítette. és környékének szine-java megjelent s a szónokok a jubilánst méltató beszédek során nyújtották át Vajdának a különböző ajándék-értéktárgyakat. Az ünnepelt zeneiró arczképét itt mutatjuk be ol­vasóinknak. A budai vár azon tizenkét aggastyána, akiken dr. Kohl Medárd püspök, a herczegprimás képviseletében, a budavári Mátyás-templomban a nagycsütörtöki lábmosást végezte. Saját fényképészünk pillanatnyi fölvétele.

Next

/
Thumbnails
Contents