Tolnai Világlapja, 1907. július-szeptember (7. évfolyam, 27–40. szám)

1907-06-30 / 27. szám

Tolnai Világlapja VII. évfolyam. Budapest, 1907 junius 30. 27. szám. SZÉPIRODALMI KÉPES HETILAP Előfizetési ára : A Házi Kincstár, Gyermekvilág és Aranyifjúság mellékletekkel együtt negyed évre 4 kor., fél évre 8 kor. Szerk. és kiadóhivatal: Budapest, Dohány-utcza 16. * A hirdetés milliméter-számítással történik, 1 hasáb 1­sor 20 fill. A Tolnai Világ­ Lapjában megjelent czikkek és képek utánnyomása tilos. A hét eseményeiből A hágai békekongresszus. Oroszországban egyre dúl a forradalom tüze, a franczia vinczelléreket halomra lövi a katona­ság, a japán-amerikai ellentétek meg annyira el­mérgesedtek, hogy nagyon könnyen háború lehet belőle — a hatalmak képviselői pedig összegyűl­tek Hágában, hogy tanácskozzanak az örök béke magasztos eszméje fölött. Amellett a képviselt államok száma is az első konferencziához viszo­nyítva, majdnem megkétszereződött, ugy hogy a «Maison du Bois», melyben a békekövetek 1899-ben tanácskoztak, most szűknek bizonyult és igy uj helyiséget kellett a konferenczia czéljára kije­lölni. Hogy ennek a sok béke­követnek tanácskozása semmi jelentős eredményt se fog felmutatni, az több, mint valószínű. Legfölebb attól lehet félni, hogy ez a sok diplomata úgy össze fog veszni, hogy örülnünk kell, ha világháború nélkül he­verjük ki a békekonferenczia áldásait. Ez a fé­lelem . Nelidov orosz delegátusnak, a konferenczia elnökének megnyitó beszédében is megnyilatkozott, mikor így fejezte be szavait: «Igyekezni fogok, hogy az egyetértést fentartsam és kerülni fogok mindent, ami túlságosan élénk nézeteltérést idéz­hetne elő. A hollandus nemzetnek se lehet va­lami kiváló véleménye a békekonferencziáról, mert a hágai községtanácsban nagyon is kifakadtak az ellen, hogy százezer hollandi forintot irányoztak elő a békekonferenczia czéljaira — holott előre­látható, hogy annak tanácskozásai egyáltalában nem viszik előre a béke ügyét. A magyar-osztrák külügyi kormány is nyolc­ követet küldött a békekonferencziára. A követek arczképeit itt mutatjuk be. A horvátok obstrukcziója. A horvátok, akikkel a legjobb barátságban akart lenni a koalíczió, igen sok akadályt gördí­tenek a törvényhozás elé. Hetek óta valósággal megakasztják a parlament munkásságát s az idő­pocsékolás mellett a vasutasok nagy testületét is megfosztják a várva-várt és nagyon is megérdemelt fizetésrendezéstől. Amióta a horvátok obstruálnak, eseményszámba megy, ha egy-egy magyar fel­szólalás történik a m­agyar képviselőházban. A botrányok és inc­idensek napirenden vannak és a Ház elnökének ugyancsak sok dolgot adnak «hor­viát testvéreink.» A minap Rakovszky Ist- (­r Gieslingen, vezérőrnagy, a közös hadsereg követe. Báró Macchio Károly, a második követ. Dr.Lammasch Henrik, tan­á­r, tudós követ. norwalli Konek Emil, tengerészeti követ. Haus Antal, ellentenger­nagy, tengerészeti követ. A hágai békekongresszus magyar-osztrák követei. Lovag Weil Ottó, a harmadik követ. Mérey Kajetán, első követ. waldeneggi Berger Egon, a követek titkára.

Next