Tolnai Világlapja, 1908. október-december (8. évfolyam, 41–53. szám)

1908-10-04 / 41. szám

1­602 TOLNAI VILÁGLAPJA A spanyol királyi pár Budapesten. XIII. Alfonzó, a spanyolok ifjú királya és fele­sége Viktória királyné kíséretével Budapestre érke­zett. A magyar székes­fővárosnak ez már a második fejedelmi vendége, a­kit rendkívül fényes és meleg fogadtatásban részesítettek. A spanyol királyi pár érkezése igen sok dolgot adott a fővárosnak, külö­nösen a rendőrségnek, a­melynek kettőzött figye­lemmel kellett lennie, mert a spanyol király nem nagy szimpátiával dicsekedhetik az anarchisták előtt, a­kik már két ízben is megkíséreltek ellene merény­letet. A spanyol király csak rövid ideig tartózkodik fővárosunkban, a­honnan Frigyes főherczeg birto­kára utazik vadászatra. Alfonzó spanyol király és neje arczképén kívül ez alkalommal ismét bemutat­ Ferdinánd bolgár fejedelem és fele­sége, a­kiknek arczképét múlt heti szá­munkban közöltük, a múlt héten, szer­dán, a király látogatására, Budapestre érkezett. A fejedelmi párt szívós, meleg fogadtatásban részesítette a főváros la­kossága, a­mely a díszesen fellobogózott útvonalakon lelkesedéssel éljenezte a feje­delmet, a­ki a magyar nemzetnek őszinte és önzetlen barátja. Ezt maga Ferdinánd fejedelem is hangoztatja, mert tudja, sőt büszke arra, hogy nagyanyja, az utolsó Koháry her­czegnő révén magyar vér folyik ereiben és hogy mielőtt meghívták a bolgár feje­delmi trónra, magyar honvédhuszár volt A királyné a­z állandóan magyarokkal barátkozott. Magyar érzésének fényes bizonysága — a mit megérkezése alkalmával is ta­pasztaltunk — hogy egészen jól beszél magyarul és a fogadtatására megjelent magyar előkelőségeket kivétel nélkül magyarul szólította meg. A magyar fővárosban — hivatalosan mint fejedelmet — most fogadta először a király, a­kinek képviseletében József főherczeg és Auguszta főherczegné jelent meg a pályaudvaron, a­hol fejedelmet megillető pompá­val fogadták a király vendégeit. Márkus Miksa — udvari tanácsos. A király Márkus Miksát, a Magyar Hírlap főszer­kesztőjét és tulajdonosát, az udvari tanácsosi czímmel tüntette ki. Ez a kitüntetés széles körben keltett őszinte örömet, mert Márkus Miksa hosszú idő óta egyik legderekabb és egyik legrokonszenvesebb tagja Juk Lebaudy franczia világfit, a­kiről mindenki azt hiszi, hogy a spanyol király inkognitóban. Lebaudy ugyanis csalha­tatlanul hasonlít Alfonzóhoz. A bolgár fejedelmi pár Budapesten. Viktória spanyol királyné, a­ki férjével Budapestre érkezett, kis trónörököst tartja az ölében. Márkus Miksa, a Magyar Hírlap főszerkesztője, a­kit a király udvari tanácsossá nevezett ki. Márkust a hírlap­írás terén szerzett érdemeinek elismeréséül érte ez a kitüntetés. M. Lebaudy, ismert párisi világfi, a­ki annyira hasonlít a spanyol királyhoz, hogy sokan azt hiszik, hogy ő a spanyol király, inkognitóban. Lebaudy arczképét most ismét abból az alkalomból közöljük, hogy a spanyol király Budapestre érkezett.

Next